Големина на текста:
1.Значение на техническите 
средства и методи за 
придобиване и защита на 
информацията - СРС се
осигуряват и прилагат от
оперативно-техническите служби
и от техните териториални звена
в страната,според
компетентността им. Срокът за
използване на СРС е до 2
месеца,считано от
датата,определена от ЗСРС.В
случай на необходимост от
продължение на срока до 6
месеца общо,службата заявител
изготвя ново искане и го
представя на органа,дал
първоначалното разрешение,най-
малко 7 дни преди изтичането
му,като искането и разрешението
се представят на оперативно-
техническата служба най-малко 3
дни преди изтичането на крайния
срок.Задължително в искането за
продължение се посочват
причините,които го
налагат.Оперативно-
техническите служби могат да не
започнат прилагането на СРС
или да го прекратят в процес на
използването му,когато: -е
налице конкретна опасност от
разкриване на СРС при
получаване на данни за това; -по
технически или други причини е
невъзможно прилагането на
СРС,или то не може да
продължи; В тези случаи
началникът на оперативно
техн.служба или упълномощени
от него лица,прекратяват
прилагането на СРС като
уведомяват незабавно писменно
службата
заявител.Ефективността от
прилагането на СРС зависи от
взаимодействието м/у службата
заявител и оперативно
техн.служба.Това налага да се
предоставят: -пълни
изчерпателни данни за лицето
или обекта ,спрямо които ще се
прилага СРС; -необходимите
материални носители,в/у които
ще се изготвят веществените
доказателствени средства; В
процеса на прилагане на СРС
оперативно-техн.служба след
получаване на
информация,касаеща
искането,изготвя писмен доклад
във вид ,съгласуван със
службата заявител,като го
изпраща за оценка. Заявителя в 7
дневен срок от получаване на
документа оценява получената
информация и прави писмено
искане при интерес за нейното
използване. В случай,че
придобитата информация
доказва подготвяне, извършване
или вече извършено тежко
престъпление,службата заявител
изисква писменно или
оперативно техн.служба протокол
за изготвяне на ВДС.
Оперативно-техническата служба
съставя протокол за изготвяне на
веществено-доказателствено
средство в 2 екземпляра, които
се изпращат на заявителя в
запечатан вид. Единият от
екземплярите се предава на
Председателя на Окръжния съд в
срок от 24 часа от изготвяне на
протокола,. Протоколът трябва
задължително да съдържа: -дата
и място на прилагане на СРС;
-рег.номер на искането и
наименованието на службата
заявител; -рег.номер и дата на
разрешението на председателя
на оперативно-техн.служба;
-номер и дата на разпореждане
на министъра; -видове
оперативни способи и
техн.средства за документиране.
Към протокола могат да се
приложат скици,планове,чертежи.
Протоколът се изготвя в/у бланка
по образец,която се подписва от
директора на оперативно-
техн.служба.Събраната
информация, която не се
използва за ВДС след писмено
разпореждане чрез заявителя се
унищожава от комисия от 3
служители от оперативно-
техн.служба.за унищожаването
се съставя протокол. Важни
особености на информацията
получена чрез СРС:
-Резултатите, получени чрез
СРС,не могат да бъдат
използвани за друго освен за
предотвратяване,разкриване и
доказване на
престъпления,посочени в закона.
Оперативния работник,на който
са станали известни факти и
сведения, добити чрез СРС са
длъжни да не ги разгласяват.
-Обвинението и присъдата не
могат да се основават само на
ВДС,изготвени чрез СРС.
12.Контрол на информацията в 
многоканални   комуникационни 
системи - Контролът на
комуникациие има отношение
към правото на неприкосновеност
на личния и семеен живот,на
жилището и на тайната на
личната кореспонденция на
хората,което е гарантирано с чл.8
ал.1 от Конвенцията за защита на
правата на човека и основните
свободи.Намесата на държавните
власти е недопустимо,освен в
случаите,предвидени в закон.В
Международния пакт за
гражданските и политически
права е посочена и забрана за
вмешателство в личния
живот,дом ,кореспонденция,
свобода,семейство.. Всяка 1
молба за разрешение за контрол
на устни, електронни
комуникации трябва да бъде в
писмена форма под клетва или
чрез тържествена декларация
пред съдия. Искането за
разрешение съдържа
индивидуализиращи данни за
личността на
следователя,подаващ молбата и
за служителя одобряващ
подаването на молбата,пълно и
изчерпателно изброяване на
фактите,описание на
извършеното престъпление или
това,което ще се извършва.
Съдията може да издаде
разрешение за контрол на
кабелните,устните или
електронни комуникации в
териториалната юрисдикция на
съда,в който заседава
съдията.възможно е издаването
на разрешения на
територия,извън юрисдикцията
на съда. Срокът на разрешението
е максимум 30 дни.
Разрешението може да се
поднови ,ако се подаде нова
молба за продължаване на
контрола и ако съдията
прецени,че има основания за
продължаване,той усължава
срока. Оперативния работник
може да започне използването на
СРС,но до 48 часа трябва да
представи искане на съдията.
При електронно наблюдения на
чуждестранни обекти е допустим
контрол без съдебно
разрешение. Президентът на
САЩ,чрез министъра на
правосъдието може да разреши
електронно наблюдение без
съдебно разрешение за
получаване на информация за
чуждо разузнаване за период до
1 година. Съществува
възможност за електронно
наблюдение на чуждестранни
обекти след молба за съдебно
решение(специален съд го прави
това).Тогава молбата се подава
от федерален служител в
писмена форма под клетва или
като се подпише декларация
пред съда. Разрешението за
извършване на ел.наблюдение на
чужда сила или агент на чужда
сила се издава за срок от
максимум 90 дни.В 30 дневен
срок след изтичане на срока на
разрешението или отхвъряне на
молбата за
ел.наблюдение,съдията който е
отхвърлил или издал
разрешението трябва да
докладва на администрацията на
съдилищата на САЩ.
22.Техническо  Р.  ­  Техническото
Р е самостоятелен вид Р,при
който основна роля в
събирането и фиксирането на
информация играят тех.
средства. Това не са тех
средства, които се използват в
оперативното разузнаване.Това
са много по сложни технически
средства, за създаването и
използването на които се
изисква специална организация
на работа при която са
ангажирани хиляди хора от
различни специалности,
обединени в самостоятелни
разузнавателни институции.
Информацията, която се
получава от тях е коренно
различна от тази получавана от
ОР и СС.
В зависимост от това, къде са
разположени тези средства се
говори за:а/ наземно   тех   Р -при
него техн.средства(ТС) са
разположени на земната
повърхност. Могат да са
разположени както на
територията на разузнаващата
държ, така и на територията на
други страни.б/ морско   тех  Р -ТС
могат да бъдат разположени на
кораби или подводници, плаващи
в международни води, намиращи
се край бреговете на
разузнаваната
държава.в/ въздушно тех Р­ ТС са
разположени на различни
летателни апарати-самолети,
въртолети и др., които летят над
територията или около
територията на разузнаваната
държава.г/ космическо  тех Р -ТС
са разположени в изкуствени
спътници на Земята.Създаването
на ТС изисква изключителни
материали и човешки ресурси.То
може да се прилага само от
страни с високо развита
икономика, наука и техника. То
ще зависи от
външнополитическите цели,
които преследват тези страни от
техните отношения със съседни и
по далечни страни, от участието
им във военни и други
конфликти.Техническото
разузнаване разшири
изключително много
разузнавателните способности на
страните, които го прилагат. Това
се дължи на няколко негови
особености: а/обхваща големи
територии от земята-чрез
сателитни спътници по всяко
време на годината.
Информацията и точна и много
подробна.б/разрешава
подслушване на радиосъобщения
и телефонни разговори.в/много
по безопасно от агентурно
оперативното.Опасността за
разкриване е много
малка.г/информацията, който се
събира има обикновено
стратегически характер, тъй като
позволява да се събират данни
за въоръжението на
разузнаваната държава, нейните
индустриални възможности и
катаклизми в природата. Видове 
техническо разузнаване:
1.фотографско Р-наблюдават се
и се фиксират определени обекти
на разузн държ.Може да се
придобие представа за
особеностите на наблюдаваната
държ- релеф, планини, езера и
др, както и за инфраструктурата-
пътища. Придобива се
сравнителна обективна
представа за състоянието на
ракетните сили /площадки,
хранилища, тип ракети и др./, на
летищата /писти, брой самолети
и въртолети, хангари и др./
предприятията за атомна и
ракетна промишленост. Следи се
движението на военни и
търговски кораби, както и за
пристанищата. Ч/з периодични
снимки на тези обекти се
позволява да се следи
изменението в тях. Извършва се
основно чрез фотографиране на
тези обекти с фото- и
киноапаратура. Тя е поставена на
самолети, на космически кораби.
В зависимост от височината от
която се прави снимката тя може
да обхване площ от няколко до
стотици квадратни метра или да
разпознава обекти с размери от
няколко метра. Заснетите
изображения се изпращат по
радиоканал до Земята. Най-
съвременните разузнавателни
самолети са снабдени с
оптикоелектронна апаратура,
която позволява инф да се
предава в реално време и дори
нейната оценка да се извършва
веднага и в момента на
прелитането над обекта.
23.Радиоразузнаване.Вид
разузнавателна дейност за
добиване на сведения,
разкриване на съдържанието ,
анализа и обобщението на негови
радиопредавания. Прахващането
се извършва с помощта на
специална радиоприемна
апаратура с цел да се придобият
разузнавателни сведения и данни
за противника и чужди фирми
чрез подслушване на работещи
радиостанции и други мобилни
устройства за словестно и
знаково общуване. Ефирно
незащитени са
радиотехн.средства използващи
радиорелейни и спътникови
линии. Прехващането може да се
осъществи чрез подвижни
постове в оперативни коли или от
ОР при ходене пеша. Използват
се технически средства
изпълнени в подвижен вариант
като се камуфлират. ОР може да
прехваща и записва сигналите
които се излъчват от
радиотехническите средства в
движение или неподвижно от
легендиран пункт. Използват се
малогабаритни приемници със
антенни устроиства и
миниатюрни магнетофони за
записване на сигналите. В
задгранични условия
радиотехническото и
радиоразузнаването дава
положителни резултати.
24.  Радиотехническо    
разузнаванеЧрез него се засичат
и улавят излъчванията на
комуникационните технически
средства на обектите за
агентурно проникване. Това е
разкриване, приемане и
регистрация и анализ на
сигналите на ОАП по работещите
радиостанции. Може да се
провежда и от ФР. То се
осъществявя по пътя на
прехващането на
електромагнитните излъчвания
на различни излъчващи системи
на разузнаваните обекти и
техният последващ анализ.
Прехванатите сигнали се
записват, анализират и
дешифрират. Анализът
позволява да се получи
информация за характера на
сигналите и режима на работа на
чуждите радиоелектронни
средства. В някои случаи може
да се извлече и оперативна
разузнавателна информация.
Радиоразузнаването може да да
добие обща представа за
стратегията и намеренията на
противника. Радиоелектронните
средства на ОАП се разкриват по
излъчваните от тях сигнали чрез
електромагнитни вълни с помоща
на разиозасечници-пеленгатори.
Чрез тях се определя по
специално координатите и
местонахождението на
интересуващите разузнаването
радиотехнически средства.
Радиопеленгаторът позволява да
се определят основните
технически параметри на работа
на засичания радиоизлъчвател.
Пеленговането и засичането на
чужди радиостанции дава
възможност да се отредели
тахното местонахождение,
характера на работата им,
връзката с други радиостанции,
тяхното движение.
26. Значение   на   техническата 
връзка   в  разузнаването-. Тя
има две направления: от агента
към разуз център и обратно, т.е.
тя е двустранна връзка.
Посредством връзката агентите
докладват за резултатите от
своята дейност и предават
събраната инф и материали. С
помощта на връзката
разузнавателния център
осъществява ръководство на
агентурната дейност.
Конспиративността на връзката
се постига ч/з средства за
маскиране на връзката –
тайнопис, условности и шифри,
микрофотография и др. Основни
способи за връзка са
използването на пощите и
тайниците, радиовръзката,
личните срещи с агентите на
територията на разунаваната
държава и зад
граница.Безличната агентурна
връзка изключва личното
общуване, което увеличава
сигурността в агентурната
работа. Връзката се организира и
осъществява в съответствие на
принципите на:1.)сигурност;
2.)надеждност;
3.)своевременност на връзката.
За връзка с агентите Р и КР
използва т.нар. обществени
средства за връзка поща,
телефон, радио, електронна
поща, интернет.Под връзка на Р и
КР със СС се разбира
установяване и поддържане на
устойчиви и конспиративни
контакти между тях, което да
позволява осъществяване на
задачите, които те съвместно
изпълняват. Връзката винаги е
двустранна- от Р и КР към
сътрудника и обратно. Тя трябва
да дава възможност на Р и КР да
възлагат съответните задачи на
сътрудника и да осъществяват
неговото правилно ръководство,
обучение и възпитание. От друга
страна трябва да се създадат
условия за навременно
получаване на събраната инф.
Има няколко
изисквания:Устойчивост-връзката
да бъде постоянна и безотказна и
да гарантира по всяко време
възможност и на двете страни да
осъществят контакт помежду си.
Своевременност-позволява
задачите,които се изпращат към
сътрудника и своевременно
получаване на инф от сътрудника
да бъдат актуални. Сигурност-
връзката да има конспиративен х-
р и опасността от разкриване на
сътрудническите отношения да
бъдат сведени до минимум.
Форми и способи за връзка-
лична,опосредствена и смесена.
27. Методи  за  маскировка   на 
връзката в разузнаването-
Лична среща-осигурява на РС-ба
и КРС-ба възможност за най-
правилното ръководство на СС,
обучение и възпитание.Тя обаче
създава реални опасности от
разкриване конспиративният
характер на тези срещи.За това
се предпочита ЛС да се използва
в началото докато се създадат
умения и навици в СС за
изпълнение на поставените му
задачи. Личната среща включва в
себе си: Избор на място-При ЛС
много важно е мястото където ще
се проведе срещата.Мястото като
територия може да е на
територията на разузнаващата и
на разузнаваната
държава.Мястото, където се
провежда срещата може да е на
закрито / в стаи на хотели,
мотели, ведомства, в
апартаменти/ и на открито / в
автобуси, коли, влакове,
ресторанти, театри, кина и др.
Изборът на място за срещи се
избира и изучава от разузнавача,
който ще провежда срещите, като
за целта той е подпомаган от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Специални разузнавателни средства

Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията - СРС се осигуряват и прилагат...
Изпратен от:
sema_vfu
на 2009-11-30
Добавен в:
Пищови
по Право
Статистика:
1,128 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Човешки права

31 мар 2007
·
1,221
·
1
·
869
·
106
·
17
·
3

Като човешки права се определят присъщите на индивида права на защита от посегателства от държавата, които съществуват по силата на неговата човешка природа...
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
473
·
33
·
6,838
·
270
·
51

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Права на човека и граждански права

11 май 2008
·
461
·
9
·
573
·
268
·
44
·
1

Модерният свят,в който живеем предполага обвързаност на всеки човек с други като него. Разликата е в характера на тази обвързаност, както и в спецификата на модерната държава като конструираща подобието на човешките същества...
 

Естествените човешки права и тяхната интеграция в позитивното право

02 апр 2006
·
1,092
·
9
·
1,724
·
82
·
17

История на възникването на човешките права, конституиране и институционализация на човешките права, заключение: Човешките права като основа и връх на позитивното право.
 

Защита на правата на човека в рамките на Организацията на обединените нации

31 яну 2008
·
339
·
7
·
975
·
47
·
14

След Втората световна война настъпва една нова епоха за личността, за защита на нейните основни човешки права и основни свободи. съвременното международно право.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
31
1
2 мин
27.10.2016
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Специални разузнавателни средства

Материал № 408933, от 30 ное 2009
Свален: 1,128 пъти
Прегледан: 694 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Пищов
Брой страници: 19
Брой думи: 7,034
Брой символи: 64,055

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Специални разузнавателни средства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения