Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Въпрос 1
Регионалната икономика като
наука, предмет, обект
РИ е наука,която изучава съвкупното
влияние на разл. по ранг
териториални единици, в които се
осъществява произв. дейност и
протичат осн. чов.жизнени
функции.РИ е соц.-ик. наука, която се
занимава с изучаването на
пространственото разположение и
пространствената обвързаност на
стоп. живот.Това е наука за ик. на
територията.Обектът на изучаване на
РИ е територ., а предмет:
1.прир. елемент(почви, води, климат)
2.демографски елемент-население,
миграционни п-си
3.терит. стопанство-икономика.
В своето развитие РИ е преминала
през 3 осн.етапа:
1.Описателен период-разл.учени от
цял свят описват разл.посещавани и
открити от тях територии- до кр.
на14в.нач. на 15в.
2.от нач.на 15 до кр.на 18в.-
обяснителен период, защото възниква
въпроса,това, което е открито за какво
служи.
3.Конструктивен период-от нач. на
19в. до наши дни.
Задачите на РИ намират израз в:
1.Районирането на света в зависимост
от съществуващия ресурсен
потенциал.
2.Преодоляване на разл.в жизненото
равнище и ОС в разл. региони на
света и създаване на правни норми за
територ.пропорции.
3.Ефективно използване на наличните
прир. ресурси, промяната на тези
ресурси и проблемите,свързани с тях.
РИ ни дава познания:
1.Как да използваме прир.ресурси и
заобикалящия свят
2.Каква демографска полит. да се
провежда
3.Какво терит.стопанство и селищна
структура да се изгражда.
4.Как да орг. рег. бизнес.
РИ не е само теоретична
наука.Нейното практическо
приложение се осъществява от
Министерството на терит.
развитие;Център за терит. политика и
др.Крайната цел на провежданата рег.
политика е повишаване на стандарта
на живот на живеещите в разл. терит.
единици(област район, кметство).За
жизнената и стоп.дейност на човека е
необходима опр. територия.
Територията е:
1.физически ограничена
2.съдържа прир.ресурси с
разл.качество, колич. и съчетание.
Въпрос 2
Територията като жизнено
пространство и обект на изучаване.
Територията е източник и база за
разв.на вс.д-ва.Теоретиците
регионалисти са разкрили
изключително богатото съдържание
на понятието”територия”.
Разглеждат територията като:
1.релеф и възможностите,които той
предлага за разв.на
производството,селищата,транспорт и
др.
2.източник на полезни изкопаеми.
3.поземлени ресурси и почвено
богатство
4.климат.
5.база за иконом.развитие-каква
структура на отраслите да се развива.
Всяка страна трябва да развива
отраслите, които да използват
естествените дадености на терит.
6.като място, където се изв.движ.на
хора и капитали,раб. сила и др.
7. в геопол. аспект- -анализ и оценка
по отношение на пазари, важни
междунар. пътища и др.
8.във военно- политически аспект
Въпрос 6
Същност на локализацията.Теории
1.Локализация – териториално
съсредоточаване на едно
производство или услуги т.е. место
установяване преместването на 1
производство от 1 територия на друга
наричаме релокализация.
Лок. и Релок. са свързани с
инвестирането на голям обем
капитали.Те , независимо какъв е
източника им, трябва да носят
печалба.В тази връзка се разработват
варианти и се търси оптималния
вариант.
Локализационният процес се
разглежда като единство на 2
подсистеми:
1.Обект за локализация
2.Среда на локализация
Обекта е предприятието.Той зависи
от:
-целите на инвеститора
-от масата на капитала
-цената на заемния капитал
-потребностите на пазара и др.
Средата е селището. В началото на
промишлената революция
локализацията се е определяла според
вижданията и интересите на
собствениците изграждащи
предприятието,т. е. имало е
субективен характер.
По-късно науката навлиза в процеса
на локализация.Локализационните
процеси се интензифицират особено
края на 19, нач. на 20 век.
Теоретиците на лок. търсят да
открият най-важните критерии за
избор на място за изграждане на ново
предприятие За да носи най-голяма
печалба предлагат икономико-
математически модели. Един такъв е
за оптимална локализация на селското
стопанство. Той е създаден от
немския регионалист Йохан Тюнен.
Процесите на локализацията Тюнен
обяснява с ролята на градовете като
пазарни центрове.Градът е
разположен в средата на територията
и е единствен протребител на
селскостопанската продукция. СС
производство се разполага в
концентрични зони и това
разположение е под влияние на
транспортните разходи.
С отдалечаването от града
производството става по-примитивно.
Видове зони:
1. Зеленчуково производство
2.Зърно произв.
3.Животновъдна
4.фуражно производство
5. трайни насаждения
6.неизползваеми земи
Съдържанието на този модел е
парвата теория за разполагане на СС
производство.
2.Теория – Първата теория за
разположението на промишленото
производство е създадена от немския
регионалист Лаунхард. Според него
лок. представлява така наречения
локализационен триъгълник за
определяне мястото на промишленото
производство. Оптималното
разположение на предприятието се
определя от точка вътре в
триъгълника еднакво отдалечена от
върховете му.Върховете на
триъгълника са –
пазар,суровини,работна сила.
Теория за най-малките
производствени разходи:
рационално избрано е онова място за
разположение на предприятието,
което би имало най-малки
производствен разходи.Предлага се
тяхното минимизиране
(транспорт,суровини и т. н.)
Теория за разполагане на пазарите
– главен фактор за локализация на
предприятието е пазара на готовата
продукция.
Теория за централните места – те са
градовете и те са икономически
центрове обслужващи околните
населени места.Обслужват и места
по-големи от самите тях.
Теория за промишлен комплекс (на
Айзард)-разполагането на едни
отрасли е свързано с разположението
на други.
Айзард е създал и индекса на
локализация за пазарна икономика.
Ri / R
L = ________ >= 1
Ni / N
L – индекс на локализация –
териториалната концентрация на 1
производство, дейност; колкото е >
толкова е по-голяма концентрацията.
Ri – броя на заетите в i отрасъла на
териториалната единица
R – брой заети във всички отрасли
развити в териториалната единица
Ni – брой на заетите в i отрасъла на
национално равнище
N - брой заети във всички отрасли
развити на национално равнище
Въпрос 7 ЛОКАЛИЗАЦИОННИ
ФАКТОРИ
Въпросът за локализационните
фактори винаги ще остане отворен
поради динамиката в развитието на
производствените технологии и
появата на нови възможности,
потребности, ограничения, изменения
в нормативната база и др.
Основната им класификация на
териториални и извънтериториал-ни
може да се приеме за класическа и
ние ще се съобразим с нея':
1. Териториални фактори - оказващи
пряко влияние върху локализацията.
Към тази група спадат:
- материално-веществените елементи
на производството;
- реализация на готовата продукция
(потребление и свързаните с това
транспортни разходи);
- население;
- селище;
- степен на изграденост на
инфраструктурата;
- опазване на околната среда и
поддържане на екологичното рав-
новесие в природата;
- природните условия и географското
положение.
2. Извънтериториални фактори - с
косвено влияние върху локали-
зацията:
- научно-техническият прогрес;
- формите на обществена организация
на производството;
- международните икономически
отношения и икономическата ин-
теграция;
- факторът време;
- стратегическият фактор и др.
Преките фактори се трансформират в
количествено измерими показатели и
чрез тяхната оценка се съпоставят
различните варианти за
локализационни решения.
Косвените фактори са трудно
измерими. Те засилват или отслабват
влиянието на преките фактори и по
този начин оказват въздействие върху
локализационните решения. Може да
се твърди, че иновациите в раз-
личните сфери на обществения и
стопанския живот и процесите на гло-
бализация постепенно засилват
ролята на извънтериториалните
фактори.
Териториалните фактори са включени
в предоставената в предходния
параграф блок-схема на
локализационния процес. Към тях е
добавен и факторът конкурентна
среда, който кореспондира с фактора
пазари, но не е равнозначен на него.
Кой от териториалните фактори е
определящ е трудно да се определи
еднозначно, тъй като:
- Суровинният фактор е определящ
предимно за високоматериало-емки
производства. Такива са
производството на строителни
материали, порцелан, стъкло,
консервната промишленост и др.
- Трудовият фактор е определящ за
трудоемките производства. Такива са
шивашката, консервната
промишленост, металообработването,
ремонтната и строителната дейност.
- Развитието на транспортната
инфраструктура е важно за всички
отрасли и дейности, но особено
чувствителни към нея са туризмът и
онези производства, чиято продукция
е нетрайна и ежедневно трябва да се
транспортира до потребителите.
Освен транспортната, техническата и
комуналната инфраструктура също са
от значение при локализацията.
Бързото строителство на жилищни
сгради и хотели в някои курортни
центрове доведе до изчерпване на
възможностите за водоснабдяване и
пречистване на отпадните води с
помощта на съществуващите
съоръжения. Влошават се
показателите на подаваната елект-
роенергия поради изоставането в
строителството на подстанции и на-
растване на електропотреблението за
битови нужди.
- Пазарът като фактор е твърде
относително понятие, защото него-
вата поглъщателна способност се
определя както от броя и възрастовата
структура на населението, така и от
покупателната му способност и типа
на населеното място. Съвременният
маркетинг разполага с методи за
моделиране на потребителските
нагласи и умелото им използване
може да увеличи чувствително
поглъщателните възможности на
определен пазарен сегмент.
- Конкурентната среда е особено
важна за онези видове стоки, чиято
консумация е лимитирана от броя на
населението, като потреблението на
хляб например. Това в по-малка
степен се отнася за пазара на нефтоп-
родукти, защото се очаква, че броят
на автомобилите на 1000 души от
населението ще нараства.
- По отношение на замърсяването на
околната среда съществуват
нормативи, които трябва да се
спазват.
В някои населени пунктове обаче
замърсяването на атмосферата и без
това е над пределните норми под
въздействие на автомобилния
транспорт и използването на
некачествени твърди горива за
отопление през зимния сезон. В тях
локализацията на обекти, генериращи
и минимални количества замърсители
във въздуха, е нежелателно и дори
опасно за здравето на населението.
Въпрос 8
КРИТЕРИИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Локализационните фактори, за да
получат количествена оценка, е
необходимо да бъдат представени
чрез система от показатели. Трудно е
да се избере един-единствен
показател, който пълно и всестранно
да отразява състоянието на определен
фактор. Системата от показатели
трябва да притежава следните
характеристики:
- пълнота;
- количествена измеримост;
- недвусмисленост;
- устойчивост на организационни
промени;
- оптимален брой, незатрудняващ
оценката и вземането на решение.
Конкретните стойности на
показателите играят ролята на
критерии, по
които се извършва съпоставка, за да
се вземе локализационно решение.
Много точно определение за
критериите е дал Д. Конакчиев'.
Според него критериите за
локализация са целеви функции,
чиито стойности определят
приемането на решението за
локализация. Като общо приложим
критерий за локализация той посочва
обема на съвкупните разходи за
изграждане и експлоатация на
производствените обекти.
Транспортните разходи са един от
най-често използваните частни
критерии за локализация. Причините
са, че за тяхното минимизиране
съществува надежден математически
инструментариум, те имат отношение
както към доставката и цената на
суровините, така и към пласмента и
цената на готовата продукция, а също
и към цената на работната сила, ако
част от нея се набавя чрез ежедневни
пътувания от съседни населени
пунктове. Транспортните разходи в
известна степен отразяват и
състоянието на транспортната
инфраструктура. Транспортните
разходи се поддават на количествена
оценка и позволяват прилагане на
съвременни методи за анализ.
Обичайно за разполагането на
конкретен обект съществуват повече
от един варианти. За всеки един от
вариантите се съпоставят стойностите
на показателите за територията със
стойностите на същите показатели за
обекта. Получават се различни
коефициенти, които за един показател
може да са в полза на една площадка
за разполагане, а по друг показател - в
полза на друга площадка.
Тежестта на критериите може да се
променя въз основа на експертна
оценка чрез използване на
предварително определени тегловни
коефициенти.
Съществува научнообоснована
методика за получаване на комп-
лексна оценка, която включва всички
критерии.
Алгоритъмът за приложение на
методиката е следният:
1. Избират се подходящи критерии,
имащи количествено измерение, за
които може да се набави надеждна
информация в териториален аспект.
Теоретично техният брой е
неограничен. Различните мерни
единици не са пречка за прилагането
им.
2. Пресмятат се стандартизираните
отклонения на значенията на
показателите за отделните
териториални единици,
кандидатстващи за свободни зони от
средната стойност на показателя,
изчислен за всички териториални
единици, включени в изследването:
където:
X
t
е индивидуалното значения на п-
ия показател;
50
х„ - средното значение на п-ия
показател;
S
n
- стандартното отклонение на п-ия
показател.
3. Определят се координатите на
точката еталон на основата на
стандартизираните отклонения:
At) (Pot > Ро2 < ??? • РОт)-
Нейни координати са най-добрите
стойности за отделните показатели,
постигнати обичайно в различни
териториални единици.
4. Изчислява се общото разстояние на
всяка териториална единица,
представена като точка в ш-мерното
пространство до точката еталон - А
0
:
Vn-I
Това е отклонението на
индивидуалните стойности от най-
добрите възможни по съответния
показател.
5. Пресмята се обобщаващ
многомерен показател с помощта на
разстоянието на отделните
териториални единици до точката Аф
Ь. =/--2*- С„ =С„+г5„
с„
където:
с
0
е средното разстояние на
териториалните единици до точката
еталон;
S
0
- стандартното отклонение от
средното разстояние;
t - коефициентът на сигурност,
определящ вероятността много-
мерният показател да се променя в
границите от нула до единица.
Териториалните единици се сравняват
по отношение на големината на
обобщаващия многомерен показател.
Той се променя в границите от нула
до единица и за най-добра се приема
максималната стойност.
Териториалната единица, която
получи максимална стойност, по
своите характеристики предлага най-
добро съчетание от всички условия,
необходими за обекта, подлежащ на
локализация.
Вземането на решение за локализация
или за прелокализация (преместване)
на определен обект винаги крие риск
от загуба на време и финансов ресурс.
Съществуващите експертни системи,
използващи бази от данни с натрупан
опит, имат само съветващи функции.
Окончателната преценка е от
компетентност на мениджърския
екип, тъй като част от факторите
(особено извънтериториалните)
трудно могат да получат еднозначна
оценка, а тяхното изменение в бъдеще
понякога може да се окаже решаващо
за постигане на задачите, поставени
пред обекта на локализация. Освен
максимизирането на печалбата, за
екипа, ръководещ обекта, подлежащ
на локализация, са от значение:
условията за живот в населения
пункт, възможностите за разрастване
и коопериране, отношението на
преобладаващата част от населението
към обекта. Евентуални протести,
като тези срещу добива на злато от
канадска фирма край Челопеч могат
да забавят реализацията на проекта
поради съдебни дела с
природозащитни организации. Дори
да са спазени всички екологични
изисквания и съдебните спорове да
бъдат спечелени от инвеститорите -
забавянето на влизане в експлоатация
може да причини непредвидими
загуби от неустойки по договори с
клиенти, лихви за ползване на
кредити, наеми, лизингови вноски за
закупеното оборудване, охрана на
обекта и др.
В разсъжденията относно логиката за
вземане на решения за локализация
населен пункт и площадка за
локализация бяха използвани като
синоними, тъй като начинът на
обработка на информацията и
тълкуване на резултатите е
аналогичен. Има различия обаче в
набора от показатели, когато се
избира населен пункт и точна
строителна площадка във вече
избрания населен пункт. При избора
на населен пункт се извършва
1
:
- определяне на ресурсната
осигуреност на териториалната
единица (вода, земя, минерални
суровини, енергия и др.);
- оценка на равнището на
концентрация и специализация на
производителните сили в
териториалната единица;
- отчитане на насоките за развитие на
териториалната единица, отбелязани в
програмни документи;
- оценка на състоянието на работната
сила (брой и квалификация на
безработните, брой и квалификация
на заетите лица);
- оценка на състоянието на
техническата и комуналната инфраст-
руктура в териториалната единица;
- оценка на конкретната среда в
териториалната единица;
- оценка на транспортната
осигуреност на териториалната
единица. При избор на строителна
площадка в рамките на вече
определен
населен пункт се извършва:
- оценка на земята в строителния
парцел;
- геоложка характеристика;
- характеристика за отстоянието от
източници за ел. енергия, водопровод,
канализация, транспортни артерии и
необходими разходи за доизграждане
на съществуващите мрежи;
- характеристика за наличието в
близост на техническа инфраст-
руктура, подходяща за кооперирано
използване - складова база, ремонтна
база и др.
- оценка за възможността за достъп до
обекта, ако той е търговска или
обществена сграда (пешеходна
достъпност, изразено във време за
достъп, място за паркиране);
- оценка за отстоянието до други
подобни обекти, ако те са конкуренти.
При избор на населен пункт за целите
на локализационния избор
съвсем успешно може да се използва
аналитичната част на общинските
планове за регионално развитие.
Понастоящем те се разработват по
единна методика от
високопрофесионални екипи с
използване на надеждна
статистическа и ведомствена
информация. В тях е отразено
състоянието на всички обществено
значими сфери на стопанския живот,
социална и комунално-битова
инфраструктура и визия за бъдещето.
Ако е необходима актуализация от
началото на плановия период до
момента на локализационния избор,
тя може да се направи без съществен
разход на ресурси.
Въпрос 9
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ
ЛОКАЛИЗАЦИЯТА
Оценката на ефекта бива
предварителна и последваща.
Предварителната оценка е част от
проектосметната документация на
инвеститора, но засяга преди всичко
икономическия ефект (спестяване на
данъци, ако дейността се позиционира
в свободна зона; икономия на
средства за работна заплата, ако в
населения пункт има висока безра-
ботица и нисък жизнен стандарт;
икономия на транспортни разходи,
ако обектът се доближава до пазарите
на готова продукция и др.).
Становището за екологобезопасността
на обекта е възможно да е
пристрастно, за да се икономисат
разходи за въздушни филтри, водоо-
чистващи съоръжения за отпадните
води и др. Предварителната оценка на
екологичния и социален ефект от
локализацията е в обсега на ин-
тересите преди всичко на местните
органи за самоуправление, които
отговарят за осигуряване на
здравословен начин на живот на
населението, работни места,
задържане на работната сила от
младежките възрастови групи.
Оценките се правят с помощта на
експерти. Известно презастраховане
по отношение на показателите за
безопасност на обекта не е нелогично.
Причината е в това, че
пожароохранителните и
пречиствателните съоръжения се
изчисляват с мощност, осигуряваща
нормално функциониране на обекта
при работа с пълен капацитет. При
аварийни ситуации обаче - природни
бедствия, авария в резултат на
човешка грешка или при
терористичен акт, обекти, работещи с
токсични материали, могат да се
окажат заплаха за здравето на населе-
нието. Затова по принцип такива
обекти не се разполагат във или в не-
посредствена близост до населени
пунктове. Става въпрос за производс-
тва на взривни материали, пестициди
и др.
Предварителната оценка на очаквания
ефект е своеобразна прогноза с
всички рискове да не се сбъдне, както
всяка друга прогноза. За да се сведе
до минимум вероятностният характер
на оценката, за предпочитане е да се
използват минал опит и показатели,
които имат количествено измерение и
са по-малко подвластни на
субективния фактор.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 фев 2019 в 19:39 ученик на 20 години от Сливен - ПМГ "Добри Чинтулов", випуск 2019
18 яну 2019 в 12:30 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - -, випуск 2020
17 яну 2019 в 11:25 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2020
11 яну 2019 в 20:13 студент на 37 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Икономика, випуск 2019
11 дек 2018 в 16:36 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2020
04 дек 2018 в 23:32 студент на 23 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Финанси, випуск 2022
03 дек 2018 в 20:54 ученичка на 23 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2015
29 ное 2018 в 21:56 родител на 51 години
05 ное 2018 в 13:56 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Регионално развитие, специалност - Регионално развитие, випуск 2020
31 окт 2018 в 18:38 студент на 35 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, специалност - Финанси, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
Възможности за подобряване количеството на строителната продукция
добавена от mihail_yanev1992 26.04.2013
0
18
Икономика на изчерпаемите природни ресурси
добавена от sir_alex23 19.12.2012
0
15
данъци и данъчно облагане
добавена от ciankova 15.12.2012
0
17
Отдаване под наем-краткосрочно и/или дългосрочно отдаване” предимства и недостатъци
добавена от kris.cvetkov 09.01.2019
2
7
Примерна одиторска програма на МЗ
добавена от ivka71 08.11.2012
1
29
Подобни материали
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
123
·
4
·
315
·
310
·
54

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Проект за цветарски магазин

20 юни 2009
·
384
·
4
·
454
·
1,131
·
47
·
3

За отваряне на цветарски магазин има няколко задължителни неща,които трябва да се постигнат...
 

Управление на човешките ресурси

23 окт 2011
·
80
·
4
·
1,158
·
241
·
8

Курсова работа - решен казус по управление на човешките ресурси, използвана във ВИНС Варна...
 

Доклад за извършена оценка на риска

15 окт 2009
·
149
·
5
·
731
·
304
·
41

Извършена е оценка на риска на работното място за УДВГД Пловдив...
 

Управление на риска

20 ное 2010
·
615
·
14
·
6,208
·
1,084
·
346

 Определение на понятието ‘риск’ за предприятието;  Цели на управлението на риска;  Идентификация, подробно описание и оценка на различните видове риск, с които може да се сблъска компанията;...
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
45
1
5 мин
31.08.2018
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
46
1
1 мин
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Пищови по Регионална икономика

Материал № 478249, от 21 мар 2010
Свален: 1,097 пъти
Прегледан: 1,483 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 32
Брой думи: 26,776
Брой символи: 177,970

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Регионална икономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
24

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 249 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения