Големина на текста:
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
В.1 Понятие, развитие, източници и принципи на българското семейно право
СП представлява самостоятелен дял на бългГП, който регулира равнопоставени /имуществените
и неимуществени/ отн-я възникващи от ЮФ на брак, осиновяване, настойничество и
попечителство /посочени в чл.1 СК/.
Спецификата на семейно правните отн-я се свързва с правопораждащия ЮФ / брак,
осиновяване, настойник, попечителство / СК го квалифицира като СП без значение дали това
отношение е имуществено или неимуществено. Ако двама съпрузи придобият през време на
брака яхта – отношенията се регулират от СП – чл. 19 СК. Прилага се специалния закон –чл. 19-
30 СК. Съпрузите са солидарни длъжници.
Същност и място на СП като част от действащото обективно в теорията: съществуват 2
противоположни становища.
1 становище: СП е самостоятелен клон на частното право – самостоятелен частно правен
отрасъл редом с гражданското, трудовото, търговското. Това становище отрича принадлежността
на СП към ГП. Приема се че СП представлява система от правни норми която урежда лични и
някои имуществени отн-я свързани с брак, настойничество, попечителство.
В СП приоритетно значение имат неимуществените отношения, теза на проф. Ненова.
Имуществените отношения имат подчинено и обслужващо значение според нея.
Аргумент за своето гледище проф. Ненова черпи от правилата на параграф 1 от ДР на СК,
където е записано че по въпросите по които СК не съдържа изрична уредба съответно се
прилагат правилата на гражданското законодателство, ако това не противоречи на морала и
правилата уреждащи семейните отношения.
2 становище: поддържа, че СП представлява дял от ГП. Защото СП урежда въпроси от личен,
вещен и облигационен характер в рамките на семейството. Касае се за равнопоставени
отношения между субекти на ГП, което показва че СПО притежават съществените родови
признаци на всяко гражданско правоотношение и са тясно свързани с гражданско правния статус
на ФЛ по ГП. Доказателство за това е разпоредбата на параграф 1 от СК , която закрепва
субсидиарното прилагане на гражданския закон. Семейно правната уредба е лекс специалис.
Поддържа се 2 теза.
Спецификата на СПО е в правопораждащия факт – 1 от посочените в чл.1 СК.
Понятието “Семейство “ се дефинира в ДР на различните закони.
По Вещното право - най тясно понятие за семейство – двамата съпрузи и ненавършилите
пълнолетие техни деца /рождени или осиновени/ ако не са встъпили в брак.
В Семейно право - чл. 80 и 81 СК - очертан е кръга на лицата свързани с брак, родство
или осиновяване /съпруг, деца, родители, внуци и правнуци, дядо и баба и възходящи/.
Семейството за СП е съвкупност от лица свързани помежду си с брак, родство или осиновяване.
В чл.1 СК настойничеството и попечителството са отделени с ‘;’ – то произтича от чл.110 СК,
кметът (орган на властта) с акт учредява това ПО. Тези ПО наподобяват тези в семейството, но
правното положение на настойника и попечителя е различни от това на родителя – те представят
отчет (отн-та са публично- правни). Според Матеева мястото им не е в СП.
Развитие на СП
По време на ІІІ-та Българска държава СПО са нямали специална уредба, а нормите са били в
Екзархийския устав (уреждал абсолютни бракоразводни основания). Друга част от СПО са се
уреждали от нормите на обичайното право. Цялото ни брачно законово право е каноническо.
След 09.09.1944г. материалното ни право се повлиява силно от съветското и се създават:
-Наредба за изравняване правата на двата пола 1944г.
-Наредба-закон за брака 1945г.- за І път се въвежда гражданския брак като единствена валидна
форма на брак и прехвърля подсъдността от духовните съдилища в гражд. съдилища;
-С приемането на КРБ 1947г. за първи път се закрепва принципа за равнопоставеност между
децата родени в брак и извън брак, равнопоставеността на мъжете и жените;
-ЗЛС от 1949г. има характер на частична кодификация уреждал е произход, родство,
осиновяване, родителски прав и задължения, настойничество и попечителство и семейна
издръжка.
-СК от 1968г. е първият СК, традициите му са продължени в СК от 1985г. През 1992г. са
направени някой изменен
Източници на СП
1.КРБ – рамката се съдържа в чл.46(дефинира брака като доброволен съюз между мъж и жена с
което въвежда принципа на хетерогенен и моногамен характер на брака), чл.47(посветен на ПО
1
родители - деца, СПО на лица свързани с произход и осиновяване) и чл.51 ал.3 (правното
положение на възрастни, които нямат близки и се защитават от д-вата и обществото);
2.СК
3.Подзаконова уредба – предпоставки за сключване на брак - инструкция на МНЗ /болести при
които не може да се сключи брак/
4.ЗГР – чл.12 относно името и частта за гражданското състояние;
5.Закон за закрила на детето;
6.ЗЛС
7.ГПК – чл.318-330 - уреждат брачните дела;
8.СПО с международен елемент считано от май 2005г. се уредиха в кодекса на международното
частно право.
9.Закон за уреждане на правните последици от бракове сключени в нарушение на чл.7 СК (от
04.05.1999г.)
Принципите на СП те са основните начала, които в своята съвкупност дават пълната
характеристика на СП. Прогласени са в чл.3 СК:
1.Закрила на брака и семейството от държавата и обществото;
2.Равноправие на мъжа и жената;
3.Доброволност и трайност на брачният съюз като основа на семейството;
4.Всестранна защита на децата;
5.Равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца;
6.Зачитане на личността;
7.Грижа и подкрепа между членовете на семейството;
В.2 Брак. Сключване на брака – форма и процедура.
Правна уредба – глава ІІ, чл.6- 10 СК;
Сключването на брак е първия правопораждащ ЮФ.
Чл.6 СК е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията, който дефинира брака като
доброволен съюз между мъж и жена, с което въвежда принципите на хеторогенен и моногамен
характер на брака (единобрачие и разнополовост). Брака може да се сключи само при взаимно
съгласие доброволността не трябва да се накърнява, защото е основание да се иска
унищожаване на брака чл.96 ал.1 т.1 СК.
В СК брака е дефиниран като доброволен съюз м/у мъж и жена, с което се заявява
предпочитанието на тезата за брака като съюз, а не като договор. Брака не възниква в резултат
на съгласуване на насрещни волеизявления, а от 2 успоредни изявления всяко от които е
адресирано към дл.лице по гражданско състояние. Синоним на понятието брак е понятието е
брачна общност – изразява най добре концепцията за брака като съюз.
Предстои въвеждането на института на брачните д-ри – има предмет на регулиране
имуществената общност. Като това не променя концепцията на брака като съюз.
Сключването на брака е учредяване на брачна връзка. Осъществява се в строго определена
форма – чл.6 СК. В материален смисъл формата на брака е гражданския брак, а в процесуален
смисъл – се регламентира в чл.10 СК (ред за сключване на брака).
Нарушаването на чл.6-13 СК има за последица нищожност на брака(пълна липса на брак).
Сключването на религиозен брака е ирелевантно действие, но е установена определена
поредност – 1 трябва да имаме сключен граждански брак, за да може да сключим религиозен.
Съгласието на встъпващите в брак лица трябва да отговаря на следните изисквания:
- Да са мъж и жена (предварително разрешение се изисква при лица навършили 16г, но не
навършили 18г.);
- Съгласието трябва да бъде дадено лично, не се допуска сключване на брак чрез представител
или пълномощник. В света действа Конвенция за встъпване в брак 1869г. – която не допуска
‘неприсъствено’ сключване на брак. При сключването на брак може да се назначават преводачи
или тълковници.
- Съгласието трябва да се изрази едновременно – в непосредствена последователност. СК не
допуска симулативно сключване на брак (недопустим е установителен иск за установяване на
симулативно основание за сключване на брак). Без правна стойност са всякакви модалитети
(срок, условия, тегести);
Корекции може да има само по ПН на МЧП, ако бракът е смесен и по ПН на ‘lex loti actis’ се
прилагат ПН на държавата, в която е сключен брака. Българския правов ред ще зачете такъв
брак.
2
Според чл.10 ал.3 СК – момента на възникване на брачната връзка е когато акта е подписан от
встъпващите в брак и длъжностното лице. Ако свидетелите на са подписали – длъжностното
лице носи административна отговорност, но брак има.
Ако няма съставен акт за брак по чл.10 ал.3 – няма брак. Ако по някакава причина не е съставен
акт за брак , съда не може по късно със свидетели да установява че има сключен брак.
Редът за съставяне на акт за граждански брак – чл.51-53 ЗГР.
Чл.51 Гр. брак се сключва пред длъжностното лице по гражданското състояние при
условията и по реда, предвидени в СК. Граждански бракове се сключват всеки ден.
Чл.52 Когато встъпващите в брак са лица без гражданство, със статут на бежанец или с
хуманитарен статут в РБ, те удостоверяват семейното си положение с нот.заверена
декларация.
Чл. 53. Актът за сключване на граждански брак съдържа:
1. място на съставяне на акта-област, община, населено място/район;
2. номер на акта и дата на съставяне;
3. номер на оригиналното удостоверение;
4. дата - ден, месец, година, и място на сключване на брака - област, община, населено място
или държава, ако не е сключен в Република България;
5. данни за сключващите брак - имена преди брака, дата и място на раждане, възраст, ЕГН
(личен номер на чужденец - ЛНЧ), гражданство, сем. положение преди брака, фамилия след
сключване на брака, постоянен адрес, данни за документите за самоличност, и подписите им;
6. данни за свидетелите - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ), и подписите им;
7. длъжностно лице - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ) и подпис;
8. други документи, представени за съставяне на акта;
9. бележки.
Акта за брак има конститутивно действие.
Годежът е съглашение на мъж и жена за бъдещо встъпване в брак. СК отхвърля тезата, че
годежа е предварителен договор.
Годежа е институт на обичайното право, който в действащото право не е уреден., освен в 1
случай – годежът има правно значение по чл.105 - за действия извършени във връзка с дарения
преди брака. След развода дарения на значителна стойност направени от единия съпруг на
другия или от роднини на единия съпруг с оглед на брака могат да бъдат предявени с иск в 1
годишен срок. Годежни дарове - могат да бъдат отменени ако са със значителна стойност.
След /развод/ приключване на брака този иск може да се заведе и да се иска връщане на –
годежен пръстен за 30 хил.лв. например /ако мъжа е виновен за прекратяването на брака не
може да иска връщане на пръстена/.
При облигационно право може да се търсят неимуществени вреди по чл.52 ЗЗД за неизпълнени
обещания (зависи как е направено обещанието – трябва да е сериозно и публично).
В.3 Условия и пречки за брак - Правна уредба – чл.12 и 13СК
Условията за брак са изискванията, на които трябва да отговарят встъпващите в брак лица –
материално – правни предпоставки, чието наличие е гаранция за валидността (последиците от
нарушаването им се уреждат в чл.96, 97 и 98СК). Групират се в 4 групи изисквания:
1 група: Притежаване на брачна дееспособност (необходима възраст);
2 група: Необвързаност с друг непрекратен по устан. Ред брак;
3 група: Липса на определени болести;
4 група: Отсъствие на кръвно или осиновиновително родство на встъпващите в брак;
В този см. чл.176 НК: ‘(1)Който при встъпване в брак съзнателно укрие от длъжностното
лице по гражд.състояние законна пречка за брака, се наказва с л.с.до 2 год.
(2)Длъжностно лице по гражд. състояние, което извърши бракосъчетание, като знае, че има
законна пречка за сключването на брака, се наказва с лишаване от свобода до три години,
като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.’
Условията и пречките се делят на абсолютни и относителни.
Абсолютните правят едно лице неспособно да сключва брак изобщо с лице от другия пол. Те
засягат самата правна годност. Такива са:
- липса на брачно пълнолетие;
- обвързаност на лицето с друг брак;
- наличие на определени опасни болести;
Относителни – правят лицето юридически негодно да встъпва в брак само с определено друго
лице – съществуват само в отношенията с конкретен брачен партньор, а не негодност спрямо
всички. Такива са наличието на кръвно или осиновително родство.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Семейно и наследствено право

Съдържа разработки по конспекта за семейно и наследствено право през 2008г....
Изпратен от:
нели
на 2009-06-02
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
817 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми информация по всяка от посочените теми задачата ми е презентация 15слайда. ПОМОГНЕТЕ ХОРА!!!
добавена от musi666 10.12.2014
2
4
Подобни материали
 

Семейно право

11 мар 2009
·
107
·
3
·
527
·
106
·
16

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Основни положения в семейно и наследствено право

03 юни 2006
·
935
·
3
·
575
·
82
·
16
·
1

Тези които се основават на брак, родство, осиновяване, и попечителство уреждат семейните отношения. Уреждат се две групи отношения: Имуществени и не имуществени. Най-важния нормативен акт е семейния кодекс.
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
151
·
1
·
288
·
122
·
20

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Понятие, предмет и развитие на семейното право

14 май 2007
·
476
·
72
·
40,981
·
151
·
12
·
1
·

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство...
 

Правата на животните - курсова работа

30 мар 2006
·
300
·
21
·
3,442
·
116
·
25
·
1

Правата на животните - курсова работа - правата на животните през вековете и днес.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
44
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Семейно и наследствено право

Материал № 349781, от 02 юни 2009
Свален: 817 пъти
Прегледан: 675 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 54
Брой думи: 18,325
Брой символи: 164,759

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейно и наследствено право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения