Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
ЛЕКЦИЯ № 3
Въпрос 7. Геоложки компас и работа с компаса – от упражнението
Въпрос 8. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Определение:
Земетресенията са специфични геодинамични (сеизмични) процеси в еволюцията на
Земята и земната кора. Проявяват се внезапно, при което се отделя колосална енергия.
Физическата същност на земетресенията се дефинира като разпространение на
еластични вълни в непрекъсната среда, предизвикани от механични импулси, които са
създадени от ендогенни сили.
1. Причини за земетресенията
Естествени причини
Първичната причина за сеизмичните процеси е свързана с отделянето на топлина в
земните недра и по-конкретно с образуването на тектонски разломи, с вулканизма или с
комплексното им действие. Преобладават тектонските причини, а земетресенията, породени
от тях, имат най-голям обхват и причиняват най-големи поражения.
Разпространението на земетресенията е тясно свързано с разположението на
разломите в земната кора. Тази връзка е ясно изразена при активните разломи по границите
на тектонските плочи, където са съсредоточени огнищата на най-силните земетресения.
Причините за тези явления може да се обяснят с теорията за тектониката на плочите. При
движението си блоковете се сблъскват или подпъхват един под друг. При това движещите
тектонски сили пораждат напрежения, които постепенно се увеличават, докато достигнат
критична стойност, над която скалите се разрушават и земната кора се разкъсва. Тектонските
блокове продължават да се преместват, докато напреженията се разсеят напълно.
Освободената тектонска енергия поражда мощни механични импулси (земетресения), които
се разпространяват в земната кора като еластични вълни. Възможно е също едно земет-
ресение да предизвика образуване на разлом, но той има относително малки размери и се
разпространява само в границите на седиментния слой на земната кора.
Земетресения се пораждат и от други естествени земни причини — вулканизъм,
срутвания в големи карстови празнини или в стръмни планински склонове и др. По сила те
могат да бъдат съизмерими с тектонските земетресения, но обхватът им е малък и
последиците от тях имат локално значение.
1.2. Изкуствени причини
Подземните ядрени взривове предизвикват изкуствени земетресения — в Невада
през 1968 год. е предизвикан трус с магнитуд 6,3.
Строителството на големи водохранилища нарушава геоста-тичното равновесие на
скалите в земната кора чрез допълнителното им натоварване с огромна водна маса.
Увеличаването на напреженията и намаляването на триенето във водонаситените скали
причинява локални премествания в земната кора. След запълването през 1935 год. на
водохранилището Мид в Аризона, което е разположено в несеизмичен район, в течение на 10
години са регистрирани 600 труса с магнитуд около 5. Подобен е случаят с язовер Койна,
недалеч от Бомбай (запълнен през 1967 год.), който е предизвикал много земетресения с
магнитуд до 6,5.
Изкуствено повишаване на сеизмичността се регистрира и при продължително
нагнетяване в сондажи на промишлени отпадни течности или на вода за увеличаване на
нефтодобива, при изземване на полезни изкопаеми и др.
2. Характеристики на земетресенията
Земетресенията се проявяват първоначално като слаби трусове с малка
продължителност, а след тях следват интензивни трусове, които постепенно затихват, сллед
което могат да последват вторични трусове – афтършокове.. При земетресенията почвените
частици извършват хармонични трептения.
1
Мястото на зараждането на земетресението, намиращо се на определена дълбочина
под земната повърхност, се нарича огнище на земетресението или хипоцентър (фиг. 8.1), а
мястото на земната повърхност над хипоцентъра — епицентър. Формата на хипоцентъра
обикновено е удължена. Различават се повърхностни (до 10 km), корови (10— 50 km) и
дълбоки (50—300 и повече km) огнища на земетресенията.
Фиг. 8.1. Схема на развитие на земетресение
Х- хипоцентър; Е – епицентър; 1- надлъжни сеизмични вълни; 2 – напречни сеизмечни вълни; 3 –
повърхностни вълни (на Релей); S – направление на сеизмичната сила.
Според дълбочината на хипоцентъра регистрираните у нас земетресения са
повърхностни и корови. Земетресението с епицентър планината Вранча от 1977 год. се
отнася към дълбоките (с хипоцентър на дълбочина 110—125 km). Хипоцентърът на
Вранчанското земетресение има формата на елипсоид с дълга ос 100 km.
Сеизмичната енергия, освободена в хипоцентъра, се разпространява като трептене в
земната кора, причинено от два вида вълни — надлъжни Р (първични) и напречни S
(вторични). При преминаването на надлъжните вълни направлението на движение на
почвените частици съвпада с направлението на движение на фронта на вълната. Те се
оприличават на звуковите вълни, тъй като по направление на разпространението си създават
в земната кора редуващи се зони на уплътняване и разуплътняване. Скоростта на
разпространение на надлъжните вълни (v
p
) е най-често 4—8 m/s и може да се изчисли по
формулата
)21)(1(
)1(
???
?
–+
=
E
v
p
(8.1)
където Е е модулът на линейните деформации (динамичен модул); ? — коефициентът на
Поасон; ? — плътността на почвата.
При преминаването на напречни вълни направлението на движение на почвените
частици е перпендикулярно на фронта на вълната. Те се оприличават на светлинните вълни.
Скоростта им (v
s
)се определя по формулата:
)1(2
??
+
=
E
v
s
(8.2)
Обикновено се приема ? = 0,25, при което се получава v
p
/v
s
= 1,73. От натурни
изследвания обаче това отношение се получава 1,67 за повърхностните и 1,78 за дълбоките
земетресения. На отношение 1,67 съответства ? = 0,22.
Скоростта на разпространение на сеизмичните вълни в дълбочина нараства.
При земетресения близко до земната повърхност трептенията на почвените частици
бързо затихват в дълбочина; наблюдават се т. нар. повърхностни вълни (вълни на Релей).
Почвените частици при движението си описват елипси във вертикални равнини, успоредни
на разпространението на вълните. Скоростта на разпространение на вълните на Релей (v
R
) е
по-малка от v
S
и зависи от коефициента на Поасон.
2
Сеизмичните трусове се регистрират със сеизмографи. Трептенията на почвените
частици се определят теоретично по показанията на сеизмичните уреди.
Ако сеизмичните трептения се приемат за синусоидални (фиг. 8.2) с амплитуда А и
период Т, преместването у в момент t от началото на трептенето е
t
T
Ay
?
2
sin
=
(8.3)
Фиг. 8.2.Еелементи на сеизмично трептене
А- амплитуда; Т период
а скоростта и ускорението са съответно
T
A
v
?
2
=
(8.4)
2
2
4
T
A
??
=
(8.5)
Установено е, че амплитудата на трептенията е от части от mm до 4 cm. При
Вранчанското земетресение е регистрирана амплитуда 2,1 cm.
В зависимост от периода на сеизмичните трептения земетресенията биват: с кратък
период — Т = 0,2 —0,4 s (такива са по-голямата част от регистрираните у нас земетресения),
и с дълъг период — Т = 1—3 s. Вранчанското земетресение има Т = 1,4 s. Опасни са
земетресенията с дълъг период, тъй като сградите и съоръженията (които също имат дълъг
период на собствени трептения) попадат в резонанс със сеизмичните (принудителните)
трептения.
Интензивността (силата) на земетресенията се изразява в степени (балове). За
конкретизиране на степента се използва сеизмичното ускорение или сеизмичният
коефициент. Сега в световната практика се използват главно три вида скали за интензивност
на земетресенията:
1) модифицирана скала на Меркали (ММ), която е разработена в 12 степени и се
използва в Северна Америка от 1931 год.;
2) японска скала (ЗМА), която е 8-степенна (от 0 до VII степен) и се използва в
Япония от 1949 год.;
3) европейска скала МSК—64, която е предложена от Медведев, Шпонхоер и Карник
и се използва в България. Скалата има 12 степени и се различава от другите скали по ясно
изразените три критерии за оценка на последствията от земетресенията:
усещането (възприемането) от хората и въздействието на околните предмети;
въздействието върху сградите от различен тип;
остатъчните явления в почвите и изменението на релефа и режима на подземните
води.
Земетресенията може да се характеризират и посредством количеството на
енергията, която се освобождава в огнището им чрез така наречения магнитуд.
Магнитудната стойност М е получена инструментално през 1935 год. от американския
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Геоложки компас и работа с компаса – от упражнението

Земетресенията са специфични геодинамични (сеизмични) процеси в еволюцията на Земята и земната кора...
Изпратен от:
d.nedqlkova
на 2009-09-24
Добавен в:
Лекции
по География
Статистика:
58 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по География рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Териториално планиране Ст. Загора

08 дек 2008
·
141
·
18
·
3,331
·
22

Курсов проект по териториално планиране за община Стара Загора.
 

Пловдив - доклад

03 дек 2007
·
129
·
3
·
749
·
187
·
8
·
1

За него през II в. Лукиян е казал: "... това е най-красивият град, който можете да си представите. От далече блести красотата му. И една много голяма река - Хебър тече в подножието на хълмовете му...".
 

Метаморфизъм и метаморфни скали

23 яну 2008
·
365
·
2
·
493
·
56
·
1

Метаморфизмът е съвкупност от природни процеси с енодоченен характер, предизвикващи съществени изменения в структурата и минералния състав на скалите, тоест преобразуване в следствие новата физично-химична обстановка на дълбоките части на земната кора
 

Родопи - Таблица

03 фев 2008
·
154
·
1
·
468
·
4

Западни и Източни Родопи - таблица.
 

Германия

05 фев 2008
·
182
·
7
·
822
·
10

Германия е държава в Средна Европа, която граничи на север с Дания и Северно море, на северозапад с Холандия, Белгия и Люксембург, на запад с Франция, на юг с Швейцария и Австрия и на изток с Чехословакия и Полша...
 
Онлайн тестове по География
Тест по география за 6-ти клас
тематичен тест по География за Ученици от 6 клас
Тест, който цели да провери знанията на учениците върху Южна Америка. Значително лесен вариант, с време за решаване 20 минути. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20 минути
10
131
1
13.10.2016
Тест по География за 5-ти клас. Тематичен контрол - геосфери
тематичен тест по География за Ученици от 5 клас
Тематичният тест по География съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 5-ти клас
(Лесен)
22
73
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по география

Геоложки компас и работа с компаса – от упражнението

Материал № 375071, от 24 сеп 2009
Свален: 58 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: География
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 3,066
Брой символи: 28,367

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геоложки компас и работа с компаса – от упражне ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
112

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
129

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения