Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
Вар1
1.Обяснете с фигура и текст механизма на
топлинно разширение на твърдите тела.
Веществата в кондензирано състояние се
разширяват при повишаване на
температурата, защото тогава нараства
разстоянието между равновесните позиции,
около които трептят техните градивни
частици.
2.Какво разбирате по най-вероятна скорост
на газовите молекули?
Скоростта v
в
, при която функцията на
разпределението на молекулите по скорост
има максимум се нарича най-вероятна.
3.Какво разбирате под термодинамичен
процес?
Всяко изменение на поне един от
термодинамичните параметри на системата;
Процес на преход на системата в равновесие.
4.Изведете формулата за елементарната
работа при термодинамичен процес с газ .
При газ затворен в цилиндър с бутало.
Сечение на цилиндъра е S, обема V и
налягането p. Газът се разширява, така че
буталото се премества на безкрайно малко
разстояние dl. При това малко разстояние
можем да считаме че налягането е постоянно.
Елементарната работа извършена от газа при
това разширение е:
F.dl=p.S.dl=p.dV
??=
5.Начертайте схема и обяснете принципа на
действие на хладилната машина.
Работи с обратен кръгов процес. Работното
вещество е лесно изпаряваща се течност. За
сметка на извършена от външни сили работа
А от студения термостат с температура Т
2
се
отнема топлина Q
2
, а на горещия се предава
топлина Q
1
. От студения към горещия
термостат се пренася топлина Q
1
-Q
2
в
резултата на извършената работа от
външните сили.
6.Какъв е физичният смисъл на ентропията?
Ентропията е количествена мярка за
неопределеността на термодинамичната
система.
7.Какво разбирате под наситени пари?
Парите които са в равновесие с течната
фаза(кондензирано състояние) в затворен
обем се наричат наситени.
8.Какво разбирате под коефициент на
повърхностно напрежение при течностите?
Силата ?, действаща на единица дължина от
периферията на свободната повърхност се
нарича коефициент на повърхностното
напрежение. ?=dF/dl
9.Направете класификация на течните
кристали по механизма на преход към
мезафазата.
Термотропни течни кристали – при тях
фазовия преход от кристално в течно
състояние е предизвикан от промяна на
температурата. Характеризират се с точна на
топене и точна на избистряне, мезафазата
съществува между двете точки. Лиотропни
течни кристали – Мезафазата възниква при
разтваряне на някой кристални вещества в
специален разтворител.
10.Какво разбирате под еластична
деформация?
Обратима деформация, при която след
преустановяване на действието тялото
възстановява размерите си.
11.Начертайте графика на изменението на
температурата на кристал при нагряване
съпроводено с топене.
12.Какво разбирате под разтвор?
Смес от две или повече вещества на атомно
или молекулно ниво, разпределени
равномерно по обема, при което се образува
еднофазна система.
13.Що е взаимна дифузия?
Процес на проникване на атомите или
молекулите от едно вещество в обема на
друго.
14.Дефинирайте величината плътност на
топлинния поток.
Плътността на топлинния поток j
Q
е равна на
потока през единица площ. j
Q
=dI
Q
/dS
15.Какво разбирате под
ориентационна(диполна) поляризация в
диелектрика(с чертеж).
Електрическите диполи във външното
електрично поле се ориентират по посока на
интензитета му.
16.Изведете формулата за капацитета на
кондензатор запълнен с диелектрик.
0
0
o
QQQQ
CC
E
U dE U
d
== = = =
? ?
?
Относителната диелектрична константа ?
показва колко пъти нараства електричния
капацитет на кондензатор запълнен с
диелектрик, в сравнение с вакуум.
17.Покажете с чертеж механизма на
пироелектричната поляризация.
18.Какво разбирате под прав
пиезоелектричен ефект?
Ако даден кристал има полярна ос на
симетрия, при действие върху него с някаква
сила по направление на оста, кристалът
трябва да се поляризира.
19.Какъв е физичния смисъл на относителна
магнитна константа?
Относителната магнитна константа показва
колко пъти се изменя магнитната индукция
във веществото в сравнение с вакуум.
20.Обяснете с чертеж механизма на
спонтанно намагнитване на
феромагнетиците.
При високи температури чистите метали са в
парамагнитно състояние. Вследствие на
хаотичното топлинно движение на атомите
техните магнитни моменти са хаотично
ориентирани а) и намагнитеността им е равна
на 0. Когато при охлаждане на тази
парамагнетична фаза се достигне до
определена температура Т
С
(температура на
Кюри) магнитните моменти се ориентират
спонтанно в определено направление.
Вар2
1.Какво разбирате под реперна точка в
дадена температурна скала?
Реперните точки се определят физични
процеси който протичат при дефинирани
условия и при строго определена
температура.
2.За какво се отнася разпределението на
Болцман?
За разпределението на частиците по
потенциална енергия в потенциалното поле.
3.Формулирайте първия принцип на
термодинамиката(с текст и формула).
Получената топлина от една термодинамична
система е равна на сумата от изменението на
вътрешната и енергия и извършената от
системата работа:
Q dU A
??
= +
4.Какво разбирате под адиабатен процес?
Адиабатен е процесът, при който системата
не обменя енергия(топлина) с околната
среда.
5.Какво разбирате под кръгов процес?
Процес при който системата преминавайки
през редица междинни състояния се връща в
изходно.
6. Начертайте pV диаграмата на цикъла на
Карно и посочете от какви изопроцеси се
състои.
Изотермично разширение 1-2, адиабатно
разширение 2-3, изотермично свиване 3-4,
адиабатно свиване 4-1.
7.Какво разбирате под инвертна температура
при ефекта на Джаул-Томсон?
i
) е характерен параметър за всеки газ. При
разширение над инверсната температура
газът се загрява. При разширение под
инверсната температура газът се охлажда.
8.Как е насочено допълнителното налягане
над извита свободна повърхност на
течностите?
Насочено е към вътрешността на сферичната
повърхнина, конкретно към центъра и.
9.Какво разбирате под аморфно състояние (с
примерна решетка на аморфен метал).
Получава се при бързо охлаждане на
стопилка или пари от дадено вещество. При
това условие атомите (молекулите) не могат
да заемат местата си във възлите на
кристалната решетка и подреждането им е в
голяма степен случайно.
10.Дефинирайте (с текст и формула) закона
на Хук при деформация разтягане-свиване
(опън-натиск).
При произволна посока на положителното
напрежение, връзката между напрежението и
деформацията се дава от обобщения закон на
Хук.
6
1
.
iijj
j
Tc S
=
=
?
;
6
1
.
iij k
k
S sT
=
=
?
11.Обяснете механизма на взривното
изпарение.
При загряване течността се разширява.
Плътността и намалява и тя става по рохкава.
В обема и възникват микрокухини които се
запълват с пари и стават зародиши на
мехури. Процесът на разширяване и
разпукване на мехурите след тяхното
възникване протича много бързо. Налягането
на наситените пари в мехурите нараства с
повишаване на температурата, а връзките
между молекулите отслабват. При
определена критична температура за всяка
течност налягането на наситените пари в
кухините разкъсва връзката между
молекулите и течността се изпарява с взрив.
12.Какво разбирате под сплав.
Смес от метали или метал и неметал
разпределени равномерно по обема, при
което се образува многофазна система.
13.Дефинирайте величината плътността на
потока частици.
Плътността на потока е равна на потока през
единица напречно сечение. j=dI/dS
14.Дефинирайте (въведете) величината
топлинно съпротивление.
Топлинния поток е аналог на електрическият
ток, температурната разлика на
електрическото напрежение, а аналога на
електрическото съпротивление се нарича
топлинно съпротивление и се бележи с R
T
.
R
T
=?T/I
Q
15.Какво разбирате под поляризация на
диелектрика?
Процес на отместване на свързаните
електрически заряди на ограничено
разстояние от равновесното си положение
под действието на външно електрично поле,
съпроводен с възникване на електричен
диполен момент.
16.Защо кондензаторите се запълват с
диелектрик?
За да се увеличи капацитета.
18.Обяснете с чертеж и текст механизма на
обратния пиезоелектричен ефект на кварца.
Когато електрическото поле е насочено по
оста ОХ кварцовата пластина се разтяга.
Когато електричното поле е насочено
противоположно на оста ОХ кварцовата
пластина се свива.
19.При какви вещества се появява
диамагнетизма?
Проявява се при всички вещества но е
определящ при тези чиито атоми нямат
собствен магнитен момент.
Вар3 от изпит
1.Какви са предложенията на молекулната
физика?
Всички тела са изградени от атоми или
молекули и имат дискретен (зърнест) строеж;
Атомите и молекулите, изграждащи телата,
са в непрекъснато хаотично движение,
наречено топлинно; Атомите или молекулите
на всяко тяло си взаимодействат.
4.Що е обратен кръгов процес (с диаграма)?
Кръгов процес който се извършва се обратно
на посоката на часовниковата стрелка.
6.Начертайте графика на характерните
области на pV диаграмата на реален газ и
посочете какво описват.
Течно състояние-1, газообразно-2,
парообразно-3, пари и течност- 4
8.Какво разбирате под мезафаза на течните
кристали?
Състояние на телата в кондензирано
състояние, при което се наричат течни
кристали. Това е междинното състояние
между кристално и течно.
9.Какво разбирате под тройна точка (на
фазовата диаграма)?
Точката в която трите фази(агрегатни
състояния) са в равновесие. Там те
съществуват едновременно.
11.За какво се отнасят законите на Раул при
течни разтвори (какви зависимости дават)?
Първият закон показва че налягането на
наситените пари на разтворителя намалява с
повишаването на концентрацията на
разтвора. Вторият показва, че температурата
на кипене на разтвора се повишава с
нарастване концентрацията на разтвореното
вещество. Третият показва, че температурата
на втвърдяване на разтвора се понижава с
нарастване концентрацията на разтвореното
вещество.
12.Дефинирайте величината топлинен поток.
Топлинния поток през произволно напречно
сечение е равен на топлината преминала за
единица време. I
Q
=dQ/dt
13.Формулирайте първия закон на Фик за
дифузия.
Плътността на потока частици при дифузия е
пропорционална на градиента на тяхната
концентрация. j= -D.grad c
14.Дефинирайте величината вектор на
електрична поляризация.
Векторът на поляризацията е количествена
мярка за степента на поляризация. Равен на
електрическия диполен момент в единица
обем.
/
e
P dpdV=
uruur
16.Какво разбирате под полярна ос при
пироелектриците?
Пироелектричната поляризация е спонтанна.
Тя възниква в строго определено
направление на кристала, наречено полярно.
Оста на симетрия в това направление се
нарича полярна ос.
17.Обяснете с чертеж механизма на
спонтанната поляризация на бариевия
титанат.
Ако охлаждаме кристал от бариев титанат
при температура 120
о
настъпва спонтанно
отместване на йоните в елементарната клетка
по направление един от ръбовете на куба.
19.При какви вещества се появява
феромагнетизмът?
Феромагнетизмът се наблюдава в 4 основни
типа вещества: Метали, метали с непопълнен
4f подслой, Неметални съединения с
наличието на поне 1 от металите с
незапълнен 3d или 4f подслой, силно
разредени разтвори на парамагнитни 3d или
4f метали в диамагнитни вещества.
20.Обяснете с чертеж механизма на
създаване на цилиндричните магнитни
домени.
При спонтанно намагнитване се образуват
домени с произволна форма а).|
Намагнитеността на светлите области е
насочена надолу, а на тъмните нагоре. При
прилагане на магнитно поле насочено надолу
с плавно повишаване на интензитета му
размерите на тъмните домени започва да
намалява, като посоката на тяхната
намагнитеност се обръща от центъра към
периферията им. Така се формират домени
под формата на примка, чиято дебелина
намалява с нарастване на интензитета б).|
След определена големина на интензитета
примките се разпадат в цилиндрични области
наречени магнитни цилиндрични домени в).
Вар 4 --Други въпроси
1.Какво разбирате под ефект на Джаул и
Томсон при реален газ?
Промяната на температурата на реалния газ
при абсолютно разширение (дроселиране).
При охлаждане е положителен, при
загряване- отрицателен.
2.Какво разбирате под елементарна клетка на
кристална решетка?
Във всеки кристал може да се обособи
минимална група от атоми при преместване
на която се изгражда целия кристал.
Геометрично тази област представлява
призма. Тази призма се нарича елементарна
клетка на кристала.
3.Начертайте равновесното състояние на
капка течност върху твърдо тяло при
частично мокрене и посочете действащите
напрежения.
?
13
– повърхностно напрежение на твърдо
вещество, действа наляво; ?
12
– действа по
граничната повърхнина течност-твърдо тяло,
насочено е надясно и свива капката; ?
23
действа на границата течност-газ, също свива
капката.
4.Обяснете с чертеж механизма на правия
пиезоелектричен ефект на кварца.
При свиване на Х-палстината по оста ОХ
нейната електрична поляризация е насочена
по тази ос. При разтягане на Х-палстината по
оста ОХ електричната и поляризация е
насочена противоположно на оста.
5.Какво разбирате под магнитострикция?
Деформацията на феромагнитните кристали
при намагнитване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов за втората контролна

Tова са развити въпроси на няколко варианта на втората част от изпита по Физика I. Има графики формули и всичко което се изисква от доцента...
Изпратен от:
Иван Димитров
на 2010-05-24
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
46 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Квантови своиства на материалите

29 мар 2006
·
450
·
2
·
914
·
46
·
8

Топлинно излъчване. Идея за светлинните кванти Топлинно лъчение - ел.магн.лъчение,
 

Формули по физика

06 дек 2007
·
786
·
2
·
108
·
792
·
52
·
5

Големина на ток: I=Q/t измерва се в A-АМПЕРИ Напрежение: U=A/Q измерва се във V-Ватоев Закон на Ом: R=U/I I=U/R измерват се в -ОМ
 

Формули и закони по Физика

07 дек 2007
·
258
·
10
·
283
·
123
·
25

Това движение може да се разглежда като две праволинейни движения: равномерно движение в хоризонтално направление (ax=0)..........
 

Пищови по физика (с формули)

08 дек 2007
·
613
·
1
·
1,165
·
292
·
32
·
5

3. 1. Хармоничен осцилатор – тяло или система от тела, чийто движения или състояния се описват от хармонични у-я. x = Acos(w0t+φ0). 2. Затихващо трептение – трептение чиято амплитуда постепенно намалява, с течение на времето.
 

Мултимедиен урок по физика за девети клас

16 дек 2007
·
425
·
4
·
802
·
436
·
35
·
1

Цели: Целта на проекта ни е да представим по интересен начин учебният материал по физика за девети клас, като покажем с анимации по-интересните опити, които се изучават в дяловете “Електростатика” и ”Електричен ток”. Учениците нямат възможност да видят..
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 9-ти клас на тема "Магнитно поле"
междинен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е междинен и съдържа 16 въпроса - всички само с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-клас.
(Труден)
16
96
1
18.07.2013
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
12
1
7 мин
03.10.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищов за втората контролна

Материал № 514207, от 24 май 2010
Свален: 46 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,528
Брой символи: 9,771

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов за втората контролна"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
225

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения