Големина на текста:
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
Съществителното име в българския език има следните характеристики (граматични категории) :
Род-мъжки, женски и среден.
Число- единствено и множествено.
Определеност- членувана и нечленувана форма
Род на същ. имена
Мъжки род на същ. имена
-пред всяко същ.име от мъжки род може да се постави думата един (тя е и показател за
единствено число на същ.име) – един мъж, един човек, един орден
-същ.имена от мъжки род в ед.ч. завършват на съгласен звук-шумова съгласна б, в, ф, к и
т.н., сонорна съгласна л, р, м, н, или глайд й- орден, лъв, певец, учител, овчар, герой,
порой
ВНИМАНИЕ !!!
-Някои същ. имена от мъжки род в единствено число завършват на гласна –а, -я или –о;
напр.: баща, съдия, чичо.
- С някои същ. имена за назоваване на лица могат да се назовават и мъже, и жени, и деца.
Напр.: роднина, Чавдар войвода и Сирма войвода
- Някои същ. имена от м.р. се използват за означаване на длъжности, звания, чинове,
професии, но те се използват и когато става въпрос и за лица от ж.р. Пример: министър
Иванов, но и министър Иванова, а не министърка Иванова; доцент Иванова, а не
доцентка Иванова
Женски род на същ. имена
-пред всяко същ. име от ж.р. може да се постави думата една- една каса, една жена една
чанта
-същ. имена от ж.р. завършват на гласна-а (буквата я в края на същ. име показва, че в
състава на думата пред крайна гласна-а има й или мека съгласна). Напр.: мечта, ютия,
спалня.
ВНИМАНИЕ!
Някои същ. имена от ж.р. в ед.ч. завършват на съгласна-т, р, л, и т.н., но пред тях може де
постави думата една. Например: една кост, една болест, една вечер, една мисъл, една злъч.
Среден род на същ.имена
-пред всяко същ. име от ср.р. може да се постави думата една(тя е и показател да ед.ч. на
същ. име) – едно дете, едно село, едно племе
-същ. имена от ср.р. завършват на гласната о/у/ или е (буквата ю в края на същ. име показва,
че в състава на думата пред крайната гласна у има й или мека съгласна). Пример: езеро,
писмо, лице, есе, небе, кану, табу, меню.
Число на същ. имена
Число на същ. имена от мъжки род
-показател да ед. Число е думата (числително име) един, която може да се употребява със същ.
име. Пример: един връх, един вик
- пред формата за мн.ч. на същ. име може да се постави дума, показваща брой или количество
(напр. три, десет, сто или много, повече, няколко и т.н.). Пример: много коне повече книги, пет
деца, няколко момичета двеста момчета.
Множествено число на същ. имена от м.р., които не са едносрични, се образува с
окончание –и като.
-при думи, които в ед.ч. завършват на –ец, -ър, -ъл гласните –е и –ъ изпадат. Пример: прозорец-
прозорци, театър-театри
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: При някои думи, като орел, петел, нокът, лакът и др., които завършват
на –ел и –ът, гласните –е и –ъ също изпадат в мн.ч. Пример: орел-орли, но тунел-тунели;
нокът-нокти, но път-пътища;
-когато пред гласната –е в наставката –ец има гласна, в мн.ч. –е се променя в –й.
Пример:боец-бойци, китаец-китайци
-при думи, които завършват на някоя от съгласните –к, г, х, във формата им за мн.
число тези съгласни се изменят пред –и както следва: к>ц, г>з, х>с. Пример:речник-
речници, подвиг-подвизи, монах-монаси.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ:Думите домакин, турчин и др. Пример: домакини, турци
-при думи, които завършват на –а/я/, във формата им за мн.ч. –а/я/ изпада и на нейно място
де поставя окончание –и. Пример:баща-бащи, месия-месии, бояджия-бояджии
-при думи, които завършват на –тър, формата за мн.ч. се образува с окончанието –ове.
Пример:център-центрове, вятър-ветрове
Множествено число на имената от мъжки род се образува с окончанията – ове, еве, е, и, а,
я, ища, които се поставят след формата за ед.ч. Пример: враг-врагове, брой-броеве, кон-коне,
крак-крака, брат-братя, сън-сънища
ВНИМАНИЕ!- Различните форми за мн.ч. (без бройната форма) на една дума са показатели за
различно значение.
Бройна форма за мн.ч. имат само същ. имена от м.р., които означават предмети, животни
Бройната форма за мн.ч. се образува с –а/я/ Пример: два стола, пет коня
Бройната форма за мн.ч. се употребява след числителните бройни (два, три, пет ит.н.) и след
думите : колко, няколко и толкова. Пример: два стола, три коня, пет пътя, колко броя, няколко
обекта, толкова удара.
ВНИМАНИЕ! Когато думите колко и толкова са във възклицателни изречения, след тях не се
употребява бройна форма. Пример: Колко опити правих! и Колко опита правих?
ВНИМАНИЕ! За съществителните имена, които означават лица, не се употребява бройна
форма за мн.ч. на съществителните, а се използва обикновената форма за мн.ч. и
мъжколичните числителни като двама, четирима, петима и т.н. Примери: двама учители,
трима инженери, четирима доктори, петима техници, десетина ловци, стотина студенти.
Бройна форма не се употребява и след думите колцина, неколцина, малцина. Пример: колцина
войници, неколцина ученици, малцина работници.
Число на същ. имена от женски род
-показател за ед.ч. е думата (числително име) една, която може да се употреби заедно със същ. име.
Пример: една двойка, една къща
-пред формата за мн.ч. може да се постави думата много. Пример: много двойки, много къщи.
Множественото число на същ. имена от ж.р. се образува и окончанието –и. Пример: девойка-
девойки, жена-жени, книга-книги.
Число на същ. имена от среден род
-показател за ед.ч. е думата (числителното име) едно, която може да се употреби заедно със същ.
име. Пример: едно село, едно лице.
-пред формата за мн.ч. може да се постави думата много. Пример: много села, много лица.
Множественото число на същ. имена от ср.р. се образува с окончанията
а/я/та/на/са/ния/.Пример: село-села, училище-училища, копие-копия, теле-телета, име-имена, чудо-
чудеса, искане-искания.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Думите рамо, коляно и крило образуват форми за мн.ч. с окончание –а, и с
окончание –е. Пример: коляно-колена и колене, крило-крила и криле.
Неброими същ.имена- две групи :
Същ. имена, които имат само форма за ед.ч. Пример:гражданство, метраж, любов, здраве,
гняв, бром, олово, платина, грис, захар, сол.
Същ. имена, които имат само форма за мн.ч. Пример:очила, везни, клещи, Родопи,
Драгалевци, Заговезни, Поклади.
Членуване на същ. имена
-в българския език се членуват същ. имена, които означават точно определен, познат и известен
предмет, обект. Пример: Имам котарак. Котаракът ми се казва Лъки.
-членуваната форма на същ. имена може да има и обобщително значение. Пример:Котката (т.е.
всяка котка като биологичен вид) е хищник.
-членуват се формите на същ. имена за ед.ч. и за мн.ч. Пример:кон-коня-конят; коне-конете; книга-
книгата; книги-книгите; село-селото; села-селата;
Членуване на същ. имена от м.р
-Определителният член за ед.ч. на същ. имена от м.р. е :
Непълен-а/я/; с него се членуват второстепенните части на изречението (допълнение,
обстоятелствено пояснение). Пример:орган-органа, реализъм-реализма, огън-огъня, герой-
героя.
-пълен член- ът/ят/ с него се членуват подлогът, сказуемното определение, част на именното
сказуемо. Пример: орган-органът, реализъм-реализмът, огън-огънят,герой-героят.
Същ. имена от м.р., които завършват на съгласна, приемат в ед.ч. членни форми –а и –ът, а в
мн.ч. –те. Пример:студент-студента-студентът-студентите.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Някои думи, като брат, крак и др., в мн.ч. имат членна форма – та.
Пример:брат-брата-братът, но братята; крак-крака-кракът, но краката.
Същ. имена от м.р., които завършват със словообразувателна наставка –тел или –ар, приемат в ед.ч.
членни форми –я и –ят, а в мн.ч. –те. Пример:учител-учителя-учителят-учителите; лекар-лекаря-
лекарят-лекарите.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Думите пазар, буквар, тротоар и др. Пример:пазар-пазара-пазарът; буквар-
буквара-букварът; тротоар-тротоара-тротоарът.
Същ. имена от м.р., като ден, огън, зет, цар, крал, кон, нокът, лакът, път, сън и др. приемат в
ед.ч. членни форми –я и –ят, а в мн.ч. –те (в много редки случаи –та). Пример:ден-деня-денят-
дните; огън-огъня-огънят-огньовете; зет-зетя-зетят-зетьовете; цар-царя-царят-царете; сън-
съня-сънят.сънищата.
Същ.имена от м.р., които завършват на –й, приемат в ед.ч. членни форми –я и –ят, а в мн.ч. –те.
Пример:порой-пороя-пороят-пороите.
Същ. имена от м.р., които завършват с наставка –изъм или –азъм, приемат в ед.ч. членни форми –а и
–ът, като гласната –ъ в наставката изпада. Пример:социализъм-социализма-социализмът.
Същ.имена от м.р., които завършват на гласна, се членуват както следва:-за завършващите на –а/я/
членната форма в ед.ч. е –та, а в мн.ч. е –те. Пример:баща-бащата-бащите; съдия-съдията-съдиите.
-за завършващите на –о членната форма в ед.ч. е –то, а в мн.ч. е –те. Пример: дядо-дядото-дедите;
чичо-чичото-чичовците.
Членуване на същ. имена от ж.р.
-определителният член на същ имена от ж.р. в ед.ч. е –та, а в мн.ч. е –те. Пример:къща-къщата-
къщите.
-същ. имена от ж.р., които завършват на –т, при членуване се пишат с две букви т /тт/.
Пример:пролет-пролетта, нощ-нощта.
Членуване на същ. имена от ср.р.
-определителният член на същ. имена от ср.р. в ед.ч. е –то, а в мн.ч. е –та или –те. Пример:дело-
делото-делата, дете-детето-децата, око-окото-очите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на съществителното име

Значение, род, число, членуване, правописни правила, особености при бройната форма...
Изпратен от:
ирена
на 2010-03-05
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
30 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 8-ми клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 11 въпросa от изучаваното учебно съдържание в 8 клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20 минути
11
141
1
06.09.2018
Тест по български език и литература за 6-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 6 клас
Тестът е предвиден за проверка на усвоените знания по български език и литература през първия срок на учебната година. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
16
64
1
2 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по български език

Характеристика на съществителното име

Материал № 468079, от 05 мар 2010
Свален: 30 пъти
Прегледан: 55 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 1,271
Брой символи: 6,561

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на съществителното име"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Жекова
преподава по Български език
в град Несебър
с опит от  16 години
11

Йова Абаджиева
преподава по Български език
в град София
с опит от  40 години
44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения