Големина на текста:
TЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
І. МЕНИДЖМЪНТ
1.1 Същност и харектеристики на управлението.
Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обус-
ловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква
от кооперацията на труда, която съществува от дълбока древност. То съпътства еволюцията и
развитието на човешкото общество. Управлението като наука не възниква тогава, когато се
наблюдава племенната организация, защото мащабите на съвместната човешка дейност са би-
ли ограничени и е било възможно отделният човек да управлява съвместната трудова дейност.
Ако е имало някакви знания на базата на опита, то това са били знанията на старейшината, на
племенния вожд, на когото са се подчинявали. Намират се нови и нови технологически спосо-
би, за да се стигне до индустриалното общество, където цялостният процес на трудова дейност
се разчленява толкова много, че в обществената организация става невъзможно хората да жи-
веят един без друг, без да си разменят продукти и услуги, които всеки самостоятелно произ-
вежда. Човешките потребности са комплексни. Модерното общество е наречено индустриал-
но, за разлика от предишния етап - аграрен. Съвременното общество е многолико, но главно
формите на организация се делят на общества или системи, в основата на които стои пазарно-
то стопанство и централизирано (колективно) стопанство, управлявано от един център. В ин-
дустриалното общество в центъра на вниманието е управлението на производството. Опреде-
лящият фактор е управлението на хората, тъй като хората са тези, които управляват вещите.
Управлението съсредоточава вниманието си върху хората и отношенията, които се създават
между хората и вещите. В индустриалното общество управлението има за основа пазарния об-
мен, а не натуралния обмен (бартер), развиващото се производство и справедливото разпреде-
ление на създадения продукт. На базата на последното са се формирали теченията либерали-
зъм и колективизъм. За да може едно управление да бъде ефективно, трябва да има разбира-
телство между субектите и обектите на управлението. Управлението е обществено отношение
- отношение на хората спрямо осъществяването на управленската функция, а нейното упраж-
няване е свързано с основното производствено отношение. Появата на процеса на управление
е свързано със самия процес на труда, с неговите промени. Целта, която преследва управлени-
ето, е организация като обществен институт, е координирането на резултатите, контрол и
оценка на трудовата дейност, с оглед постигането на общата цел, в името на която е създадена
организацията. Вниманието е насочено към крайните резултати, които са продукт на органи-
зираната човешка дейност. За да може успешно да работи организацията, е необходимо на
входа й да постъпват определени ресурси, които от един вид се превръщат в друг. Съществува
цялостен технологичен процес. Организацията има изход, който е резултатът от дейността на
организацията. Задачата на управлението е от привидния хаос да се създаде ред. Това може да
стане, като се целенасочи дейността на хората по определен начин. Мястото, където става то-
ва, е организацията. Тя се създава от хората, които извършват всички процеси, за да получат
един предварително набелязан резултат. Управлението е нещо външно спрямо системата, в
която протича даденият процес. Властта, която притежава ръководителят, е власт, която му е
дадена от организацията. Властта се реализира посредством управлението. Управлението е
въздействие на обективните фактори, при които протича трудовата дейност. Налага се да се
управляват и факторите, от които зависи дейността на организацията. Много по-трудно се уп-
равлява самото поведение на хората, отколкото материалните фактори. Управлението е функ-
ция на комбинирания труд. То е една обективна характеристика на едрото обществено произ-
водство. Първите промишлени организации са били малки и този, който е бил собственик, е
управлявал сам. Постепенно става отделяне на капитала от собствеността. Появяват се мени-
джърите. Според американския икономист Бейзлън основа за разбиране на икономиката са:
технологията, организацията, властта и политиката.
1
Раймонд Арон и други учени, като анализират американското общество, различават
следните категории ръководен персонал:
1.Финансист - човек, който се занимава с финансовия контрол.
2.Технически ръководител - осигурява функционирането на предприятието.
3.Търговец - реализатор на продукцията.
4.Мениджър - човек, който управлява организацията.
В развитието на теорията на мениджмънта могат да се откроят няколко основни пери-
ода:
1)Ранен (от началото на столетието 1925 - 1926 г.) - съединени са в едно лице собственикът
и управляващият. Управленската надстройка във фирмата е минимална, работникът естестве-
но противостои на собственика. Този период в развитието на индустриалното общество е
свързан с името на Фредерик Тейлър и неговата теория за научно управление. Главното вни-
мание в развитието на теорията на управлението е съсредоточено във формирането на основни
принципи за рационалното изграждане на управлението.
2)Поява на крупните монополи (продължава до 1960 г.) - собствениците предоставят функ-
циите на управление на своите мениджъри. Този период е свързван с обобществяване на про-
изводството, с концентрация на капиталите. Формира се специален апарат за управление и се
създава науката за мениджърите. Усъвършенстват се методите на организационно управление
в корпорациите и формите на организация. Представители са Макс Вебер и школата “Човешки
отношения”.
3)Съвременен (от началото на 1960 г.) - той е свързан с усложняване на управлението, с
усилване на конкуренцията на вътрешните и външните пазари, с по-нататъшната концентра-
ция на производството, с научно-техническата революция, със засиленото участие и намеса на
държавата в икономическия живот на държавата. Разширяват се международните връзки и
контакти, появяват се транснационалните компании. Усъвършенстват се формите на функци-
онирането на акционерния капитал, появяват се холдингите - организационни форми, които не
са били известни до този момент.
В Америка, родината на мениджмънта, се осъществяват редица изследвания в областта
на управлението на организацията, на базата на различните изходни тези. Един от широко раз-
пространените възгледи е, че организацията е един рационален инструмент, създаден от чове-
ка, за да му помогне да осъществи ефективно дейностите. Основното внимание се съсредото-
чава върху целите в йерархията на органите, върху правилата и процедурите, върху процеди-
рането и контрола, стимулирането и капитала. Целта е организацията да се превърне в раци-
онален инструмент. Този подход поставя човека в ролята на елемент (изпълнител), придатък
на организацията. Човекът е безлично същество, което трябва да се откаже от всички свои
чувства, потребности, интереси и да бъде елемент на организацията. Схващайки организаци-
ята като рационален инструмент за увеличаване на печалбите и повишаване на производител-
ността, редица изследователи се съсредоточават на определени частни или общи проблеми -
Фредерик Тейлър, Франк Лилиан Гилберт, Ганд, Емерсън. Като основни представители на
класическата школа и съсредоточаващи вниманието върху производството са и Анри Файал,
Гюлик, Урвик, Кунц, О’Донъл, Дейл. Те съсредоточават вниманието си върху рационализира-
нето на самата управленска дейност. Това основно разбиране лежи и в идеите на Вебер, Фо-
рестър, Месарович и др., които разглеждат организацията като едно цяло. Изходната теза е, че
организацията е рационален инструмент. Във всички тези случаи идеите, които се развиват,
схващат организацията като открита система, на която въздейства обкръжаващата среда. Тя е
институция, която непрекъснато трябва да се адаптира и приспособява към промените. Внима-
ние се отделя на формалните структури на взаимното влияние. Развива се концепцията за ор-
ганизацията като самозадоволяваща се, закрита система. Важното е какво става вътре в орга-
низацията - елементите й трябва да бъдат добре приспособени един към друг. При откритите
системи това става с реализирането на външните фактори. Това разбиране е реакция на неут-
рализиране на външните фактори. Авторите, които се занимават с това, са Лауренс и Ларж,
Гълбрайт и т. н. Те смятат, че чрез усъвършенстване на отделната организация ще се възстано-
ви функционирането на системата като цяло.
2
Вторият аспект е схващането на организацията като социална система. Новото е, че до-
като за рационалистите организацията е формално изградена, то тук става въпрос за нефор-
малната организация. Постепенно центърът се измества към проблемите на човека и тяхното
решаване в организацията и посредством нея. Обръща се внимание на междуличностните от-
ношения, системата на регулиране на отношенията между формалните и неформалните групи
- Мейо, Маслоу, Ротлисбергер. Според Макгрегър поведението на хората не се ограничава са-
мо до формалната организационна структура.
Третият аспект е разбирането за организацията като политически институт. Тя влияе
върху политическия живот. Организациите са отговорни пред обществото със своята дейност
и ако искат да работят успешно, трябва да се съгласуват с обществото. На организацията се
гледа като инструмент за реализиране на политиката.
IV.Науката за управление се развива в съответствие с развитието на икономика-
та. Върху нея оказва съществено влияние теорията за икономическите системи. В съвременно-
то индустриално общество се отбелязва, че е съставено от 2 системи - пазарна и централно уп-
равлявана икономика. Втората функционира като един рационален инструмент. При нея глав-
ното е планът, чрез който се постига строга организация. При пазарното стопанство отделните
обекти на стопанска дейност имат автономност. Регулирането на процесите в икономиката
става посредством пазара. Имаме множество управляващи центрове - различните пазари, ко-
ито са средство за координация на елементите в икономическата система. Те като естествен
механизъм действат сравнително бавно. Неокласическите възгледи дават голямо отражение
върху развитието на теорията за икономическите системи. Главен представител е Оукън. Инс-
титуционално-социологическо направление с главни представители Ростоу, Гълбрайт, Бел.
Бел счита, че социално-икономическите изменения стават върху осите на производството. За
Гълбрайт икономическата система е едновременно пазарна и планираща. Технологически под-
ход към типологизацията на икономическите системи - идеите на Питър Дракар за масовото
производство, Раймонд Арон. Други теории са на Зомбард, теорията за икономически тип и
стил, за икономическата форма, теорията на Ричъл за структурно-икономическия подход. Тези
възгледи дават отражение върху развитието на самата управленска мисъл.
1.1.Възникване,развитие на мениджмънта . Роли и умения на
мениджърите в организацията. Особенности на мениджмънта в България
като член на ЕС.
Първата характеристика на управлението е неговата способност да въздейства (което го
свързва органически с властта). Управлението представлява целенасочено въздействие на
субекта на управление на базата на присъщите на системата закономерности, за привеждането
и в определено, предварително планирано състояние. Чрез управлението се противодейства на
дезорганизиращите фактори в съгласие с присъщите на системата сили, закони и свойства. То
има антиентропиен характер - намалява хаоса и дезорганизацията. То е и регулация, т.е.
контрол на субекта на управление върху резултатите от поведението на обекта плюс
налагането на постоянни корекционни решения по пътя към целта. В този смисъл
управлението привежда системата от едно изходно състояние в друго планирано. То е
целенасочено изменение, реализирано по предварителното намерение на субекта.1
В този процес управлението осъществява различни по характер цели, които най-общо ще
обединим в няколко категории:
- поддържане на системата - ролева и статусна мрежа, система от предписания и нормативи,
йерархична структура, система на интересите и т.н.
- поддържане на постоянното динамично равновесие на системата със средата - отношенията
със средата често са критичен фактор за съществуването на системата. Невъзможността й да
се изолира от другите организации налага да се предприемат действия за адаптация и контрол
над обкръжението й.
- изменение и усъвършенстване на системата - следствие на натрупания опит от дейността й.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Tеми за държавен изпит по мениджмънт

Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
Изпратен от:
apetito78
на 2010-03-12
Добавен в:
Теми
по Мениджмънт
Статистика:
2,069 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
разлика между управление и мениджмът
добавена от krasimirtasev 14.06.2014
0
58
Рекреацията ,СПА и Уелнес като сфера на дейност на мениджъра
добавена от - 04.11.2013
0
11
Реферат- Мениджмънт на сигурността. СПЕШНО!!!!
добавена от No5 17.02.2013
0
30
Основни функции на мениджъра
добавена от ceca_gyurova 09.11.2013
1
26
Мениджъра в рекреацията
добавена от - 04.11.2013
1
7
Подобни материали
 

Управленски форми за управление на фирмата

04 фев 2008
·
2,794
·
99
·
15,163
·
1,487
·
5

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права. В параграф втори се анализират формите лизинг, лиценз и джойнт-вен
 

Болничен мениджмънт

13 юли 2008
·
845
·
50
·
5,296
·
496
·
1

Крайният продукт на планирането за оперативното ниво е плановото задание. За да се стигне до изготвянето на плановото задание е необходимо да се диагностицира реалния капацитет на рехабилитационната болница.
 

Концепция за финансов мениджмънт на фирмата - същност, функции и принципи

16 ное 2008
·
564
·
15
·
2,162

Същност и приложна сфера.Субекти и функции.Финансова схема в бизнеса.
 

Управленска функция "контрол"

16 ное 2008
·
561
·
22
·
3,790
·
412
·
1

Контролът може да се дефинира като процес на проследяване на дейностите, за да се разбере дали те се развиват според плановете и за да може да се коригират откритите отклонения. Всеки ръководител трябва да се включва в процеса на контрол...
 

Контролинг – системата за управление на промяната

18 ное 2008
·
266
·
4
·
1,447

Характеристика на комуникациите като вътрешна сила на промяната. Те са в основата на добрия управленски успех. Те могат да бъдат прекалени или излишни или да бъдат в много тесен кръг.
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
38
1
1 мин
26.08.2014
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
5
1
20.02.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Tеми за държавен изпит по мениджмънт

Материал № 472544, от 12 мар 2010
Свален: 2,069 пъти
Прегледан: 2,741 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 166
Брой думи: 52,489
Брой символи: 346,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Tеми за държавен изпит по мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения