Големина на текста:
1.Същност на БТ за решаване на проблемите в опазване на природната среда. Развитие на
съвременните БТ 39
Съвременната биотехнология допринася за качеството и количеството на храната; за здравето и ОС.
Традиционната биотехнология е дала всички храни: от царевица и говеждо, до до хляб, вино и ракия.
През 1970г съвременната биотехнология, т. е. , идентичното модифициране, генното инжинерство и
други , стартира, като ни даде животоспасяващи лекарства, така както биотехнологията ни даде
инсулина. Тази биотехнология беше приложена за повишаване на земеделската и хранителна
продукция. Генно модифицираните храни са просто естествено събитие. Много от нашите храни са
продукти на съвременните мутации. В природата непрекъснато мутират гени и дори се придвижват
от един вид в друг. Чрез биотехнологията човек може да направлява генетични проблеми, за да
подпомогне човешките усилия. В областта на селското стопанство се получават генно
модифицирана селскостопанска култура с :
1. Устойчивост към хибриди на малко използувани химикали, за да се получат култури без плевели
2. Устойчивост нам насекоми, хранещи се със земеделски култури. Те не се причисляват към
безвредни насекоми.
3. Устойчивост към болести, които увеличават загубите на земеделските култури
4. Бавно узряване на плодовете – запазва се свежестта им.
Новите продукти, които се разработват включват:
1. Земеделски култури, толератни кам стресови фактори / суша, студ, наводнения и др./
2. Култури с по–голямза защита от болести
- продукти, ориентирани към потребителя – генно модифицирани продукти, които вкючват храни с
подобрена хранителна стойност .
- нискокалорични захари – генно модифицирано захарно цвекло
- храни, които са отстранени естествено, които предизвикват алергии
3. Животновъдство
- генно модифицирани лекарства и ваксини, използувани при животните, които се използуват за
храна. Спестяват се разходи за болни животни
- бързоразвиващи се декоративни рибки
- ценни химични вещества, които се получават от генно модифицирано козе мляко. Тези продукти
веднага се отделят и пречистват .
4. Биоматериали – направени от генно модифицирано нишесте
5. Генно модифицирани растения – от тях се добива дизелово гориво
6. Модифициран памук и лен, прежди и платове. Ориза е подобен, като е повешено качеството на
бетакаротина и по този начин си повишава добива. Маниоката е защитена от вируси по
биотехнологичен път. Обществените безпокойства относно безопасноста към генното модифициране
е спорен въпрос. По своята същност генните модификации не са вредни. Безпокойствата са – генно
модифицираните картофи са силно токсични за плъховете, че генно модифицираната соя е алергенна
, че генно модифицираната царевица убива пеперуди, но всичко това се опровергава при
изследванията по въпросите за безпасността.
- дали тези храни са токсични източници
- повишена ли е консумацията на токсични вещества
- променен ли е холестерола
- храните съдържат ли вещество, което е ново за хранителните запаси.
Безопасността на генно модифицираните храни ни дават увереност, че те са безопасни,
потребителите могат да очакват голямо разнообразие от полезни продукти и да се увеличат онези
които понастоящем са на пазара.
Възможност за решаване на жизнените проблеми в това число възстановяването и опазването на ОС
БТ управлява получаването на полезни продукти в стопанството, медицината и др области, с
помощта на биологични агенти – МО, вируси, растителни и животински клетки, а също така МО на
извънклетъчни вещества и клетъчни компоненти. БТ разширява своя обект, като включва
целенасочено конструиране на един от компонентите на БТ система, а това е биологичния агент
1
/щам продуцент/, чрез прилагане на клетъчно инженерство. БТ широко се интегрира с много раздели
– биохимия; микробиология и др. В своето развитие БТ преминава 4 основни етапа:
1. БТ при производство на хранителни продукти
2. БТ на органичните киселини – разтворители; биомаса в нестерилни условия. БТ на токсините
3. БТ в стерилни условия – антибиотици
4. Приложение на ензимите – мобилизираните ензими включват приложение на молекулярната
биология и др.
Основни компоненти на БТ процеси са: биологичен агент; субстрат; целеви продукт; апарат с който
ще се извършва. Най-използувани сфери в БТ са: екология; селско стопанство и др. Известен е
кръгът на химичните елементи, но самите те и тяхното взаимодействие тук се изучава най-добре.
Например: нитрификацията – 10-50% от N
2
се губи в процеса на денитрификация. Развитието на БТ
може да доведе до преобразуване на производствените процеси. БТ и генното инженерство се
използуват за изолиране и създаване на МО, които се използуват за предотвратяване на
замърсяването на ОС. В БТ внимание привличат термотолерантните процеси, проведени при
температура на средата до 30
0
С, а понякога до 200
0
С. Основната изгода от процесите се свежда до:
- дълбочинно култивиране в промишлени условия
- в значително по-лека форма се решава проблема топлоотвеждане на температурата на
ферментация; явява се възможност за провеждане на биокаталитична реакция; намалява опасността
от замърсяване на средата за култивиране и биокатализа. Термофилните процеси се характеризират с
по-изгодна биоенергетика. БТ се явява себестойността на крайния продукт. В зависимост от бъдещия
лимит на ресурсите, ще нараства икономическото значение на добива на крайния продукт. Важен
подход е спестяването на деференциране при култивирането на растенията. Конфликта на човека с
природата се свързва с непрекъснатото разширяване на селското стопанство и промишлеността;
нарастват биологичните методи за обезвреждане на битовите отпадъци и в частност метановата
ферментация. Основно направление в БТ е използуването на тези процеси в решаването на
проблема, свързан със замърсяването и опазването на ОС; осигуряване на регулирана репродукция
на биотопа в разработката на готови източници на енергия
2. Биотехнологични субстрати и продукти
Субстратите и продуктите на БТ процеси са много разнообразни и често явление е продукта от
някъкъв БТ процес да става за субстрат на друг такъв, т е, реализира се система субстрат – продукт.
Най-широко използувани са: меласа, захар, алкохоли, органични к-ни, продукти на нефта, отпадъци
от селското стопанство, отпадъци от преработка на плодове и зеленчуци, отпадъчни води, зелени
2
листа и клони, руди и др, чийто субстрат непрекъснато се увеличава по вид и произход. С развитието
на промишлеността се натрупват нов вид отпадъци, които трябва да се превърнат в полезни
продукти с помощта на БТ, а когато е невъзможно, да се обезвредят. В същото време бързо
развиващата се микробиологична промишленост се сблъсква с изчерпване на суровините и възниква
необходимост за разширяване на суровинната база на вече съществуващи технологични процеси,
като се използуват нетрадиционни източници и в сферата на БТ ще бъдат въвлечени минерални
неорганични газообразни субстрати, като N; CO; CO
2
; H и др. Когато субстратите са под 1mm µm, се
наричат истински. От 1 – 100 mm µm – колоидни, а над 100 mm µm – грубодисперсни.
Методи за дисперсия на природно възстановени субстрати /целулоза; слама; дървесна и зелена маса;
биоресурси на Св океан и моретата и др/, т е, за тяхната ферментация – Изменението на стратегиите
за защита на растенията чрез намаляване на приложението за тази цел е от икономически
съображения. Микробиологичните препарати, получени по БТ път могат да се разгледат като
интегрирани системи за защита на растенията и нарастването на продуктите, получени по БТ път.
Съществуват елементи, включително за тяхната легализация в различни области на живота и
опазването на ОС и особено важно е доказването на тяхната безвредност за човека, животните и ОС .
3. Параметри за оценка на БТ процеси
При избора на метод за получаване на един или друг продукт е необходимо да се извърши
оценка./технико-икономическа/ относно алтернативите за получаване скоростта на подобни
продукти чрез екстракция от природни субстрати – селскостопански – от растителен или
животински произход. Пристъпва се към усвояване на БТ процеси, в случаите, когато се отговаря на
следните условия:
- продукт на растителността практически неможе да бъде получен без участие на биологичен агент
- стойността на продукта превишава стойността на изходната суровина, така, че получаването му
може да покрие разхода за получаване на биологичен агент и да доведе до печалба
- продуктите в основата си са лекарствени продукти и се съдържат в организма на човека под
формата на следи
- получаването на продукт по БТ път се явява единствена екологична алтернатива
Оценката на алтернативата за получаване на продукти чрез себестойността, не рядко представляват
сложна задача, тъй като компонентите на тази величина в различни страни и региони се различават в
различна степен. Себестойността е трудна за разбиране в ранните стадии на процеса, затова оценката
на БТ процес може да стане на базата на съпоставка на експерименталния добив на продуктите и
тези данни се сравняват с добива, определен на базата на материалния баланс на процеса и при
използуване на високопродуктивни рекомбинации през основната част от загубите по отношение на
създаване и поддържане на продукта, както и разработване на условия за култивирането му.
Икономически, използуването на суровини при тези процеси има второстепенна роля и това са някои
от критериите прилагани в ранните стадии на разработване на технологиите и оттам оценка на БТ
процес
Продуктивност на процеса – продуктивно производство на системата – характеризира количеството
продукт, получено от биореактора за единица време. Продуктивността на даден БТ процес зависи от
много фактори
- активност на продуцента /микроорганизъм/
- стойност на коефицента за добив на продукти по отношение на използувания субстрат
- количеството активна биомаса в реактора П = q
S
. y
P/S
. x , където q
S
– скорост; y
P/S
– добив на
продукта; х – концентрацията на биомасата
Анализът на тази обобщаваща зависимост, приложена към всеки БТ процес, може да ни покаже кой
от факторите е целесъобразно да се оптимизира и оттам да се повиши продуктивността
Добив на продукти – той е резултат на микробна синтеза и се определя като количество продукт,
получено от определено количество субстрат. Този добив се изразява с коефициент, който
характеризира ефикасността на използувания субстрат за синтеза на желания продукт. Този
показател се нарича конверсионен коефициент. Неговата стойност е много важна характеристика на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции Биотехнология

Същност на БТ за решаване на проблемите в опазване на природната среда. Развитие на съвременните БТ. Биотехнологични субстрати и продукти. Параметри за оценка на БТ процеси и др...
Изпратен от:
Bad_Boy91
на 2010-04-27
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
520 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
природозащитните форуми в Мексико /2011/ и "Двадесет години след Рио де Жанейро"
добавена от olia_87 06.07.2012
0
16
Методи за третиране на отпадъците при производството на захар
добавена от bilqnka_dobrata 12.06.2012
1
30
радионуклиди в морски и океански системи
добавена от gulay_yamur 22.05.2012
1
14
Подобни материали
 

Екологична култура

25 ное 2009
·
186
·
11
·
1,528
·
232
·
42

“Екологичната култура предполага такъв способ за животообезпечаване, при който обществото е система от духовни ценности...
 

Управление на отпадъците в България

09 дек 2007
·
699
·
23
·
5,371
·
105
·
2

Всеки жив организъм произвежда отпадъци като биопродукт на своите основни жизнени функции. Дърветата отделят кислород, червеите и микроорганизмите - азот, а маймуните изхвърлят бананови обелки. Щом всяко живо същество на Земята произвежда отпадъци...
 

Разделно събиране на отпадъци

08 дек 2008
·
93
·
3
·
556
·
132
·
20

В съвременното общество около 80% от отпадъците са резултат от селскостопанската, индустриалната и минната дейност. Останалите 20% са домашни отпадъци...
 

Анализ на индикаторите на околната среда на община Пазарджик

26 яну 2008
·
282
·
44
·
6,619
·
52

Община Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част на Горнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица...
 

Основи на екологията

22 ное 2009
·
1,994
·
220
·
67,156
·
3,415
·
737

Авторът се представя пред вас с 40 годишен стаж като учен в областта на екологията и с “актива” на над 200 научни публикации, между които 3 монографии /едната на английски език/ и 9 учебници и справочници по екология...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(За отличници)
10
25.07.2018
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
15
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Лекции Биотехнология

Материал № 497754, от 27 апр 2010
Свален: 520 пъти
Прегледан: 838 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 21,927
Брой символи: 142,696

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции Биотехнология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
136 30

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
8 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала