Големина на текста:
Промяна и оповестяване на счетоводна политика
Прилагането на една и съща счетоводна политика от всяко предприятие за отчетните
периоди е изискване,регламентирано като принцип на счетоводството,съгласно Закона
за счетоводството,а така също и според счетоводните стандарти.Това изискване е
свързано с осигуряването на възможността външните потребители да сравняват
информацията на финансовите отчети на дадено предприятие за по дълъг период от
време.Така те ще могат да установят тенденциите в неговото финансово
състояние,дейност и парични потоци.
В този смисъл съгласно т.42 от МСС8-нетна печалба или загуба за
периода,фундаментални грешки и промени в счетоводната политика,”Промяна в
счетоводната политика трябва да се прави само ако се изисква по закон или от
институцията,регламентираща счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до
по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на
предприятието”.
Не представлява промяна в счетоводната политика:
Възприемането на счетоводна политика за събития и сделки,които се
различават по същество от случилите се преди това събития или сделки;и
Приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки ,които не са се
случвали преди това или са били незначителни(т.4 от МСС 8).
Една промяна в счетоводната политика трябва да се прилага с обратна
сила.Прилагането с обратна сила води до внедряване на нова счетоводна политика по
отношение на събития и сделки по начин,все едно новата счетоводна политика винаги е
била прилагана.Ето защо счетоводната политика следва да се формира по отношение на
събития и сделки от дата на произхода на тези събития.Внедряването за бъдещи
периоди означава,че новата счетоводна политика се прилага по отношение на събития и
сделки,възникващи след промяната.
Не се правят никакви корекции по отношение на предходни периоди,например-нито на
салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период,нито при отчитане
на нетната печалба или загуба за текущия период,тъй като съществуващите салда не се
преизчисляват.
Новата счетоводна политика се прилага по отношение на съществуващите
салда,считано от датата на промяната.
Допуска се когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху
текущия период,или върху друг педставен предходен период,или може да има
съществен ефект върху следващите периоди,предприятието следва да
оповести:причината за промяната,сумата на корекцията за текущия период и за всеки
представен период,сумата на корекцията,отнасяща се за периоди,предшестващи
тези,включени в сравнителната информация,фактът,че сравнителната информация е
била преизчислена или,че това е било практически неизпълнимо(т.53 от МСС8).
Такъв подход на счетоводно третиране може да се приложи,ако е задължително към
финансовите отчети да се включи сравнителна информация,която се равнява с
финансовите отчети,представени за предходни периоди.
За оповестяването на счетоводната политика при нефинансовите предприятия,които са
преобладаващи малки и средни е предвидена отделна справка елемент от приложенията
към СС1 Представяне на финансови отчети .За предприятията,прилагащи
Международните счетоводни стандарти за финансовите отчети,това право е
представено изцяло на ръководството на предприятието.
Справката за оповестяването на счетоводната политика следва да съдържа описание на:
Оценъчната база,използвана при изготвяне на финансовия отчет и
Всяка специфична счетоводна политика,необходима за правилното разбиране на
финансовия отчет.
Когато при прилагането на счетоводната политика е дадено предимство на един
счетоводен принцип пред друг,това се оповестява в приложението към годишния
финансов отчет заедно с основанието за предимството.
Отклонението от някои принципи на счетоводната политика се оповестява заедно с
причините за това отклонение.Когато отклонението от счетоводната политика е
предизвикано от промени в дейността на предприятието или от изменение на
нормативните актове по счетоводство,обстоятелството се оповестява в приложението.
Нарушението на принципите на счетоводна политика или допуснатите грешки и
неточности в отделни съставни части на годишния финансов отчет не могат да се
коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.
Счетоводните политики,които предприятието оповестява,включват най-малко
следното:
Методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи.
Методите за оценка на материалните запаси при тяхното потребление.
Базите за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи.
Начините за определяне на етап от завършен договор за строителна дейност или
за услуги от предприятията,прилагащи СС1 Договори за строителство.
Периодите за извършване на текуща оценка на валутните активи и пасиви.
Критериите за признаване на държавни помощи като приходи,когато такива са
получени.
Събития,настъпили по време на съставяне на счетоводния баланс.
Събития,настъпили след датата на изготвяне на счетоводния баланс.
Методите на признаване на приходите.
Всички други сведения ,определени за оповестяване в отделните счетоводни
стандарти или преценени от предприятието за съществени.
Изчислените показатели за рентабилност,ефективност,ликвидност,финансова
автономност и обращаемост на материалните запаси.
Предпритията оповестяват и следните обстоятелства:
1.За регистрирания основен капитал:
-броя на регистрираните акции
-броя на платените акции
-номиналната стойност на една акция
-правата,преференциите и ограниченията,присъщи на съответния клас
акции,включително ограниченията при разпределението на дивидентите и
увеличението на капитала
- изкупените собствени акции или държани от дъщерни и асоциирани
предприятия и
-акции,запазени за издаване под опция или по договори за
продажба,включително и условията и размера на акциите
2.Дружествата с дялове информация:
-движението на всяка категория дялове,техните права,преференции и
ограничения
-описание на вида премии от емисия и резервите
-размера на начислените дивиденти ,които се съдържат в задълженията
Оповестяването на счетоводната политика и съставните и елементи може да стане по
два начина:
1.Като се следва хронологията на съдържанието на СС или МСС/МСФО, в
зависимост от особеностите на утвърдения модел на счетоводна политика в
началото на отчетния период и настъпилите промени през отчетния период в
сравнение с предишни отчетни периоди.
2.Като се следва хронология на съдържанието на съставните части
финансовия отчет на предприятието и се прави връзка със съдържанието на
утвърдената в началото на отчетния период счетоводна политика,съгласно СС
или МСС/МСФО.Оповестяват се също така и настъпилите промени в някои от
елементите на счетоводната политика.
При избор на подходящ начин на оповестяване на счетоводната политика
,ръководството на конкретното нефинансово предприятие следва да се съобрази
едновременно с регламентираните елементи за оповестяване на счетоводната
политика,съгласно счетоводните стандарти и необходимостта от информация за
потребителите(външни и вътрешни) при вземането на съответни решения. В този
смисъл оповестяването на счетоводната политика е индивидуално и специфично за
всяко конкретно предприятие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Промяна и оповестяване на счетоводна политика

Прилагането на една и съща счетоводна политика от всяко предприятие за отчетните периоди е изискване,регламентирано като принцип на счетоводството, съгласно Закона за счетоводството, а така също и според счетоводните стандарти....
Изпратен от:
sisii83
на 2009-07-07
Добавен в:
Теми
по Счетоводство
Статистика:
123 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
284
·
2
·
339
·
453
·
37

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Счетоводно отчитане на разходите за дейността

12 май 2009
·
383
·
5
·
851
·
483
·
59

Счетоводно отчитане на разходите за дейността.Запознава ученикът със особеностите на разходите и тяхното отчитане
 

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността

10 апр 2012
·
152
·
14
·
885
·
352
·
54

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността...
 

Счетоводна политика

13 мар 2009
·
105
·
5
·
884
·
159
·
28

Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на ”АВИТА“ ООД и формира модел на счетоводна дейност...
 

Счетоводна политика

09 май 2009
·
305
·
23
·
5,033
·
333
·
47

Настоящата счетоводна политика представлява съвкупност от възприетите от дружеството принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Tест по управленско счетоводство за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 24 въпроса от Управленското счетоводство и е предназначен за студенти в 3-ти курс, изучаващи предмета. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
24
100
1
2 мин
20.10.2016
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
449
3
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Промяна и оповестяване на счетоводна политика

Материал № 367625, от 07 юли 2009
Свален: 123 пъти
Прегледан: 77 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 640
Брой символи: 5,953

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Промяна и оповестяване на счетоводна политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
215

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,036 270

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения