Големина на текста:
ЖИВОТЪТ НА ХЪШОВЕТЕ В ЧУЖДАТА СТРАНА
/ І и ІІ глава /
І. Увод:
В повестта “Немили-недраги” Вазов разкрива нерадостния, изпълнен с мъки и неволи, емигрантски живот на
българските хъшове в чужбина. Те са хора със славно минало, за които най-достойният жит. избор в робското време е
борбата за свободата на поробеното отечество, а несретният емигрантски живот е само спасение от смъртта,
заточението и тъмницата. Писателят рисува неугасимия стремеж на хъшовете за борба и саможертва в името на
родината. Худ. текст преплита “битовото и героичното, великото и дребнавото “, за да придаде човешки измерения на
патриотизма и подвига.
ІІ. Теза:
Тези две страни в битието на емигрантите са разкрити още в екаспозицията на повестта. Самото заглавие,
както и някои худ. похвати, използвани от твореца, подчертават, че хъшовете водят мизерен и грешен живот сред
студенината на едно враждебно настроено към тях общество. Но те не се предават, не спират своята битка за парчето
хляб, не позволяват мизерията да помрачи идеалите им. Така величавото и жалкото, героичното и мъченическото у
тях се раждат от сивия и неприветлив делник и се преплитат с болката и отчаянието в собствените им души.
ІІІ. Изложение:
1.Какво внушава описанието на обстановката в началото на повестта:
Чрез описанието на обстановката в началото на повестта Вазов ни въвежда във времето и мястото на
действието, като акцентува върху нерадостната съдба на героите в чужбина. В Румъния хъшовете живеят свободни,
но в атмосфера на студенина и негостоприемност. Чуждата земя ги подслонява с безразличие – като мащеха, а не като
майка. Но хъшовските пориви и копнежи не са угаснали. Героите живеят с мисълта, че скоро ще дойде денят, когато
отново ще бъдат полезни на родината си и с оръжие в ръка ще извоюват нейната свобода.
а/ описание на нощна Браила
Повестта започва с описание на нощна Браила, което внушава мрачно и тягостно настроение. Това
впечатление се подсилва от дребните, но важни детайли – влажна и мрачна нощ, студена декемврийска мъгла, която
задушава с отровния си дъх последните минувачи; мъжделиви фенери, разпръскващи мътна и неопределена светлина.
Пустите улици, затворените лавки и магазини подсилват представата за негостоприемната чужбина. Отритнатите от
България са чужди в Румъния – отхвърлени и изолирани от обществото, бездомни и самотни. В описанието на
студената нощ и неприветливия град Вазов акцентува върху чувството за безприютност и самотност.
Друго настроение създават описанията на тютюнджийските лавки и кръчми. Наивните патриотични надписи
и картини по стените подсказват, че въпреки всички страдания хъшовете остават пламенни родолюбци и
революционери. Те помнят героичното си минало и се гордеят с него.
б/ описание на кръчмата на Странджата
Постепенно описанието се стеснява и авторът насочва вниманието си към “Народната кръчма на
Знаменосеца”. Надписът говори красноречиво какъв е нейният съдържател – той е един от най-смелите и най-
всеотдайни бълг. революционери. Чрез контраста между “будната кръчма” и заспалия град, между светещото
прозорче и тъмните улици Вазов разкрива противопоставянето между хъшовете и румънското общество, което е
безразлично към техните идеали, чуждо на техните стремежи. Кръчмата на Стр. е единствен дом на бълг. патриоти в
чужбина, единственото място, където могат да получат сигурен подслон и топла храна. Описанието на обстановката
дава представа за условията, при които живеят емигрантите. Кръчмата е дълбока изба, осветена от една “опушена и
полуразбита лампа”, тук въздухът е “топъл и задушлив”, наситен с “кисели изпарения”. Епитетите красноречиво
говорят за немотия и мизерия и свидетелстват за студенината и безучастието на рум. общество към съдбата на
прокудените българи.
Но силният патриотизъм им дава сили да преживеят всички несгоди. Към такъв извод насочват романтичните
картини и литографиите по стените. Важни са не техните худ. достойнства, а опитът да се обезсмърти героичното и
славното минало на хъшовете. Тези картини напомнят на бездомниците свещения смисъл на тяхното мъченичество.
Извод:
Още в първите страници на повестта чрез описанието на обстановката, в която живеят героите, Вазов създава
представа за техните мисли, мечти и стремежи. Хъшовете живеят в мизерия и оскъдица, но несретният им живот е
посветен на мисълта за борбата.
2.Каква представа за хъшовете изграждат портретните им описания:
Особено място сред худ. похвати, които използва Вазов заема портретното описание. Чрез него писателят
въвежда героите си в текста, стреми се да ги индивидуализира, но и да покаже общото, типичното в образа на бълг.
хъш. Чрез портретните описания Вазов разкрива гер. минало на хъшовете, жалкото им настояще и внушава онова,
което обединява тези различни по външност и темперамент мъже – мисълта за поробеното Отечество, в името на
което са готови на безкористна саможертва.
а/ гер. минало – то личи най-ясно в описанието на Стр. и Македонски.
Стр. е най-старият измежду хъшовете в кръчмата, снажен великан, дълголик, с брада. Белезите от стари
зараснали рани по челото му свидетелстват за участие в люти битки срещу поробителите.
Името на Мак. звучи гръмко и напомня за славно минало. Лукавите дръзки очи на героя го характеризират
като човек на риска, който не се бои от опасности и трудности, но понякога е способен и на непочтени постъпки. Така
Вазов внушава осн. в неговия характер – хитрост и авантюризъм, примесени с непоколебима готовност за саможертва.
б/ несретното настояще:
Като представя хъшовете, Вазов наблюдава не само индивидуалното във физ. им образ, но и онези белези,
които са оставили немотията, гладът, болестите.
Стр. има болнав изглед, станал е жълт и сух като скелет, а гърдите му често се раздират от измъчващата го
туберкулозна кашлица. Връхната дреха на Мак. е извехтяло палто без копчета. Хаджият е едва 30-годишен, а лицето
му е сухо и жълто, а лицето на Попчето, който е още по-млад, е почерняло и нагърчено от преждевременна старост.
в/ кое подсказва, че са изцяло посветени на мисълта за Отечеството:
Изражението по лицата на хъшовете, изостреното внимание и психол. напрежение, с което следят или
разказват спомени за водените с врага битки, показват колко скъпи са тези спомени и колко дълбоко са се врязали в
съзнанието им.
Извод: Героите са измъчени, отслабнали, гладуването се е отразило върху лицата им, но несретният им живот
не е убил борческия им дух, отчаянието не ги е докоснало.
3.Каква е худ. роля на лирическото авторово отстъпление във ІІ глава:
Във ІІ глава Вазов прекъсва повествованието и се намесва пряко в лирическо отстъпление, за да
характеризира хъшовете, но вече не като участници в конкр. случки, а за да направи обобщение за техния нерадостен
живот и да даде оценка на нерадостната им съдба.
а/ страданията в чужбина:
В чуждата страна животът на прокудените от родината си емигранти тече ден за ден, сякаш безсмислен и
лишен от цел и посока. Печални са и перспективите за тяхното пребиваване в чужбина – “недояли корми и обелени от
скитане крака”. И днешният, и утрешният ден са белязани от глада, мизерията, унизителните подаяния, принудата да
стават “кокошкари”.
Героите са откъснати от род. земя, от семействата си. Рет. въпроси разкриват невъзможността на героите да се
завърнат в отечеството при близките си.
Образното сравнение на румънското гостоприемство /ц/ подчертава пренебрежителното и дори враждебно
отношение на рум. общество към отритнатите от родината си революционери. В Румъния те са обиждани, унижавани,
презирани и това отношение е свързано с неразбирането на хъшовските пориви и стремежи. Контрастът между
възвишените идеали на героите и безразличието на околните е худ. обобщение за тежестите на поетия от емигрантите
път. Тяхното отшелничество е изпитание за дух. им устойчивост, отказът от уюта на род. дом и любовта на близките е
поредната им жертва в името на България.
б/ носталгията по родината:
Макар да са приели доброволно мъченичеството в чужбина, хъшовете носят непрестанно образа на родината
в сърцата си и мечтаят да се завърнат в нея.
Изпълнени с носталгия, с наранени души, защото най-скъпото за тях – миналата им слава – е “окаляна от
презрението”, те ходят често на брега на Дунава.Дълго гледат “зелените хълми” и сърцата им се свиват от още по-
силна болка.
Чрез олицетворяването и опредметяването на родината се подчертава драматизма на чувствата, силата на
вълнението. Антитезата /ц/ подчертава близостта и непостижимостта на родината. Само Дунав е граница между
унизителното емигрантско съществуване и мечтаното завръщане в родината, но тази граница е непреодолима.
Поредицата от възклицателни изречения разкрива градацията на чувствата – силна, неутолима обич,
безгранична болка и тъга. Тук образът на родината се идеализира.
Извод: Лир. отстъпление е израз на авторовата позиция, на авторовото възхищение и преклонение пред
мъчениците на Отечеството. Те покоряват със своя всеотдаен патриотизъм и безкористност.
в/ сънят на Бръчков
В светлия образ на родината, изграден в лир. отстъпление, естествено се вплита и сънят на Бръчков. Романт. и
гер. образи и картини изникват в съзнанието му. Той се вижда как сече турците, как “Балканът се люлее”, как от
гърменето на пушките цялата гора “ехти и стене’. Сънят на Бръчков потвърждава изострената му чувствителност,
ром. му душевност и възхищението му от хъшовете.
Чрез нег. образ Вазов поставя проблема ще успее ли идеалистът, мечтателят да опази младежките си пориви
или те ще угаснат в суровите изпитания на емигрантския живот.
ІV. Заключение:
В І и ІІ глава чрез описанията и чрез лир. отстъпление Вазов разкрива драмат. съдба на бълг. хъшове –
“балкански орли в клетка”, принудени да водят жестока битка за оцеляване в чуждата страна. Но всеки от тях носи в
сърцето си спомена за юнашките си подвизи и е готов да откликне отново на зова на Отечеството. В това преплитане
на героично и драматично се крие обаянието на този ‘нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Немили-недраги", Ив. Вазов

План-конспект за съчинение разсъждение върху І и ІІ глава...
Изпратен от:
dianays
на 2009-10-18
Добавен в:
Съчинения разсъждения
по Литература
Статистика:
67 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за 5-ти клас по Литература - "Фолклорен модел за света"
тематичен тест по Литература за Учители от 5 клас
Тестът е съсредоточен върху фолклорния модел за света в произведенията "Тримата братя и златната ябълка", "Златното момиче", "Троица братя града градяха". Предназначен е за ученици от 5-ти клас. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
16
1
1
10 мин
02.08.2018
Тест по Литература за 11-ти клас върху лириката на Ботев
тематичен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията след изучаване на творчеството на Ботев, както и за подготовка за ДЗИ. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
16
4
1
4 мин
06.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

"Немили-недраги", Ив. Вазов

Материал № 384479, от 18 окт 2009
Свален: 67 пъти
Прегледан: 137 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Съчинение разсъждение
Брой страници: 2
Брой думи: 927
Брой символи: 8,052

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Немили-недраги", Ив. Вазов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Илиева
преподава по Литература
в град Варна
с опит от  27 години
1

Деляна Попова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  6 години
459 34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения