Големина на текста:
1 въпрос: Развитие и природа на публичната администрация.
Характеристики на публичната администрация. Специфики в
дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни
аспекти на публичната администрация
Публичната администрация възниква едновременно с възникването на
държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в
Месопотамия, където се заражда организирания административен живот.
По късно в Египет се създава гражданска администрация (писари).
Започват да се изгражда и териториална администрация (области – номи,
областни управители номарси). В Древна Гърция за първи път се
формира разбирането, че източник на властта е народа. В Рим държавата
се организира на базата на развита правно – административна система,
основана на Римското право, формулирани и въведени са публичното и
частното право. За основоположник на съвременната публичната
администрация се приема Леонард Уайт през 1926 г. той публикува в
САЩ труда си – “Въведение в науката за публичната администрация”.
Администрацията се свързва с изградената държавна организация в
отделната страна.
Повечето автори определят публичната администрация като
съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и
структури, които подпомагат институциите при осъществяването на
публичната власт.
Противоречия в понятието ПА
1.Първото противоречие е в съчетаването на две
противоположни по смисъл думи. Администрация – служа, обслужвам,
т.е. администрацията трябва да бъде ориентирана към властта и публична –
администрацията трябва да бъде ориентирана към народа.
2. Като наука и като практика. Като наука ПА е система от научни
знания и теоритични възгледи за начините на изграждане и
функциониране на публичната власт и ПА. Тя е наука, основаваща се на
правните, политическите, управленските и икономическите науки. Като
практика е съвкупност от взаимосвързани административни процеси,
функции и структури, които носят отговорността и подпомагат
държавните институции при реализиране на публичната власт.
3.Администрация – политика. От една страна администрацията
трябва да е отделена от политическата власт, а от друга трябва да се
подчинява на политикатана политическата сила, която е на власт и е в
правото си да задава правилата на функциониране на администрацията и
да контролира нейната дейност.
1
Изисквания към администрацията:
-Трябва да работи само в рамките на закона
-Няма право да взема самостоятелни публични решения
-Няма право самостоятелно да се разпорежда с публичнитег
ресурси и да прави селекция на публичнитге услуги
Дефиниции на ПА
1. От гледна точка на властта – ПА е комплекс от
административни процеси, структури и лица, действащи в официални
длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и
други нормативни актове, както и действията на органите на властта
2. От гледна точка на гражданското общество – ПА е инструмент
за реализация на обществения интерес, в това число финансиране на
обществените дейности, административно обслужване на населението,
защита на териториалната цялост на д-вата, вътрешен ред и
сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.
Па трябва да съдеиства за баланс на интересите на гражданското
общество и на д-вата.
Характеристики:
- Монополни условия на съществуване
- Съзнание за служене на обществото
- Равенство пред закона
- Прозрачност на действията
- Отговорност
- Гласност на информацията за дейността на администрацията
Дейността на ПА е насочена към:
-Подпомагане функционирането на трите власти съобразно
държавния интерес
-Подпомагане постигането на публични цели
-Подпомагане стопанисването на публична собственост
-Подпомагане дейността структурите на гражданското общество
Източници на ПА
1)Юридически – канституцията, законите и подзаконовите актове,
регулиращи публично административните отношения;
2)Неюридически – реалната практика ( администрацията е длъжна
да улавя и отклоква на актуалните потребности на обществото и да
2
предлага варианти за тяхното решаване на органите на ПВ) и
съвремените теоретични и прилоцни постижения на науката „ПА”
Съвременни аспекти на ПА
1. В правен аспект ПА се основава на конституционното,
административното право, международното публично, финансово и
данъчно, гражданско и трудово право и др.
2. В политологически аспект – Властта и политиката са насочени
към всички граждани, Решенията на властта са задължителни, съществува
специален апарат за управление и принуда, на лице е многообразие на
публични ресурси, с чиято помощ се осъществяват политиката и властта.
Основно политологическо изследване към ПА е активно да подпомага
държавните органи при осигуряване и поддуржане на баланс на
интересите, както между д-вата и гражданското общество, така и м/у
различните публики.
3. В икономически аспект – Трудно се измерва извършената работа в
администрацията поради многобройните публични цели. Не достатъчно
съвършени са механизмите за обективно измерване на публични
потребности и управление на публични разходи. Не винаги икономически
обоснована е технологията на административната дейност.
4. В мениджърски аспект – административен мениджмънт =
административно управление + административно ръководство.
Административно у-е – въздействие в/у административната система за
постигане на държавни и публични цели. Административно ръководство
въдействие в/у административния персонал за постигане на държавни и
публични цели.
Специфики на ПА и БА
За постигане на целите на фирмите , определени от техните
собственици, освен ПА се изгражда и БА, която подпомага органите за
упревление на фирмите. По-важните различия между ПА и БА са
следните:
1. ПА в по-малка степен е насочена към бизнеса и съответно е по-
слабо ориентирана към пазара на стоки. Целите на ПА са предимно
публични/обществени, докато при БА те са частни, комерсиални и са
свързани преди всичко с печалбата.
2. ПА осъществява публични услуги, като всеки гражданин има равен
достъп до тях. БА създава стоки и услуги, като достъп до тях имат само
тези граждани, които могат да ги заплатят.
3. ПА е подложена на силно регламентиране на дейността си от
Конституцията, законите и други правни норми, докато БА работи по
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юли 2017 в 23:14 студентка на 37 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Застраховане и социално дело, специалност - Застрахователно дело, випуск 2012
10 юли 2017 в 10:23 студент на 25 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, випуск 2015
09 юли 2017 в 11:52 студентка на 23 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2019
08 юли 2017 в 19:11 потребител на 24 години
07 юли 2017 в 13:02 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - “Управление и Администрация”, специалност - Администрация и управление, випуск 2013
29 юни 2017 в 14:35 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2017
26 юни 2017 в 22:32 ученичка на 22 години от София - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" с изучаване на чужди езици
23 юни 2017 в 15:07 ученичка на 20 години от Варна - Първа езикова гимназия, випуск 2015
22 юни 2017 в 11:16 студентка на 22 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2017
22 юни 2017 в 10:43 студент на 24 години от София - Софийски университет , факулетет - ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
държавен изпит по публична администрация
добавена от petinka311 05.06.2014
0
82
Стратегия за намаляване на безработицата в община Видин
добавена от vesitooooooo 06.11.2013
0
22
Корпоративен данък в САЩ?
добавена от neli.kehayova 03.04.2016
1
5
Тестове по УЧР и Държавна власт и управление
добавена от petko_ivanov_1990 15.12.2015
1
16
Подобни материали
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
439
·
3
·
599
·
181
·
20
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

Проблеми на модернизирането на държавната администрация

23 юни 2007
·
780
·
4
·
802
·
115
·
39
·
1

В своята дейност публичната администрация е призвана да уважава и подпомага развитието на обществото, да работи и удовлетворява както държавните, така и обществените интереси........
 

Публична администрация

25 яну 2008
·
574
·
4
·
631
·
77
·
10

"Публичната администрация е да правиш колективно това, което не можеш да направиш толкова добре самостоятелно" е казал Ейбрахам Линкълн, т.е с общи усилия да се задоволи общественият интерес...
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,847
·
6
·
913
·
391
·
74
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Конспект за курсова работа по държавна власт и администрация

19 апр 2007
·
712
·
7
·
1,390
·
219
·
33

Кои са трите измерения на кризата на националната държава? Кои са осемте източника на държавната власт? Какво е взаимоотношението между държавните органи и държавната администрация?
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
372
1
14.08.2012
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит по публична администрация

Материал № 548721, от 24 сеп 2010
Свален: 2,267 пъти
Прегледан: 3,540 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 274
Брой думи: 34,955
Брой символи: 235,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения