Любен Иванов
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
Улрих Бек :
“ няма съмнение, че глобализацията най- често се употребява и с нея най-много се злоупотребява; понятие, което е най-малко
изяснено, вероятно е най-непонятното и замъглено от лозунги, думи, оръдие в споровете през последните години и ще си остане
такова в близкото бъдеще ... “
Икономиката – “наука за това как мислят икономистите” - Вебер
Икономикс – “наука за рационалния избор при използване на оскъдните ресурси в производството, разпределението, размяната и
потреблението на благата...”
Макроикономика – третира поведението и динамиката на икономиката като цяло;
Мезоикономика – третира икономиката във връзка с поведението на транснационалните компании;
Мегаикономика - изследва взаимодействието на националните стопански комплекси чрез сравнителен анализ на икономическите
системи
Международната икономика – изучава предпоставките, условията и механизмите за възникването, функционирането,
целенасоченото регулиране и поддържане на равновесие в международните пазари, функционирането на националните икономики и
взаимодействията им в международна икономическа среда и разглежда световното стопанство в неговата цялост;
Глобализацията – интердисциплинарна проблематика, имаща отношение към всички отрасли и области на знанието
Нов характер на икономическата активност на обществото
70-те години на м. век – отхвърлен икономическия редукционизъм като стремеж факторите и съдържанието на икономическия
растеж да се търсят само в икономиката
Не просто взаимодействие и взаимозависимост, а универсалност на развитието;
Устойчиво проявление на тенденциите на универсализация на икономичските, културни и политически взаимовръзки;
Едновременност и еднозначност на развитието на комуникациите, инфорнатиката, медиите, културата, образованието;
Национално специфичното върви заедно с общопланетарното и общочовешкото развитие.
Нито една сфера на живота днес, включително и икономиката, не е изолирана и не е възможно да действа автономно. Всички
процеси или явления могат да бъдат разбрани само в широкия смисъл на икономическия, политически, социален, военен,
екологически, демографски и т.н контекст, отчетени в тяхната взаимна обусловеност и взаимозависимост.
Предметното поле на икономическата наука е вече тясно, за да обясни всички аспекти на сложния, взаимосвързан и
взаимозависим свят, в който живеем .
Глобализацията -прилагателно към всичко, което се случава около нас
1.Теоретични спорове за категориален смисъл, концептуални схеми, идейни позиции;
2.Вместо сближаване на позициите – поляризация;
3.Наличие на крайни оценки “за” и “против” глобализацията;
4.Доминират изследвания по отделни аспекти и агенти на глобализацията;
5.Успоредно се развиват и граждански движения по отделните страни на процеса – екология, комуникации, информационни
мрежи, за правата на човека и т.н.;
6.Спорът напусна кабинетите на учените и излезе на улицата – антиглобализъм като спонтанен протест на разнородни
социални групи.
Авторово схващане:
Касае се за нова реалност и тенденция на историческия процес и на икономиката в частност;
Нужен е нов методологичен подход за изследването му, основан на многофакторен анализ, синтез на абстрактно теоретично ниво и
интердисциплинарно знание;
Особено важно е да се разграничат обективния ход и тенденции от субективните намеси и интереси.
Глобализация на икономиката и развитието
Две страни на един процес - Защо?
основните сфери на живота са неотделими;
икономиката е една от тези сфери на живота;
НТР привежда в активност силите на единство;
едновременност и еднозначност на развитието на комуникации,
информационни системи, култура, образование, технологии и т.н.;
тенденции за универсалност на развитието;
икономическата активност на обществото има нов характер;
общочовешко развитие и национална специфика са тясно обвързани.
изследване на глобализацията на икономиката в широкия контекст на развитието
Новият пласт на академичното знание Разглеждане на глобализационния процес
в контекста на съвременното състояние на световното стопанство и на основните негови
тенденции.
Изясняване въздействието на основните форми на историческия процес и на главните субекти.
Отчитане на връзките на взаимозависимост и взаимодействие.
Изясняване на противоречията и влиянието им върху историческите потребности.
Ролята на глобалните корпорации. Политиката на големите държави и
глобализационните тенденции.
Мястото на малките държави в глобализационния процес; Съдбата и поведението на малките и средни фирми.
Обект – процесът глобализация в различните му форми на проявление;
Предмет – изучаване на динамиката на глобалната социоекосистема,
разработка на пътища за рационално взаимодействие на елементите на
планетарната система “човек – социум – биосфера” и открояване на прогнозните тенденции;
Целева ориентация – научните основи на ефективното функциониране
на глобалната система /взаимодействие между подсистемите и на
системата като цяло с всяка една от тях/;
Глобална / планетарна / социоекосистема – комплекс от природни,
културни, социални и еко факти, явления и процеси,
функциониращи като единно цяло на равнището на глобалната
екосистема /биосфера/.
Два подхода към същността на глобализацията
Джорж Сорос:
“Възприемам определение за глобализацията достатъчно тясно – свободното движение на капитала и растящата подчиненост на
националните икономики на глобалните финансови пазари и транснационалните корпорации...”
Сторонниците на широкия подход към глобализацията са склонни да включат в понятието едва ли не всички явления на
съвременния свят
Категориални уточнения
До 19 век – глобален Сферичен
Края на 19 век – глобален Целия свят
20 век – глобален Определение към мащаба на разпространение на процеси и явления
Глобалност - Обхват, разпространение Глобализация “Мондиализация” Процес на осъществяване на глобалността
Категориален смисъл
За същността на процеса
Всеобщност, световност, планетарност, универсалност, интернационализация, интеграция и т.н.
За съдържание и агенти
ТНК, ГК, глобални пазари, глобални стопанства, глобални финанси, МИО, национална държава,
комуникации и т.н.
особености на процеса на настоящия етап
Растяща взаимозависимост и взаимосвързаност;
Установяване на световно финансово-икономическо
пространство;
Информационна революция – световна мрежа за общуване;
Промяна във функциите на държавата; размзиване на
националните граници;
Универсализация на света-повсеместно разпространение
на системата на либерално-демократически и
социо-културни ценности;
Разпространение на идеологията и политиката на
глобализма.
Авторово разбиране:
Глобален – нова научна категория, белег за променена същност на процесите и явленията в планетарен мащаб;
Глобализация – подход, който задълбочава и разширява категориалната система на общата икономическа теория и други
научни области;
Субекти на глобализацията са:
? Глобалните корпорации;
? Регионалните структури;
? Националните държави;
? Международните икономически организации.
Глобализацията – идея, теория и практика
Тези:
1.Идеята за планетарност като всеобщност на действия, принципи, норми и взаимозависимост – позната в ранните фази на
теоретичното мислене. Тя отразява черти и тенденции на самата действителност, на формите на живот, както в
икономиката, така и на развитието;
2.Глобализацията е явление на ХХ век.
Авторова теза :
Глобализационният процес : Глобализацията е форма и съдържание на движението на икономиката
във взаимодействие с останалите сфери на жизнената дейност
Глобализация и глобалността
Има обективно съдържание на историческата необходимост
Използвана е за конкретни национални и (или) корпоративни цели
Реалностите
на световното и национално развитие отразяват Обективни тенденции на развитието към планетарност Конкретни потребности,
интереси - идеология
Към съвременния етап световното развитие се реализира от националните държави и корпоративните структури. Международните
структури са по-скоро функционална рефлексия
на техните цели. Глобализационният процес е твърде противоречив
За да се представят обективното съдържание и действителни стойности на новите форми следва:
Да се следват тенденциите в световната и българската наука.
Реализъм към фактите, процесите и действителните им стойности.
Избягване на каквото и да било идеологизиране.
Доказателствата
Цивилизациите
Възникват независимо една от друга по сходни норми и закони
Световните религии
Монотеистичен характер, универсалност на ценности, експанзия на идеи
Колонизационните процеси
Сходство на причини, форми, последици; възникване на икономически отношения на база едностранен интерес
От “Великото преселение на народите” до днес
Стремеж към намаляване на неопределеността; сходство на фактори; задоволяване на потребностите
Цивилизациите .
Цивилизацията на Харапа – създава водопроводни системи и
канализации, санскритска писменост, начало на използване
на числата, въвежда стандартизирана система за мерки и теглилки;
По течението на жълтата река – открива се стъклото и коприната,
въвежда се десетична система;
На изток от реката Нил - неоспорими постижения
в архитектурата и изкуството;
Гръцката империя - превръща гръцкия език в “Lingua franca”;
Всемирно разпространение на постиженията
Религиите:
Монотеистичен характер - един е бог, пред който всички сме равни.
Ценностите.
? Достъп на всеки човек до благата на Земята;
? Изконен стремеж към справедливо общество;
? Делата на всеки измерени с полезност за природата;
? Траен мир, ред и справедливост.......
?Обединяване на големи групи хора около една религия;
? Нарастване на интелектуалната и производствена мощ;
? Религиозна търпимост - плурализъм;
? Близки или еднакви ценности и норми;
? Универсалност на механизмите за въздействие върху хората.
Глобализационните процеси
Средновековието :
Александър Македонски – империя на три континента;
Римската империя – установяване на единни норми на управление върху огромна територия.
19-ти век :
Испания, Португалия, Англия, Франция, Белгия, Холандия – “Индустриален клуб”.
20-ти век :
Налице са редица социални и държавни структури, които носят в себе си елементи на глобализъм.
Резултати
Тотално етнокултурно смесване на човечеството;
Пренасяне на общи норми и модели на развитие;
Нова социо-културна картина на света.
Обобщения:
Цивилизациите
Всеобщност на действия и функции в планетарен мащаб
Световните религии
Общоисторически тенденции и потребности
Общо присъщ стремеж да се взаимодейства, да се обменя опит и информация
Колонизационните процеси
Подбуди от икономически, духовно-културен и морален Характер
От
“Великото преселение на народите” до днес
Потребността от общуване-родово качество
И з в о д и :
Тенденция към глобалност може да се открие в особеностите и характеристиките на социалното
общуване и потребността от него, като родово качество на човека;
Тя се констатира още в движението и действието на парите, пазарните механизми и отношения,
баковите институции и т.н.; На преден план са икономически подбуди, но е видима и мотивиращата сила на фактори
от духовно-културен, морален и др. характер.
Глобализацията като идея
Сътрудничество и взаимодействие на равноправни начала
Глобализацията като реалност Трансформиране на идеята в отношения на неравенство и
подчинение
Теоретичното осмисляне на глобализацията започва при твърде висока степен

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Глобализация на икономиката и развитието

Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
Изпратен от:
АлЕкСанДрА
на 2010-06-17
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
1,512 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
фирмена структура на икономиката в България
добавена от jivko.jelyazkov_4044 14.11.2016
2
8
Подобни материали
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
813
·
11
·
1,922
·
1,039
·
143
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
314
·
9
·
1,071
·
14
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
 

Основни проблеми на икономическата система

16 дек 2006
·
1,074
·
2
·
477
·
270
·
44

В резултат на взаимодействието между човека и природата, се създава определена система от блага, свързани с потребностите на човека. В основата на тази система е непосредственото производство като главна сфера на човешката дейност...
 

Глобалната финансова криза – заплаха или благословия за България

20 яну 2009
·
441
·
5
·
631
·
150
·
13

Що е икономическата криза? Според Маркс кризите се характеризират със свръхпроизводство, а според Кейнс с недопотребление...
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
198
·
16
·
1,428
·
16

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 
Онлайн тестове по Икономика
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
36
1
5 мин
28.10.2014
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
15
3
5 мин
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Глобализация на икономиката и развитието

Материал № 531866, от 17 юни 2010
Свален: 1,512 пъти
Прегледан: 1,833 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 12,009
Брой символи: 83,790

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобализация на икономиката и развитието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  3 години
86 16

Любен Иванов
преподава по Икономика
в град София
с опит от  5 години
182 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения