Големина на текста:
Ф С А
Тема 1 . Предварителна оценка на финансовото състояние
Финансовото състояние (ФС) е комплексно понятие, което се характеризира чрез система от
показатели, описващи способността на предприятието да функционира и се развива в изменящата се
вътрешна и външна среда. В синтезиран вид то показва реалните и потенциалните финансови възможности на
това предприятие.
ФС не се oпределя с един показател. Въпросът за същността на ФС е сравнително пълно изяснен в
Общите положения на МСС. Може да се направи заключение, че това е възможността на дадено предприятие
да генерира навреме и с определена сигурност пари и парични еквиваленти, които да използва за уреждане на
задълженията към своите служители и доставчици. Там е отбелязано, че ФС зависи от ресурсите, които
контролира едно предприятие, от капиталовата му структура, ликвидността и платежоспособността му,
както и от способността му да се адаптира към промените в средата, в която действа. В МСС се посочва, че
А, П и СК са елементите, които са пряко свързани с неговата оценка.
ФС на предприятието може да бъде, устойчиво, неустойчиво (предкризисно) и кризисно.
Устойчивото ФС се характеризира със стабилна платежна готовност, своевременно преодоляване на
непредвидени усложнения, гъвкава капиталова структура, оптимална организация на сметните
взаимоотношения с контрагентите.
Анализът на ФС може да бъде осъществен с различна степен на детайлизация в зависимост от неговите
цели и съобразно наличните организационни, информационни, технически и методически възможности.
Желателно е той да започне с неговата предварителна, най-обща оценка.
В литературата се предлагат различни подходи при извършване на тази оценка. При един от тях се
изхожда от структурата на СБ и по-специално от известното равенство:
ДА+КА=СК + П
Това счетоводно уравнение може да се интерпретира: всеки лев, вложен в активите на
предприятието, е предоставен или от собствениците, или от кредиторите, и всеки даден лев е вложен в
определен актив.
Въз основа на посоченото равенство могат да се разработят най-малко 4 модела, отразяващи взаимната
връзка между ДА и КА, и СК и П от друга страна. Тази връзка се основава на 3 критерия:
1) Наличността на собст. оборотни р-си, определени като разлика м/у СК и ДА;
2) Наличието на НОК, установен като разлика м/у КА и КП;
3) Конкретното съотношение м/у СК и П.
Модели:
I) ДА<СК;
КА>КП;
СК>П => се правят следните изводи за предприятието:
1) СК не само превишава ДА, но и осиг. значителен р-р от собсвени оборотни средства: СК-ДА=1500-
1200=300 хил.лв
2) Предпр. разполага с голям р-р НОК: КА-КП=800-300=500 хил.лв
3)СК покрива всички задълж. на предпр. 3 пъти: СК/П=1500/500=3
=> ФС на предприятието е устойчиво.
II) ДА=СК;
КА>КП;
СК>П => се правят следните изводи за предприятието:
1) СК не може да служи като източник за формиране на КА и то е принудено да разчита на привлечени
средства: СК-ДА=1200-1200=0
2) Предпр. разполага с относително висок р-р НОК: КА-КП=800-500=300 хил. лв.
3) СК покрива всички задълж. на предпр. 1,5 пъти: СК/П=1200/800=1,5
=> ФС е задоволително.
III) ДА>СК;
1
КА>КП;
СК=П = > се правят следните изводи за предприятието:
1) СК има второстепенно знач., защото предпр. има недостиг на собст. оборотни
р-си и П са осн. източник на формиране на КА: СК-ДА=1000-1200= -200 хил. лв.
2) НОК е полож. в-на ( може да покрие задълж. си): КА-КП=800-700=100 хил. лв.
3) СК и П са равни, при евентуално изплащане на всички задълж., предпр. няма да има свободни фин. р-
си, с което възниква заплаха за норм. му работа: СК/П=1000/1000=0
=> ФС е напрегнато ( предкризисно)
IV) ДА>СК;
КА<КП;
СК<П => се правят следните изводи за предприятието:
1) Значителен недостиг на собствени оборотни р-си: СК-ДА=800-1200= -400 хил.лв.
2) Не разполага с НОК, което означава, че част от ДА са били придобити за сметка на КП и е напълно
възможно погасяването на тези задължения да стане преди пълното амортизиране на тези А (нямаме
натрупани с-ва):
КА-КП=800-1000= -200 хил. лв.
3) Предпр. не разполага с достатъчно Собствени източници на р-си, тъй като р-рът на П > СК. При
положение че кредиторите предевят претенции за погасяване на задълж., предприятието няма да може да ги
удовлетвори и те могат да поискат обявяването му в несъстоятелност: СК/П=800/1200= 0.67
=> ФС е кризисно.
Тема 2.1. Анализ на ликвидността
ФС на всяко предпр. може да се оценява от позициите на краткоср. и дългоср. перспектива. В първият
случай като критерии за оценката му се използват ликвидността и текущата му задлъжнялост. В дългоср.
перспектива се анализира фин. устойчивост на предпр., неговата дълг. платежоспособност. В случаите, когато
се разглежда ликвидността на предпр. се има предвид наличието в него на р-си в такъв размер, които са
теоритично достатъчни за погасяване на тек. задлъжнялост. В този случай трябва да се отчита фин. гъвкавост
на предпр., т.е. дали то има нужното количество пари, може ли да ги набави в кракоср. план, реагира ли бързо
на конюктурата на пазара и оттам на взаимоотношенията с контрагентите.
Под ликвидност на определен актив се разбира относит. способност той да се трансформира в
парични средства, степента на ликвидност определя продължителността на периода от време , през който
тази трансформация може да бъде осъществена. Колкото по-кратък е този период, толкова е по-висока
ликвидността на съответния А.
В л-рата с основание ликвидността се нарича „Ефект на буфера” или „Ефект на възглавницата”, тъй като
тя отразява перманентната способност на предпр. да урежда фин. си затруднения, които възникват през тек.
год.
Ликвидността може да се измери с абсолютни и относителни показатели.
Най-типичен абсолютен показател е Нетният оборотен капитал (НОК) - функциониращ, циркулиращ,
работен капитал. Този п-л х-ра краткоср. фин. жиснеспособност на предпр. Той е постоянно променлива
величина, която непрекъснато се изменя в резултат на ежедневните стоп. операции. Изчислява се:
НОК= Тек. Активи (ТА) - Тек. Тасиви (ТП)
ТА: Един актив се вкл. в групата на ТА, когато се очаква да бъде използван или продаден в нормалния
цикъл на предпр.; държан е предимно за търговска цел или за кратък срок и се очаква да бъде реализиран до
12 мес. след датата на баланса; намира се в налични пари или парични еквиваленти, в/у които няма запори.
Информ. за ТА се взема от съотв. раздел на баланса, където са отразени всички КА. От тях следва да се
изключат някои активи, които не могат да бъдат използвани за погасяване на краткоср. задължения, напр.:
материали и стоки, подлежащи на бракуване, наложени запори в/у парични средства. Към така изчислената
сума следва да се прибави главницата на дългоср. вземания с настъпил падеж за отчетния период.
ТП: Един пасив се вкл. в групата на ТП, когато се очаква той да бъде погасен в рамките на норм.
работен цикъл на предпр. или следва да се уреди в срок от 12 мес. след датата на баланса. Не се отнасят към
2
ТП тези лихвоносни задължения, дори и когато следва да бъдат уредени в сок от 12 мес. от датата на баланса
при условие, че първонач. срок на уреждането е бил по-дълъг от 12 мес.
Информация за ТП се съдържа в пасива на СБ, раздела за задълженията, където са посочени
краткосрочните задължения. Към тях следва да се прибави частта от дългосрочните задължения с настъпил
падеж през отчетния период.:
НОК = (СК + ДП) - ДА
За да разполага предпр. с достатъчно сигурен НОК, е необходимо той да бъде положителна величина.
Това означава, че от теоретична гл. точка предпр. е в състояние да посреща краткоср. си задължения, но това
зависи от структурата на този показател и доколко всеки един елемент в него може да бъде превърнат в пари в
определен срок.
Ако е отрицателна величина, трябва да направи извод, че съществува опасност текущите задължения да
бъдат изплатени чрез спешно превръщане на някои активи в пари. Това обаче не винаги е възможно и води до
несъстоятелност, а ако е възможно, то обикновено ce осъществява при крайно неизгодни условия.
Прекомерно големият размер на НОК не следва да се оценява позитивно, тъй като това означава ниска
оперативна ефективност на предприятието - лоша събираемост на вземанията, висок размер на материалните
запаси, слабости в управлението на финансовите ресурси, неблагоприятни условия при взаимоотношенията с
доставчиците и клиентите.
НОК може да бъде собствен и чужд.
Собственият оборотен капитал (СОК) се изчислява по някой от следните два начина:
СОК = СК - ДА или СОК = ТА - (ДП + КП)
От начина на определяне се вижда, че една част от НОК е собствен тогава, когато величината на СК >
ДА или когато сумата на ТП > П.
Чуждият оборотен капитал (ЧОК) се определя по следния начин:
ЧОК = НОК - СОК.
Върху измененията на нетния оборотен капитал през текущата година спрямо предходния период
оказват влияние най-различни фиктори:
нарастване на мащабите на осъществ. дейност - колкото е по-голям обемът на произв. и оттам
реализ. прод., толкова повече се увеличава р-ра на МЗ;
продълж. на произв. цикъл - оказва влияние в/у р-ра на незавърш. Производство;
изменения на условията на снабдяване и на палсмент - на състава и броя на доставчиците и
клиентите; формите на разплащания с тях; честотата на доставки и реализация;
сезонен х-р на произв. и търговската дейност - той се влияе от природните условия.
НОК е абсолютен п-л и затова не може да бъде използван за сравнение във времето и пространството.
Освен това липсват точни ориентири относно неговия оптимален размер или желана динамика.
Представянето на този капитал като „буфер” предполага, че ТП ще бъдат погасени от всички ТА, като
последните да не се използват за други цели. Това обаче практически не е възможно.
Дефектите на ликвидността могат да се оценят с помощта на няколко относителни показателя.
Същността на подобна оценка се заключава в съпоставяне на ТП с активите, използвани за тяхното
погасяване.
От гледна точка на тяхната мобилност ТА могат да бъдат разделени в три групи:
най-слабо ликвидните активи - към тях се отнасят МЗ -материали, продукция, незавършено
производство, стоки и др.;
по-мобилни активи - краткосрочни вземания и краткосрочни инвестиции, за обръщането на които в
парична наличност е необходимо по-малко време. Ликвидността им зависи от - скоростта на разплащането по
банков път, месторазположението на контрагентите и на тяхната платежоспособност;
парични средства в касата и разплащателните сметки. Това са най-мобилните
активи, чрез които може веднага да се пристъпи към изпълнение на текущите разчети, но трябва да се извади
сумата на блокираните парични средства, тъй като предприятието временно не разполага с тях.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по Финансово-счетоводен анализ и Теория на контрола

Лекции по Финансово-счетоводен анализ, Теория на контрола и Финансов контрол, подходящи за студенти от Икономически университет-Варна...
Изпратен от:
b0bu
на 2010-06-09
Добавен в:
Лекции
по Счетоводство
Статистика:
855 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Казус по счетоводна политика на нефинансовите предприятия
добавена от daniela.levova 27.10.2018
0
6
Препоръка от работодател
добавена от famous92 04.11.2018
1
9
Теория на счетоводството
добавена от 8807123422 05.01.2015
2
64
Подобни материали
 

Лекции по финансов контрол

20 дек 2007
·
1,879
·
51
·
13,795
·
1,288
·
190
·
3

Лекции по финансов контрол. Лекциите са от Винса 3 курс по основи на контрола...
 

Счетоводни аспекти на амортизацията

14 сеп 2011
·
399
·
65
·
10,081
·
532
·
193

Същност, оценка на ДА, първоначална оценка на ДА. Проблеми при разработване на амортизационна политика. Видове амортизационни планове. Проблеми при счетоводно отчитане на амортизациите. Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики...
 

Придвижване на отделните видове първични счетоводни документи

08 юни 2007
·
684
·
14
·
1,086
·
258
·
34

Проследяване пътя на придвижване на отделните видове първични счетоводни документи с цел характеризиране на документооборота и неговия цикъл.
 

Счетоводни документи

12 сеп 2008
·
286
·
4
·
864
·
251
·
23
·
1

Счетоводни документи - същност. Счетоводни регистри...
 

Дълготрайни активи на фирмата

08 ное 2008
·
267
·
8
·
891
·
189
·
17

Понятието дълготрайни активи се е установило нормативно през 1991 година с приемането на Закона за счетоводството...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
113
1
1 мин
15.11.2016
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Лекции по Финансово-счетоводен анализ и Теория на контрола

Материал № 527077, от 09 юни 2010
Свален: 855 пъти
Прегледан: 1,193 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 86
Брой думи: 35,518
Брой символи: 217,821

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Финансово-счетоводен анализ и Теория  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
239

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,156 303

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения