Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
Университет за национално и световно стопанство
гр. София
гр. София
Курсова работа по
Курсова работа по
Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси
тема:
тема:
Връзки и взаимодействие между
Връзки и взаимодействие между
два от елементите
два от елементите
на управление на човешките ресурси:
на управление на човешките ресурси:
1. Подбор на персонал
1. Подбор на персонал
2. Обучение и развитие на персонала
2. Обучение и развитие на персонала
изработил:
изработил:
специалност: Управление на човешките ресурси
специалност: Управление на човешките ресурси
курс:
курс:
I
I
-ви – магистърска програма
-ви – магистърска програма
гр. София
гр. София
2009 г.
2009 г.
Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси.
Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна
реализация на поставените цели. Един от основните ресурси, без който тази
ефективност и сработване между отделните звена на организацията са немислими, е
човешкият. В днешно време човешките ресурси се определят като най-важният и
ценен ресурс на организацията. Те са в основата на интегрирането и задвижването на
всички останали ресурси. С употребата на този актив във времето нараства
продуктивността, способността, стойността и ценноста му за организацията. Не
случайно човешкия фактор е един от най-значимите, „ключът” към успеха в бизнеса.
Управлението на човешките ресурси обхваща всички дейности, които могат да
се разглеждат като компоненти и като серия от процеси, между които се
осъществяват сложни причинно-следствени връзки и са в непрекъсната зависимост.
Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на
входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат - изход, който най-
често може да се дефинира като определено състояние на количествените и
качествени характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне.
Освен това качествените измерения на човешките ресурси обхващат разнообразни
елементи. Тези елементи са обект на анализ при определяне на нейната ефективност.
В същото време трябва да се отчита, че системата за УЧР съществува и се развива
под въздействието на околната среда.
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички
дейности, които трябва да се осъществят в нейните рамки, връзката между тях,
взаймодействията им със заобикалящата ги среда и начина на функциониране при
реализиране целите на организацията. Основните елементи на системата са:
- Анализ на длъжностите – включва системно изследване на съдържанието,
отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните
изпълнители.
- Проектиране на длъжностите – дейността по определяне на съдържанието,
функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както
технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните
нужди на изпълнителите.
- Планиране на ЧР – дейност по определянето на потребностите от ЧР и по
формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се
постигнат целите на организацията.
- Подбор на персонала – привличането и оценяването на кандидати за работа, въз
основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на
длъжността и на организацията и се осъществява процедурата по неговото
назначаване.
- Обучение и развитие на персонала – дейностите по усъвършенстване на знанията
и уменията на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне
и по предоставяне на възможности за развитие на кариерата. Напоследък това е
много важен елемент, поради очерталата се в последно време трайна, негативна
деквалификация на персонала.
- Оценяване на персонала – включва характеризиране на равнището на трудовото
представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране на насоки за
подобряване на това равнище.
- Заплащането на труда – дейността по определяне на адекватни и справедливи
трудови възнаграждения в съответствие с определени критерии.
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд включва
подобряването на условията на труда и опазването на здравето и работоспособността
на заетите.
- Усъвършенстване на трудовите отношения – дейност по пддържане на трудовия
мир в организацията и формиране на благоприятни отношения между управляващи и
управлявани.
Обобщено елементите, тяхната връзка и взаимодействие може да се представи със
следната схема:
Всеки един от елементите в системата на управление на човешките ресурси се
явява и своеобразен етап в цялостната процедура по набиране, управление и
развитие на човешките ресурси. След като е решен проблемът за определянето на
длъжностите, необходими за реализацията на дейността на всяка една организация и
техния брой, излиза въпросът за подборът и назначаването на подходящите хора за
работните места. Действията по подбор на качествен персонал и обучението и
развитието му са взаимосвързани процеса, които непрекъснато протичат във всяка
една организация. Една от основните цели на подбора е да се привлекат подходящи
кандидати за определена длъжност ,като се преценяват техните качества от гледна
точка на изискванията за длъжността и организацията. След тяхното избиране е
необходимо в процеса на работа те да бъдат обучени, така че да станат още по
високо квалифицирани и пълноценни за организацията и нейното представяне на
трудовия пазар, както и да получат възможност за лично удовлетворение и израстване
в йерархията.
Същност и основни характеристики на подбора
на персонал
1. Същност и етапи
Подборът на персонала е част от кадровата политика на организацията и се
очертава като една от най – важните задачи на ръководителите в нея. Подборът на
персонала се свързва с определяне на необходимостта от определeна категория
работници или служители, както и ред процедури, свързани с тяхното назначаване.
Свързан е и с възможността за осъществяване на промени в трудовото поведение и
Осигуряване
на безопасни и
здравословни
условия
на труд
Анализ и
проектиране
на
длъжностите
Оценяван
е на
персонала
Обучение
и
развитие
на
персонала
Планиран
е на
човешкит
е ресурси
Заплащан
е на труда
Подбор на
персонал
Усъвършен
стване
на
трудовите
отношения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 дек 2018 в 17:22 ученик на 19 години от Тутракан - СОУ "Христо Ботев", випуск 2018
11 дек 2018 в 10:37 студент от Варна - Икономически университет
03 дек 2018 в 20:29 ученичка на 47 години от Драгоман - СОУ "Христо Ботев"
06 ное 2018 в 16:24 потребител на 29 години
06 сеп 2018 в 19:45 студентка на 30 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - ПУПЧЕ
02 юни 2018 в 00:26 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес адмнинистрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
28 май 2018 в 10:49 в момента не учи на 50 години от Велико Търново
17 май 2018 в 11:43 студентка на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2016
17 апр 2018 в 16:44 студент на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2018
15 апр 2018 в 11:50 студент на 29 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Българска филология, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми за утре! Курсова работа по Професиология за дадена професия.
добавена от btseneva 17.02.2013
1
44
Подобни материали
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
453
·
13
·
2,577
·
546
·
147

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
 

Мотивация на човешките ресурси

18 апр 2007
·
3,558
·
1
·
312
·
317
·
34
·
3

Понятието мотивация е често употребявано . Мотивацията се състои от две съставки , които са следните...
 

Мотивация на персонала

08 дек 2006
·
3,126
·
3
·
649
·
736
·
138
·
1

Мотивация на персонала – същност на мотивацията. Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу. Теория на Дейвид Макклеланд. Теория за двата фактора на Хърцбърг. Мотивация и заплащане на труда...
 

Подбор на персонала

15 дек 2008
·
703
·
13
·
2,152
·
641
·
152

През 21 век качественото набиране и подбор на персонала е първата крачка към успешното развитие на една фирма. Това означава търсене и намиране на такъв брой квалифицирани кандидати за дадено работно място...
 

Мотивация на персонала

11 дек 2008
·
208
·
12
·
1,600
·
116
·
13

Мотивацията и мотивите са област, разбирането на която много често е своеобразен водораздел между различните психологически, организационно-поведенчески.....
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
30
1
1 мин
01.09.2014
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

Материал № 469784, от 08 мар 2010
Свален: 1,150 пъти
Прегледан: 1,113 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 48
Брой думи: 12,835
Брой символи: 80,399

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Връзки и взаимодействие между два от елементите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения