Големина на текста:
ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
Предварителни бележки
Според видни представители на обществената мисъл икономическата
теория е най-старата наука и най-новото изкуство, кралица на обществените
науки.
Особеното място, което й се отрежда в системата на обществените науки,
в т.ч. и на икономическите науки, се обосновава от обстоятелството, че няма
въпрос на обществения живот, чието научно обяснение да не е свързано, по
един или друг начин, с нея.
В многоликия и сложен обществен живот е трудно човек да се ориентира
без знанията, които дава икономическата наука. Затова е основателна
аналогията, която се прави, сравнявайки я с карта на пътищата. Ако няма карта ,
трудно или невъзможно е да се стигне до целта. А, ако има карта, това ще стане
по-лесно и бързо.
В предварителен план е необходимо още да се знае, че икономическата
теория не е готварска книга. Тя не дава готови рецепти за едни или други
действия. Според Джон Кейнс "тя не представлява пакет от неизменни изводи,
непосредствено приложими в практиката. Тя по-скоро е метод, апарат на духа,
техника на мислене, което помага на този, който ги притежава да достигне до
правилни изводи".
До неотдавна науката, с която се занимаваме, се наричаше "Политическа
икономия". Това название се свързва с името на френския икономист Антоан
Монкретиен, тъй като за първи път е употребено в негов трактат през 1615г.
В продължение на повече от три столетия то широко се използваше за заглавие
на учебници, книги и др. Някъде се използва и сега, но напоследък бързо и все
по-широко навлязоха названията "Икономикс" и "Теория на пазарното
стопанство".
Някои дори обявиха край на науката. Възниква въпросът: може ли да
отмре, изчезне или да стане излишна дадена наука? Може, ако изчезне нейният
предмет. В случая, обаче, се смесва предмета с промените в него. Предметът се
променя. Изменят се връзки. Едни понятия остаряват, стават "празни", идват
нови и т.н. Но това се отнася до развитието, а не до края.
Друг е въпросът, че науката трябваше да се освободи от обременеността
й от несвойствени задачи, а именно: да не прославя и обосновава авторитарни
оценки и съждения; да не иконизира едни или други мислители, школи и теории
и т.н. С други думи, налагаше се да се освободи от голямата й идеологическа
обремененост и да се свърже по-тясно с реалните проблеми на икономиката.
Оттук се появиха и новите названия, а обосновката им се търси в
следните положения: навлизането, респ. обогатяването на науката с нови
понятия и категории; използването на нов инструментариум в анализа и
засиленият прагматизъм. Това е безспорно. Тези процеси отразяват развитието
на науката, обогатяването на познанията за нейния предмет. Подобни процеси
обаче се извършват и в другите науки, но промяна в названията им няма. Остава
надеждата, че е отпаднал изводът, отнасящ се за миналото, че "нашите учени са
по-умни от своите книги". Лошото е, че в немалко случаи сега се наблюдава
обратното.
1
И така: Икономикс или Теория на пазарното стопанство? Първото
название се разминава с изискванията на българския език, а второто стеснява
предмета, обсега на въпросите, с които се занимава икономическата наука.
Според нас, би било правилно да се нарича Обща икономическа теория. Това
название по- пълно съответства на предмета и функциите на тази наука.
1. Предмет
Богати и разнообразни са дефинициите, които се предлагат. В по-
конкретен план се посочват: наука за дейностите, които се извършват в сферата
на производството и размяната; за отношенията между хората; за движението на
икономическия живот - цени, безработица и др.; проблемите на организацията
на производството и потреблението, парите, капитала, богатството и т.н.
Обобщаващо определение на предмета би могло да бъде: наука за законите,
които управляват производството, разпределението, размяната и потреблението
на различните степени ото развитието на човешкото общество.
По-пълното и конкретно разкриване на предмета на икономическата
теория изисква да се отбележат и други проблеми: рационалността при
използването на ресурсите /земя, труд, капитал/; изборът при задоволяването на
потребностите /производителни и лични/; социалната справедливост на
разпределението и размяната; ефективността и неефективността на
икономическите системи и др.
Разнообразието от дефиниции на предмета на икономическата теория и
обогатяването на неговата характеристика се обяснява главно с две основни
причини:
бурното развитие на икономическите изследвания през последните
десетилетия;
използването на нов инструментариум /научен и технически/ и
благоприятните условия /вътрешни и международни/ за възникването на
нови концепции.
2. Раздели
В зависимост от предмета на изследването в икономическата теория са
обособени четири раздела:
Микроикономика. Микроикономическата теория се занимава с поведението на
най-малките стопански единици - домакинства, фирми и др.
Мезоикономика. Тук се изучава поведението на определени подсистеми или
отрасли на националната икономика. Например, регионална икономика,
военно-промишлен комплекс, крупни корпорации и други, които имат
операции с мащаби близки или надхвърлящи възможностите на цели
държави.
Макроикономика. Обект на макроикономическата теория е икономиката на
страната като цяло, образно казано гората като цяло, а не отделните
дървета, както е при микроикономиката. Макроикономическата теория
работи с агрегирана материя. Например - стоков, капиталов, трудов
пазар. Изучава не отделното, а съвкупното /агрегатното/ търсене или
предлагане, инфлацията, заетостта и т.н.
Мегаикономика. Тук предмет на изучаване са законите и процесите, които се
2
извършват в световната икономика.
3. Функции
Различават се четири взаимносвързани функции на икономическата
теория: познавателна; практико-приложна; мирогледна /идеологическа/ и
методологическа.
Основна функция е познавателната. Върху нея се изграждат
останалите функции.
Икономическият живот, както е известно, е изключително сложен и
непрекъснато променящ се. В него съществуват или се формират различни
връзки и отношения - съществени и несъществени, заномерни или случайни.
Действат най-различни фактори /природни, икономически, технически/, често в
противоположни посоки и с и с различна сила. Затова се наблюдават и различни
тенденции и контратенденции. Непредвидимостта в поведението на хората
допълнително усложнява процесите, които се извършват в икономиката.
Предназначението на икономическата теория е да изучава протичащите
процеси и обуславящите ги фактори, за да натрупва и съответно предлага
знания за улесняване на икономическите агенти при вземането на ефективни
решения.
Практико-приложната функция на икономическата теория се изразява
в разработването на механизъм за трансформация на теоретичните знания в
рационално икономическо поведение или политика. Степента на приложимост е
в зависимост от много фактори. Към по-непосредствените се отнася
възможността да се проверяват изводите като се използват математически
методи, модели и др.
Мирогледна /идеологическа/ функция. В тази функция се отразява най
-отчетливо социалният характер на науката. В нейния обсег влизат критериите
за добро и лошо, за икономическа и социална справедливост, и въобще за
цялостна оценка на социално-икономическите процеси. С други думи казано,
това са въпроси, които засягат по най-непосредствен начин най-важните,
жизнените интереси на хората и социалните групи в обществото. Отхвърлянето
на идеологическото бреме от науката не е основание да се елиминира или
пренебрегва тази функция. Докато има социални различия и партии, ще има и
различни мирогледи /идеологии/: научни и ненаучни, прогресивни и
реакционни и т.н. Двете обществени системи ги няма, но това не означава, че е
изчезнало различното разбиране за обществено устройство, за мястото на
човека в обществото, за социалната справедливост и морал.
Методологическа функция. В случая става дума за взаимовръзката
между общата икономическа теория и другите функционални и отраслови
икономически науки.
Общата икиномическа теория изучава анатомията и физиологията на
обществения организъм. Затова тя се приема като фундамент на
функционалните и отрасловите икономически науки, които се занимават с по-
общи или по-конкретно протичащи процеси в икономиката като цяло или в
отделните нейни сфери и отрасли.
4. Икономическо мислене
Условно икономическото мислене се разглежда като позитивно и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и функции на икономическата теория

Целта на преподаване на курса КСЕ е да бъдат запознати студентите с авангардни концепции в съвременното естествознание.
Изпратен от:
pixi
на 2007-12-03
Добавен в:
Реферати
по Икономически теории
Статистика:
185 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Икономически теории

20 мар 2008
·
1,771
·
32
·
8,950
·
690
·
93
·
1

Определено се смята, че концепцията на меркантилизма, представлява епохата на търг. капитализъм. В края на 15 и началото на 16в. Меркантилизмът се оформя в западно европейските страни в два периода...
 

Икономически теории (пищов)

12 дек 2007
·
1,158
·
1
·
540
·
351
·
25
·
9

Пищов на тема икономически теории. "В началото на 19век Германия не съществува като държава. Десетки кралства по-скоро воюват помежду си вместо да си сътрудничат."
 

Критичен поглед върху “Немирството на парите” в интерпретацията на Милтън Фридман

17 мар 2008
·
258
·
9
·
1,765
·
6

Същност на монетаризма, паричните средства и паричната маса
 

Съкратени теми по икономически теории

25 юни 2008
·
920
·
5
·
1,465
·
546
·
85
·
2
·

Съкратени теми за изпита по икономически теории - 17 на брой.
 

Икономически теории. Лозанска школа

23 мар 2012
·
210
·
6
·
1,368
·
290
·
52

Главни теоретици на Лозанската школа са Леон Валрес и Вилфредо Парето.Голямо развитие школата получава и в Италия-привърженици на школата са Луиджи Амарзо и Енрико Барне....
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Икономически теории
изпитен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Лесен)
26
502
1
15.10.2014
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
178
1
1 мин
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Предмет и функции на икономическата теория

Материал № 50224, от 03 дек 2007
Свален: 185 пъти
Прегледан: 94 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,924
Брой символи: 26,418

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и функции на икономическата теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения