Големина на текста:
ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
(Развитие на целите, задачите и методите в подготовката на
децата по литература)
Приемствеността е връзката между различни етапи или степени на развитие, която
се състои в съхранение на едни или други елементи или характеристики при преход
към ново състояние. Всеки етап от развитието на децата е основа и подготовка за
следващия. Всяко звено от образователната система изисква степен на развитие, която
улеснява следващото. Това налага диалектическа връзка между подготовката на децата
от детската градина и задачите, които се решават в началното училище.
Децата от яслената възраст трябва да получат подготовка, която улеснява прехода
към предучилищното възпитание в детската градина, а децата от 3 до 6 годишна
възраст да достигнат степен на развитие необходимо за обучение в училище.
Приемствеността предлага безболезнена смяна на стереотипа от едни условия към
нови. Тя осигурява съответен интерес към учението, организираност, развитие на
учебната дейност, което в първи клас на началното училище позволява да се пристъпи
към методи и форми, активизиращи психическите процеси. При наличието на
приемственост се извършва по- резултатно и ускорено преходът от нагледно – образно
към понятийно мислене.
Проблемът на приемствеността не е елиминира възрастовите особености на децата.
Въпреки, че по принцип приемствеността засяга целите, задачите и методите на
обучение и възпитание, тя не означава внасяне на съдържание и методи от началното
училище в детската градина, нито продължаване в училище с методи изцяло
използвани в детското заведение. Всяка степен от детското развитие има свои
особености, които налагат особености и по отношение на съдържанието и методите на
обучение.
Тук ще се спрем на приемствеността, която се осъществява в литературното
обучение, като се има предвид, че литературното обучение е важна част от обучението
по езика и в предучилищната, и в началната училищна степен.
Приемствеността в литературното обучение е принцип, който изисква съобразяване с
него и в двете посоки. За да бъде действен и максимално ефективен, той трябва да се
съблюдава и при провеждане на възпитателните взаимодействия в детската градина, и
при осъществяване на учебно – възпитателния процес в началното училище.
В рамките на предучилищното заведение трябва да се извършва системна и
целенасочена работа за достигане на определено равнище на емоционална и
интелектуална личностна готовност за училищно обучение. Подготовката трябва да е
съобразена както с качествената промяна, която настъпва в социалната позиция на
детето, и с изискванията предявени от училището, така и с целите и задачите на
възпитанието и обучението в следващата образователна степен съобразено с основното
учебно – възпитателно взаимодействие в началното училище. Необходимо е началното
училище да отчита достигнатото равнище на подготвеност в рамките на
предучилищните заведения и оптимално да то използва за собствените си цели и
задачи.
Ако не се отчете адекватно достигнатото равнище на подготвеност в детската
градина и ако то не намери оптималното си използване в началното училище, тази
подготвеност, ще загуби част от смисъла си и тогава едва ли би могло да се говори за
приемственост.
Обикновено се говори за три основни направления на готовността за училище –
интелектуална готовност, личностна готовност за обучение и училищна зрелост. Други
автори говорят за четири компонента на готовността – мотивационен, волеви, умствен
и нравствен.
Говорейки за реализирането на приемственост в литературното обучение между
детската градина и началното училище, ние тук разглеждаме проблеми в контекста
главно на така наречената интелектуална готовност. И тук обикновено се имат предвид
обща и специална готовност за обучение. Връзката между общата и специалната
готовност не е еднопосочна. Счита се , че специалната подготовка е част от системата
на общата подготовка. И тя се свежда не само до усвояване на отделни знания и
умения, свързани с бъдещите учебни дисциплини, но и подпомага цялостното развитие
на детето и разгръщането на неговите възможности.
Запознаването с художествената литература при обучение по роден език в детската
градина има своя крайна цел формирането на поетичен слух като основа и
предпоставка за формиране на самостоятелна художествена дейност. Запознаването с
художествената литература при обучението по роден език де отбелязва като важна
задача в системата на обучението по роден език в детската градина. Художествената
литература се разглежда като мощно средство за формиране на всички страни от речта
на децата: и фонетичната, и лексикалната, и граматичната. Отчита се и влиянието й за
обогатяване на речника с нови думи, а давайки прекрасни образци на литературна реч,
въздейства върху емоциите и създава условия за повишаване на говорната активност,
подбужда към самостоятелно творчество.
Основни задачи, които си поставя запознаването с художествената литература в
предучилищните заведения, са няколко: децата да се научат да слушат произведения;
правилно да разбират и усвояват съдържанието на произведението; да научат наизуст
произведението; да могат изразително да изпълняват произведението.
Според методиката децата трябва да преживеят чувствата и настроенията, които
авторът е вложил, да съпоставят изобразеното с фактите от живота, да осъзнаят
мотивите в поведението на героите и нравствените им качества, да дават мотивирана
оценка на героите и техните постъпки.
Подчертава се, че за децата важно да имат формирани умения за анализ на
литературно произведение. А това значи, преди постъпване в училище детето да умее
да определи главните герои в произведението , да изказва своето отношение към тях, да
определи литературния вид на произведението, да долови и посочи най – ярките
примери на образна художествена реч (сравнения, етапи и пр.).
Друга задача е свързана с формирането на поетичен слух у детето т. е. умението
практически да се различават основните литературни жанрове и да се чувства
ритмичната метрична организация на думите в литературната форма. Има и такава
задача: да се формира у децата самостоятелност и творчески способности за
художествено – речева и театрално – игрова дейност: изразително изпълнение на някои
по – достъпни художествени, изпълнение по роли, драматизация или театрално
представление,самостоятелно изпълнение и пр.И една по – обща,възпитателна задача –
формиране на правилно отношение към книгата и четенето на книги.
Глобална задача на литературното обучение, ориентирана към цялата начална
училищна степен, е да се постигне адекватно възприемане на художествено –
познавателното и идейно – емоционалното съдържание на литературното
произведение, достъпно за възрастта.
Първи клас на началното училище е натоварен с изключително важната и сложна
задача – да осъществи началното ограмотяване.Това е стратегическа задача, без която
не би могло да се провежда обучение не само по литература и български език, но и по
всички други предмети.Грамотността – това е огромната отговорност на началното
училище.Ограмотяването концентрира усилията на ученици, учители и родители през
цялата учебна година в І клас.
По обективни причини в педагогическата практика съществува прекъсване на
процеса на литературно обучение за около шест месеца или цяла учебна година.Към
края на учебната година програмата предвижда следното (като знания и
умения):”отговор на елементарни въпроси, свързани с прочетен кратък текст, с нещо
наблюдавано и …проява на интерес към разглеждане на книга”.
Ако съпоставим тези изисквания с изискванията в детската градина ще видим,че се
създава впечатление, че предучилищните заведения проявяват по – високи изисквания
и поставят по – сложни задачи пред 5 – 6 годишните деца отколкото началното
училище в края на І клас.Това представлява своего рода подценяване на възможностите
на децата, минали през детската градина, и отказ от използване на техните
възможности да боравят с формираните знания и умения за анализ на литературно
произведение.
Нека припомним какви форми на работа с художествените произведения се използват
в детските градини.Основна форма е ЗАНИМАНИЕТО (с едно или две
произведения).Тази форма прилича на урока, защото включва три части – встъпителна,
основна и заключителна.Извън заниманията общуването с литературните творби се
извършва в две форми – организиране на децата за слушане на произведения и
самостоятелно изпълнение на произведения.Освен това четенето се използва и в други
ситуации – разходки, игри, свободни часове и пр.Интересна форма са и литературните
утра или вечери.
Няколко извода:
1.В предучилищните заведения се извършва огромна работа за запознаване с
литературни произведения, ориентирана към бъдещото литературно обучение в
началното училище.
2.В началното училище, особено в първи клас, не се използват достатъчно
придобитите в детската градина знания, умения и навици.
3.В І клас литературната подготовка се прекъсна; букварните текстове имат само
задачата да ограмотяват.Затова текстовете не са художествени, а само адаптирани.
4.Литературното обучение в І клас не трябва да пречи на ограмотяването, а да го
подпомага.
И най – дребното нарушаване на приемствеността между предучилищното
възпитание и обучението в началната степен не води към добри резултати.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Приемственост между детската градина и началното училище

Развитие на целите, задачите и методите в подготовката на децата по литература...
Изпратен от:
Kole Secharski
на 2009-11-01
Добавен в:
Анализи
по Педагогика
Статистика:
206 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Педагогика рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Неучащи
 
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
31
1
6 мин
05.09.2013
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Труден)
45
52
1
1 мин
15.10.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Приемственост между детската градина и началното училище

Материал № 391628, от 01 ное 2009
Свален: 206 пъти
Прегледан: 248 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 801
Брой символи: 7,293

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приемственост между детската градина и началнот ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонка Маршелева
преподава по Педагогика
в град Шумен
с опит от  19 години
6

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения