Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
1 Въпрос
І. Отраслова структура
1. Що е? – количесвено съотношение м/у отраслите в проценти
2. Как се определя?
- чрез относителния дял на отрасъла в общото к-во произведена продукция
- чрез величината на ангажирания капитал
- чрез общия брой персонал
3. Какво оказва въздействие в/у отрасловата с-ра?
-глобализацията; -м/унар. разделение на труда; -м/унар. пазари; -произв. сили; -технич.
прогрес; -спец/ята и кооперацията; -покупателната способност; -природните ресурси и
климат
4. Що е инд. отрасъл? – съвкупност от инд. фирми
5. Особености на инд/я отрасъл
- отрасъл на материалното производство
- отрасъл на нац. стоп.
6. Различия м/у инд/та и останалите отрасли – мат/но-техн/ски; соц/но-ико/ки
7. Какво изучава ИндИк? – стоп. д/ст на хората и взаимоотн/та м/у тях
8. Как се е формирала инд/та? Фази?
-общ/но разделение на труда; -отделя се от земеделието; -занаятчии;
-манифактури; -възникват машини; -стоково-парични взаимоотн/я
9. Предпоставки за формирането на нов отрасъл?
-наличие на производство; -нал/е на Ф, спец/ни в прод.
10. Признаци за обединение на инд. отр.
ІІ. Произ/ни взаймовръзки
1. От какво зависи сложността им?
-степен на диференциация на отр.; -изполвани ресурси; -място и роля на конкр. отрасъл
2. Как си взаимодействат отраслите?
-от една страна потребител; -от друга производител
3. Какво оначава произ връзки?
- съвкупност от двустранни взаимодействия
4. Класификация на инд. отрасли
- по линия на ДМА и КМА; -произ/те взаимодействия са прави и обратни
ІІІ. Методи на изучаване
1. Балансов метод
=> частен материален баланс – потребностите от даден продукт и ресурсите за
произв/то; -обхваща само преки връзки
=> м/упродуктов /шахматен баланс/ - отразява всички преки и косвени връзки; -3 части;
-по редове описва разпределението на произв/те продукти; -по колони-разходите;
-разработва се в ценово изражение
=> модел на Леонтиев – прогнозира бъдещи желания
=> СНС – І сектор фирмите продаващи стоки; ІІ сектор погребители; ІІІ сектор държ/ни
институции; ІV сектор външнотърг/ки връзки
ІV. Икономически растеж
1. Що е? – нарастване на нац. произ/во, в тесен аспект – на инд/то произ/во, в конкретен
смисъл – год/но и средногод/но нарастване на инд/то произв/во; -отразява скоростта на
нарастване
2. Видове темпове? – многогодишни; -средногодишни
3. Как се изразяват темповете на ИР? – в абс/н р/р и в отн/н р/р
4. Основни ф/ри на ИР? – търсене; -инвестиции; -ресурси; - техн условия;
-заетост; -РЗ и доходи; -конкуренция; фискални условия
2
Концентрация – съсред.на пр-вото в по глеми предпр.и увел.на
техния относителе дял . Концентрацията бива Абсолютна – отраз.размера
и изменението на предприятието; Относителна – отраз.изменението на
относ.дял и значението на големите предп.в развитието на конкретния
бизнес.
Конц.на пр-вото и капитала се проявява в: равнище на
предприятието(отразява технико-икон.особености); рав.на фирмата като
субек на собств.(отразява монополизацията); на равн.на конкр.отрасъл и
нац. Стопанство; на равнището на съответната обособена
териториална единица. Абсолютното увеличение размеран на
предприятието може да става по различни начини. Тези начини определят
и формитве на Концентрация:
Форми на КОнц .- Агрегатна – разширяв.на пр-вото става ч/з У на
едничната мощност на оборудването, предизвикващо намаляването
размера на относителните разходи.; Технологична – разширяв.на пр-вото
става ч/з У на разм.на техн.еднородно пр-во в пр-то; Заводска – У по
всички начини – подобр.на оборудването. У на единичната мощност на
оборудването,У бр на технол.еднород. производства.
Тенденцията е увелич.на размера на предприятията. Това налага
използ.на оборудв.с по голяма единица мощн.и намал.на капиталните
разходи за единица мощст; Постигане на по висока специализация на пр-
вото и труда и използв.на съврем.технологии, използв.на площа; по пълно
и ефект.използване на ресурсите, намаляване на постоянните разходи на
единица продукция, организ.на ефективна иновационна дейност.
Специализацията – Изразява се в максималното
ограничаване/намаляване на броя на вид.моделите на произвежданите
изделия и технол.операции. Вътрешн.Зав.спец е насочена към извършв.на
еднородни дейности в стрк.зв.за пр-во на еднород.продукти.
Специализацията на предприятието често наричана заводска
специализация, намира продължението си във вътреш.заводс.спец-я,
защото общата произвдоствена дейност на предприятието вътрешно се
разчлиняява на частичните произв-техн.процеси обособявани в отделни
структурни звена – цехове, отдели, участъци и работни места, като се
специализират за извършване на еднородни дейности и операции за
произв.на еднородна продукция.
Заводската и вътрешнозаводска специализация в зависимост от
завършеността на произвежданата продукция могат да бъдат:
1-предметна спец. – това са предприятия които произвеждат един
или няколко завършени еднородни продукта, без по нататъшна
преработка(родова, типова, видова). ;
2-подетайлна спец.- предприятия или част от тях, които
произв.отдел.завърш компоненти и не са годни за самост.употреба без по
нататъшна преработка, те са полуфабрикати;
3-технологична спец-изв.една или гр.еднор.тех операции по
произв.на отделн компоненти или завърш.прод-ти;
4-Функц.спец – извършват спомаг.или обслужв.дейности,
напрт.ремонти на произв.машини и др.
С тези си форми предприятието може да бъде предметно
специализирано, а неговите производствени звена да бъдат подетайлно,
техн.или функц.специализирани.
Процесите на дивесификация и специализация не влизат в
противоречие , макар да са противоположни по съдържание и характер.
Защото е възможно фирмата силно да диверсифицира своята дейност
но едновременно с това предприятията и да са специализирани.
3
Кооперация и комбинация: Кооперацията е тясно произв-но техно-
но сътрудничество с др самост.предпр-я за изработване на определн краен
продук. Материален предмет на кооперацията са готови детайли, възли,
полуфабрикати и изделия влизащи в състава на по сложни крайни
продукти. Кооп.може да бъде сложна – всяко прекр.на коопер.предизвиква
промяна в специализ.на профилите им, ако не е възможно бързо заменяне
на старите партньори с нови.; Проста- произтичат от недостига или
ненатовореността на мощностите,т.е. предприятие със свободни мощности
на договорна основа приема обработката на продукт от предприятие с
недостигаща мощност.
В зависимост от връзката на кооперацията с конкретната форма на
специализажия и в съотвествие с обекта на коопериране могат да бъдат
разграничени следните форми на кооперация:
Формите на кооп.- 1- Предметна – обекта е завършен продукт влизащ в
състава на др по сложни продукти(автомобилостроенето), Коопер.се
предпри.са предметно специализирани; 2- подетайлна кооп.- д-ли части ,
възли, тук пре-тя доставчици са подетайлно специализирани , пре-то
получател е предметно или технологично специализирано; 3-
Технол.спец.- обект на коооп са полуфабрикатите, които последователно
се подлагат на дообработка в предприятията получатели по
технолог.верига.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси за държавен изпит разработени

Това са всички теми за държавния изпит разработени...
Изпратен от:
цветомира
на 2010-06-09
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
1,114 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
домашна работа по статистика
добавена от tsonka_kostova 28.12.2014
0
9
теми за държавен изпит по бизнес икономика в паисий хилендарски
добавена от nellsun2705 01.09.2014
0
27
помогнете за задачата
добавена от nad_80 06.06.2014
0
16
правителство-косвени данъци
добавена от ally.van.9 07.02.2018
1
12
БНП на България е: ?
добавена от digler 26.11.2013
4
14
Подобни материали
 

Видове риск за предприятието

18 апр 2011
·
214
·
16
·
2,816
·
313
·
50

Видове риск за предприятие “Артстрой” ООД. Методи за оценка на риска. Значението на риска за резултатите на предприятието...
 

Визия и стратегически цели на електронното правителство

19 мар 2006
·
831
·
11
·
1,207
·
78
·
45

Въведение. Конкретни цели. Общи принципи. Програмна организация. Неотложни мерки.
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
846
·
11
·
1,922
·
1,122
·
143
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Предприемачество

21 ное 2008
·
385
·
8
·
1,101
·
143
·
28
·
1

В почти всички дефиниции на понятието “предприемачество” съществува една обша черта – това, че говорим за един вид човешко поведение, което включва: 1.Вземане на инициатива, 2.Организация и реорганизация на социално-икономическите механизми...
 

Изпитен тест по иконимика на търговията

29 окт 2007
·
167
·
8
·
1,620
·
3

I ЧАСТ – Попълнете липсващите думи и изрази: 1. пазарна цена изразява парична или натурална еквивалемнтност , която се получавава при размяната на продуктите и съдържа в себе си както обективни така и субективни моменти.
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
45
1
5 мин
31.08.2018
Кандидат-магистърски тест по икономика
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти
Примерни въпроси от кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Съдържа 25 въпроса върху: производстени възможности, ценообразуване, БВП, съвкупно производство, заетост, данъци и др.
(Лесен)
25
81
2
1 мин
09.01.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика

Въпроси за държавен изпит разработени

Материал № 527905, от 09 юни 2010
Свален: 1,114 пъти
Прегледан: 2,942 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 171
Брой думи: 53,591
Брой символи: 329,385

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси за държавен изпит разработени"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
151 26

Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,156 303

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения