Големина на текста:
РАЗУЗНАВАТЕЛНА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД
ДОЦ. ВАЛЕРИ ХРИСТОВ
ИЗПИТ – 13.03.2010 – 08:30 Ч.
1. ОСОБЕНОСТИ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА РЗКР
През последните години края на 20, началото на 21 век в научното пространство се
появява една нова учебна дисциплина, която е част от науката за информацията – информология.
Условно тя се занимава с изследването на понятието информация, всички нейни аспекти, видове,
форми и свързана с нея теорията на разузнавателна защита на конституционния ред представлява
една малка самостоятелна част, един самостоятелен клон от науките за информацията и науките
изучаващи защитата на националната сигурност на Държавата. НС съгласно закона на ДАНС,
приет в ДВ 93/24.11.2009 година в ПЗР се дава актуализирания вариант на определение за НС –
НС е динамично състояние на обществото при което са защитени териториалната цялост,
суверинитета и конституционно установения ред на страната, когато се гарантира
демократичното функциониране на институциите, основните права и свободи на гражданите,
устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието на населението, както и когато страната
успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети, т.е.
теорията на разузнавателната защита на конституционния ред има относимост към защитата на
националната сигурност и по конкретно вътрешната сигурност на защитаващата се Държава, в
която на първо място се поставя конституционно установения ред и устройството на
обществената система.
От друга страна НС в широкия смисъл някой изследователи, експерти по разузнаването,
специалисти и учени я разглеждат основно в три гнезда.
Първото гнездо я възприемат по-горе цитираното определение едно динамично
състояние на обществото, което означава, че състоянието на обществото се разглежда като една
среда на промени, на развитие, а не като статичен момент. Тук ролята на всички институции,
изписани в Конституцията и тези които имат отношение със защитата на динамичното състояние
на обществото се свързва със създаване на такива мерки да се гарантира устойчивото развитие
на обществото. Държавата така да се организира въз основа на конституцията, че да се гарантира
устойчиво развитие на обществото, т.е да се произвежда по-голям вътрешен продукт, по – високо
ниво на благосъстояние, което предполага по-големи заплати. НС е на добро ниво когато
безработицата е по-малко, всички имат трудови ангажименти, труда се заплаща въз основа на
усилията, има минимален праг на заплащане. При нас такова нещо няма. Устойчивото развитие е
сърцевината на обществения живот.
Второто гнездо на НС – НС се разглежда като способност на Държавата, което означава,
че Държавата се стреми да разкрие и да мобилизира всички свои възможности за да гарантира
надеждната защита на суверенитета, териториалната цялост, устойчивостта на границите, които
са разписани от началото на 20 век в ООН, стабилна икономика, финансова система, култура,
духовност, неделимост на нацията, недопускане на раздори между отделните граждани на
етнически, верски и друг признак, способности за поддържане стабилност на политическата
система и конституционен ред.
Третото гнездо – е разглеждане на НС като чувства на гражданина и тук Държавата
/България/ има дълг. Можем ли да кажем – гражданина защитен ли е за своята сигурност. Тук
органите на Държавата – правоохранителните, правоприлагащите, правораздавателните
/справедливо ли съдят, бързо ли съдят/. НС тогава ще бъде стабилна, когато са защитени правата
на гражданите. Правото на собственост по времето на комунизма беше зачертано. Тогава нямаше
частна собственост. Това е най-важния фундамент и това е от изключително значение за НС.
Кога граждани се чувства най-добре защитен – когато реално са гарантирани неговите права.
Идеята е да се търси втория вариант – когато чувството за защитеност, безопасност е реално
гарантирано, не само на самия гражданин, но и на неговото семейството. Тук е ролята на
1
Държавата – реално да гарантира. Отиваш на работа, получаваш необходимото. До момента има
над 250 дефиниции за НС по света от различни видове експерти, разузнавачи,
контраразузнавачи, но всички тези определения се групират към тези три гнезда. Нашия ЗДАНС
разгледа НС като състояние – основната цел е постигане на устойчиво развитие. Ние от гледна
точка на нашата теория на РЗКР разглеждаме устойчивото развитие свързано с нормалното
съществуване на държавните институции, като конституционна рамка от една страна, като
система и механизми за реализиране на тези дейности, функции, задачи, свързани с нормалното
съществуване на конституционен ред, записани в Конституцията на РБ.
Обект на дисциплината РЗКР е състоянието на кръга обществени отношения, които са
свързани с организацията и управлението на процеса на разузнавателна защита на
конституционния ред на Република България – това означава, че НС, КР на РБ се защитава с
различни видове мерки, било то законодателни административни, организационни, инженерни,
военни и разузнавателни. В случая ние в обекта на нашата дисциплина ще концентрираме
вниманието на разузнавателна защита на конституционния ред.
Предмета на учебната дисциплина е по-тясно понятие от обекта и включва динамиката,
промените, тенденциите, измененията и закономерностите в дейностите и функциите
/правомощията/ на службите за защита на НС и най-вече за защита на конституционния ред,
създаден, регламентиран с Конституцията.
Основната цел в нашата дисциплина е постигане на умения у студентите като обучаеми
за надеждна защита на конституционния ред, чрез доброто познаване на основните функции,
задачи, структурата и организацията на службите за сигурност на РБ и основните системи от
мерки, които те прилагат за разузнавателна защита на конституционния ред.
Основните задачи за постигане на посочената цел на първо място са:
1. Запознаване с историческите аспекти на възникването на разузнаването и развитието
на системите за разузнавателна защита на вътрешната сигурност на Държавата;
2. Запознаване с правните основи – нормативната база;
3. Изследвания, анализ, оценка на основните предизвикателства, свързани с различни
форми на посегателства, престъпления, нарушения на Конституционния ред;
4. Разглеждане системата на разузнавателната защита на водещите страни в Европа и
света – разузнавателни системи на САЩ, Япония, Китай, Западна Европа, Балканските страни и
развитието на системата на разузнавателната защита в България в исторически аспект;
5. Разглеждане на особеностите на гражданския контрол над разузнавателни служби –
различните видове контрол –законодателен, административен, съдебен, смесен.
Основните принципи, върху които ще се позоваваме при разглеждане на отделните
категории и теми във въпросника са първо място принципа на детерминизма – този принцип
означава фактори и условия, които обуславят /детерминират/ появата на други явления,
процеси, обстоятелства – т.е. явяват се първопричина за възникване на нови неща. Тук ще се
стремим да намерим причинната връзка – защо се появяват и кои са мотивите, които тласкат
различни сили, организации, служби към разузнаване, уязвяващи НС на Държавата. Този
принцип е заложен и различни наказателно правни дисциплини – причинната връзка /мотивите,
които тласкат дадено лице да извърши престъпление/
Втория принцип законосъобразност РЗКР винаги се опира върху спазване на
основните нормативни актове – Конституцията на РБ, Европейската Конституция, разписаните
МД по които България е страна, пактове, директиви, конвенции, които ние ги пренасяме и в
нашия вътрешен нормативен живот и уредба. Постоянно и трите власти се позовават на
европейски правила посочени в международни актове, по които България участва, в рамките на
Европа, ООН, Черноморската икономическа зона, и пр.
На следващо място това са вътрешните закони, които делим на устройствени,
функционални, които имат отношение към Конституционния ред – основно закона за ДАНС,
Закона за МВР, Закона за военните сили.
На следващо място това са подзаконовите актове – ще се спираме на Наредби,
Правилници, Инструкции, които имат отношение към прилагане на основните текстове на
законите. Пример Община Смолян регламентира своята дейност с Наредби. Всяка една община
си има една свобода.
2
Третия принцип равноправие на гражданите структурите, администрациите,
специализираните звена от системата на защита на НС са длъжни при осъществяване на своите
правомощия, позовавайки се на ЗАКОНА да спазват, зачитат, правата и свободите на
гражданите.
Основния управленски принцип – принципа за разумната достатъчност на ресурсите,
което означава, че заплахата за накърняване на КР, която е доловена в резултат на замислени,
подготвени престъпления трябва много добре да бъде изяснена въз основа на факти и сведения.
Информацията е база. Без анализ, оценка, систематизиране на информацията не могат да се
предприемат никакви мерки – т.е. разумно и адекватно на размера на застрашеност, службите за
сигурност трябва да отвръщат на тази заплаха.
Когато има нарушение на обществения ред от двама граждани не е необходимо да се
разрушава цялата инфраструктура, а адекватно да се реагира, съобразно провереното да се
приложи адекватна реакция. Дори и на най-големия престъпник трябва да се защитават правата,
трябва да се защитават и правата на органите на реда – адекватност на заплахата в действията на
органите на властта. Този принцип винаги е бил проблемен в действията на службите за
разузнаване. Пр. чл. 12 и 13 НК. Неправилното използване на оръжие може да лиши от живот
гражданина. Пределите на неизбежна отбрана и крайна необходимост трябва много добре да
бъдат регламентирани. В САЩ, Германия, Франция е ясно, много добре регламентирана система
в тази насока.
МЕТОДИ - първия метод това е философския метод. С него ще се стремим да
изследваме обектите, явленията, предметите чрез вникване в тяхната същност, промяна и
развитие, ще се стремим да ги опознаваме.
Втория метод това е системния подход - ще го свързваме с прилагане теорията на
системите, ще разглеждаме посегателствата, различните форми на престъпно поведение срещу
Конституционния ред, мерките които се прилагат за противодействие на тези посегателства като
система в комплекс, във взаимна свързаност, взаимовръзка /системния подход ние го пренасяме
от теорията на системите, създадена от Австрийски учен -който казва за да има система трябва
да са налице няколко неща: да има повече от два компонента, да съществуват връзки между тези
компоненти, взаимна зависимост, всеки един от тези компоненти има предназначение, но
отделните функции се подчиняват на общата функция на цялото и четвъртия елемент
съвкупността от елементи в цялото да съумява да приема сигнали на своя вход и да съумява да
изпраща сигнали на своя изход до други системи, т.е. има свързаност между отделните системи.
Следващия метод историческия подход - самото наименование показва че ще
разглеждаме понятия, категории, от гледна точка на тяхното минало изражение, какво е било
състоянието им, как са се появили, развивали, ще извършваме анализ и оценка на сегашното
състояние към днешния момент на историята, към сегашната конкретна епоха в която живеем.
Следващия елемент ще се стремим да правим прогнози как ще се развиват тези
събития, явления, които евентуално биха създали заплахи в бъдеще, ще се стремим да изследваме
прогнози за да могат да се начертаят мерки за разузнавателна защита на бъдещи проявления, т.е.
рецидив – възпроизвеждане на минали посегателства и недопускането им.
Следващ подход: Чрез прилагане на негласни методи, сили и средства за скрито,
конспиративно, противодействие, разкриване, предотвратяване на посегателства срещу
конституционния ред.
Последния метод това е проактивен подход този подход означава, че службите за
сигурност, полицейските звена и структури, органите на следствие, прокуратура не бива само да
съзерцават, т.е. да фиксират заплахи, рискове и опасности за Конституционния ред, а де се
стремят да се самоорганизират и да прилагат адекватни системи от мерки за разузнавателна и
друга защита на НС, чрез активно противопоставяне – става въпрос за противодействие на
тези посегателства с цялата мощ на Държавата. Не едни органи да се сезират и работят, а
другите да им се надсмиваме.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО “РАУЗНАВАТЕЛНА ЗАЩИТА”
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разузнавателна защита на конституционния ред

Лекции предназначени за студенти от Варненския свободен университет специалност Национална Сигурност...
Изпратен от:
Георги Радев
на 2010-10-15
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
841 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Политическа корупция в древен рим
добавена от rosssie 23.01.2013
0
9
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Много лесен)
10
2
2
6 мин
31.07.2018
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Разузнавателна защита на конституционния ред

Материал № 556877, от 15 окт 2010
Свален: 841 пъти
Прегледан: 995 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 59
Брой думи: 29,298
Брой символи: 193,377

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разузнавателна защита на конституционния ред"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения