Големина на текста:
I.СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Социализацията е процес, който започва от самото раж-
дане на човека, има непрекъснат характер и се разбира
цялостно формиране на личността чрез усвояване от инди-
вида на система от знания, норми и ценности. Този процес
се определя преди всичко от характера на въздействията
на обществото върху отделната личност.
Глински определя следните стадии на социализация:
1.Стадии на ранната социализация/от раждането до по-
стъпването в училище/ - човешкия индивид придобива
първите необходими му знания и опит, чрез които
започва да се приобщава. През този етап се
формират основните качества на личността. Главния
фактор, който оказва социализиращо въздействие върху
личността в този възрастов период, е семейството. В
него детето получава първите си познания за
заобикалчщия го предметен и социален свят и за
междуличностните отношения,усвоява необходимите
образци на поведение.
2.Стадии на обучението/до завършване на общообразо-
вателно или средно-професионално училище/ - в този
период се стабилизира структурата на личността и
всички психични процеси достигат оптимално за инди-
вида ниво на развитие. Училището /като институция/ ,
връстниците, масмедиите придобиват по-голямо значе-
ние като социализиращ фактор.
3.Стадии на социална заетост – това е периода на зре-
лостта, на активната социална дейност на човека. Лич-
носттa уверено използва своите социални знания и
опит и постепенно се стреми към положителна промяна
в условията на своето съществуване, което е свързано
с усвояване на нов социален опит.
4.Завършващ стадии на жизнения цикъл – това е време
на принудително разрушаване на изграждани на прак-
тически през целия живот мисловни и поведенчески
стереопити, на прехода към нови, в повечето случаи
пасивни условия на съществуване.
II.ФАКТОРИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Социализацията се извършва с помоща на много фактори
и чрез взаимодействието на много хора, организирани в
различни групи с различно предназначение. Различните
групови организации действат различно върху подраствщите
и заемат различно място в процеса на подготовка на де-
цата за социален живот.
Основните фактори на социализация са семейството, въз-
питателно-образователната среда, групата на връстниците,
масмедиите.
1. Семейството като фактор на социализация – семейство-
то като форма на съвместно съжителство съществува още
от дълбока древност. Неговата поява, същност, функции и
значение са били в центъра на вниманието на редица из-
следователи – социолози, философи, етнографи, психолози.
Независимо от промените, които претърпява и в съвреме-
нните условия, семейството продължава да бъде една от
основните социални групи.
Семейството се явява важен компонент в структурата на
всяко общество и изпълнява множество социални функции.
То е група, в която се осъществява първичната социализа-
ция и възпитание на децата.
Като най-разпространени могат да се посочат следните
типове семейства:
-патриархално – включва четири поколения
-разширено/сложно/ - включва три поколения
-нуклеарно – включва две поколения/родители и деца/,
което преобладава в съвременното общество
Общата тенденция, която се наблюдава в повечето държа-
ви е в посока на намаляване броя на поколенията, които
обхваща едно семейство, както и броя на децата в него.
Значението на семейството като социална институция е
свързано с функциите, които то изпълнява. Основните от
тях са:
-възпроизводствена – създаване на нови поколения, чрез
които се осъществява биологичното възпроизводство на
обществото
-възпитателно-социализираща - изразява се в предаване
на опит, изграждане на ценности, знания и умения в
новото поколение. Семейството не е в състояние да
осигури пълноценно възпитание и социализация след
първите години от живота на детето. Засилва се дела
на обществените образователни и възпитателни инсти-
туции
-икономическа – материално осигуряване на семейството,
организация на производството и потрблението в него.
Реорганизацията на тази функция внесе нови важни
моменти в структурата на семейните отношения, което
се отразява на процеса на формиране на младото по-
коление. Производствената функция е силно ограниче-
на, а потребителската се засилва.
Коренно се промениха отношенията между мъжа и жената
в семейството, между родителите и децата, между тях и по-
колението от “третата възраст”. Доминиращ тип семейство
става нуклеарното семейство. Засилват се икономическите и
функционалните противоречия в семейството, сериозни про-
мени претърпя цялата система на семейно общуване, засил-
ва се самостоятелността на всеки член на семейната струк-
тура, все по-динамично си сменят ролите родителите и де-
цата в различни социални ситуации, все по-високо е образо-
вателното равнище на родителите на следващите поколения,
все по-чувствителни са промените в сексуалното поведение
на следващите поколения.
Семейството е малка група, първична социална общност с
голямо значение за социализацията на подрастващото
поколение.
Семейството е първата социална единица, с която новоро-
деното дете има продължителен контакт и сред която се
развиват форми на социализирано поведение. Тук се усвоя-
ват по различни пътища и първите еталони на човешко по-
ведение. От тази гледна точка социализиращата функция на
семейството трудно може да се замени от други фактори. В
историята на човечеството семейството е подготвяло много-
странно децата за изпълнение на основни социални функции.
Семейството в което се ражда детето, определя мястото
му в обществото през първите години от живота. През това
време статуса на семейството става статус на детето. То го
запазва дълго време, докато стане способно да го променя.
Добрата или лошата репутация на семейството се пренася
върху детето. Позицията на семейството в социалната струк-
тура става позиция на детето.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 фев 2019 в 15:21 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2017
30 яну 2019 в 19:27 потребител на 19 години
12 дек 2018 в 10:41 ученик на 25 години от София - 138 СОУ "Проф. В. Златарски", випуск 2015
02 дек 2018 в 20:59 студент на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2022
18 ное 2018 в 17:16 студент на 40 години от Шумен - Шуменски университет, факулетет - Природни науки, специалност - Биология, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
78
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Социализация. Основни фактори на социализация

Материал № 543761, от 31 авг 2010
Свален: 575 пъти
Прегледан: 758 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,204
Брой символи: 14,217

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социализация. Основни фактори на социализация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения