Големина на текста:
ТЕМА 1
Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.
1. Пазар и видове пазари
Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз
на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия
от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и
конкурентните механизми.
Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа
гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотделими свойства –
полезност и цена. Полезността е това съчетание на свойства, което ги прави пригодни за
задоволяване на човешките потребности. Цената е пазарната оценка на тяхната стойност,
паричният еквивалент, по който стоката реално се купува и продава. Цената трябва да
бъде определена така, че продавачите да предлагат точно такова количество стоки, за
което купувачите са готови да платят.
Постепенно стоковата размяна води до обособяване на отделни пазари със
специфична продуктова и териториална характеристика. На териториален признак се
различават местен, регионален, национален и световен пазар. От гледна точка на обектите
на покупко-продажба пазарите се делят на пазар на потребителски стоки и услуги, пазар
на инвестиционни стоки и услуги, парично-кредитен пазар, пазар на труда. Взависимост
от степента на свобода на пазарно поведение пазарите могат да бъдат конкурентни и
монополизирани. Според степента на намеса на правителството в икономическите процеси
се разграничават либерални и регулирани пазари.
2. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето
Количеството от определен продукт, което потребителите биха закупили в даден
момент, зависи от няколко основни променливи. Всички тези променливи са включени в
това, което се разбира под функция на търсенето:
Q
d
= f (P, Y, P
inv
, T, N), където
Q
d
– търсено количество от даден продукт
P – цена на този продукт
Y – доход на потребителя
P
inv
– цени на инвариантни продукти
Т – потребителски вкусове
N – брой на населението
В една многофакторна функция на търсенето са отразени различни зависимости,
които, взети заедно, трудно позволяват да се изведе една обща закономерност. Тъй като
цената е основен фактор за промяната в търсените количества на една стока, търсенето се
разглежда като функция от цената. Следователно, търсенето може да се дефинира като
отношение между различните възможни цени на един продукт и количеството от него,
което купувачите биха закупили за даден период (при равни други условия).
Връзката между пазарната цена и търсеното количество от една стока се дефинира като
закон за търсенето. Той изразява обратнопропорционалната зависимост между двете
1
посочени величини, т.е. когато цената спада, купувачите са склонни да купуват повече
стоки и услуги, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично като крива на
търсенето.
P
A
P
1
P
2
B
P
3
C
Q
1
Q
2
Q
3
Q
d
Движението по кривата на търсенето изразява влиянието на измененията в
цената върху търсените количества, докато изместването на кривата показва влиянието
на някой от другите фактори, действащи върху търсенето при постоянна цена.
P
D
1
D
D
2
->
<-
P*
Q
2
Q Q
1
Q
(T)
Всички променливи от функцията на търсенето, които причиняват изместване в
кривата на търсене, се наричат детерминанти на търсенето.
Когато се анализира влиянието на потребителския доход, трябва да се има
предвид, че спрямо него стоките и услугите могат да се класифицират като нормални,
малоценни и луксозни. Нормални стоки и услуги са тези, при които търсенето се променя
в същата посока, в която се променя доходът. При повишаване на дохода търсенето на
малоценни стоки и услуги намалява, тъй като те се заменят с по-качествени. Търсенето на
луксозни стоки и услуги започва при достигането на достатъчно висок доход.
Влиянието на цените на другите стоки и услуги се отчита в зависимост от това
дали те са взаимодопълващи се или взаимозаменяеми. При повишаване на цената на
2
взаимозаменяемата стока расте търсеното количество на изследваната стока, докато при
допълващите потреблението стоки зависимостта е обратнопропорционална.
Вкусовете, броят на купувачите, условията на кредитиране и рекламата са
детерминанти, чиято промяна (при равни други условия) може да се окаже решаваща за
търсенето на дадени стоки и услуги. Вкусовете в голяма степен се влияят от модните
тенденции. Ако броят на купувачите на пазара на даден продукт се увеличи, то и
търсенето се увеличава. Потребителски кредит, взет при облекчени условия, стимулира
търсенето на стоки за дълготрайна употреба. Рекламата в много случаи допринася за ръст
в търсенето на стоките.
3. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на
предлагането
Функцията на предлагането описва отношението между количеството продукция,
която продавачите желаят и са в състояние да продадат, и набора от променливи, които го
детерминират. Може да бъде представена по следния начин:
Q
S
= f (P, R, T, P
inv
), където
Q
S
– предлагано количество от даден продукт
P – цена на този продукт
R – цена на ресурсите (производствените фактори)
Т – технология
P
inv
– цени на инвариантни продукти
Ако отново бъде използвано правилото “при равни други условия” и се разглежда
еднофакторна функция на предлагането, в която то е поставено в зависимост само от
цената, то предлагането е отношение между различните възможни цени на един продукт
и количеството от него, което продавачите желаят и биха могли да предоставят за
продажба за даден период.
Връзката между пазарната цена и предлаганото количество от една стока се дефинира
като закон за предлагането. Той изразява правопропорционалната зависимост между
двете посочени величини, т.е. когато цената расте, продавачите увеличават
количеството на продукцията, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично
като крива на предлагането.
P S
2
S S
1
<- ->
P`
P
Q
2
Q Q` Q
1
Q
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2018 в 22:01 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Маркетинг, випуск 2019
13 ное 2018 в 22:46 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет информатика, специалност - Информатика, випуск 2017
13 ное 2018 в 15:27 ученичка на 24 години от Благоевград - СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски"
07 ное 2018 в 13:30 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2017
16 сеп 2018 в 10:49 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
08 юли 2018 в 21:14 в момента не учи
28 юни 2018 в 16:58 учител на 70 години от Горна Оряховица
18 юни 2018 в 17:46 ученичка на 22 години от Долна баня - СОУ "Неофит Рилски", випуск 2015
13 юни 2018 в 02:26 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2022
30 май 2018 в 15:19 студент на 25 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Варианти за приложения на балансираните карти при избор на съвремените бизнес модели
добавена от bgspeaker 30.11.2014
0
13
маркетингово практическо проучване на някоя банка
добавена от ivimoni_abv_bg 28.12.2013
0
17
стокова и пласмента политика в дадена фирма
добавена от biliana.zhezheva 23.11.2012
0
27
управление на м-га в предприятие
добавена от malkataaaaaaaaaaaaaa 30.01.2016
2
8
Предимствата в икономическата област за България като пълноправен член на Европейския съюз (разглеждат се три предимства)
добавена от elnineo 09.01.2016
1
6
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
646
·
4
·
4,768
·
309
·
77

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Продуктова политика

12 апр 2009
·
1,022
·
11
·
1,657
·
960
·
157
·
1

Продуктова политика – разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива...
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,791
·
2
·
572
·
431
·
47

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
327
·
4
·
788
·
417
·
84

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
293
·
5
·
532
·
333
·
40

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
125
1
04.10.2016
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(За отличници)
25
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Държавен изпит

Материал № 413497, от 06 дек 2009
Свален: 1,458 пъти
Прегледан: 1,955 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 145
Брой думи: 36,784
Брой символи: 328,888

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
279

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения