Големина на текста:
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
1887 – 1916
I. Творчеството му в контекста на лиотературното развитие от началото на века.
Конкретен резултат от конкретната преориентация от края на миналия век в
българската литература и едно своеобразно доказателство за развитието на българската
литература спрямо западноевропейската.
1. Влияния върху творчеството му
1.1. Пенчо Славейков – жрец и войн на българската литература и живота; от него
усвоява вътрешната глъбина и стремежа към хармония; Димчо Дебелянов подчертава
жизнерадостта и особеностите на една творческа личност, в която тежката орис, тъгата
и отчаянието не са намерили място; напротив, творчеството на тази личност се
отличава с мъдростта на психологическите преживявания.
1.2. Яворов – въздейства чрез своята драматичност, конфликтност и противоречивост.
1.3. символистите – с новия подход и представа за света, главно френските
представители – Франсис Жан, Пол Верлен, както и руските символисти.
II. Обсег на мотивите – две групи. Димчо Дебелянов изживява в поезията си чувствата
на реалния човек. Той също търси познанието, но в неговите реални граници.
Музикализация на стиха. Използва утвърдени образи-символи и определени представи
за красота, съвършенство и т.н. Склонност към самовглъбяване и самоанализ.
Постигане на истината за човека и човешкото битие. Представа за двумирието – тук,
сега, там…
1. Копнеж и вяра в човешкото щастие – споменни мотиви, интимни и любовни творби.
2. Болка и тревога за съдбата на човешката личност, за ограничените възможности и
бунта срещу така устроения свят – мотив за самотата и отчуждението, за откраднатото
детство, за пречупената младост. Димчо Дебелянов е първият поет-урбанист; мотивът
за войната и човешкия дълг.
11. Можем ли да наречем легендата типично произведение на българския символизъм?
При Яворов има движение от индивидуално-конкретното към универсално-
обобщеното, докато при Дебелянов се наблюдава обратният процес – от
универсиализация към индивидуалното и чисто човешко преживяване.
Основен жанр в поезията на Дебелянов е елегията. Като жанрова характеристика,
елегията е произведения, в която се изразява болка, скръб, страдания, породени от
съзнанието за несъответствия между идеал и действителност, от крушението на
мечтите, от излъганите надежди, от погубеното щастие. При Димчо Дебелянов
елегичното чувство не е преходно състояние или емоционален пълнеж. То е във връзка
с осъзнатата невъзможност за драматичен бунт срещу така устроения свят. От
съзнанието за зависимостта на човека от света извън него.
ЧЕРНА ПЕСЕН
Преживяването се характеризира с вътрешна противоречивост, раздвоение, контраст
между човек и свят, конфликт в неговата същност. Поражда се драматизъм в
преживяванията. Сблъсък с действителността, неосъществен идеал и блян по смъртта.
Използвани похвати: вътрешен пейзаж, контрастност, оксиморони, общоприети
символи, постоянни епитети.
УТРО
Утро – прераждане, пречистване, надежда, ново начало.
Редуване на превратностите и покоя. Символ на пътя – чист и открит. Път към
познание и благословия над него. Един открит път. Орел – мисионерство на
творческата личност. Откриване на опорите, от които да черпи жизнени сили, вяра
оптимизъм. Символно-алегорична образност – вътрешен пейзаж.
УСТРЕМ
Тържествено звучене. Божествен музикален инструмент, свързан с творчеството.
ЛЕГЕНДА ЗА РАЗБЛУДНАТА ЦАРКИНЯ
I. Теми – светът-затвор, самотата, копнежът по друг свят, жажда по непостижимото.
Проблеми с екзистенциален характер – антропоцентризъм, пряко обвързан със
социоцентризма. Човекът такъв, какъвто е – подвластен на материалната си същност;
двумирието. Два конфликта – вътрешен – душевен и външен – човек/реалност. Човекът
и неговото битие – мечтата, блянът и действителността, животът и смъртта,
невинността и грехът.
II. Обособени са девет части, но съществува непрекъснато преливане между три
състояния: надежда, невинност, падение и самобичуване, изкупление. Основен
художествен похват: теза – антитеза.
III. Мотото навежда на смисловата интерпретация на вътрешния потенциал и изявата.
Царкинята е образ-символ на душата. Автобиографичен момент – душата на лутащия
се, трептящия човек. Душата е раздвоена между възвишените стремления и гибелните
падения. Тя е отправена към един свят на мечтите и бляновете, но успоредно с това е
отворена към греха.
IV. Светът-затвор – замъкът може да се отъждестви с мисълта, с темата за града, със
самотността.
V. Движение и насочване чрез реторични въпроси и анафора – кой?
VI. Духовно-психологическите и емоционални преживявания на царкинята се
характеризират с:
МИГ
Лирическият аз се стреми да ни въведе в тайните на човешката душа – безпътните
лутания. То е емблематичен пример за трептящия дух. Стихотворението „Миг”
разкрива мъчителния порив на човека за себепостигане и познание, невъзможността за
достигане до тайните на човешкото битие. Да изживее трагичното самосъзнание на
неосъществен пророк. „Миг” семантично ни насочва към краткост. Времето в творбата
е разгърнато пространно в три етапа. Първият е миналото – вечност, универсалност,
обобщеност. Вторият е мигът на прозрението, невъзможността за достигането му.
Третият – „сегашно-бъдещното” време, затварящо кръга с първата част, звучащи много
отчетливо безнадеждност и безперспективност.
Неконкретна, дематериализирана представа, баладична – баладична, образът на съня,
абстрактност.
Лирическият аз прави опит да ситуира себе си в конкретното време – минало време.
(Миналото несвършено време внушава вечност.)
На границата между града и небето. Небето съдържа в себе си всички тайни на битието
и стремеж. Земята олицетворява материалното, реалното, същността на нещата.
Стремление на духа към небето и съществуване на земята. Паралел между абстрактната
същност на човешката личност –дух, изведена чрез „мисълта”, и представата за земната
същност – сетивното, видимото; нравствен аспект на небето – креативност; земята се
асоциира с деструктивни сили. Лирическият аз е в парадоксално състояние.
Мотиви за самотата, демонизма, греха, бягство подир мечтата. Вътрешен пейзаж.
Основен проблем е проблемът за смисъла на човешкия живот. Двумирието. Темата за
първородния грях. Постоянни образи-символи: буря, море, лъчи – илюзорна светлина,
ден, нощ.
Това определя „Миг” като типично произведение на българския символизъм.
Характерно за времето и пространството е сливането на трите времена и кръговратът.
Но също така и безвремие. Триединство на идея – мечта; истина – грях; Бог – стремеж
към нирвана. Свързано е със стремежа за изграждане на един мечтан свят от
символистите. Персонифициране на душата и навлизане в нейната безпределност.
Музикализация на стиха – не типични и не конкретни образи , а илюзорни, звукопис,
алитерация в зависимост от емоционалните преживявания. Изгражда се определена
цветова гама.
ИДЕАЛ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В ПОЕЗИЯТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
Мотивационна същност на идеала в поезията на Димчо Дебелянов: търпи влияние от
Славейков – стремеж към съвършенство и мъдрост, мотивира се от духовните
стремления на лирическия човек. Те се сблъскват с жестоката действителност. Димчо
Дебелянов е продължение и доказателство за развитието на модернизма в българската
литература. Романтизъм и символизъм – сблъсък между идеал и реалност, поражда
копнение по други светове, но докато при романтиците светът на действителността и
светът на душата са отделно обособени, то при символистите те се припокриват и
материалното е отражение на духовното. Затварят се в свои илюзорни светове и търсят
космичното в човешката душа, при романтиците това липсва. Символистичното време
е вечност, романтическото е строго очертано и подчертано, обособено в света на
тяхната мечта. При символистите има дематериализиране и многозначност на
символите, а при романтиците всичко е ясно и точно определено.
Основни образи на идеала – зора, ден, лъч, слънце, „един лазурен край на вечна
красота”, свят на кротко упоение, златен скут на вечността и т.н.
Поезията на Димчо Дебелянов се определя като елегична поради по-приглушената и
меланхолична същност на творчеството му, то е по-земно и нежно. Орфическа, защото
се стреми не да опознае живота, а да извиси човешкия дух над нея.
Конфликтът между мечта и реалност е водещ, защото идеалът е абсолютизиран, а
действителността е всичко онова, от което той бяга. За строежа на стихотворенията,
отразяващи този конфликт, е характерна конструкцията теза-антитеза.
Представите за бляна и поражданите от сблъсъка усещания са насочени към свободата,
духовното съвършенство, човешкото щастие, любовта и красотата. Нравствено и
етично съвършенство, което не открива в действителността, което поражда
безперспективност, крушение на илюзиите, загуба на идеала и поривите. Поражда
раздвоеност и вътрешна противоречивост, коренящи се в обществено-историческите
предпоставки.
Модерната душа е опозиция на колективната душа от възрожденския модел.
*резигнация – примирение.
СПИ ГРАДЪТ, В ТЪМНИЦА, ГРИЖА, ПОБЕДЕН
„РАЗЯЖДА ГЪРДИТЕ МИ КЪРВАВА РАНА…”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 окт 2018 в 18:19 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2005
24 дек 2017 в 01:08 студент на 41 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2016
19 юни 2017 в 15:45 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Информационни системи, випуск 2021
18 май 2017 в 20:02 в момента не учи на 46 години от София
16 май 2017 в 18:15 ученичка на 25 години от Айтос - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, випуск 2012
26 апр 2017 в 19:03 ученик на 21 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2017
04 мар 2017 в 23:31 в момента не учи на 34 години от Велико Търново
14 дек 2015 в 10:12 ученик на 38 години от Гълъбово - Второ ОУ " Христо Ботев", випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Спешно моля ви помогнете ми да напиша есе на тази тема :)
добавена от b_l_a_c_k_ 05.01.2015
0
4
Характеристика на лирическия герой от стихотворението "Да се завърнеш ..." от Димчо Дебелянов
добавена от jani.kostadinova 12.10.2014
0
18
СПЕШНО Е МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ (ЛИС) Социалните и общочовешки мотиви в творчеството на Вазов
добавена от nike_152 12.03.2013
0
5
съчинение разсъждениена тема хъшовте между славното мнало и настоящето бъдеще немили-недраги
добавена от stefomihi 01.12.2015
1
3
съчинение разсъждениена тема хъшовте между славното мнало и настоящето бъдеще немили-недраги
добавена от stefomihi 01.12.2015
1
2
Подобни материали
 

Димчо Дебелянов - Живот и Творчество

02 фев 2008
·
777
·
2
·
801
·
813
·
140

Димчо Дебелянов е роден на 28 март 1887 год. в гр. Копривщица. Бил е последното, шесто дете в семейството на Вельо Дебелянов и Цана Илиева Стайчина. Кръстен е на дядо си Динчо Дебелян...
 

Смъртта в творчеството на Дебелянов

28 фев 2006
·
541
·
2
·
856
·
213
·
6

ЛИС за ролята на смъртта в творчеството на Дебелянов.
 

Д. Дебелянов "Спи градът"

14 яну 2008
·
1,973
·
2
·
527
·
571
·
107

Несъмнено водещият мотев в „В спи градът” е вариация на знаменитото стихотворение на Пол Вертер „Плаче сърцето ми”, където се обиграват двете значения на френския глагол „pleur” – „вали” и „плаче”...
 

Пътят и споменът (Димчо Дебелянов- "Да се завърнеш")

25 дек 2006
·
1,965
·
2
·
578
·
297
·
19
·
1

Споменът е завръщане в миналото, припомняме на желаното. Единствено там мечтите се сбъдват. Споменът е отношение към миналото.
 

Димчо Дебелянов

04 окт 2008
·
167
·
11
·
636
·
22

Биографични данни, Художествен метод на изображение и направление, към което принадлежи, Влияние за формиране на мирогледа.
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
13
1
1 мин
28.08.2018
Тест по БЕЛ за 5-ти клас - класна работа
класно тест по Литература за Ученици от 5 клас
Класната работа е предназначена за петокласниците и включва двата предмета - Български език и литература. Разработена е според новата учебна програма за 5 клас. Съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
13
8
1
7 мин
06.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

За Димчо Дебелянов и творчеството му

Материал № 551703, от 03 окт 2010
Свален: 74 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Литература
Тип: Общ материал
Брой страници: 14
Брой думи: 5,640
Брой символи: 35,548

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За Димчо Дебелянов и творчеството му"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валентин Атанасов
преподава по Литература
в град София
с опит от  8 години

Виолета Владимирова
преподава по Литература
в град Бургас
с опит от  8 години
21 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения