Големина на текста:
ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО НА VISUAL BASIC FOR
APPLICATIONS
Голяма част от инженерните задачи не могат да се решат точно по аналитичен път.
Това налага използване на приблизителни инженерни методи (когато решението се
извършва на ръка) или по-точните, но по-трудоемки числени методи (когато се използват
компютри). Алгоритъмът, по-който се извършват изчисленията, е необходимо да е
написан на език (машинен), разбираем от компютрите. От друга страна езикът, на който се
пише, трябва да е удобен за работа за човека. Създадени са алгоритмични езици, един от
които е VBA, на които програмистите работят. След това създаденият от тях текст се
транслира и компилира във вид, удобен за работа на компютрите.
Тези задачи, чието решение може да се представи в таблична форма, лесно и бързо
се решават с помощта на готови приложения от тип електронни таблици, напр. Excel. Но
задачи, в които има разклонения и цикли, трудно се представят таблично. Това налага
създаването на програми за да се решат. VBA е алгоритмичен език за програмиране,
вграден в Excel. При работа с него от една страна можем да се възползваме от удобствата
на електронната таблица, а от друга от предимствата на програмирането.
ВЪВЕДЕНИЕ.
Visual Basic for Applications (VBA) е обектно-ориентиран език за програмиране.
Разработен е за създаване на макроси в приложенията на Microsoft. Първоначално се
появява в Microsoft Excel 5.0. Постепенно навлиза и в другите продукти на Microsoft
Office. На днешно време е вграден в софтуера и на други компании – напр. AutoCAD.
VBA се е превърнал в стандарт при програмирането на макроси. Преимуществата
на такъв подход са следните: появяването на стандартен език за програмиране на макроси
означава, че независимо какво приложение се ползва, е достатъчно да се знае само един
набор от оператори и прийоми на програмиране. Това способства за по-тясното
взаимодействие между различните приложения. С помощта на VBA могат да се
разработват комплексни приложения, ползващи едни или други компоненти на няколко
приложения.
Едно от съществените преимущества на VBA е простотата на използването му.
Включително може да се използва без да е необходимо да се програмира – достатъчно е да
се включи автоматичен запис на използваните от ползвателя действия, за да се получи
готов макрос, който веднага е напълно годен за употреба.
Думата Visual в названието на този език за програмиране подсказва за
възможностите за визуализация по време на работа с макроса и на резултатите: създаване
на диалогови прозорци, включване на елементи за управление в документите.
VBA е пълноценен език за програмиране: включва всички необходими
конструкции от език за програмиране на високо ниво – разклонения, цикли, диалог с
ползвателя. Има удобен редактор за писане и редактиране на програмата и за тестването й.
Позволява създаване на професионални приложения.
ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (ООП).
Това е нов етап (съвременна концепция) в развитието на езиците за програмиране
за построяване на програми. По-нататъшно развитие са получили принципите за
структурно програмиране – структуриране на програмата и данните, модулност и др. В
основата лежи понятието обект (object), съчетаващо в себе си данни и действия върху тях.
Обектът прилича на стандартния тип запис (record), обаче включва в себе си не само
полета с данни, но и програми за обработването им, наречени методи. Така че, в обекта са
съсредоточени неговите свойства и поведение.
Важно свойство на ООП е наследяването.
Наследяването позволява да се създаде йерархия на обектите. Започва се с по-прост
първоначален обект (родител). Завършва се с по-сложни (потомци), които включват в себе
си (наследяват) свойствата на предшестващите обекти. Тази йерархия може да има сложна
дървовидна структура. Всеки потомък носи характеристиките на родителите си (съдържа
същите данни и методи), а освен това има собствени характеристики. Тези данни и
методи, които се наследяват не е необходимо да се описват при потомъка.
Предимства на ООП:
oИзползване на по-естествени понятия (близки до всекидневната практика)
oлесно въвеждане на нови понятия
oнамаляване на обеме на програмата поради факта, че наследяваните свойства се
описват еднократно
oсъздаване на библиотеки от обекти
oсъздаване на подпрограми с формалин параметри
Недостатъци на ООП:
oнеефективен за малки програми.
ООП не опростява самата програма, а процеса на програмиране.
ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕЛИРАНЕТО НА ОБЕКТИ
Обекти
Макросите могат да манипулират обикновени променливи, напр. функция да
изпълнява изчисления, използвайки предадените стойности на аргумента, вспомагателни
променливи и вградени функции и след това да връща изчислената стойност в точката на
извикване.
Или те въздействат на данните, съхраняващи се в документа, на работната книга
или база данни, изменят текста, съдържанието на клетките, графичните обекти или иначе
казано въздействат на приложенията, например отварят или затварят документи и др.
подобни. Такива изменяеми елементи на приложението или документа (напр. дума, абзац
в Word, клетка, лист, диаграма в Excel, също самите Word и Excel) се наричат VBA обекти
(Objects). Това е ключово (фундаментално) понятие във VBA.
Обект на VBA се счита такъв елемент, върху който може да се въздейства по
някакъв начин, в резултат на което се изменя състоянието му. Напр. клетка в таблица на
Excel, чието състояние се променя при промяна на шрифта, цвета, въведената информация
и др.
Състоянието на обекта във VBA се изменя като:
oсе измени едно от свойствата (Properties) на обекта
oили се изпълнят някакви действия, прилагайки един от методите (Methods),
асоциирани с този обект.
Примери за обекти на Excel:
oWorksheets. Обектите от това семейство (Collections) се използват при копиране,
прибавяне, премахване на работни листа, при извършване на изчисления в
работния лист.
oRange. Този обект позволява да се изменят свойствата на група клетки, напр.
шрифт; да се изменя съдържанието на клетките и др.
При задаване на обект се задават всички обекти, лежащи по йерархичния път до
този обект, напр.:
Application.Workbooks(1).Worksheets(1).Range("A1").Value = 1
Всяко приложение на Office има две основни съставляващи: съдържание (content)и
функционални възможности (functionality). Съдържанието представляват документите,
обработвани от приложението, техните елементи: думи, числа, графика, атрибутите на
елементите: размер на прозореца, шрифт. Под функционални възможности се разбира
начина на работа със съдържанието: отваряне, затваряне, триене, копиране.
Съдържанието и функционалността на приложенията се разбиват на дискретни
единици, наречени обекти.
Взаимовръзката между обектите, съставляващи приложението в цялост, как точно
се разпределя съдържанието и функционалните възможности на приложението между
обектите, се нарича йерархия (модел) на обектите. Всеки обект в йерархията включва не
само обектите от по-ниско ниво, но и тяхното съдържание и функционалност.
Свойства (Properties) на обектите във VBA.
Те описват обекта и неговото състояние. Свойствата и методите са предназначени
за достъп до съдържанието и функционалността на обектите. Напр. в примера:
Workbooks("current.xls").Worksheet("sales").Range("B3").Value=3
свойството Value на обекта Range се използва за задаване на стойност 3 за клетка
В3 на лист sales на файл current.xls.
При указване на свойство първо се указва обекта, следва точка, следва свойство:
обект.свойство
Трябва да се има предвид, че някои свойства на обекти могат да се разглеждат като
обекти. Те се намират в йерархия свойства-обекти.
Има два начина на използване на свойствата на обектите:
oда се получи текущата стойност на свойството
променлива = Обект.Свойство
oда се даде нова стойност на свойството. Първо се указва обекта, след това –
свойството, разделени с точка, следва оператор за присвояване (=) и новата
стойност. Новата стойност може да бъде константа или формула.
Обект.Свойство = новаСтойност
Методи (Methods)
Методът описва действията, които могат да се извършат с обекта. Напр. в работния
лист (обект Worksheet) може да се извърши преизчисляване на всички формули с помощта
на метода Calculate.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО НА VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО НА VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS...
Изпратен от:
Allicia
на 2010-02-27
Добавен в:
Уроци
по Информатика, ИТ
Статистика:
168 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Числени методи

26 апр 2010
·
71
·
6
·
463
·
120
·
30

Курсова по Числени методи съдържа задачите който са давани през семестъра...
 

Системен софтуер за персонални компютри

07 фев 2008
·
212
·
9
·
2,124
·
35

Системният софтуер, системните програми са операционната система (ОС) на компютъра. Тя е система от програми, които управляват работата на процесора, паметта и входно-изходните устройства, а също изпълняват и поддържащи услуги при изпълнение на...
 

Компютърни числени методи

09 окт 2010
·
110
·
33
·
270
·
91
·
49

ЛЕКЦИЯ 2, Компютърни числени методи 1. Числено решаване на уравнения с едно неизвестно. 2. Метод на разполовяването. Скорост на сходимост. 3. Метод на хордите....
 

Скаларни типове данни. Аритметични и булеви изрази

16 дек 2007
·
96
·
2
·
322
·
133
·
12

Същност на скаларните типове данни- данните, принадлежащи към скаларните типове се харектеризират с това, че всяка от тях се състои от един единствен компонент, поради което може да съдържа и представлява една единствена стойност...
 

Структурирани типове данни. Масиви

10 ное 2008
·
126
·
4
·
535
·
8
·
1

Същност на структурираните типове данни масив: -масивът е статичен, структуриран тип данни; -той е подредена структура от еднотипни данни.....
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Управление на операциите
тест по Информатика, ИТ за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
14
8
1
3 мин
23.05.2015
Информационни технологии
изпитен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 45 основни въпроса. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
45
75
1
6 мин
08.01.2015
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО НА VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

Материал № 464790, от 27 фев 2010
Свален: 168 пъти
Прегледан: 355 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Урок
Брой страници: 6
Брой думи: 1,579
Брой символи: 9,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО НА VISUAL BASIC FOR AP ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лилия Младенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Монтана
с опит от  24 години
49 7

mcmdkscmdsk
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  20 години
113 7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала