Големина на текста:
47. Корпоративно подоходно облагане. Системи на данъчно облагане на корпоративните
доходи. Видове корпоративни данъци. Организация на корпоративното подоходно
облагане: данъчно задължени лица, определяне на данъчната основа, начин на плащане,
преотстъпване на данъка.
Корпоративното подоходно облагане се урежда с ЗАКОН за корпоративното подоходно
облагане (Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. – в сила от 01.01.2007 г.)
Обекти на облагане
1. печалбата на местните юридически лица;
2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително
организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и
от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
3.печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в
Република България;
4. доходите, посочени в този закон, на местни и чуждестранни юридически лица от
източник в Република България;
5.разходите, посочени в част четвърта;
6.дейността на организаторите на хазартни игри;
7.приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
8.дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско
корабоплаване.
1. Избор на ик. база за корпоративен дан.
2. С-ми за дан. облагане на корп. д-д,в зависимост с интеграц. му с личния д-д.
3. Особености на корп. подоходно облаг. у нас
? особености на корп. данък /кд/
? данъци при източника
? данъци в/у разходите
? алтернативни данъци.
Зависи от това какво се разбира под понятието печелба. Тя може да се разбира като доход на
произв. фактор капитал. При произв. влагане капиталът получава възвращаемост в зависимост от
продуктът, който е създаден. В рамките на 1 държава капиталът е неограничено мобилен и се
насочва към онзи отрасъл, където възвръщаемостта е най-голяма. Ако данъкът облага дохода от
капитал, това означ. че възвръщаемостта на капитала се намалява с един и същ %. Това прави дан.
в/у печелбата толкова неутрален, колкото и ддс.Ако корп. доход се схваща като данък в/у дохода
от капитала икономическата му база ще бъде = приходите на фирмата - текущи и произв. разходи -
амортизацията. Това предполага облагането на редица капит. д-ди, като д-ди от лихви, както и д-
дите на акционерите от дивиденти. Възможно е корп. дан. да се разглежда като дан. в-у иконом.
печалба. Това съотв. в-у разбирането за печалбата, като възнаграждение за поетия риск и
предприемчивост на предприемача. Ик. печелба е надбавка над обич. печалба.Обич.печалба е
налице, когато средствата се влагат в нискорискови инвестиц. проекти. Когато данъка облага ик.
печалба, той облага прирастта на доход.
Ик. база в този случай е = приходи - текущи произв. разходи - амортизации, плащания на
дивиденти. Същата база кореспондира и на разбирането за печалбата като рента, която е
възнаграждение за ползване на уникални или огранич. в предлагането си произв. ф-ри.Рентата
съвпада с ик. печалба, но за разлика от нея, нейното получаване не се свързва с поемане на
рискове, а със ситуацията на пазара. Предимството на тази ик. база, се състои в това, че държи с-ка
за възможността някои от корпорат. д-ди да се превърнат в лични д-ди на ФЛ. За да не се обложат
двойно с еднакъв подоходен д-к, за предпочитане е лихви и дивиденти да се извадят от ик. база на
корп. д-к.
Големият проблем в дан. практика е, че повечето държави разрешават изваждането на лихв.
разходи от фирм. приходи, но не и дивидентите от фирм. приходи. Това води до реализиране на
дан. спестявания от корп. д-к и обуславя склонност към дългово финансиране капитала на
фирмите.
Моделиани и Милър припомнят, че в условия на д-ци, съотношението на дългов към СК се
определя от момента, в който допълнителните дан. изгоди от лихв. р-ди се изравняват с
допълнителните р-ди от по-високия риск за фалит на Фирмата.
2. С-мите най общо биват : с и без интеграция.
1. С интеграция
? на ниво фирма
-изваждат се дивидентите от данъчното облагане/не се прил./
-с-ма със споделена ставка
? на ниво акционер
-с-ма с поделено дан. задължение
-пълна интеграционна с-ма
2. Без интеграция – (класически) - без интеграция на личен и корп. д-к.
При класическата с-ма проблемът с двойното облагане на разпред. печалба е най-сериозен. Това
увелич. ефективното дан. бреме в-у разпределената печалба спрямо капитализ. печалба. Причината е, че
прихода се облага на ниво корпорация и ако впоследствие има решение за разпределение на част или
цялата нейна печалба като дивидент, доходът от тях се облага и на ниво ФЛ - чрез д-к при източника.
Недостатък е двойното облагане на един и същ доход при 2 различни субекта в рамките на една и
съща д-ва. Причина за това двойно облагане е, че се приема, че корпорациите и ФЛ имат собств.
идентичност и платежоспособност. Това бреме тежи повече на акционери със средни и ниски д-ди - има
регресивен х-р. Дискриминира развитието на капит. пазар и облагодетелства капитализ. на печелбата.
Предимство е , че е сравнително лесна за прилагане и осиг. изобилие от приходи на фиска.
С-МА С ПОДЕЛЕНА СТАВКА - Тук разпред. и задърж. печалба се облагат разделно с дан. ставки.
Важен е изборът на дан. ставка . Ако дан. ставка в-у неразпред. печелба е по-висока ще се благоприятства
финансиране с емисии на акции и развитие на капиталовия пазар. Прилага се в Германия, където ставката
в-у задърж. печалба е 40%, а в-у разпределението - 29%. Във Франция е обратно. В Естония съответно
-0% и 26%.
С-МА ЗА ПОДЕЛЕНО ДАН. ЗАДЪЛЖЕНИЕ
На ниво корпорация се плаща корп. дан., като част от него се приписва все едно че е личен
подоходен дан., платен от ФЛ - акционер. Обикновено получения брутен дивидент се облага със средна
ставка, получена като средна величина от ставките от прогесивн. подоходно облагане. Тя позволява, ако
акционерът е богат и плаща при по-висока ставка подох. си данък, да ползва платения от корпорат. дан. к-
т и само да довнесе ако личния дан. е по-голям от корпоративния. Ако лицето е със средни доходи, то не
внася личен дох. данък. Системата е сложна за администриране и се прилага във Великобритания, Малта,
Сингапур, Астралия и др.
ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИОННА С-МА.
Има облагане при източника на ниво Ф. Лицето включва дохода в год. си декларация и се облага с
присъщата ставка по прогрес на лично подоходно облагане. Платеният от Ф данък при източника се
признава като дан. к-т и намалява личнния подоходен данък.
3. От 2003 г. ставката на КД постоянно намалява и от 30% в момента е 10%. Има положителен
сигнален ефект в-у инвеститорите. Премахнат е данъкът за общините, който беше част от системата на
КД. У нас се прилага класическата с-ма на облагане, като тя има облекчение, тогава когато получател на
дивиденти е местно ЮЛ и чуждестр. ЮЛ с място на стопанска дейност у нас. Те имат възможност да
приспаднат получените приходи от дивиденти от данъчната си основа за КД. Тези дивиденти не се
облагат и с данък при източника – (7%). Ако получателите на дивид. са местни ФЛ, местни ЮЛ не
търговци, чуждестр. ЮЛ, тогава има двойно облагане с КД и данък в-у дивид. - 7%. Ефективното дан.
бреме за подобни лица е 16.3% и е 3 пъти по-ниско от същото през 2002 г.
Изцяло се прилагат европейски директиви, които освобожд. дивидентните плащания от подоходни
данъци. Условието е тези дивид. плащания да са м-у дъщерна фирма в срана чл. на ЕС и фирма-майка в Б-
я, като фирмата-майка е ДЗЛ по КД и поне 2 години тя да притежава мин. 15% от капитала на дъщерната
компания. Тя не плаща КД в-у начисления фин. приход от дивиденти. Ако българската дъщ. фирма
начисли дивиденти на фирмата-майка, в страна от ЕС, не трябва да удържа 7% дивидент при източника.
Условието е същото. Фирмата–майка е дан. задължена по КД в своята страна и поне 2 год. да притеж.
мин. 15% от капитала на дъщерната фирма.
При КД има възможност от приходите да се вадят лихвените разходи. Въпреки това, поради
голямата фирмена задлъжнялост, в нашия КД се предвижда възможнотта за регулиране на слабата
капитализация. Слаба капитализация е налице за онези фирми, при които привлечения към СК е 3/1 или
повече. При регулиране на слабата капитализация се следи дали опр. лихвени разходи надвишават
определен в закона норматив. Нормативът : НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 x ФРПЛ, където:
НРЛ са непризнатите разходи за лихви;
РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат, преди всички разходи и приходи от лихви.
В кръга на регулираните лихвени разходи се включват : лихви по търговските к-ти, лихв. по заеми
от съдружници и др. Тук не се отнасят лихв. по банови к-ти, фин. лизинг, наказателни лихв . за закъснели
плащания, лихв. при пресрочване на държ. вземания. Ако тези лихви превишат норматива, отиват в
увеличение на счетоводн. фин. резултат. Впоследствие в Б-я това увеличение може да се прояви като
намаление на фин. р-тат на фирмата. Те са временна разлика.
След 1.1.2007 се промени образуването на дан. основа. Данъчната основа за определяне на
корпоративния данък е данъчната печалба. /ДАН. ФИН. РЕЗУЛТАТ/ Данъчен финансов резултат е
счетоводният финансов резултат
Положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба.
Отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба
Данъчната ставка на корпоративния данък е 10%. Данъчният период за определяне на
корпоративния данък е календарната година, освен когато в закона е предвидено друго.
За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на
учредяването им до края на годината, освен ако в закона не е предвидено друго.
Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува
със:
1. данъчните постоянни разлики (ДПР);
2. данъчните временни разлики (ДВР);

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Корпоративно подоходно облагане

Корпоративно подоходно облагане. Системи на данъчно облагане на корпоративните доходи. Видове корпоративни данъци. Организация на корпоративното подоходно облагане: данъчно задължени лица...
Изпратен от:
Карел
на 2009-10-18
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
610 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси рядко сваляни с 7 - 10 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
627
·
20
·
3,378
·
587

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Управление на риска

16 мар 2008
·
686
·
3
·
527
·
135

Управлението на риска представлява съвкупност от методи и средства за анализ, оценяване и регулиране на степента на несигурност в процеса на стратегическото ръководство на организациите...
 

Банково дело

29 фев 2008
·
487
·
3
·
270
·
111
·
1

Просто и сложно олихвяване, формури, примери по банково дело.
 

Лихви и лихвена политика

03 сеп 2008
·
394
·
11
·
3,981

Лихвена политика. Роля на лихвите. Видове лихви...
 

Теоретични основи на финансите. Причини за възникване и същност на финансите

14 апр 2009
·
165
·
8
·
1,534
·
150

Парите и финансите са основни икономически категории. Те са взаимно свързани и обусловени една от друга...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Корпоративно подоходно облагане

Материал № 384541, от 18 окт 2009
Свален: 610 пъти
Прегледан: 576 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,964
Брой символи: 17,303

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корпоративно подоходно облагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения