Големина на текста:
1.Обща характеристика на околната среда. Екология и инженерна
екология – същност и основни определения
1.1. Обща характеристика на околната среда
От системна гладна точка околната среда може да се разглежда като съвкупност от обекти
и явления, свързани помежду си в групи (подсистеми) с относителна независимост и
осигуряващи чрез координираното си действие функциониране на екосистемите и
възстановяване на възстановимите природни ресурси. С оптимизирането на управлението на
дейността по опазване и подобряване на околната среда се установява хармония между човека и
природата.
Понятието околна среда включва жизнената и работната среда, селищната и извън
селищната среда и всяко пространство на планетата или извън нея, където човекът е проникнал.
Околната среда се състои от два сложни комплекса: природна среда и техногенна социално-
икономическа среда. Природната среда включва пространството върху повърхността на земното
кълбо, в което се развиват различните естествени екосистеми. Техногенната социално-
икономическа среда обхваща обекти и предмети на социалната и производствена дейност на
човека. От друга страна, понятието жизнена среда включва само тези конкретни фактори,
които определят съществуването и възпроизвеждането на живите същества. Следователно
жизнената среда е различна за различните видове живи същества, тъй като те имат различни
екологични потребности.
Околната среда се дели на екосфери и екосистеми. Основните екосфери са атмосферата,
хидросферата, литосферата и биосферата.
Атмосферата е газовата обвивка на Земята, която има дебелина около 2000 km и маса
около 5,9.10
15
t. Тя е със слоест строеж, състои се от няколко сфери (между които се разполагат
преходни слоеве – паузи) и има основно участие в регулиране на топлинния режим на Земята.
Най-близкият до повърхността на земята слой на атмосферата е тропосферата. Височината му
е от 10 до 18 km. Температурата на въздуха в тропосферата се колебае от +40 до -50 °С.
Атмосферата спомага за преразпределяне на топлината и влагата по земното кълбо. Над
тропосферата се намира стратосферата. Между тях е разположена тропопаузата – област, в
която температурата престава да се понижава. Стратосферата има височина около 40 km и в нея
въздухът е разреден, а влажността е ниска.
Стратопаузата отделя стратосферата от мезосферата. Мезосферата е разположена на
височина 55 - 80 km. На височина 80-800 km се намира термосферата. Най-важната особеност
на термосферата е йонизацията образуването на огромно количество заредени частици,
откъдето произлиза второто й име – йоносфера. Над 800 km се намира екзосферата.
Температурата й е около 2000 °С.
Атмосферата регулира топлинния режим на Земята и спомага за преразпределението на
влагата и топлината по земното кълбо. Газовата обвивка е надежден щит, който спасява Земята
от пагубните ултравиолетови, рентгенови и космични лъчи. Тя е материална среда в която се
разпространява звука.
Хидросферата е водната обвивка на Земята: океани, морета, езера, реки, ледници,
подземни и атмосферни води. Общата площ на океаните и моретата е 2,5 пъти повече от
територията на сушата. Количеството на запасите от вода на земята са около 1386 млн.km
3
.
Обемът на пресните води е 2,5% от общите запаси вода на Земята. Пресните подземни води са
на дълбочина до 150 - 200 m. Обемът на подземните пресни води е много по-голям от обема на
повърхностните пресни води.
Водата е основа на целия живот на Земята. Акумулирането на топлина в хидросферата през
лятото и отдаването й през зимата омекотява климата на Земята. Водните ресурси се
възобновяват чрез кръговрат в системата океан – атмосфера – океан.
Литосферата е горната твърда обвивка на Земята, включва земната кора и горната
мантия на Земята. При неправилна експлоатация земята се унищожава безвъзвратно – ерозия,
подсоляване, замърсяване с промишлени отпадъци. Под влияние на действието на хората
възниква ускорена ерозия.
Биосферата обхваща долната част на атмосферата, цялата хидросфера и горната част на
литосферата, които са населени с живи организми. Живите организми имат важна роля в
геохимичните процеси на земната повърхност и във формирането на облика на Земята. Всички
живи организми (растения, животни и хора) са главната част на биосферата.
Екосистемата е елементарната единица на околната среда и представлява съвкупността
от живи и неживи елементи, които взаимодействат помежду си, осъществявайки кръговрат на
веществата и енергията. Всяка екосистема е относително устойчива по време и “отворена” по
отношение на топло- и масообмена с други екосистеми. Практически “вечното” функциониране
на естествена екосистема се дължи естествения кръговрат на веществата и енергията в
екосистемата.
Понятието биогеоценоз означава еднороден участък от земната повърхност с определен
състав живи компоненти и част от неживите екосфери , обединени от общ кръговрат на
вещества и енергия. Всъщност биогеоцеозът съвпада с понятието екосистема в рамките на
биосферата .
Във функционирането на всяка система е включен пряко и косвено човекът; пряко като
потрябва биологически природата, а косвено чрез производството и други социални дейности.
Ако бъдат нарушени несъществени биологични компоненти на екосистемата, равновесието
може да бъде възстановено до една или друга степен на стабилност, но ако бъдат разрушени
небиологични фактори на равновесие, процесът става необратим.
Системата общество природа е значително по-сложна и многообразна. При
определени условия екологичната система може да бъде доведена до състояние на оптимално
равновесие. Екологичното равновесие не е статично и вечно състояние, то е динамичен процес,
непрекъснато изменящ се, качествено различен при различни конкретни условия.
Глобалният характер на някои отрицателни проявления на научно-техническата
революция (ускорено изчерпване на минерални ресурси и натрупване на трудно усвоими
отпадъци) прави необходимо и търсенето на глобално решение за предотвратяване на
екологическата криза. Реално съществува опасност от трайно нарушаване на небиологичните
компоненти на околната среда, което може да направи екологическата криза неизбежна.
Например при преработката на петрола и при изгаряне на бензина в автомобилите се
отделят въглероден окис, въглероден двуокис, азотни и серни окиси, олово и др., които с
течение на времето стават постоянна съставна част на атмосферата. Днес от съществуващите в
света около 350 млн. автомобила се отделят и добавят постоянно в атмосферата около 900 млн.
тона вредни вещества.
Химическата промишленост произвежда огромни количества хербициди и пестициди.
При употребата им те навлизат в подпочвените води, унищожават наред с вредителите и редица
полезни животински видове. Топлинното замърсяване на водите (предимно от промишлените
предприятия, ядрените централи и др.) видоизменя съществено фауната.
Много от индустриалните центрове са построени в близост до многомилионни градове и
броят на застрашените хора значително нараства. Научните статистики показват, че в
последните 30 години процентът на болните от хронични белодробни заболявания и от болести
на дихателните пътища се увеличил многократно.
Поради тези причини е нужно да бъдат изучавани всеобхватната система човек-
общество-природа и взаимовръзките организъм-среда в тяхното интегрално единство.
1.2. Екология и инженерна екология
Екологията ( от гр. “oikos” – местообитание, жилище, дом и “logos” – наука) е наука за
отношенията между живите организми и околната среда с отчитане на всички условия за
съществуване, включващи частично органичната и неорганичната природа.
Едни от основните задачи на екологията са:
Изследване на закономерностите за организация на живота, включително
антропогенните въздействия върху природните системи и биосферата като цяло;
Създаване на научни основи за разумна експлоатация на биологичните ресурси,
прогнозиране на природата под влияние на дейността на човека и управление на процесите,
протичащи в биосферата, както и опазване на средата, обитавана от човека.
Инженерната екология е научна дисциплина, изучаваща структурата и
функционирането на териториалните единици на ноосферата – природо-промишлени системи на
локално и регионално ниво. Инженерната екология се базира на знанията за технологиите на
производство. Едни от най-важните и аспекти са оценката и намаляването на промишлените
въздействия върху околната среда.
Основните задачи на инженерната екология са:
? Оптимизация на технологичните, инженерните и проекто-конструктивните решения
за постигане минимално замърсяване на околната среда и опазване здравето на човек, флората и
фауната;
? Прогнозиране и оценка на възможните отрицателни последици от действащите,
реконструираните и проектираните предприятия (технологични процеси) върху хората и
компонентите на околната среда.
? Своевременно установяване и корекция на конкретните технологични процеси,
имащи неблагоприятно въздействие върху обкръжаващата среда, заплашващи здравето на
човека, отрицателно влияещи върху природните и антропогенните системи.
Следователно човечеството е изправено пред сериозен проблем - да гарантира здрава
жизнена среда за сегашното и бъдещите поколения. Решаването му е приоритетна задача на
цивилизацията, въпрос на оптимално развитие на науката, на познанието и на междучовешките
отношения. Пътят на развитието не е еднопосочен и за да бъде той възходящ, са необходими
целенасочени усилия за усъвършенствуване на взаимодействието между обществото и
природата, за оптимизиране управлението и подобряване на околната среда, с цел постигане на
хармония с природата.
2. Човек и биосфера. Модели на взаимодействие. Обща характеристика
на компонентите на околната среда
1. Човек и биосфера
Средата, характеризираща се с определени условия за живот и дейност на всички живи
организми на Земята, се нарича биосфера. Това е общо планетна обвивка, съставът, структурата
и енергетиката на която са обусловени от миналата и съвременна дейност на съвкупността от
живи организми в продължение на геологичното време. В нея по най – тесен начин
взаимодействат литосферата, атмосферата, хидросферата, живото вещество и космичната
енергия.
В. И. Вернадски дефинира седем различни и в същото време генетично взаимосвързани
части в биосферата: Живо вещество (главна структурна единица на биосферата); Биогенно
вещество; Костно вещество; Биокостно вещество; Радиоактивно вещество; Разсеяни атоми;
Вещество от космически произход.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екология и инженерна екология

Екология и инженерна екология – същност и основни определения.Човек и биосфера. Модели на взаимодействие. Обща характеристика на компонентите на околната среда. Система “Енергетика - околна среда”...
Изпратен от:
a
a на 2007-12-04
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
1,828 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Екологичен фонов и импактен мониторинг
добавена от pavlina76_abv_bg 13.02.2012
1
22
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
284
·
3
·
6,699
·
660
·
80
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
529
·
14
·
296
·
1,150
·
134
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Екология - пищови

28 ное 2007
·
833
·
2
·
793
·
573
·
69
·
1

Биосфера, екология и опазване на околната среда..........
 

Изсичане на гори

06 мар 2008
·
351
·
18
·
2,828
·
11
·
3

Много публикации са посветени на драматично изчезващите тропически гори. Същевременно малцина знаят, че естествените гори В Северна Америка изчезват поради интензивно изсичане с почти същите темпове, отстъпвайки мястото си на стопански горски ....
 

Екология

12 май 2008
·
269
·
4
·
573
·
189
·
11

Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с неговата...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
15
1
3 мин
20.02.2015
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
68
1
5 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Екология и инженерна екология

Материал № 50278, от 04 дек 2007
Свален: 1,828 пъти
Прегледан: 1,454 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 22,590
Брой символи: 148,672

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екология и инженерна екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
136 30

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
8 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения