Любен Иванов
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
Улрих Бек :
“ няма съмнение, че глобализацията най- често се употребява и с нея най-много се злоупотребява; понятие, което е най-малко
изяснено, вероятно е най-непонятното и замъглено от лозунги, думи, оръдие в споровете през последните години и ще си остане
такова в близкото бъдеще ... “
Икономиката – “наука за това как мислят икономистите” - Вебер
Икономикс – “наука за рационалния избор при използване на оскъдните ресурси в производството, разпределението, размяната и
потреблението на благата...”
Макроикономика – третира поведението и динамиката на икономиката като цяло;
Мезоикономика – третира икономиката във връзка с поведението на транснационалните компании;
Мегаикономика - изследва взаимодействието на националните стопански комплекси чрез сравнителен анализ на икономическите
системи
Международната икономика – изучава предпоставките, условията и механизмите за възникването, функционирането,
целенасоченото регулиране и поддържане на равновесие в международните пазари, функционирането на националните икономики и
взаимодействията им в международна икономическа среда и разглежда световното стопанство в неговата цялост;
Глобализацията – интердисциплинарна проблематика, имаща отношение към всички отрасли и области на знанието
Нов характер на икономическата активност на обществото
70-те години на м. век – отхвърлен икономическия редукционизъм като стремеж факторите и съдържанието на икономическия
растеж да се търсят само в икономиката
Не просто взаимодействие и взаимозависимост, а универсалност на развитието;
Устойчиво проявление на тенденциите на универсализация на икономичските, културни и политически взаимовръзки;
Едновременност и еднозначност на развитието на комуникациите, инфорнатиката, медиите, културата, образованието;
Национално специфичното върви заедно с общопланетарното и общочовешкото развитие.
Нито една сфера на живота днес, включително и икономиката, не е изолирана и не е възможно да действа автономно. Всички
процеси или явления могат да бъдат разбрани само в широкия смисъл на икономическия, политически, социален, военен,
екологически, демографски и т.н контекст, отчетени в тяхната взаимна обусловеност и взаимозависимост.
Предметното поле на икономическата наука е вече тясно, за да обясни всички аспекти на сложния, взаимосвързан и
взаимозависим свят, в който живеем .
Глобализацията -прилагателно към всичко, което се случава около нас
1.Теоретични спорове за категориален смисъл, концептуални схеми, идейни позиции;
2.Вместо сближаване на позициите – поляризация;
3.Наличие на крайни оценки “за” и “против” глобализацията;
4.Доминират изследвания по отделни аспекти и агенти на глобализацията;
5.Успоредно се развиват и граждански движения по отделните страни на процеса – екология, комуникации, информационни
мрежи, за правата на човека и т.н.;
6.Спорът напусна кабинетите на учените и излезе на улицата – антиглобализъм като спонтанен протест на разнородни
социални групи.
Авторово схващане:
Касае се за нова реалност и тенденция на историческия процес и на икономиката в частност;
Нужен е нов методологичен подход за изследването му, основан на многофакторен анализ, синтез на абстрактно теоретично ниво и
интердисциплинарно знание;
Особено важно е да се разграничат обективния ход и тенденции от субективните намеси и интереси.
Глобализация на икономиката и развитието
Две страни на един процес - Защо?
основните сфери на живота са неотделими;
икономиката е една от тези сфери на живота;
НТР привежда в активност силите на единство;
едновременност и еднозначност на развитието на комуникации,
информационни системи, култура, образование, технологии и т.н.;
тенденции за универсалност на развитието;
икономическата активност на обществото има нов характер;
общочовешко развитие и национална специфика са тясно обвързани.
изследване на глобализацията на икономиката в широкия контекст на развитието
Новият пласт на академичното знание Разглеждане на глобализационния процес
в контекста на съвременното състояние на световното стопанство и на основните негови
тенденции.
Изясняване въздействието на основните форми на историческия процес и на главните субекти.
Отчитане на връзките на взаимозависимост и взаимодействие.
Изясняване на противоречията и влиянието им върху историческите потребности.
Ролята на глобалните корпорации. Политиката на големите държави и
глобализационните тенденции.
Мястото на малките държави в глобализационния процес; Съдбата и поведението на малките и средни фирми.
Обект – процесът глобализация в различните му форми на проявление;
Предмет – изучаване на динамиката на глобалната социоекосистема,
разработка на пътища за рационално взаимодействие на елементите на
планетарната система “човек – социум – биосфера” и открояване на прогнозните тенденции;
Целева ориентация – научните основи на ефективното функциониране
на глобалната система /взаимодействие между подсистемите и на
системата като цяло с всяка една от тях/;
Глобална / планетарна / социоекосистема – комплекс от природни,
културни, социални и еко факти, явления и процеси,
функциониращи като единно цяло на равнището на глобалната
екосистема /биосфера/.
Два подхода към същността на глобализацията
Джорж Сорос:
“Възприемам определение за глобализацията достатъчно тясно – свободното движение на капитала и растящата подчиненост на
националните икономики на глобалните финансови пазари и транснационалните корпорации...”
Сторонниците на широкия подход към глобализацията са склонни да включат в понятието едва ли не всички явления на
съвременния свят
Категориални уточнения
До 19 век – глобален Сферичен
Края на 19 век – глобален Целия свят
20 век – глобален Определение към мащаба на разпространение на процеси и явления
Глобалност - Обхват, разпространение Глобализация “Мондиализация” Процес на осъществяване на глобалността
Категориален смисъл
За същността на процеса
Всеобщност, световност, планетарност, универсалност, интернационализация, интеграция и т.н.
За съдържание и агенти
ТНК, ГК, глобални пазари, глобални стопанства, глобални финанси, МИО, национална държава,
комуникации и т.н.
особености на процеса на настоящия етап
Растяща взаимозависимост и взаимосвързаност;
Установяване на световно финансово-икономическо
пространство;
Информационна революция – световна мрежа за общуване;
Промяна във функциите на държавата; размзиване на
националните граници;
Универсализация на света-повсеместно разпространение
на системата на либерално-демократически и
социо-културни ценности;
Разпространение на идеологията и политиката на
глобализма.
Авторово разбиране:
Глобален – нова научна категория, белег за променена същност на процесите и явленията в планетарен мащаб;
Глобализация – подход, който задълбочава и разширява категориалната система на общата икономическа теория и други
научни области;
Субекти на глобализацията са:
? Глобалните корпорации;
? Регионалните структури;
? Националните държави;
? Международните икономически организации.
Глобализацията – идея, теория и практика
Тези:
1.Идеята за планетарност като всеобщност на действия, принципи, норми и взаимозависимост – позната в ранните фази на
теоретичното мислене. Тя отразява черти и тенденции на самата действителност, на формите на живот, както в
икономиката, така и на развитието;
2.Глобализацията е явление на ХХ век.
Авторова теза :
Глобализационният процес : Глобализацията е форма и съдържание на движението на икономиката
във взаимодействие с останалите сфери на жизнената дейност
Глобализация и глобалността
Има обективно съдържание на историческата необходимост
Използвана е за конкретни национални и (или) корпоративни цели
Реалностите
на световното и национално развитие отразяват Обективни тенденции на развитието към планетарност Конкретни потребности,
интереси - идеология
Към съвременния етап световното развитие се реализира от националните държави и корпоративните структури. Международните
структури са по-скоро функционална рефлексия
на техните цели. Глобализационният процес е твърде противоречив
За да се представят обективното съдържание и действителни стойности на новите форми следва:
Да се следват тенденциите в световната и българската наука.
Реализъм към фактите, процесите и действителните им стойности.
Избягване на каквото и да било идеологизиране.
Доказателствата
Цивилизациите
Възникват независимо една от друга по сходни норми и закони
Световните религии
Монотеистичен характер, универсалност на ценности, експанзия на идеи
Колонизационните процеси
Сходство на причини, форми, последици; възникване на икономически отношения на база едностранен интерес
От “Великото преселение на народите” до днес
Стремеж към намаляване на неопределеността; сходство на фактори; задоволяване на потребностите
Цивилизациите .
Цивилизацията на Харапа – създава водопроводни системи и
канализации, санскритска писменост, начало на използване
на числата, въвежда стандартизирана система за мерки и теглилки;
По течението на жълтата река – открива се стъклото и коприната,
въвежда се десетична система;
На изток от реката Нил - неоспорими постижения
в архитектурата и изкуството;
Гръцката империя - превръща гръцкия език в “Lingua franca”;
Всемирно разпространение на постиженията
Религиите:
Монотеистичен характер - един е бог, пред който всички сме равни.
Ценностите.
? Достъп на всеки човек до благата на Земята;
? Изконен стремеж към справедливо общество;
? Делата на всеки измерени с полезност за природата;
? Траен мир, ред и справедливост.......
?Обединяване на големи групи хора около една религия;
? Нарастване на интелектуалната и производствена мощ;
? Религиозна търпимост - плурализъм;
? Близки или еднакви ценности и норми;
? Универсалност на механизмите за въздействие върху хората.
Глобализационните процеси
Средновековието :
Александър Македонски – империя на три континента;
Римската империя – установяване на единни норми на управление върху огромна територия.
19-ти век :
Испания, Португалия, Англия, Франция, Белгия, Холандия – “Индустриален клуб”.
20-ти век :
Налице са редица социални и държавни структури, които носят в себе си елементи на глобализъм.
Резултати
Тотално етнокултурно смесване на човечеството;
Пренасяне на общи норми и модели на развитие;
Нова социо-културна картина на света.
Обобщения:
Цивилизациите
Всеобщност на действия и функции в планетарен мащаб
Световните религии
Общоисторически тенденции и потребности
Общо присъщ стремеж да се взаимодейства, да се обменя опит и информация
Колонизационните процеси
Подбуди от икономически, духовно-културен и морален Характер
От
“Великото преселение на народите” до днес
Потребността от общуване-родово качество
И з в о д и :
Тенденция към глобалност може да се открие в особеностите и характеристиките на социалното
общуване и потребността от него, като родово качество на човека;
Тя се констатира още в движението и действието на парите, пазарните механизми и отношения,
баковите институции и т.н.; На преден план са икономически подбуди, но е видима и мотивиращата сила на фактори
от духовно-културен, морален и др. характер.
Глобализацията като идея
Сътрудничество и взаимодействие на равноправни начала
Глобализацията като реалност Трансформиране на идеята в отношения на неравенство и
подчинение
Теоретичното осмисляне на глобализацията започва при твърде висока степен

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Глобализация на икономиката и развитието

Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
Изпратен от:
АлЕкСанДрА
на 2010-06-17
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
1,409 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
314
·
9
·
1,071
·
14
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
 

Изготвяне на бизнес идея

08 юни 2009
·
301
·
14
·
1,099
·
231
·
50
·
1

В следващият проект ще се опитам да представя някои бизнес идеи и продукти, които са превърнали Кока-Кола в една от най-водещите компании – произведители на безалкохолни напитки в цял свят...
 

Лекции по Световна икономика

09 ное 2009
·
751
·
28
·
6,279
·
503
·
183
·
2
·

Това са лекции по Световна икономика за втори курс, задочно в БСУ...
 

Управление на знанието

14 яну 2009
·
142
·
11
·
1,988
·
44

През последните години особена популярност добиват понятията нова икономика (new economy), икономика на знанието (knowledge economy), общество на знанието (knowledge society), интелектуален капитал (intellectual capital)...
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,505
·
7
·
1,201
·
88
·
12

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 
Онлайн тестове по Икономика
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
21
1
5 мин
28.10.2014
Тест по регионални пазари и МТО за студенти 5-ти курс
междинен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Тестът включва - теории за ролята на пазара, международна икономика, видни представители на икономически възгледи, въпроси за ЕОВС И ЕИО. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
11
1
3 мин
14.02.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика

Глобализация на икономиката и развитието

Материал № 531866, от 17 юни 2010
Свален: 1,409 пъти
Прегледан: 1,723 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 12,009
Брой символи: 83,790

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобализация на икономиката и развитието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любен Иванов
преподава по Икономика
в град София
с опит от  5 години
88 8

Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
с опит от  21 години
285 63

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения