Големина на текста:
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Дихателната система се изгражда от въздухоносни (дихателни) пътища и
белодробни алвеоли, където се осъществява обмяната на газовете. Дихателните
пътища са горни (носна кухина, гълтач, гръклян) и долни (трахеа, бронхи и
бронхеоли). Алвеолите са с много тънки стени, оплетени отвън от гъста
капилярна мрежа. Отвътре са покрити със слой течност, наречен сърфактант,
който намалява повърхностното напрежение и не позволява слепване на стените
на алвеолите. Отвън белите дробове са покрити със серозна ципа, наречена
плевра. Тя е съставена от два листа – вътрешният покрива белия дроб, а
външният покрива вътрешната повърхност на гръдния кош. Те преминават без
прекъсване един в друг. Около всеки бял дроб се образува отделна херметично
затворена плеврална кухина.
Дишането обхваща следните процеси:
1.Белодробна вентилация
2.Газова обмяна
3.Транспорт на газовете
4.Тъканно дишане
Механика на дишането. Дишането се състои от вдишване и издишване.
При вдишването обемът на гръдния кош се увеличава и в него навлиза
атмосферен въздух. При издишване, обратно, обемът на гръдния кош се
намалява и част от съдържащия се в белите дробове въздух излиза навън. За
дихателните движения имат значение дихателните мускули, еластичните
свойства на белите дробове и плеврата. При спокойно вдишване задължително
се съкращават външните междуребрени мускули и диафрагмата. При дълбоко
вдишване се включват шийните и гръдни мускули. Издишването е пасивен
процес. В момента, в който съкращението на дихателните мускули се
преустанови, обемът на гръдния кош се намалява, налягането в белите дробове
се повишава и въздух излиза навън. При дълбоко издишване вземат участие
допълнителни мускули – вътрешните междуребрени и мускулите на предната
коремна стена. Значението на плеврата се състои в това, че сцеплението, което
съществува между двата листа създава условия при вдишване белият дроб
плътно да следва разширението на гръдния кош.
Белодробна вентилация и газова обмяна. Белодробна вентилация е
количеството въздух преминало през белите дробове за една минута. Тя се
осъществява от вдишване и издишване. Вдишването трае 2 до 3 s, след което се
прекъсва и започва издишването. Нормално човек диша 12 до 14 пъти в минута,
като при всяко дихателно движение поема около 0,5 l въздух. Следователно за
една минута белодробната вентилация за състояние на покой е 6,0 до 8,0 l
въздух. При физическо натоварване дишането се учестява и задълбочава, така
че белодробната вентилация нараства и може да достигне стойности 60 до 80
l/min. Обемът въздух, който издишваме след възможно най-дълбоко дълбоко
вдишване носи наименованието жизнена вместимост. Наименованието
“жизнена” отразява голямото значение на това количество въздух. Един 18
годишен атлет, който има жизнена вместимост 6,0 l има много по-висока
физическа дееспособност, защото може да си достави значително голямо
количество О
2
в случай на интензивна физическа работа, когато нуждата от О
2
е
твърде голяма. С напредване на възрастта жизнената вместимост намалява. Тя
намалява по-бързо при пушачите поради вредното въздействие на тютюневия
дим върху структурата на белия дроб.
1
При всяко вдишване въздухът в белодробните алвеоли само частично се
обменя. Причината за това е, че при вдишване заедно с атмосферния въздух в
алвеолите попада и въздуха от дихателните пътища, който е останал там от
предишното издишване. Този обем въздух носи наименованието “мъртво
пространство”, защото въздухът в него не участва в газовата обмяна. В него в
сравнение с атмосферния въздух концентрацията на О
2
е намалена, а
концентрацията на СО
2
е увеличена. Освен това в белите дробове има и един
остатъчен обем въздух, който остава и след най-дълбоко издишване. В резултат
на всичко това нормално в алвеолите концентрацията на О
2
е по-ниска от тази в
атмосферния въздух, а концентрацията на СО
2
е по-висока.
При газовата обмяна в белите дробове О
2
от вдишания въздух преминава
в кръвта на капилярите, които се намират по повърхността на алвеолите, а СО
2
се издишва. Транспортът на газовете е чрез дифузия – от място с по-висока към
място с по-ниска концентрация. При газовата обмяна в белите дробове
концентрациите на О
2
и на
СО
2
в кръвта се изравняват с тези в алвеоларния
въздух. При покой на организма и при нормално дишане те се поддържат
твърде постоянни. При увеличаване на окислителните процеси в организма,
както е например при физическо натоварване, концентрацията на О
2
намалява, а
на СО
2
се увеличава. Ако белодробната вентилация съответно се увеличи те
отново се нормализират, защото постъпва повече О
2
и се издишва повече СО
2
.
Кислородна консумация. Човешкият организъм се нуждае от
непрекъсната доставка на кислород. За да протичат основните жизнени процеси
е необходимо да има енергия. Човешкият организъм принадлежи към
биологичните същества, които използват за своето съществуване освободена от
химическите съединения енергия. Тя се получава чрез окисление на органични
съединения, които се съдържат в храната. Окислението се осъществява от О
2
,
който получаваме чрез вдишания въздух. В условията на физическо натоварване
нуждите от О
2
силно нарастват, защото за единица време се извършва много
работа. За физическата дееспособност на организма О
2
снабдяване е от
критично значение. То е резултат от съчетаното функциониране на сърдечно-
съдовата и дихателна система, като едновременно с това значение има и
съставът на кръвта.
В условията на покой О
2
консумация в човешкия организъм е средно 0,25
l/min. Това означава, че енергията, от която организмът се нуждае за работата на
сърцето, за дишането, за поддържането на постоянна телесна температура, за
работата на бъбреците, мозъка и т.н., се доставя от окислителни процеси, за
които са били необходими 0,25 l/min О
2
. Нарастването на О
2
консумация при
физически натоварвания достига до 3 l/min при нетренирани лица и до 5 l/min
при високо тренирани спортисти.
Снабдяването на организма с О
2
представлява една каскада от взаимно
свързани процеси. Тези процеси засягат основно функцията на дихателната,
сърдечно-съдовата система и състава на кръвта. Само съчетаните и добре
регулирани промени във всички тях могат да осигурят максимални стойности
на О
2
снабдяване на организма, което е необходимо условие например за
изключителните постижения на лекоатлетите в Олимпийски игри.
Регулация на дишането. Дишането е автоматичен процес, който в
известни граници може да се контролира волево. Обикновено дишаме
несъзнателно, автоматизирано, без да се ангажира вниманието ни. По същия
начин дишането се учестява и задълбочава ако изкачваме стълби, ако тичаме
или скачаме. Ако обаче се замислим, ние можем волево да увеличим
2
дълбочината на вдишването, да задържим вдишания въздух, да направим едно
по-дълбоко от обикновено издишване и въобще да контролираме честотата и
дълбочината на дишането. При скок във вода, или при гмуркане дишането също
волево се задържа, т.е. спира се вентилацията на белите дробове. Такова волево
спиране на дишането обаче има кратка продължителност средно от 60 до 100 s,
след което един мощен импулс за вдишване прекъсва нашите волеви усилия и
дишането се възстановява като в началото е по-учестено и задълбочено и
постепенно се нормализира.
Дишането се регулира по нервен и по хуморален път. Нервната
регулация се осъществява от нервния център, който се намира в продълговатия
мозък. В него се разграничават два вида неврони. Възбуждането на едните
предизвиква учестяване и задълбочаване на дишането, а възбуждането на
другите потиска дишането. Първата група неврони се нарича център на
вдишване, а втората център на издишване. Импулсите възникнали в първите
предизвикват съкращение на мускулите на вдишването. Възбуждането на
невроните в центъра на издишването прекратява това съкращение и гръдният
кош се свива. При увеличаване на белодробната вентилация този център
предизвиква съкращение на допълнителни мускули (вътрешните междуребрени,
мускулите на предната коремна стена), при което се извършва усилено
издишване.
Функцията на дихателния център се повлиява от други части на
крайния мозък. При физическа работа от двигателната зона на кората към
дихателния център се насочват възбудни влияния, които увеличавата
белодробната вентилация. С това повишените нужди на организма за О
2
могат
да се задоволят. При болкови, механични или топлинни дразнения на кожните
рецептори дишането рязко се променя. В акушерската практика се използва
потупване по гърба на новороденото, или потапяне посменно на детето в топла
и студена вода за рефлексно възбуждане на дихателния център. Защитните
рефлекси като кихане и кашляне също предизвикват рефлексни промени в
дишането. При дразнене на лигавицата в носната кухина и горните дихателни
пътища настъпва кихане или кашляне. При тях след едно дълбоко вдишване
следва енергично издишване, при което вземат участие допълнителните
мускули на издишването. По време на сън честотата на дишането се намалява,
но през периодите на неговите парадоксални фази, дишането се учестява и
задълбочава (вж. “Състояние на бодрост и сън”).
Главният фактор на хуморалната регулация на дишането е
концентрацията на СО
2
в кръвта. Клетките на дихателния център са
чувствителни към промени в съдържанието на СО
2
в кръвта. Всяко повишаване
на неговата концентрация предизвиква увеличаване на белодробната
вентилация. По този начин тя се привежда в точно съответствие с
окислителните процеси в организма. Учестяването и задълбочаването на
дишането при физическа работа се дължи, освен на гореспоменатото влияние от
двигателната зона и на увеличената продукция на СО
2
, което дразни дихателния
център.
Обмяна на веществата. Обмяната на веществата включва процесите на
преработване, взаимно превръщане и разграждане на резорбираните в
храносмилателния тракт монозахариди, аминокиселини, мастни киселини и
глицерол. Обмяната на веществата е баланс на два основни процеса - процес на
разграждане, наречен още катаболизъм, и процес на синтез - анаболизъм. При
катаболизма се освобождава енергия, необходима за поддържане на телесната
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дихателна система

Дихателната система се изгражда от въздухоносни (дихателни) пътища и белодробни алвеоли, където се осъществява обмяната на газовете...
Изпратен от:
Галя
на 2009-11-19
Добавен в:
Реферати
по Медицина
Статистика:
174 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Бронхиалната астма

18 апр 2006
·
1,135
·
9
·
2,170
·
212
·
9
·
1

Болестта протича с пристъпен задух. Пристъпите се дължат на бронхиален спазъм, увеличен секрет и оток на бронхиалната лигавица. В началото се появява предасматично състояние,..
 

Болести на дихателната система

15 яну 2009
·
102
·
12
·
2,547
·
211
·
13

Възпалението на носната лигавица се нарича хрема. Тя бива остра и хронична. Острата хрема може да бъде самостоятелно заболяване или пък проява на общо заболяване (морбили, скарлатина, грип, епидемичен менингит)...
 

Белодробен емфизем

26 окт 2006
·
798
·
2
·
298
·
208
·
22
·
1

Болести на дихателната система; Белодробен емфизем.
 

Характеристики на кръвта

04 юли 2007
·
264
·
3
·
614
·
97
·
15

Функции, обем, кръвни депа, вискозитет, състав...
 

Предмет, цели, задачи и методи на съвременна хигиенна наука

17 ное 2008
·
440
·
61
·
13,412
·
670
·
70

Разработ. на хигиенни норми и изискв. за фактори на външ. с.р – хигиенно нормиране. Хигиен. норми ка колич. ст-сти ...
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по инфекциозни и тропически болести, раздел: чревни инфекции
входен тест по Медицина за Студенти от 5 курс
Тест по инфекциозни и тропически болести върху раздела чревни инфекции. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
33
41
1
1 мин
17.08.2012
Тест медицина - полови системи III част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е трета част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина.
(Лесен)
30
40
1
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Дихателна система

Материал № 401729, от 19 ное 2009
Свален: 174 пъти
Прегледан: 167 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,967
Брой символи: 17,442

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дихателна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения