Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
Големина на текста:
Защитени територии
Защитени територии
Идеята за опазване на природата възниква още в древните цивилизации. В
Индия около 250 години пр.н.е. съществуват закони, които покровителстват
животните и горите. Горски местности, наричани “абхайярана”, представляват
защитени територии. В много други древни страни и народи съществуват
свещени места, където ловът, риболовът и изсичането на дърветата е строго
забранено. В тези места бозайниците, птиците и рибите могат спокойно да
отглеждат потомството си. В тези далечни времена, когато ловът и риболовът са
жизнено необходими и често единствен източник на прехрана, от запазването на
свещените места зависи благополучието и животът на хората. По-късно, през
Средновековието, охраняваните обекти са основно горите, които стават
притежание на много европейски владетели и благородници.
Бързата индустриализация, характерна за XIX и началото на XX век,
довежда до масово унищожение на горите, както и на много животински видове
в Света. С бързи темпове се унищожават бизоните в Америка, слоновете,
носорозите и антилопите в Африка и Азия. В много райони на света растителния
и животинския свят са застрашени. Много учени, държавници и политици
осъзнават опасността, заплашваща съществуването на човека, който е свързан и
зависим от природата. За да се запазят редки животински и растителни видове, в
много страни започват да организират защитени територии - резервати, в които
са забранени ловът, риболовът, изсичането на дървета и събирането на
лекарствени растения.
Сред първите в света защитени територии са паркът “Фонтебло” край
Париж - обявен през 1853 г. и Йелоустонският национален парк в Северна
Америка, създаден през 1872 г., чиято територия обхваща местността със същото
име в Скалистите планини. На територията му има 3000 гейзера.
Необезпокоявани от човека, там живеят някои редки едри бозайници - мечката
гризли, американският лос, еленът вампити, канадският муфлон и др.
Горските екосистеми са от световно значение, като „горещи точки“ за
биоразнообразието, като резервоари за вода и изключителни обекти на
природното наследство, където биоразнообразието е свързано с културното
наследство. Основните заплахи произтичат от обезлесяването, незаконната сеч,
незаконното събиране на диви растения и лов на животни, както и
унищожението на местообитанията чрез неконтролиран огън и селскостопански
намеси, а също така и неблагоприятните въздействия от не добри
инфраструктурни проекти.
Прекрасните планините в България обхващат и предпазват образци от
естествени екосистеми, обявени за резервати. Те са едно от малкото убежища за
много редки растения и животни със световно значение. Планините опазват най-
богатите природни ресурси и имат най-голяма площ от всички защитени
територии, за да се позволи на естествените процеси в природата да протичат с
минимална човешка намеса. Биологичното разнообразие, съхранено в
българските планини, е ценно както за страната, така и за Европа, и за цялото
човечество. То е обект на внимание и интерес от международната общност. За
неговото съхранение българското правителство получава помощ по
споразумения за сътрудничество от правителствата на Съединените щати,
Швейцария и други страни.
Флората е многобройна и разнообразна, тя включва над 3 500 вида висши
растения. България е на пето място в Европа по брой видове. На територията на
българските национални паркове са установени 2/3 от растителните видове в
страната. С високо природозащитно значение са 1/6 от тях. В Червената книга са
вписани 179 вида на България, 92 вида са защитени по българското
законодателство, а 56 вида са защитени по международното законодателство.
Днес националните и природни паркове, резерватите и природните
забележителности, известни още като защитени територии, заемат едва 5% от
страната, въпреки че България е на едно от първите места в Европа по богата и
запазена природа. И за сравнение - в другите европейски държави защитените
природни територии са средно 12% от цялата площ на страната. Защитените
територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни
или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съществуват
няколко категории защитени територии приети със Закон за защитените
територии /ЗЗТ/ от 1998 г., а именно:
? резерват;
? национален парк;
? природна забележителност;
? поддържан резерват;
? природен парк;
? защитена местност
Още преди появата на човека и активната му намеса върху природата,
цялата планета съществува като един "резерват". Днес в понятието резерват се
включват защитени от закона местности, в които живеят редки или защитени от
изчезване интересни животински и растителни видове. Под закрила в
резерватите са всички елементи на биологичните съобщества - дори растения и
животни, които на други места са многобройни. Това е особено важно условие,
тъй като и най-малката промяна във видовия състав може да доведе до пагубни
последствия. В резерватите е забранена всякаква стопанска дейност, а
присъствието на хора се допуска само в крайни случаи и то предимно учени.
Целта е те да останат непокътнати естествени "научни лаборатории", в които да
се проследява развитието на живата и неживата природа.
Днес резерватите в България наброяват общо около 55 бр. За резервати
се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи забележителни диви
растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите се
управляват с цел:
- запазване на естествения им характер;
- научна и образователна дейност и екологичен мониторинг;
- опазване на генетичните ресурси;
- запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени
редки, ендемитни и реликтни видове;
2
- развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.
В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
- тяхната охрана;
- посещения с научна цел;
-преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с
образователна цел;
- събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел
или за възстановяването им на други места в количества, начини и време,
изключващи нарушения в екосистемите;
- потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени
вследствие на природни бедствия.
Някой от тях са:
- “Силкосия” е първият обявен резерват в България през 1931 г.,
разположен между селата Българи и Кости. Резерватът обхваща територия от
396 хектара в планина Странджа. Теренът в “Силкосия” е изключително
разнообразен, но в по-ниските части преобладават влажни блата, в които се
съхранява растителност характерна за централна Европа. Резерватът заема
територии между 100 и 250 м надморска височина и по този начин е един от
ниските резервати в България.
- В резервата “Парангалица” е запазена част от една от най-старите
иглолистни гори в Европа - отделни смърчове достигат повече от 60 метра
височина. Това е вторият най-стар резерват в България, обявен през 1933 г.
Името "парангалица" от гръцки означава “забранено място”. Резерватът се
намира в Национален парк "Рила", в Югозападния дял на планината и
обхваща територия от около 1500 хектара.
- “Боатин” се намира в най-западната част на национален парк
“Централен Балкан” под връх Тетевенска баба, където растат 200-годишни
букови гори. Обявен е за резерват на 12 юни 1948 г. Обявен е за биосферен
резерват по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. Има голямо
разнообразие от пойни птици, наблюдават почти всички видове кълвачи,
които се срещат в България. Повечето от тях присъстват в “Червена книга” на
България. На територията на резервата живее кафява мечка, срещат се също
и сови.
- “Джендема” е най големият резерват в национален парк Стара
планина. Обявен е за такъв на 28 март 1953 г.. Заема площ от 4220 хектара и е
един от най-големите и недостъпни резервати в България. В него се намират
едни от най-непристъпните места в страната ни - страховити пропасти,
високи водопади, отвесни скали.
- ”Узунбоджак” е най-големият резерват в Странджа планина, където
расте малка част от многовековна девствена гора. Обявен е за резерват през
1956 г. с обща площ от 2581,5 хектара. Климатът в резервата е
средиземноморски със средни януарски температури от 2 – 3 C
o
. Резерватът е
разположен на юг от село Кости и се намира в долината на река Резовска на
близо 20 километра от устието на реката. Установени са 651 вида и подвида
висши растения, 65% от горите са дъбови, а 30% са букови.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Защитени територии

Идеята за опазване на природата възниква още в древните цивилизации. В Индия около 250 години пр.н.е. съществуват закони, които покровителстват животните и горите...
Изпратен от:
dediha
на 2009-10-21
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
280 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Замърсяване на околната среда

23 ное 2011
·
222
·
23
·
730
·
728
·
85

Презентация по темата "Замърсяване на околната среда"...
 

Проблеми на околната среда

31 мар 2008
·
385
·
2
·
591
·
215
·
42

Проблемите на околната среда са едни от най-сериозните пред които се изправя човечеството днес. Много страни по света търсят начини да съхранят околната среда. И много методи се изпробват за това. Но всички те са в състояние да се докоснат само до това...
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,413
·
9
·
736
·
626
·
54
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

"Грижите" на човека за планетата Земя

18 яну 2008
·
136
·
2
·
517
·
121
·
8

Известно е, че планетата Земя е единствената позната за сега, на която има живот, благодарение на кислорода, слънцето и водата. Човека с намесата си до голяма степен променя биологичното равновесие, което в последствие се оказва пагубно за самия него...
 

Битови и промишлени твърди отпадъци. Технологии за рециклиране и обезвреждане на отпадъците

27 сеп 2007
·
1,453
·
7
·
1,177
·
660
·
169
·
1

Отпадъците са едни от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става все по-сериозен.
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
142
1
1 мин
28.02.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
15
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Защитени територии

Материал № 386239, от 21 окт 2009
Свален: 280 пъти
Прегледан: 323 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,083
Брой символи: 26,389

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защитени територии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
113 21

Теодора Тодорова
преподава по Екология
в град София
с опит от  2 години
241 21

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения