Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Управление на предприятието
1. Същност и функции на управлението.
2. Стил на управление.
3. Същност на управленското решение.
4. Изисквания и етапи в процеса на вземане на решение.
5. Видове решения.
6. Методи за вземане на решение.
1.Същност и функции на управлението. Управлението ( мениджмънтът ) е процес на
планиране, организиране, ръководене и контрол, необходими за формулирането и постигането
на целите на предприятието.
За да съществува процес на управление, трябва да са налице три неща:
1. да има някой, който да въздейства;
2. да има обект, върху който да се въздейства
3. да има предварително определена цел.
Основните акценти в общата характеристика на управленската дейност се свеждат до:
а) изключително внимание върху човешкия облик на институцията, с помощта на целия
управленски екип;
б)поставяне на цели, съобразени с основните процеси и потребности на хората;
в)осигуряване на своевременна информация, свързана с основните цели и задачи;
г) изменение на планове и програми, за да се откроят приоритетите;
д) изграждане на лоялен колективна върха на пирамидата за постигане на консенсус при
вземане на решения;
е) стимулиране и контролиране на цилите и задачите;
ж)осъществяване на постоянен контакт с хората, даже и при съвсем незначителни поводи;
Съвременното ръководство се основава не само на организационните структури, стратегиите или
бюджетите, а на ценностната система на организация, на организационна култура, на
усъвършенстване на работната средаи климата във фирмата. При това става дума за “споделяни
ценности”, които обединяват целия колектив в името на общите цели. Оцеляваонето на
организацията, ако е правилно разбрано,е свързано със запазване на ценностите и отличителната
идентичност.
Функции.
-планиране-предварителното набелязване на цели, които организацията трябва да постигне.
-организиране- системата от правила, която урежда изпълнението на набелязаните мерки за постигане
на поставените чрез планирането цели.
-ръководене- за да може да бъдат постигнати целите на предприятието, необходимо е да бъдат
ръководени и координирани дейностите на всички подразделения и на служителите, които работят в
тях.
-контрол- чрез контрола се реализира обратната връзка между планираните цели и постигнатите
резултати.
2. Стил на управление.
Стилът е характеристика, която изразява особеностите в дейността на мениджъра.
-В зависимост от степента на ангажиране начленовете на колектива биват:
Авторитарен стил- Авторитарният ръководител централизира пълномощията си и еднолично
определя задачите на всеки член на колектива.Той почти не позволява свобода при вземане на
решения.Не допуска инижиативност на групата и винаги оценява индивидуално
резултатите.Авторитарният мениджър изяснява всички задачи в подробности.В краткосрочен план
сътрудниците са доволни от този стил, но в дългосрочен план обаче този стил води до недоволство.
Демократичен стил- ръководителят се съветва със своите подчинени.Той и подчинените му заедно
правят предложенията на сътрудниците.Стреми се неговите подчинени да разберат, че те сами трябва
да решават проблемите, без да очакват одобрение.Влага много усилия да създаде атмосфера на
откритост и доверие.Този стил не винаги предизвиква краткосрочно удовлетворение.
Лесе-фер (либерален ) стил- сътрудниците се радват на голяма свобода.Ръководителят се намесва
само тогава, когато е изключително необходимо.Този стил крие в себе си опастност от анархия.В
повечето случаи сътрудниците не са доволни нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план.
-В зависимост от ориентацията на ръководителя биват:
Стил, ориентиран към целите на производството- този тип ръководител се занимава с
проектиране на задачи и разработване на системи за повишаване на производителността на труда.Той
е отговорен за резултата, независимо от сътрудниците и ги разглежда като инструмент за изпълнение
на задачите.
Стил, ориентиран към хората- този тип ръководители съсредоточава своето внимание, не върху
задачите, а върху хората.Той се стреми да повиши производителността на труда чрез
усъвършенстване на човешките отношения.
3. Същност на управленското решение.- решението представлява избор между алтернативите за
действие, съдържащи се в определени възможности.При вземането на решение за управлението,
мениджърът прави избор не само за себе си, а и за организацията, и за другите сътрудници.
4. Изисквания и етапи в процеса на вземане на решение.
- хората вземат различни решения, но не всички те са управленски. За мениджърът е важно да се
изясни процесът на вземане на управленски решения:
а) изисквания:
- социален акт, изразяващ интересите на групи, ръководни органи и мениджъри;
- изразява директивна, задължителна задача, чрез която се регулират действията в предприятието;
- изразява действена, активна, организираща и съзнателна роля, отнасяща се до субекта и обекта
на мениджмънта
- управленското решение е система от мероприятия, свързани с изменението на хората и
колектива,изменение на организационната структура, преразпределение наресурсите, изменение на
условията на функциониране и т. н.
- решението е свързано с човешката дейност и като такова то изразява волево действие на човека,
избор на това действие, избор на начини за постигане на тези цели.
За да въздействат, решенията трабва даполучат формата на административни разпоредителни
актове и заповеди или на юридически актове – закони, правилници, разпоредби, постановления и др.
Всеки мениджър взема разнообразни по характер, сложност и значимост решения, поради което всеки
проблем се решава по различен начин. Независимо от това могат да се намерят общи черти по реда и
начина на вземане на решението.
б )Етапи за вземане на управленско решение:
- Възникване на проблема- в практиката на стопанското ръководство проблеми възникват най-
често в следните случеи:при отклонение от нормалното протичане на основната дейност; при
изменение на границите, в които се извършва някаква дейност; при необходимост при
усъвършенстване на управлението на предприятието. За да се регистрират проблемите, е необходимо
предварително да се определят контролни значения на показателите, които се използват като
индикатори на възникването на проблема- снижение на печалбата, намаляване на обема на
произведената продукция, необходимост от освояване на нов продукт, автоматизация на
производството и др.
- Възприемане на проблема- на практика минава определено време от възникване на проблема
до неговото възприемане. Стремежът на мениджърите е да се намалява времето до минимун между
първия етап, т. е. Между момента на възникване на проблема и неговото възприемане. В много
стопански ситуации продължителността на този етап може да окаже съществено влияние върху
ефективността на производствено-стопанската дейност. Различаваме две групи проблеми:
**проблеми, които субектът на управлението трабва сам да открие и възприеме т.е. той трябва да
разполага с определена информационна система за наблюдение на ключовите показатели за
производствено-стопанската дейност;
** проблеми, които му се поставят от други звена
За да се намали времето между първия и втория етап, е целесъобразно да се организира подходящ
начин за комуникация между ръководителя, висшестоящите звена, звената и персонала, които той
ръководи.
- поставяне на проблема за решаване- този етап е също съществено важен, тъй като в стопанската
дейност на всеки проблем се поставя автоматично за решаване. Не са редки случейте, в които след
възникването на проблема изминава доста време до неговото поставяне за решение. В тези случеи
отново могат да се регистрират особени загуби. Успехът на този етап зависи от:
** правилното оценяване на възможностите на ръководения персонал да регистрира възникването
на проблемни ситуации;
** техническото равнище на наличния машинен парк и възможностите му да регистрира
отклониния;
** от правилния подбор на проблемите по значимост за решаване.
-изясняване на проблема. Всеки проблем има своя специфичност. На този етап е необходимо да се
изясни дали проблемът е всеобщ, дали той е изключителен, единствет или е проява на нещо ново, за
което все още не е установено правило за решаване.Могат да се разграничат 4 групи проблеми:
** всеобщи проблеми – например свързани с промяна във валутните курсове;
** всеобщ проблем, който обаче е единствено събитие за предприятието;
** изключителни проблеми за предприятието;
** изключителен проблем, който в бъдеще може да се превърне в всеобщ проблем.
Всички проблеми, освен действително единичните, изискват всеобщо разрешение, създаване на
правила, принципи и процедури. Действително единичните случеи трябва да се разглежда
индивидуално т. е. Мениджърът не бива да определя правила за изключенията. Най-често срещаната
неправилна постановка е, че всеобщата ситуация се разглежда като серия от уникални събития, т.е. те
се решават индивидуално, като се изоставя всеобщият принцип.
Мениджърът трябва да може да разграничава симптома на един проблем от причината, която
действително поражда този проблем. Трябва да се има предвид следните моменти:
** да се определи критичният фактор, без отстраняването, на който всички останали действия са
безсмислени;
** да се установи какви са правилата за решаване на проблема и как се използват;
** да се определят изискваниятка, които решението трябва да задоволи, т.е. граничните условия.
След квалификацирането на проблема може да се пристъпи към преценяване на:
** интервала от време, за който проблемът може да се реши и необходимите материални и трудови
ресурси; ** необходимия обем информация, който трябва да бъде събран;
** евентуалните източници на информация;
- разработване на алтернативи. Изследванията в мениджърската практика показват, че
обикновено при субекти на управлението изпъква бързо едно възможно решение. Трябва ли обаче да
му се доверим? Колкото и възприемливо да му се вижда, той не бива да го приема без критика.
Целта на този етап е да се разработят различни варианти и да се избере между тях един, който е
най-целесъобразен. Със съдействието на сътрудниците мениджърът трябва да прецени поотделно за
всеки вариант:
** целта, която предлаганото решение може да задоволи;
** необходимите материали и трудови ресурси;
** интервала от време за практическото осъществяване на решението. Последният елемент е особено
важен и често може да бъде решаващ при избора на един или друг вариант.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 фев 2019 в 12:44 учител от Казанлък
25 яну 2019 в 14:09 студент на 26 години от София - софия колеж, специалност - Предприемачество и мениджмънт, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Управление на предприятието

10 дек 2010
·
79
·
8
·
542
·
156
·
32

темата включва анализ на същността на предприятието,различните теории прилагани при управлението....
 

Управление на предприятието

10 ное 2011
·
72
·
18
·
295
·
109
·
23

Същност на управлението. Функции на управлението. Планиране и цели на управлението. Организация на предприятието...
 

Дефиниране на предприятието . Подходи за изследване на предприятието

01 май 2007
·
527
·
3
·
424
·
126
·
25

Дефиниране на предприятието. Подходи за изследване на предприятието. Работна дефиниция за предприятие...
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499
·
72

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Икономика на предприятието - лекции

22 юни 2008
·
1,829
·
39
·
8,341
·
1,324
·
297
·
2

Придържайки се към традиционната концепция нашето търговско право не признава предприятието като субект, а го разглежда като комплекс от елементи, подчинени на търговеца и служещи на дейността му.
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
46
1
1 мин
06.10.2016
Кандидат-магистърски тест по икономика
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти
Примерни въпроси от кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Съдържа 25 въпроса върху: производстени възможности, ценообразуване, БВП, съвкупно производство, заетост, данъци и др.
(Лесен)
25
81
2
1 мин
09.01.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика

Управление на предприятието

Материал № 424736, от 27 дек 2009
Свален: 232 пъти
Прегледан: 248 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,543
Брой символи: 13,738

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
24

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 249 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения