Теодора Тодорова
преподава по Екология
в град София
Големина на текста:
Доцд­р инжИван Антонов Иванов
БЕЗОПАСНИУСЛОВИЯНАТРУД
ИЕКОЛОГИЯ
КТП – София, 2009 г.
Учебникът по „Безопасни условия на труд и екология” е по програмата за студентите с 
образователно­квалификационна степен „професионален бакалавър” за всички специалности в 
Колежа по телекомуникации и пощи.
В  учебника са разгледани предимно изискванията за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на трудИзискванията по електробезопасност са разгледани за напреженията 
до 1000 V.
Въпроситесвързани с работата на съоръжения с повишена опасностпоради тяхната 
специфичност   не   се   разглеждат Особено   внимание   е   обърнато  на   въпросите,   свързани   с 
преодоляването на извънредните ситуации.
В новото издание на учебника са отразени забелязаните грешки и непълноти спрямо 
първото издание.
Изпитната процедура е разделена на две частипрактическа и теоретична(под формата 
на тест).
Учебникът може да се използва  и от студентите в други колеживисши училища и 
университетиучениците от професионалните гимназиикакто и от специалисти в практиката..
, 112 –Телефонътнакойто трябва дасе обадите вслучай на необходимосте
.национален телефон приизвънредниситуации
„ ” – 150, „ ”Телефоните заСпешна помощПожарна и ашарийнабезопастност
– 160 „” – 166 .иПолиция също могат дасе използват
, , Следосъществяване навръзкатакажете иметосиоткъде изащо се
. . обаждатеНикогане затваряйте първителефонаВъможное даВи
!поискатдопълнителисведения
УВОД
Създаването на здравословни и безопасни условия за труд (ЗБУТ) е един от най­важните 
фактори за опазване на здраветоработоспособността и живота на работниците и служителите
Това спомага за ефективното изпълнение на техните задълженияСъгласно разпоредбите на 
Европейския съюзглавно внимание се обръща на въпроситесвързани с опазване на здравето 
на хората.
Правилното и умело съчетаване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТи другите нормативни документи в ежедневната работа води до 
повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на фирмите.
, , Лицатакоитоседопускатдоработатрябвадапритежаватнеобходимата
, квалификацияидокументзаправоспособностпосоченивсъответнатадлъжностна
; , , характеристикадаса преминалипредварителенмедицинскипрегледудостоверяващче
; няматпротивопоказаниязаконкретнатаработадасаиздържалиизпитаслед
инструктажанаработнотомястоидапритежаватквалификационнагрупапотехникана
( безопасностсъгласноизискваниятазаизвършванатаработасамоза
).електротехническитеспециалисти
Работодателите осигуряват условия за здравословни и безопасни условия на труд и 
контрол върху тях на всяко работно място в организационно и техническо отношениеа 
работещите е необходимо да спазват предписанията и да поддържат техническите средства 
здрави и изправни.
, .283 Работникътилислужителятимаправосъгласночл отКодексанатрудаи
.22 (1), , , чл даоткажеизпълнениетоилидапреустановиработатакоятоизвършвапри
, възникваненасериознаинепосредственаопасностзаживотаиздраветомукактои
. тогавакогатонямаподсигуренинеобходимитезащитнисредстваВеднагаследтоватой
.трябвадауведомиНЕЗАБАВНОпрекиясиръководител
, Хорасявнипризнациназаболяваневнетрезвосъстояниеилиподдействиена
.опиатиНЕСЕДОПУСКАТДОРАБОТА
Работата се подновява след отстраняване на опасността и след изришно нареждане на 
непосредствения ръководител.
Работа в ограничени пространства се допуска само в изключителни случаи (когато не 
може или не е подходящо да се извърши на друго място)За извършване на такава работа се 
издава специална заповед.
Синдикатите сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото 
законодателствокакто и искат административни наказания за виновните лица.
, Неизправниинестандартниинструментимашиниисъоръжениянемогатдасе
.използватисеспиратнезабавноотексплоатация
1. ГЛАВА НОРМАТИВНИДОКУМЕНТИЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВОСЛОВНИИ
. . БЕЗОПАСНИУСЛОВИЯНАТРУДТРУДОВИЗЛОПОЛУКИПРОФЕСИОНАЛНИ
.БОЛЕСТИ
1.1. Общисведения
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТе грижа на цялото 
общество – държаваработодателикакто и на самите работещи (по­долупод работещи ще 
разбираме работницитекоито полагат предимно физически труд и служителитекоито не 
полагат физически труд). Под предприятие се разбира всяко място – учреждение
кооперацияфирмазаведение и др.подобникъдето се извършва производствена и 
непроизводтвена дейностДържавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях 
отношения след консултации с работодателитеработниците и служителитекакто и с 
техните организацииГрижата за създаването на ЗБУТ започва още с издаването на 
нормативни документи от дъжавните органикоито пряко определят правата и 
задълженията на работодателите и работещите.
Основните въпросисвързани с осигуряването на ЗБУТса залегнали в Конституцията на 
Република БългарияТя е основоположният законвъз основа на който се издават кодекси
закониправилницинаредби и т.н Никойнормативендокументнеможе дай
, .противоречиаможесамодаконкретизираосновнитейположения
При това строго се спазва принципът на йерархичност (приоритетност) – кодексите и 
законите не могат да противоречат на Конституциятаа наредбите и правилниците на 
законитеНормативните актове се отменятизменят и допълват с последващ нормативен акт
Изменениядопълнения и отмяна могат да се правят само от органакойто ги е издал.
Нормативните документи съдържат административно правни нормиотнасящи се за 
неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно действиеВсеки нормативен 
акт има наименованиекоето сочи вида и автора на акта и главния му предмет. Във всеки 
нормативен акт се посочва правното основание за неговото издаване (въз основа на кой по­
висш йерархичен документ е издаден). Те се издават от изрично овластени от 
Конституцията или закон органиКомпетентността да се издават нормативни актове не 
може да се прехвърля Тълкуваниянанормативендокументсеправисамоот
(), .организациятаорганакоятогоеиздала
Компетентният орган издава нормативни актовеслед като обсъди проекта със 
заинтересованите организациивъз основа на представените от тях становищапредложения 
и възражения.
Текстът на нормативния акт, както и приемането му се отвърждават от:
1.При постановление на Министерския съвет – от министър­председателя;
2.При другите административни актове – от ръководителят на органакойто ги е издал.
Законитеправилниците и наредбите с общодържавното приложение се обнародват в Държавен 
вестник ( ), ДВкакто и всички техни изменения и допълнения Тевлизатвсилатриднислед

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 дек 2018 в 18:22 студент на 22 години от Банско - Колеж по туризъм, факулетет - фса, специалност - Организация и управление на хотели и ресторанти, випуск 2018
30 сеп 2018 в 13:02 студент на 30 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - атзт, випуск 2018
27 мар 2018 в 16:30 в момента не учи на 42 години
15 дек 2017 в 15:29 в момента не учи на 38 години
17 окт 2017 в 11:02 студент на 41 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет машиностроене и уредостроене, специалност - Индустриално изнженерство, випуск 2014
28 сеп 2017 в 13:06 студент на 25 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2017
03 фев 2017 в 14:32 в момента не учи на 28 години
30 яну 2017 в 22:20 студент на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Аграрно-индустриален факултет, специалност - Аграрно инженерство, випуск 2016
30 дек 2016 в 10:09 студент на 41 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
15 ное 2016 в 09:15 студентка на 33 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж"
 
Домашни по темата на материала
Подобряване на енергийната ефективност при работа на периодични, химични производства
добавена от D_N_19 11.01.2012
1
11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
123
1
21.03.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(За отличници)
10
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Безопасни условия на труд и екология

Материал № 424708, от 26 дек 2009
Свален: 350 пъти
Прегледан: 450 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Учебник
Брой страници: 97
Брой думи: 6,539
Брой символи: 60,200

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Безопасни условия на труд и екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Теодора Тодорова
преподава по Екология
в град София
с опит от  2 години
251

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения