Големина на текста:
12.Форми методи и средства за
възпитаване чрез урочната дейност
Очертаните теоретични виждания и
резултатите от педагогическата практика са
основание да определим следните
относително самостоятелни направления в
урочната дейност,които биха позволили да
се реализира възпитаващият и характер:
-целесъобразно използуване на учебното
съдържание ;
-творческа хуманна реализация на
отделните компоненти на урока ;
-хуманизация на общуването с учениците
в цялостния процес на обучение ;
Можем да кажем,че само реализирането на
тези основни направления на
педагогическата дейност в органическо
единство създава необходимите
предпоставки да се утвърждават
формиращите функции наобучението по
принцип.
Целесъобразното използване на учебното
съдържание предполага да се очертават
водещите хуманни идеи във всеки урок,във
всяка методическа единица ,в целия курс на
обучение по съответния учебен предмет.
Процесът на реализация на
възпитателната функция на урочната
дейност е свързан и с осъществяването на
второ основно направление-
творческата,хуманна реализация на
основните компоненти на урока.
Използването на нетрадиционна форма на
изпитване на учениците с преварително
подготвени въпроси и ситуации,позволява
снемането от детето на отрицателната му
енергия и стимулиране на положителните му
емоции.Това предизвиква учениците да
мислят и разсъждават без излишно
напрежение,насочва ги към приятни
преживявания,което им доставя особени
радостни чувства .
Решаването на очертаните проблеми е
непосредствено свързано с педагогическото
майсторство на учители,проявявано в
ежедневното общуване с учениците,с
умението му да хуманизира непрекъснато
педагогическото взаимодействие,т.е. с
реализацията на третото основно
относително самостоятелно направление на
възпитанието в урочната
дейност.Хуманизацията на общуването
можем да разгледаме в два аспекта.Единият
се отнася до формата на общуване с всички
ученици в урока ,а другият – до
приобщаването към ученето на онези
ученици,които имат проблеми в
ученето.Формата на общуване с учениците в
урока се вписва с реални измерения в
процеса на възпитаването на
ученика.Естествен е въпросът,дали да бъде
използван традиционно провежданият урок
или урока не в класическия му вид.Опитът
показва,че практическото овладяване на
умения и навици за проявата на моралната
и другите видове култури на ученика може
да става само ако в урока се утвърждава
диалогичната форма на общуване.Те
съдейства да се формират умения и навици
у учениците за доказване на съответната
теза.Диалогичната форма на общуване не
приема щампите в изказа на собствената
позиция.Тя предполага нестандартност и
нетрадиционност в личностната изява на
ученика.
Хуманизацията на общуването в урочната
дейност може да има и друга насока-
формиране на волеви условия и
дисциплинираност у неуспяващи
ученици.Преодоляването на слабата воля и
недисциплинираността у някои ученици
изисква от учителя да направи точна
диагностика на причините за
съществуването на тези явления.За целта
той провежда индивидуални разговори със
самите ученици техни приятели и
съученици,с колегите,които имат
непосредствени впечатления от отделният
ученик,с родителите с членовете на
прриятелският му кръг.Изяснявайки
същността им той ги групира във
фактуриален и личностен план.
Интерес,представляват апробираните в
практиката на американското
училище,състезателни ,индивидуални и
кооперативни форми на работа с
ученици,които имат проблеми с адаптацията
си към урочната дейност.При
състезателните форми учениците се борят
един срещу друг,а при индивидуалните сами
за себе си,при кооперативните учениците се
обединяват в името на поставената
цел.Провдените емпирични изследвания
показват особената значимост на
кооперативните форми на работа на
учениците на самите тях.
Някои от тези форми са известни като
обучение на равни и кооперативно
учене.А.Коен, Дж.Кърк , и У.Диксън
определят обучението на равни като
“ситуация,в която една личност подпомага и
ръководи ученето на друга личност”.Това
означава,че един ученик приема ролята на
наставник и подпомага обучението на друг
ученик,при което няма изискване за
възрастта.Наставникът и наставляваният
могат да бъдат връстници,а могат и да не
са.
Проведените изследвания показват,че
обучението на равни има редица
положителни страни.То позволява да се
подобряват изявата на учениците в урочната
дейост и поспециално в областта на
четенето и математиката.Формира умения
за установяване на социални контакти.
В зависимост от поставената цел и
предметната област тази форма на
обучение може да бъде организирана
неформално и формално.Дж. Мосип дава
пример с неформално организирано
обучение на равни-съвместно четене между
ученици в пети и първи клас.Петокласниците
прочели кратка книжка на
първокласниците.Поговорили за
съдържанието на прочетената история и за
илюстрациите в книжката.След това
помолили първокласниците да четат с тях по
време на втория прочит.Накрая им задавали
въпроси,свързани със съдържанието на
прочетеното.
Когато обаче обучението на равни е
организирано формално,то има точно
поставена цел,например-овладяване на
точно определени умения.Тогава се следва
определена структура.
Л.Махеди, М.Сака и Г. Харпър предлагат
следната система на работа при обучението
на равни:В понеделник и вторник учителят
представя материала;В сряда и четвъртък
се привежда обучение на равни;в петък се
провежда викторина или изпит със задавана
на въпроси.Те определят и основните
компоненти на системата:структурирано
представяне,печелене на точки,стратегии за
поправяне на грешки,публично представяне
участието на учениците.Предлагат и
провеждането на изненадващи
проверовъчни дни за уточняване
достовереността на набраните точки и
даване на награда за всеки точен сбор.
Приложението на тази специфична
форма-обучение на равни изисква
внимателно планиране от учителите на
основните стъпки;определяне на
целите:подбор на учениците;подготовка на
материалите;подбор на място и определяне
на програмата;планиране на формата за
представяне на резултатите;подготовка на
наставниците;отчитане на
прогреса;оценяване на наставниците.
Подобна на тази форма е кооперативното
учение.и при двете форми се разчита на
връстниците,за да работят заедно,за да
решават проблеми или да споделят
информация.Разликата е в това,че докато
при обучението на равни проблемът се
решава във взаимоотношението наставник-
наставляван,то при втората форма са на
лице група от 3-ма – 4-ма ученици,които се
трудят съвместно,за да овладеят учебното
съдържание или решат съответната
задача.В групата обикновено влизат ученици
с различни нива на способности и от
различни етнически групи.
Кооперативно учене може да бъде под
форма на :игра-максима,групов
проект,отборно състезание.Според
Е.Арънсън при играта-максима всеки член
на групата се превръща в експерт по някой
аспект от задачата и учи другите на
това,което той или тя знае.
Адаптация на играта-максима е групата
“дубликат”.При нея всички ученици,които са
определени или са избрани специфична
подтема се събират заедно.След споделяне
на информацията по тази субтема те се
присъединяват отново към членовете на
първоначалната група и подготвят целя
доклад.
При груповият проект учениците
обединяват знанията и усилията си,за да
създадат проект или изпълнят
задача.Пример за типични групови задачи
описват М.Андерсън и Н.Руиз.
Третата форма на кооперативното учене
е отборното състезание.Р.Слевин и колегите
му от университета “Джонс Хопкинс”
създават две различни техники-два
различни ученически отбора,които се
състезават помежду си.Единият вид е
ученически отбори-разделен на
постиженията,а другият вид- отбори-игри-
състезания.
Ефективната организация на
извънурочната дейност изисква да се
познава добре и различните форми на
организация на дейността.Последните могат
да бъдат разграничени по няколко основни
показатели-възраст,времетраене,брой
участници,степен на подготовка.Когато
използваме един от тези
показатели,получаваме едновременно
деление на формите.В този случай
например съобразно
показателя”възраст”формите могат да бъдат
едновъзрастови и разновъзрастови.
Съобразно показателя “време” формите на
организация на извънурочната и
извънкласна дейност могат да бъдат
постоянни и временни.Постоянните форми
съществуват продължителен период от
време.Тяхното времетраене е минимум една
учебна година.
Съобразно показателя”брой на
участниците” формите на извънурочна и
извън класна дейност могат да бъдат
индивидуални,групови,масови.
По-различна е груповата форма на
организация.Тя е с различен брой,но е с
минимум-3-ма.По отношение горната
граница не съществува точно определена
цифра.
По-различно стои въпросът с масовата
форма на организация.Тя може да обхваща
учениците от един или повече випуски,а
може да обхваща и всички ученически
общности,или общо училищната общност
като цяло.
Различие във формите може и да
съществува и съобразно показателя “степен
на подготовка” .В този случай формите могат
да бъдат за начинаещи,за напреднали и за-
изявени деца и ученици.Освен този
начин,делението на формите може да бъде
едновременно по няколко от тези
показатели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Форми,методи и средства за възпитание чрез урочната дейност

12.Форми методи и средства за възпитаване чрез урочната дейност Очертаните теоретични виждания и резултатите от педагогическата практика са основание да определим следните относително самостоятелни направления в урочната дейност,които биха позволили да...
Изпратен от:
Radostina Petrova
на 2009-08-17
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
127 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Педагогика рядко сваляни с 1 страница от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Методи на обучение

19 апр 2010
·
932
·
10
·
3,396
·
1,610
·
208

Методи на обучение, използвани при поднасянето на учебното съдържание по роден край, родинознание и природознание...
 

Интерактивни методи на обучение

10 сеп 2011
·
972
·
12
·
2,422
·
1,466
·
271

Характеристика на интерактивните методи на обучение и възпитание...
 

Методи на обучение

19 яну 2009
·
807
·
12
·
2,185
·
620
·
59
·
2

Думата метод идва от гръцки език и означава път, начин на изследване, обучение. Същността на метода на обучение може да бъде разкрита върху основата на анализа на процеса на обучението...
 

Методи на обучение в предучилищна възраст

25 ное 2011
·
250
·
4
·
1,377
·
449
·
76

Наблюдението е един от типичните традиционни методи на обучение. То дава възможност за непосредствено запознаване с обекти и явления от околнта действителност. Чрез наблюдението се създават предпоставки за развитие на общите...
 

Актуални техники и методи на обучение

17 мар 2010
·
256
·
8
·
2,033
·
389
·
18

Методи на обучение, чрез които се пресъздават базисни състояние в процеса на обучение...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по училищно законодателство за 2-ри курс
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа 20 въпроса, подходящи за студени 2 курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
122
1
1 мин
24.07.2013
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
15
1
1 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Форми,методи и средства за възпитание чрез урочната дейност

Материал № 370759, от 17 авг 2009
Свален: 127 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 1
Брой думи: 848
Брой символи: 7,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Форми,методи и средства за възпитание чрез уроч ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
23

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения