Големина на текста:
ЕКОЛОГИЯ
Делчо Каменов, Дарина Бъчварова, Александър Дойчинов
Учебник за дистанционно обучение
ВЪВЕДЕНИЕ
Днес едва ли съществува човек, който да не знае нещо за екологията, но всеки от нас
влага различни смисъл и съдържание в това понятие. Най-често, екологията се свързва
с отрицателните последствия, които човекът предизвиква в обкръжаващата го среда.
Прекомерната експлоатация на природните ресурси и различните форми на
замърсяване на биосферата се разглеждат от позицията на тяхното отрицателно
въздействие върху здравето на хората и качеството на техния живот. Такъв
антропоцентричен подход към екологията и нейните проблеми в известна степен е
оправдан в съвременните условия на кризисно състояние на биосферата, тъй като
ликвидирането на вредните за човека последици от неправилното стопанисване на
планетата е най-важната задача на нашето съвремие.
Негативните ефекти от стихийното развитие на промишлеността, транспорта и другите
форми на човешка дейност обаче имат много по-широко значение. Става дума за
нарушаване на нормалното функциониране на природните съобщества от живи
организми, които създават възможностите за съществуване на самия живот като
глобално явление. В този смисъл човекът представлява само една от формите на живот,
несъмнено най-високо развитата и с най-големи възможности за въздействие върху
природата, но не единствена. Установяването на правилни взаимоотношения с
природните процеси, осигуряващи необходимите условия за поддържане на живота в
биосферата, е възможно само на базата на задълбочени познания върху законите за
формиране и поддържане на активно функциониращи биологични системи,
обезпечаващи глобалния кръговрат на веществата. Този биоцентричен подход отразява
най-пълно фундаменталните проблеми на екологията като биологична наука.
При написването на този учебник е използван именно биоцентричният подход, като е
направен опит да се изложат и изяснят главните проблеми и закономерности в
развитието и достиженията на съвременната екология. В него са поместени много
факти, закони и механизми, отразяващи функционирането на природните екосистеми и
биосферата като цяло, но те не трябва да бъдат целенасочено заучавани с цел
попълване на фактическите знания, а по-скоро използвани за осъзнаване на общата
тенденция на екологичните процеси. Ако в резултат от работата с този учебник у
студентите и читателите се формира екологичен начин на мислене, ние - авторите, ще
приемем, че сме изпълнили успешно своята задача.
В края на учебника е отделено значително място на проблемите, свързани със
замърсяването и опазването на природната среда и мястото на екологичния туризъм в
системата човек-общество-природа. Специално внимание е отделено на разкриването
на природния потенциал на България за развитието на екологичния туризъм и
системата от защитени природни територии.
Учебникът е адресиран конкретно към студентите от специалност Туризъм на висшите
училища и колежите и всички онези, които изучават учебната дисциплина Екология.
Със сигурност той ще бъде полезен за работещите в системата на туризма - ръководни
кадри и изпълнители. С успех може да се използва и от всички учители, преподаващи
Екология, и широк кръг читатели, интересуващи се от нейните проблеми.
От авторите
ГЛАВА ПЪРВА. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕКОЛОГИЯТА КАТО БИОЛОГИЧНА
НАУКА
1.1. Определение, предмет и задачи на екологията
1.1.1. Определение на екологията
Развитието на екологията като дял от човешкото познание е тясно свързано с
развитието на другите биологични науки. В средата на ХIХ век, в резултат на великите
околосветски пътешествия, се откриват и описват нови земи и техните растения и
животни, натрупват се нови данни, които разширяват представите за организмовия свят
и неговото многообразие и се поставят основите на научната систематика. Ж. Ламарк
подчертава влиянието на външните условия за еволюцията на растенията и животните,
А. Декандол описва влиянието на абиотичните фактори върху растенията. Великият
английски естествоизпитател Ч. Дарвин със своя труд "Произход на видовете"
революционизира цялата биологична наука и поставя на нова основа нейното развитие.
Започва все по-остро да се чувства нужда от една биологична наука, която да изучава
надорганизмовите нива на организация на живата материя и нейната връзка с неживата
природа.
За първи път понятието екология е въведено от немския зоолог Ернст Хекел през 1866
г. и буквално преведено означава наука, изучаваща организмите в техния дом, т.е. в
тяхното конкретно местообитание (ecos или oicos - дом, убежище, местообитание; logos
- наука; гр.). Той дава и първото определение на екологията като биологична наука:
"Под екология ние разбираме обща наука за отношенията на организмите с
обкръжаващата ги среда, където отнасяме в широк смисъл всички условия за
съществуване. Те са отчасти с органична, отчасти с неорганична природа, но както
едните, така и другите... имат твърде голямо значение за формите на организмите, тъй
като ги заставят да се приспособяват към тях".
Очевидно е, че Е. Хекел разглежда екологията като биологична наука във връзка с
учението на Ч. Дарвин за еволюцията и направлението на изучаваните конкретни
процеси, представляващи нейната същност. От друга страна, макар че към условията на
средата непосредствено се приспособяват отделните индивиди, той не определя
екологията само като наука за организмите, а и като наука за надорганизмовите
системи, тъй като вътревидовите и междувидовите взаимоотношения, както и
влиянието на абиотичните фактори в еволюционен аспект, се осъществяват на
надорганизмово ниво.
Едно определение, което съответства на съвременното направление на развитие на
екологията, дава американският еколог Ю. Одум (1975), който я определя като "...наука
за структурата и функциите на природата". За по-кратко и по-широко определение той
предлага понятието биология на обкръжаващата среда, което отразява съвременните
тенденции на екологията, излизащи извън границите на биологичната наука.
Екологията, възникнала като частен клон на биологичната наука, занимаващ се с
изучаването на взаимоотношенията между организма и околната среда, след 60-те
години на ХХ век със своите теоретични проблеми и практически задачи става обект на
необикновен интерес. Тя прераства в глобална наука, при която организмът и живите
системи остават на заден план, а на първо място излиза средата и нейното опазване. Без
да се отрича практическата полза на екологията за опазване на природната среда, за
създаване на морални, етични и икономически основи за рационално използване и
възпроизводство на нейните ресурси, не трябва да се допускат неточности и
отклонения при определяне на предмета, целите и задачите й.
Съдържанието на съвременната екология най-лесно може да се определи, като се
изхожда от концепцията за нивата на организация на живото вещество в биосферата,
които по същество изграждат един вид биологичен спектър (фиг. 1).
Генът, клетката, органът, организмът, популацията и съобществото са основните нива
на организация на живата материя. Те са взаимозависими и еднакво значими, поради
което никое от тях не трябва да се смята за по-важно и заслужаващо повече внимание
от останалите. Ето защо биологичният спектър се изобразява в хоризонтален, а не във
вертикален ред. С усложняване на нивото на организация отляво надясно някои
признаци стават по-сложни и изменчиви, а в същото време други се опростяват и стават
по-стабилни.
Фиг. 1. Спектър на нивата на организация на живата материя в биосферата (по Ю.
Одум, 2000)
Тъй като хомеостатичните механизми действат във всички нива на организация,
функционирането на по-малките единици в състава на по-големите се характеризира с
определена степен на интеграция. Например интензивността на фотосинтезата на едно
горско съобщество се променя в незначителни граници за разлика от интензивността на
този процес в отделните листа и дървета, които го изграждат, тъй като понижаването на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 фев 2019 в 20:43 потребител на 20 години
24 яну 2019 в 21:10 в момента не учи на 23 години от Раднево
10 яну 2019 в 23:07 студент на 30 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
19 сеп 2018 в 13:32 студентка на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, випуск 2011
11 сеп 2018 в 18:56 ученик на 27 години от Дупница - ПГ "Акад. Сергей П. Корольов", випуск 2010
20 авг 2018 в 10:00 студентка на 31 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнесадминистрация, випуск 2015
03 юни 2018 в 13:20 студент на 23 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - Футбол, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
въздействие на атмосферните замърсители върху животните
добавена от nurie_1996 02.05.2016
0
6
полоеа възеастова и генетична структура на популаиите
добавена от mihail.shishedzhiev 24.11.2015
0
1
екологични граници на екосистемите и краеви ефект
добавена от vili.krasteva.73 24.11.2012
0
23
производство на синтетични органични бои
добавена от popidi4evo 06.12.2012
1
15
икономика и управление на околната среда
добавена от viki22222 04.06.2012
1
38
Подобни материали
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,551
·
13
·
2,762
·
911
·
169
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Екологична култура

16 яну 2009
·
198
·
9
·
1,692
·
119
·
29

През 1866 година германският биолог Ернст Хекел създава термина “екология”. Екологията използва методите и резултатите на останалите биологични науки, а също на математиката, физиката и химията...
 

Екология

11 фев 2009
·
88
·
11
·
2,265
·
13

Значението на еколого-физиологичните режими за структурата и функционирането на растенията и растителните съобщества е различно...
 

Екологични проблеми в нашето съвремие

19 ное 2008
·
842
·
6
·
1,399
·
676
·
126
·
1
·

Екологични проблеми. Озоновата дупка. Глобално затопляне. Замърсяване на почвите. Намаляване на количеството питейна вода.
 

Екологична визитка на ЕС

09 ное 2008
·
163
·
22
·
5,304
·
120
·
7

Опазването на околната среда е срад най-важните приоритети на съвременото общество.
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
68
1
5 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Учебни материали по Екология

Материал № 546745, от 16 сеп 2010
Свален: 833 пъти
Прегледан: 2,372 пъти
Предмет: Екология
Тип: Учебник
Брой страници: 108
Брой думи: 33,669
Брой символи: 223,511

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебни материали по Екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
136 30

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
8 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения