Големина на текста:
І. Жанрово съдържателна характеристика - ученически текст на тема, свързана с
художествената литература. В него, както във всяка научна статия, се изказват
определени твърдения, чиято истинност се доказва. Съдържанието му по същество е
едно съотнасяне на възгледите за света и човека на писателя с възгледите на автора на
статията.
ІІ. Видове теми, според начина на тяхното формулиране
1. Тема-съждение - "Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот"; във
формулировката пряко е отразен проблемът (идеята), върху който ще се разсъждава.
2. Тема-въпрос - "Какво е вашето отношение към Санчо Панса?"; предполага по-голяма
свобода при тълкуването, защото акцентът пада върху позицията (отношението) на
адресанта.
3. Тема-понятие - "Образът на Дон Кихот"; липса на указания за насочеността на
разсъжденията, но позволява свобода в интерпретацията. Адресанта сам определя
проблема, основната идея в разсъжденията. При този тип теми заглавието не дава
насока за разработка на героя.
ІІІ. Осмисляне на темата
1. Теза - максимално обобщена позиция, в която авторът поставя за цел да докаже
своето съждение. В изложението тази обобщена формулировка ще се развива на части
по смисъл и основна мисъл (допълнителни тезиси), които ще се доказват чрез
документи, аргументи, факти, разсъждения и илюстративен материал.
IV. Структура на темата
1. Увод - ориентация в проблема и въвеждане на читателя. В него се включва тезата
а) допускани грешки:
* голям и несъразмерен увод
* общ, отвлечен увод
* биографичен увод
* художествен увод
* бомбастичен увод
* дежурен увод
2. Изложение (доказателствена част)
а) структура на доказателствената част
* дедуктивен метод - извеждане от обща представа на частни изводи
* индуктивен метод - от частни изводи се извежда общото
б) допустими аргументи в доказателствената част
* факти от съдържанието на художественото произведение
* собствени съждения, появили се в резултат от четене или съприкосновение със
заобикалящия свят
* теоретико-литературни определения за доказване на научни положения при
доказателствата
в) изисквания към изложението
* пълнота
* целенасоченост
* системност и последователност
* свързване на съдържанието и формата
* художественото майсторство на автора да се отчита в цялстното изложение
* изява на личното отношение
г) допускани грешки
* отклоняване от темата
* несистемност на изложението
* схематизъм - изложението да е изградено като план тезис
* преразказ
* фактически грешки
3. Заключение - извод от всичко, анализирано в изложението
а) допускани грешки
* бомбастичност
V. Видове стилистични грешки
1. Дълги и неясни изречения
2. Повторения
3. Неправилни изречения
а) липса на логическа връзка
б) неправилен словоред и местоименни форми
в) неточна употреба на думи
4. Паразитни думи
5. Неправилна връзка с цитата
VI. Правопис
Същност, жанрова специфика, структура
Това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и
аргументирана интерпретация на художествен текст или откъс от него във връзка с
формулираната в заглавието тема. Литературноинтерпретативното съчинение има своя
ясна и строго обособена структура, състояща се от увод, теза, аргументация и
заключение. Като първи, въвеждащ елемент, се обособява уводът. Той трябва да бъде
целенасочен, осъществяващ връзка с проблематиката на произведението, която ще се
интерпретира по-нататък. Не бива да се допускат клишета и шаблони, обща
фразеология, схематизъм. В тази встъпителна част бихме могли да “положим”
разглеждания текст в по-широкото поле на историческия и културния контекст, да
очертаем неговата специфика на фона на епохата, в която възниква, да го съпоставим с
традицията. Следващият елемент в структурното изграждане на този вид съчинение е
тезата. Тя представлява кратко, ясно и целенасочено становище, осмислящо
съдържащия се в заглавието проблем, и дава представа за собственото мнение, за
личното отношение на пишещия. Тезата трябва да е добре откроена и ясно заявена и да
изяснява основните аспекти на темата.
Централната и най-обемна част в изграждането на писмения текст е аргументацията. Тя
представлява поредица от разсъждения, които изчерпателно разгръщат и обосновават
тезата. По същество това са нашите коментари, изводи, обобщения, произтичащо от
формулирания в заглавието проблем и опитващи се да го осмислят, изяснят и
мотивират. В логически изведената верига от подтези е необходимо да се открои
личното отношение към темата, както и разбирането на същността и посланията на
художествения текст. В структурирането на тази част от писмената работа са възможни
два подхода - или да подредим отделните елементи по сила и важност, или в анализа да
следваме хронологията на основните моменти в художествения текст. Необходимо е
разсъжденията да бъдат задълбочени и целенасочени, т.е. да навлизат в същността на
произведението и да го интерпретират във връзка със заявената в заглавието тема,
както и да изчерпят важните аспекти на тази тема, с други думи - да бъдат достатъчно
богати и пълни.
Всяка нова, поредна подтеза се отделя графически от предходната и се оформя в
самостоятелен абзац. От друга страна трябва да съществува логическа връзка между
отделните подтези, да са налице плавни и естествени преходи между тях. Общата
фразеология и самоцелният преразказ са недопустими в рамките на този вид съчинение
и говорят за непознаване на неговите жанрови особености. Насочването на вниманието
към определен момент от художествения текст и неговото кратко пресъздаване е
възможно тогава, когато служи за опора или илюстрация на нашите разсъждения,
изводи, обобщения. Цитатите не са задължителен, но са възможен и обогатяващ
аргументативната част елемент от писмената работа. Те нямат доказателствена сила, но
могат да подкрепят и илюстрират съответното становище по проблема. Трябва да се
подбират внимателно, да не се прекалява с тях, да бъдат кратки, ярки и точни.
В графическото оформяне на цитатите трябва да съблюдаваме следните по-важни
изисквания:
- когато се цитира от прозаическо произведение, цитатът се отделя от разсъжденията с
двоеточие, оформя се на същия ред и се поставя в кавички;
- когато се цитира от стихотворение или текст в мерена реч, цитатът също се отделя от
разсъжденията с двоеточие, но се обособява на нов ред и не се поставя в кавички;
- когато цитатът представлява отделна фраза, отделен израз от художествения текст,
вплетен в нашите разсъждения, се поставя в кавички.
Глаголното време, в което се пише, е сегашно историческо (комбинация от сегашно,
минало неопределено - за вече приключили спрямо основното действие моменти от
художествения текст - и бъдеще време - за събития, които предстоят). Интерпретирайки
текста е необходимо да постигнем смисъла му като “разчетем” преди всичко неговите
структура, символика и връзките му с различни литературни, социокултурни и
ценностни контексти. В рамките на анализационните процедури трябва да покажем
задълбочени историко- и теоритиколитературни познания и уместна употреба на
подходяща терминология. При това наблюденията върху художествената специфика и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Как се пише интерпретативно съчинение

План, по който можете да пишете. Включена е и схема за оценяване, както и изискванията към едно съчинение.
Изпратен от:
Eмилия
на 2007-11-13
Добавен в:
Конспекти
по Литература
Статистика:
667 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Стихотворение за Рождество Христово
добавена от zeliha.seidova 01.12.2016
0
4
интерпретативно съчинение
добавена от vilian.ivanov_fb 29.11.2014
0
11
Интерпретативно съчинение
добавена от gaby_vasileva 22.11.2014
0
12
Стихотворение за Рождество Христово
добавена от zeli_1956 01.12.2016
2
6
спешноо интерпретативно съчинение
добавена от nikola.cskasofia 25.10.2016
1
9
Подобни материали
 

Домът на раздялата в "Гераците"

15 юни 2008
·
387
·
6
·
976
·
316
·
51
·
1

Елин Пелин създава повестта Гераците” в началото на ХХ век, когато следосвобожденските социални промени рушат света на патриархалното село и устоите на народния живот от робските векове...
 

"Гераците" от Елин Пелин

09 май 2008
·
557
·
3
·
679
·
49

“Гераците” е емблематична творба в развоя на българската реалистична проза. Тя предлага на читателя възможността да изживее битието като устойчивост и промяна, като нравственост и порочност едновременно...
 

"Зимни вечери"

01 дек 2009
·
88
·
2
·
509
·
240
·
18
·
1

В цикъла „Зимни вечери” Христо Смирненски описва и разказва за живота на хората, които живеят в хижите. Описан е и градът с най-силните и вълнуващи думи....
 

Домът на раздялата в повестта "Гераците"

21 апр 2008
·
772
·
4
·
1,499
·
522
·
121
·
1

С „Гераците” Елин Пелин получава признанието на литературната ни критика, че е създал повест, класическа в жанрово отношение. Нейният голям принос в развити: ето на нашата литература е в сцеплението между формалните й стойности и значимото богатство на...
 

Природата в разказите на Елин Пелин

13 май 2008
·
432
·
4
·
2,200
·
449
·
25
·
1

Елин Пелин е един от първомайсторите на късия разказ в българската литература. Преди него е Вазов. След него - Йордан Йовков. Щедрият му талант съзрява бързо и твърде рано достига класическа висота. На 18-годишна възраст отпечатва първия си разказ...
 
Онлайн тестове по Литература
Тест върху Детска литература за пътешествия за деца и учители във 2-ри клас, 2-ри срок
междинен тест по Литература за Учители от 2 клас
Междинният тест включва изучаваните произведения по Литература през февруари и март във 2-ри клас. Съдържа 15 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
15
6
1
7 мин
26.10.2016
Тест по БЕЛ за 11-ти клас
входен тест по Литература за Учители от 11 клас
Тест за входно ниво по български език и литература за 11-ти клас. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
17
32
1
1 мин
04.11.2016
» виж всички онлайн тестове по литература

Как се пише интерпретативно съчинение

Материал № 45321, от 13 ное 2007
Свален: 667 пъти
Прегледан: 1,566 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Конспект
Брой страници: 5
Брой думи: 1,120
Брой символи: 10,062

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Как се пише интерпретативно съчинение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  6 години
1 239 20

Рая Костадинова
преподава по Литература
в град София
с опит от  4 години
45 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения