Големина на текста:
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
В.1 Понятие, развитие, източници и принципи на българското семейно право
СП представлява самостоятелен дял на бългГП, който регулира равнопоставени /имуществените
и неимуществени/ отн-я възникващи от ЮФ на брак, осиновяване, настойничество и
попечителство /посочени в чл.1 СК/.
Спецификата на семейно правните отн-я се свързва с правопораждащия ЮФ / брак,
осиновяване, настойник, попечителство / СК го квалифицира като СП без значение дали това
отношение е имуществено или неимуществено. Ако двама съпрузи придобият през време на
брака яхта – отношенията се регулират от СП – чл. 19 СК. Прилага се специалния закон –чл. 19-
30 СК. Съпрузите са солидарни длъжници.
Същност и място на СП като част от действащото обективно в теорията: съществуват 2
противоположни становища.
1 становище: СП е самостоятелен клон на частното право – самостоятелен частно правен
отрасъл редом с гражданското, трудовото, търговското. Това становище отрича принадлежността
на СП към ГП. Приема се че СП представлява система от правни норми която урежда лични и
някои имуществени отн-я свързани с брак, настойничество, попечителство.
В СП приоритетно значение имат неимуществените отношения, теза на проф. Ненова.
Имуществените отношения имат подчинено и обслужващо значение според нея.
Аргумент за своето гледище проф. Ненова черпи от правилата на параграф 1 от ДР на СК,
където е записано че по въпросите по които СК не съдържа изрична уредба съответно се
прилагат правилата на гражданското законодателство, ако това не противоречи на морала и
правилата уреждащи семейните отношения.
2 становище: поддържа, че СП представлява дял от ГП. Защото СП урежда въпроси от личен,
вещен и облигационен характер в рамките на семейството. Касае се за равнопоставени
отношения между субекти на ГП, което показва че СПО притежават съществените родови
признаци на всяко гражданско правоотношение и са тясно свързани с гражданско правния статус
на ФЛ по ГП. Доказателство за това е разпоредбата на параграф 1 от СК , която закрепва
субсидиарното прилагане на гражданския закон. Семейно правната уредба е лекс специалис.
Поддържа се 2 теза.
Спецификата на СПО е в правопораждащия факт – 1 от посочените в чл.1 СК.
Понятието “Семейство “ се дефинира в ДР на различните закони.
По Вещното право - най тясно понятие за семейство – двамата съпрузи и ненавършилите
пълнолетие техни деца /рождени или осиновени/ ако не са встъпили в брак.
В Семейно право - чл. 80 и 81 СК - очертан е кръга на лицата свързани с брак, родство
или осиновяване /съпруг, деца, родители, внуци и правнуци, дядо и баба и възходящи/.
Семейството за СП е съвкупност от лица свързани помежду си с брак, родство или осиновяване.
В чл.1 СК настойничеството и попечителството са отделени с ‘;’ – то произтича от чл.110 СК,
кметът (орган на властта) с акт учредява това ПО. Тези ПО наподобяват тези в семейството, но
правното положение на настойника и попечителя е различни от това на родителя – те представят
отчет (отн-та са публично- правни). Според Матеева мястото им не е в СП.
Развитие на СП
По време на ІІІ-та Българска държава СПО са нямали специална уредба, а нормите са били в
Екзархийския устав (уреждал абсолютни бракоразводни основания). Друга част от СПО са се
уреждали от нормите на обичайното право. Цялото ни брачно законово право е каноническо.
След 09.09.1944г. материалното ни право се повлиява силно от съветското и се създават:
-Наредба за изравняване правата на двата пола 1944г.
-Наредба-закон за брака 1945г.- за І път се въвежда гражданския брак като единствена валидна
форма на брак и прехвърля подсъдността от духовните съдилища в гражд. съдилища;
-С приемането на КРБ 1947г. за първи път се закрепва принципа за равнопоставеност между
децата родени в брак и извън брак, равнопоставеността на мъжете и жените;
-ЗЛС от 1949г. има характер на частична кодификация уреждал е произход, родство,
осиновяване, родителски прав и задължения, настойничество и попечителство и семейна
издръжка.
-СК от 1968г. е първият СК, традициите му са продължени в СК от 1985г. През 1992г. са
направени някой изменен
Източници на СП
1.КРБ – рамката се съдържа в чл.46(дефинира брака като доброволен съюз между мъж и жена с
което въвежда принципа на хетерогенен и моногамен характер на брака), чл.47(посветен на ПО
1
родители - деца, СПО на лица свързани с произход и осиновяване) и чл.51 ал.3 (правното
положение на възрастни, които нямат близки и се защитават от д-вата и обществото);
2.СК
3.Подзаконова уредба – предпоставки за сключване на брак - инструкция на МНЗ /болести при
които не може да се сключи брак/
4.ЗГР – чл.12 относно името и частта за гражданското състояние;
5.Закон за закрила на детето;
6.ЗЛС
7.ГПК – чл.318-330 - уреждат брачните дела;
8.СПО с международен елемент считано от май 2005г. се уредиха в кодекса на международното
частно право.
9.Закон за уреждане на правните последици от бракове сключени в нарушение на чл.7 СК (от
04.05.1999г.)
Принципите на СП те са основните начала, които в своята съвкупност дават пълната
характеристика на СП. Прогласени са в чл.3 СК:
1.Закрила на брака и семейството от държавата и обществото;
2.Равноправие на мъжа и жената;
3.Доброволност и трайност на брачният съюз като основа на семейството;
4.Всестранна защита на децата;
5.Равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца;
6.Зачитане на личността;
7.Грижа и подкрепа между членовете на семейството;
В.2 Брак. Сключване на брака – форма и процедура.
Правна уредба – глава ІІ, чл.6- 10 СК;
Сключването на брак е първия правопораждащ ЮФ.
Чл.6 СК е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията, който дефинира брака като
доброволен съюз между мъж и жена, с което въвежда принципите на хеторогенен и моногамен
характер на брака (единобрачие и разнополовост). Брака може да се сключи само при взаимно
съгласие доброволността не трябва да се накърнява, защото е основание да се иска
унищожаване на брака чл.96 ал.1 т.1 СК.
В СК брака е дефиниран като доброволен съюз м/у мъж и жена, с което се заявява
предпочитанието на тезата за брака като съюз, а не като договор. Брака не възниква в резултат
на съгласуване на насрещни волеизявления, а от 2 успоредни изявления всяко от които е
адресирано към дл.лице по гражданско състояние. Синоним на понятието брак е понятието е
брачна общност – изразява най добре концепцията за брака като съюз.
Предстои въвеждането на института на брачните д-ри – има предмет на регулиране
имуществената общност. Като това не променя концепцията на брака като съюз.
Сключването на брака е учредяване на брачна връзка. Осъществява се в строго определена
форма – чл.6 СК. В материален смисъл формата на брака е гражданския брак, а в процесуален
смисъл – се регламентира в чл.10 СК (ред за сключване на брака).
Нарушаването на чл.6-13 СК има за последица нищожност на брака(пълна липса на брак).
Сключването на религиозен брака е ирелевантно действие, но е установена определена
поредност – 1 трябва да имаме сключен граждански брак, за да може да сключим религиозен.
Съгласието на встъпващите в брак лица трябва да отговаря на следните изисквания:
- Да са мъж и жена (предварително разрешение се изисква при лица навършили 16г, но не
навършили 18г.);
- Съгласието трябва да бъде дадено лично, не се допуска сключване на брак чрез представител
или пълномощник. В света действа Конвенция за встъпване в брак 1869г. – която не допуска
‘неприсъствено’ сключване на брак. При сключването на брак може да се назначават преводачи
или тълковници.
- Съгласието трябва да се изрази едновременно – в непосредствена последователност. СК не
допуска симулативно сключване на брак (недопустим е установителен иск за установяване на
симулативно основание за сключване на брак). Без правна стойност са всякакви модалитети
(срок, условия, тегести);
Корекции може да има само по ПН на МЧП, ако бракът е смесен и по ПН на ‘lex loti actis’ се
прилагат ПН на държавата, в която е сключен брака. Българския правов ред ще зачете такъв
брак.
2
Според чл.10 ал.3 СК – момента на възникване на брачната връзка е когато акта е подписан от
встъпващите в брак и длъжностното лице. Ако свидетелите на са подписали – длъжностното
лице носи административна отговорност, но брак има.
Ако няма съставен акт за брак по чл.10 ал.3 – няма брак. Ако по някакава причина не е съставен
акт за брак , съда не може по късно със свидетели да установява че има сключен брак.
Редът за съставяне на акт за граждански брак – чл.51-53 ЗГР.
Чл.51 Гр. брак се сключва пред длъжностното лице по гражданското състояние при
условията и по реда, предвидени в СК. Граждански бракове се сключват всеки ден.
Чл.52 Когато встъпващите в брак са лица без гражданство, със статут на бежанец или с
хуманитарен статут в РБ, те удостоверяват семейното си положение с нот.заверена
декларация.
Чл. 53. Актът за сключване на граждански брак съдържа:
1. място на съставяне на акта-област, община, населено място/район;
2. номер на акта и дата на съставяне;
3. номер на оригиналното удостоверение;
4. дата - ден, месец, година, и място на сключване на брака - област, община, населено място
или държава, ако не е сключен в Република България;
5. данни за сключващите брак - имена преди брака, дата и място на раждане, възраст, ЕГН
(личен номер на чужденец - ЛНЧ), гражданство, сем. положение преди брака, фамилия след
сключване на брака, постоянен адрес, данни за документите за самоличност, и подписите им;
6. данни за свидетелите - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ), и подписите им;
7. длъжностно лице - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ) и подпис;
8. други документи, представени за съставяне на акта;
9. бележки.
Акта за брак има конститутивно действие.
Годежът е съглашение на мъж и жена за бъдещо встъпване в брак. СК отхвърля тезата, че
годежа е предварителен договор.
Годежа е институт на обичайното право, който в действащото право не е уреден., освен в 1
случай – годежът има правно значение по чл.105 - за действия извършени във връзка с дарения
преди брака. След развода дарения на значителна стойност направени от единия съпруг на
другия или от роднини на единия съпруг с оглед на брака могат да бъдат предявени с иск в 1
годишен срок. Годежни дарове - могат да бъдат отменени ако са със значителна стойност.
След /развод/ приключване на брака този иск може да се заведе и да се иска връщане на –
годежен пръстен за 30 хил.лв. например /ако мъжа е виновен за прекратяването на брака не
може да иска връщане на пръстена/.
При облигационно право може да се търсят неимуществени вреди по чл.52 ЗЗД за неизпълнени
обещания (зависи как е направено обещанието – трябва да е сериозно и публично).
В.3 Условия и пречки за брак - Правна уредба – чл.12 и 13СК
Условията за брак са изискванията, на които трябва да отговарят встъпващите в брак лица –
материално – правни предпоставки, чието наличие е гаранция за валидността (последиците от
нарушаването им се уреждат в чл.96, 97 и 98СК). Групират се в 4 групи изисквания:
1 група: Притежаване на брачна дееспособност (необходима възраст);
2 група: Необвързаност с друг непрекратен по устан. Ред брак;
3 група: Липса на определени болести;
4 група: Отсъствие на кръвно или осиновиновително родство на встъпващите в брак;
В този см. чл.176 НК: ‘(1)Който при встъпване в брак съзнателно укрие от длъжностното
лице по гражд.състояние законна пречка за брака, се наказва с л.с.до 2 год.
(2)Длъжностно лице по гражд. състояние, което извърши бракосъчетание, като знае, че има
законна пречка за сключването на брака, се наказва с лишаване от свобода до три години,
като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.’
Условията и пречките се делят на абсолютни и относителни.
Абсолютните правят едно лице неспособно да сключва брак изобщо с лице от другия пол. Те
засягат самата правна годност. Такива са:
- липса на брачно пълнолетие;
- обвързаност на лицето с друг брак;
- наличие на определени опасни болести;
Относителни – правят лицето юридически негодно да встъпва в брак само с определено друго
лице – съществуват само в отношенията с конкретен брачен партньор, а не негодност спрямо
всички. Такива са наличието на кръвно или осиновително родство.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Семейно и наследствено право

Съдържа разработки по конспекта за семейно и наследствено право през 2008г....
Изпратен от:
нели
на 2009-06-02
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
801 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми информация по всяка от посочените теми задачата ми е презентация 15слайда. ПОМОГНЕТЕ ХОРА!!!
добавена от musi666 10.12.2014
2
4
Подобни материали
 

Семейно право

11 мар 2009
·
104
·
3
·
527
·
16

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
149
·
1
·
288
·
20

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Основни положения в семейно и наследствено право

03 юни 2006
·
934
·
3
·
575
·
75
·
16
·
1

Тези които се основават на брак, родство, осиновяване, и попечителство уреждат семейните отношения. Уреждат се две групи отношения: Имуществени и не имуществени. Най-важния нормативен акт е семейния кодекс.
 

Правата на животните - курсова работа

30 мар 2006
·
299
·
21
·
3,442
·
25
·
1

Правата на животните - курсова работа - правата на животните през вековете и днес.
 

Семейно право – същност, предмет, източници и система

17 окт 2008
·
334
·
23
·
7,391
·
238
·
81

Семейното право е клон от единната правна система на Република България. То се отличава от останалите правни клонове по своя предмет, т. е. по кръга на обществените отношения, които урежда...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
30
1
2 мин
28.10.2016
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
24
1
10 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Семейно и наследствено право

Материал № 349781, от 02 юни 2009
Свален: 801 пъти
Прегледан: 657 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 54
Брой думи: 18,325
Брой символи: 164,759

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейно и наследствено право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения