Големина на текста:
13.Х-ка на парите.
Предпоставки за възник. и знач-е на парите (П):
П. извървяват дълъг път на еволюц. възникване и разв-е. Причините за генезиса на П.,
обосновани от ? школи и автори, основно се свързват със закономер. в разв-ето на
стоковото п-во и размяна, и роля на д-вата като „създател“ на П.
Историята на възникв. на П. започва от натурал. размяна /бартерът/,когато е налице 1
отворена система на обществ. раздел-е на труда и множество частни производители, к/о
осъществ. отчуждаването на продуктите на своя труд. С, чиято потребит. ст-ст служи за
измерване на ст-стта на друга или други стоки изпълнява ролята на еквивалент. При
натурал. размяна не е възможно да се осъществи натрупване, като процес на съхраняв.
и пренасяне на ст-стта тъй като нито 1 от С не е приета като всеобщо покупат.
средство.Преодоляв. на тези и др. неудобства на бартерните сделки става ч/з П. В
зависим. от степента на разв-е на стоковото п-во и размяната стихийно и постепенно се
отделя 1 стока, к/о започва да се проявява в кач-вото на всеобщ еквивалент. Следоват.
възникването на П. се свързва с епохата на 1то голямо обществ. раздел-е на труда. С к/о
се обособява като пари, като всеобщ еквивалент, освен собствените си физични,
химични и др. св-ва има и способ. да задоволява и др. чов. потребности, т.е. тя получава
и допълнит. обществена потребит. ст-ст. Причината за допълнит. обществ. потребит.
ст-ст на С, к/о се обособява като П, е обществ. роля, к/о тя изпълнява като всеобщо
покупат. средство, изразяваща се в her всеобща разменяемост в сферата на
обръщението. С, к/о в усл-ята на стоковото п-во задоволява обществ. потребности е П.
Към наложилите се в t изисквания за кач-вата към паричната С могат да се посочат:
1.Да има делимост, т.е. да са делими на малки части, без да се променя her кач-во, за да
могат да се осъществяват по-малки покупки.
2.Тази С да е качествено еднородна, т.е. her качеств. х-ки да са еднакви, независимо от
това къде е произведена.
3.С да е удобна за транспортиране, т.е С, к/о изпълнява ролята на П. да има голяма ст-ст
в малко кол-во, което я прави удобна за транспортиране от 1 пз към др. пз.
4.Парич. С да е устойчива при съхранение, т.е. да е издръжлива на външни влияния.
На всички тези и др. изискв. към С, к/о ще изпълнява ролята на П, на весобщ
еквивалент на др. стоки, в най-гол. степен са отговаряли благород. метали.
П. възникват стихийно и тяхното разв-е е свързано с непрекъснато разв-е на стоковото
п-во.
Парич. системи-видове и ел-ти на парич. системи.
За определянето на вида на парич. с-ма се изхожда от С от к/о са направени П, за
обслужване на стоковото обръщение. В зависим. от тази особеност парич. с-ми са 2
вида –а)металическа и б)книжни парич. с-ми.
Металич. парична с-ма се проявява в 2 разновидности: биметална и монометална
парич. с-ми. Биметализмът е парич. с-ма, при к/о 2 метала обслужват стоковото
обръщение. Биметализмът е известен в 2те си разновидности: с-мата на паралелните П,
когато стойностното съотнош-е м/у златните и сребърните монети се формира
стихийно, според пз ст-ст на златото и среброто и с-ма на двойни пари, при к/о
стойностното съотнош-е м/у 2та метала, се определя от д-вата по законодат. път.
Монометализмът е парич. с-ма, при к/о 1 метал изпълнява ролята на всеобщ еквивалент
и е в основата на парич. обръщ-е. Златният мономет-зъм за 1ви път като такъв е бил
въведен във Великобрит-я в края на ХІХв. Златният мономет-зъм е съществувал в ?
форми като -златномонетен, златнокюлчев и златнодевизен стандарти.
За класическата форма на златния мономет-зъм –златно-монетния стандарт, е
характерно, че в обръщ-е се намират златни монети, с определено тегло и проба и ? др.
парични знаци като медни и сребърни монети, банкноти, книжни П. и др. к/о свободно
се обменят за златни монети.
При златно-кюлчевият стандарт обмяната на банкноти за злата е можело да се
осъществява само в кюлчета, а не за златни монети.
Златно-девизният стандарт се въвежда от редица страни като Герм-я, Норвегия,
Австрия, Дания и др., к/о имат ограничени златни запаси. При този стандарт
банкнотите се обменят не с/у злато, а с/у валутите на др. страни, к/о на свой ред е могло
да се обърнат с/у злато.
Златно-кюлчевият и златно-девизният стандарт са известни в ик. литература като
непълни или отрязани форми на злат. мономет-зъм. Като последица от ик. криза от
1929-1933г. парич. с-ми, к/о се основават на злат. мономет-зъм се заменят със с-мата на
книж. и кредитни пари.
Д-вата постепенно намалява злат. съдърж-е на монетите, т.е. извежда златото от
парично обръщ-е. На по-късен етап тя пуска в обръщ-е книжни П, к/о представляват
номинални знаци на ст-стта и имат принудит. курс.
Кредит. П. се появяват още п/з Средновек., когато поради гол. несигурност
притежателите на гол. кол-ва златни П, а и поради неудобствата, к/о възникват при гол.
вътреш. плащания, оставят наличните си П. в банкова институция, с/у к/о получават
депозитна разписка. Тези разписки са едни от 1те представители на кредит. П.
Класич. кредит. П.-банкнотите нямат собствена субстанционална ст-ст, но първонач. по
законодат. път е определяно тяхното златно съдърж-е. Това зл. съдърж-е е формирало и
съотнош-ето, в к/о банкнотите са се разменяли за златни монети, при пълноценните
парич. стандарти.
П. и кредита са ? ик. категории. Кредит. П са свързани само с тези кредит. отнош-я, въз
основа на к/о се реализира парична емисия. Осн. емитенти са центр. банки, к/о пускат в
обръщ-е банкноти, к/о са задължит. за плащане. Търгов. банки емитират депозитни П,
въз основа на откритите банкови с/ки, ч/з кредит. си операции.
Съврем. книжно-парична с-ма претърпява редица еволюционни и радикални промени.
До 1та свет. война книж. П, в това число депозитите в ТБ, по всяко t са могли да се
разменят с/у злато. Книж. П, к/о е можело да се разменят с/у злато се наричат
конвертируеми. П/з този период от t златото също е считано за П.
По t и с/д 1та свет. война обмяната на злато с/у книж. П е прекратена, т.е. книж. П
стават неконвертируеми.
В периода с/д 2та свет. война въз основа на договореностите на Бретън-Уудската
парични системи, известна още като златно-доларов стандарт.
На международната конференция в Кингстън-Ямайка п/з 1976г. се създадоха осн. ел-ти
на съврем. м/унар. парич. с-ма. На нея се одобрява отказването от златно-долар. парич.
стандарт и пълната демонетизация на златото, засилва се ролята на Специалните права
на тираж и на МВФ.
Съврем. П са неконвертируеми с/у злато и др. резерви. Те нямат собствена
субстанционална ст-ст, а номинал. им ст-ст е мн. по-гол. от тяхната собств. ст-ст.
Съврем. П се разгл. като парич. представители, като олицетворение, като символи на
ст-стта.
Съврем. парич. с-ма съдържа следните осн. ел-ти:
1.Наимeнование на парич. 1ца.
2.Видове на парич. знаци, к/о се намират в обръщение като законни платежни.
3.Емисионната с-ма.
4.Методите за регулиране и орг-ция на парич. оборот в страната, т.е. парич. политика.
Съставна част на парич. с-ма е нац. парична /валутна/ с-ма, независимо че тя е относит.
самостоятелна.
1.Наименование на парич. 1ца -това е установеният по законодат. път пaричен знак в
съответ. страна, к/о служи за съизмерване и изразяване на цените на С и У.
2.Видове парич. знаци са:
-пълноценни П-те има собствена субстанционална ст-ст.
-непълноценни П. Монетата е отрязък от метал с опр. форма и щемпел на д-вата
удостоверяващ her златно съдърж-е /проба/. Монетите също се делят на пълноценни и
на непълноц. Пълноц. монети са тези, к/о са изработени от благороден метал и
номинал. им ст-ст отговаря на стойностното им съдърж-е, показано с щемпела на д-
вата. Непълноц. монети са от неблагороден метал и номинал. им ст-ст, е по-? от
действит. им ст-ст.
Непълноц. П са свързани с книжно-парич. с-ма и те не са разменяеми с/у злато. Към тях
в съврем. усл-я се отнасят:
-налични П в обръщението, т.е. тези, к/о са извън банковата с-ма и П. в касите на
банките. Това са банкнотите и монетите с тяхната номин. ст-ст, копюрният строеж е в
тясна връзка с р-щето на цените, ценовите пропорции в ик-ката и размерът на доходите
на насел-ето.
-безналични П. Те се появяват когато на ТБ е било отнето правото да емитират
банкноти.
Сроч. депозити в банките е прието да се наричат квази П, т.е. мними, въображаеми,
почти П.
Към безналич. П се отнасят и електронните П, к/о представляват сегашния етап на
дематериализиране на П. Това е съврем. информац.-електронна парична с-ма, к/о Э
като счетоводно-импулсно записване в ? дебитни и кредитни карти.
П. на съврем. етап са V онова, с к/о е общоприето да се заплащат С и У и да се
погасяват дългове.
3.Емисионна с-ма е организационен ред за пускане на банкноти и монети по утвърден
от закона начин. Емисията на пари в обръщ-е се извършва от емитент, това е д-вата в
лицето на ЦБ.
4.Методи за орг-я на парич. оборот в страната, т.е. парич. политика. Цялостната орг-я
на парич. оборот се регламентира от д-вата и се възлага за изпълнение от ЦБ. Общият
обем на емитираните в обръщ-е банкноти и монети представлява парич. маса, в 1 или
др. страна к/о е обект на строго регулиране и контролиране. Парич. средства, к/о се
намират в стоп. оборот вкл. освен налични парич. средства и парич. средства по
безналич. с/ки и депозити в ТБ. Само масата на налич. П. в обръщ-е винаги се
обособяват от общия оборот.
Осн. п-пи за орг-я на съврем. парич. с-ми, основаващи се на пз взаимоотнош-я са:
1.Наличие на централиз. регулиране на д-вата, предимно с финан. лостове при отчитане
на ик. реалности.
2.Необходимост от прогнозир. и планир. на парич. оборот.
3.Парич. с-ма трябва да е гъвкава и да съответства на потреб. на ик-ката.
4.Съхраняване на стабилността на парич. с-ма ч/з постоянна борба с инфлацията от
страна на ЦБ.
5.ЦБ осъществява постоянен контрол на парич. оборот и his ел-ти.
6.На територията си всяка д-ва да допуска да функционира само нац. валута или
законово приетата колективна парич. 1ца.
7.ЦБ да определят стр-рата на парич. маса в обръщ-е.
8.Задължит. спазване на касовата дисциплина.
Същност на П.
Две са основните направл-я, к/о дават отговор на ? какво са П.:
1то направл-е, т.нар. „монетаристки” виждания, синтезира, че П. са това, на к/о хората
придават някаква числова ст-ст с help на опр. действия.
2то направл-е, к/о е с повече привърженици в ик. литература, обосновава, че П се
различават качествено от др. явления в пз ик-ка ч/з специф. функции, изпълнявани само
от тях.
При разкриване на същността на П трябва да се подхожда многоаспектно.
1ят аспект на изследването на същността на П е че те изпълняват ролята на всеобщ
еквивалент, т.е. служат като средство за всеобща обменяемост на С, У, произвед-я на
изкуството, благород. метали и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по Финанси

От 13 до 29 тема от конспекта за държавен изпит по Финанси - ВТУ...
Изпратен от:
desigb
на 2009-10-17
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
789 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Финанси рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,604
·
1
·
1,184
·
335
·
38
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Финансов анализ на фирма

27 ное 2007
·
3,085
·
9
·
475
·
680
·
57

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение.
 

Публични финанси

01 май 2007
·
2,043
·
1
·
256
·
73
·
9

Теоретични основи на държавните приходи и разходи. Характеристика на държавните приходи – те са част от националния доход представен на държавата, областите, общините и кметствата за покриване на техните разходи...
 

Данък върху доходите на физическите лица

12 мар 2006
·
3,845
·
62
·
26,446
·
821
·
139
·
1

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
 

Финансов анализ на АД “Пармаш-Парушеви и СИЕ” , град Сливен

31 мар 2007
·
1,430
·
6
·
456
·
167
·
11

Основната дейност на фирмата е производството на стоки за бита (цветници, сушилници, за дрехи и чинии, закачалки, изработва и изделия по поръчка).
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теми за държавен изпит по Финанси

Материал № 384329, от 17 окт 2009
Свален: 789 пъти
Прегледан: 789 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 61
Брой думи: 16,949
Брой символи: 152,985

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по Финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения