Големина на текста:
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Тя се отнася зя професии, които влизат в контакт с хората, така че последствията
оказват влияние непосредствено в/у интересите на тези хора.
Проф. морал се появява като общуване и дейност м/у професионалисти и обекта на
неговите занимания. Журналистите и ПР спец. са професии, които имат за сфера на
действие обществото и чов. личност. Резултатите от тяхната дейност, подобно на
жителите, лекарите не се подават на стриктна регламентация, не се вместват в
служебни и технологически инструкции. В тези професии съществуват морални
регулатори. Най-важните правила се вкл. в професионалните етически кодекси.
Обществото има интерес дейността на ПР-специалиста да се контролира и коригира от
определени морални норми. Наличието на оформен професионален морал говори за
социална зрялост и за поети отговорности от страна на упражняващите тези професии.
Нравствените регулатори на проф. поведение са конкретизация на общите морални
норми в съответствие със спецификата на упражнявания труд.
Проф. етика изследва професионалния морал. Предлага типични казуси и решения,
които имат стойност за подобряване на практиката. В етичните кодекси обикновено се
отбелязват ценностите и целите на дадена дейност на дадена дейност, правилата за
постигане на целите, личностните качества, които трябва да проявят упражняващите
съответната дейност. В кодексите се вкл. и елементи на проф. етикет, правила на
поведение и комуникация.
Макс Вебер в труда си “Политиката като професия” говори за два типа социални
действия – ценностно рационално и целево рационално.
Целевото действие – е насочено към постигане на целта с най-ефикасните
средства и с преценка за възможните последствия.
Ценностното действие – се извършва от съзнателната вяра в неговата висока
морална стойност без да се има предвид дали ще се постигне целта и какви ще са
последствията.
Първият начин на действие се основава на т.н. етика на отговорността, при което
правилността на едно действие се оценява от предвидените последствия.
Вторият начин на действие се основава на т.н. етика на убеждението, при което
за правилността се съди по мотивите, а не по последствията.
Моралните убедености и моралните отговорности не са абсолютни
противоположности, те са взаимно допълващи се елементи. За работещите в сферата на
ПР е полезно да познават етичните кодекси на м/ународните орг., както и на
професионалните общности в страни с опит в регулация. На нормите не трябва да се
гледа, като на нещо неизменно, както и кодексите не са панацея за решаването на
етичните проблеми. Регулацията в една проф. система се осъществява не само с етични
средства, а и с правни държавно-администратвни, икономически средства. Всяка
дейност подлежи на правен контрол, основава се на обще закони, подлежи на държавно
лицензиране, може да се ползват от правителствени ограничения и преференции.
Всяка дейност се облага данъчно и от това зависи нейната печалба. Във всяка дейност
има договаряне м/у работодатели и наемни работници. Трябва да има ясно
разграничаване м/у проблемите, които са предмет на законодателство и проблемите,
които ще се решават чрез етична саморегулация. Не съществува един единствен модел
на саморегулация.
Въпреки множеството кодекси, които регулират дейността на медиите могат да се
изброят няколко основни принципа, които са залегнали във всички кодекси.
1.Свобода на изразяване, на коментари и критика;
2.Истинност, точност и ценностна информация;
1
3.поправяне на грешките и право на отговор;
4.опазване на професионалните тайни;
5.зачитане на неприкосновенността на личния живот;
6.забрана на дискриминация на основата на раса, религия, етнос, пол, соц.
статус и сексуална ориетнация;
7.недопустимост на подкупи и други облаги;
8.предотвратяване и избягване на конфликт и интереси;
9.недопустимост на външна намеса
12 . ИСТИННОСТ, ЧЕСТНОСТ, БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ТОЧНОСТ НА
ИНФОРМИРАНЕТО
Този принцип включва целта и средствата на информирането, осигуряващи
коригиращи процедури, отношение към източниците. С най-висока честота в
етическите кодекси са залегнали изискванията:
а/ поправка на допуснати грешки;
б/ използване на легални средства при събиране на информация;
в/ запазване на професионална тайна;
г/ разграничаване на факт от мнение на информирания от коментар;
д/ проверка на факти и източници
е/ зачитане на авторското право и спазване на правилата за цитиране.
В етичния кодекс на медиите разделът на представяне на достоверна инф. на
обществото вкл. три основни пункта:
*точност, *поправка; *източници
В ТОЧНОСТТА се съдържат задължения:
-да не се скриват факти;
-да са представени мнения;
-да се осигури възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция;
Обръща се внимание, че поправките трябва да са забележими и че редакциите дължат
отговор на организациите засегнати от неточни публикации.
ЧЕСТТА – включва три момента:
-проверка преди публикуване;
-използване на различни източници
-предпочитане на идентифицирани източници;
Ако една инф. не е потвърдена, това изрично трябва да бъде посочено. В етичния
кодекс на медиите, са записани две норми за събиране на инф.
1.Това да става, чрез законни средства.
2.Уговаря изключенията за работа под прикритие или със специална техника. Към
скрита камера се прибягва само ако няма начин да бъде осигурена важна за
обществения интерес инф. От значение е в случая да се дефинира понятието
обществен интерес. Това е направено от Британския кодекс, според който за
2
обществен интерес говорим когато поднасяме инф. за подготвящо се
престъпление или за възможно бедствие.
Понятието ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС има различни употреби в сферата на медиите. То
легитимира определени нестандартни действия. Може да влезе в конфликт с някои
права на гражданите. При наличието на обществен интерес може да се навлезе в
личното пространство на дадена публична личност. В името на общ. интерес могат да
се въведат ограничения с/у свободата на словото, но само ако се касае за сигурността на
гражданите. Медийната среда е чуствителна към ограничаване свободата на словото.
В практиката си Европейският съд по правата на човека настоява ограниченията
на свободата на изразяване и информация да се допуска при едновременно на личие на
три условия:
1.ограниченията да са предписани от закона;
2.прилагането на ограниченията да преследва законна цел;
3.ограниченията да се предприемат само при налична соц. нужда;
Понятието общ. интерес е дефинирано от Българската Конституция в чл. 39 се
назовават основанията за ограничаване свободата на словото: накърняването на правата
и доброто име на другите; призоваването на насилствена промяна на конституционния
ред към извършване на престъпление, към разпалване на вражда или към насилие на
личността.
В Британският кодекс е записано, че журналиста не трябва да използва натиск за
получаване на инф. или фотография. Регламентират се случаите, в които е допустимо
да се заплати за инф. Кодекса на печата в Германия се занимава с полит. инф.
Съобщенията за печата от държавни органи, партии и др. групи по интереси, когато се
публикуват без редакционна обработка трябва да бъдат обозначени, като автентични.
В Германският кодекс се съдържа указание за интервю. По правило трябва да е
подписано от интервюиращия. Журналистите са задължени да съобщават на
събеседниците си, че са журналисти. Тук се отбелязва, че всяка предварителна
договореност за поверителност на инф. трябва да се изпълнява – ако информаторът
постави условието да не се цитира източника, с оглед на безопасност. Това не се отнася
до инф. за престъпление.
В Етичният кодекс на журналистите в САЩ е записано, че те трябва да са коректни
и смели, при събирането на инф. Което означава:
1.Да проверяват източника на инф.
2.Да издирят обекта на репортажа, за да му дадат възможност да отговори на
обвиненията;
3.Винаги да подлагат на съмнение мотивите на източника, преди да обещаят
анонимност;
4.Да гарантират, че заглавия, отделни кадри, рекламни материали, фотографии и
др. не подвеждат обществото
13. ПРАВО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ
В основата на принципа на уважение към личния живот са конституционно
гарантирани човешки права. Всички етични кодекси записват норма за уважение към
неприкосновенността на личния живот. Важно е изясняването на границите на личното
пространство. Според Закона за Радио и TV (ЗРТ) личен живот е животът на личността
в семеен, здравен и сексуален аспект. Отвъд личния живот започва социалния живот на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Професионална етика

Бизнес етиката се основава на спечифично-ценностно отношение към икономическата сфера и по специално към бизнеса-визира. В същото време тя се занимава с ценностите в бизнеса анализира мяс...
Изпратен от:
9499
на 2010-03-11
Добавен в:
Лекции
по Етика
Статистика:
172 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Решете теста по ЕТИКА И ПРАВО !!!!
добавена от epikur_abv_bg 14.06.2013
1
28
Подобни материали
 

Римската империя е била по-храбра преди да бъде просветена

08 яну 2009
·
141
·
2
·
260
·
233
·
58

Аз мисля,че римската империя е била по-храбра преди да бъде просветена,защото когато самата римска личност узнава повече неща за заобикалящия го свят, толкова повече започва да се съобразява с тях...
 

Пищови по професионална етика

15 яну 2010
·
311
·
3
·
6,997
·
396
·
71

Етиката е древно знание корените на което го отвеждат до Индуската, Китайската и древногръцката цивилизации. Приблизително 500 год....
 

Евтаназията

17 дек 2010
·
207
·
15
·
4,347
·
292
·
43

Медицинската деонтология категорично отхвърля евтаназията. В нравствения кодекс на лекаря на Република България е записано: “Лекарят няма право по никакви съображения и при никакви обстоятелства да...
 

Курсова работа по етика

03 яну 2011
·
136
·
16
·
5,990
·
336
·
50

Материала съдържа курсова работа по Етика използвана в 3-ти курс по Криминалистика...
 

Етиката на Шопенхауер

14 яну 2011
·
58
·
10
·
3,043
·
17

Етиката на Шопенхауер, от една страна, е предпоставена от основната теза на неговата философия за безсмислеността,ненужността от живота,за това,че животът е махало между крайните точки на страданието и скуката...
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
533
1
1 мин
30.09.2011
Тест по етика за 10-ти клас
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът обхваща учебния материал, изучаван по етика в средното училище. Състои се от 15 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
331
1
21.08.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Професионална етика

Материал № 472001, от 11 мар 2010
Свален: 172 пъти
Прегледан: 260 пъти
Качен от:
Предмет: Етика, Философия
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 4,451
Брой символи: 27,307

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Професионална етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения