Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
Големина на текста:
Тенденции на
чуждестранните
инвестиции в индустрията
на България
Динамичните темпове на привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов фактор за
преодоляване на сериозните проблеми в повишаването на производителността на труда, подобрява
не качеството на продукцията и конкурентоспособността на българската индустрия. Последните
четири години (1997-2007 г.) се характеризират с позитивни промени в динамиката и направленията
на този процес.Основен акцент се поставя върху структурата и качеството на инвестициите в
приоритетните сектори на индустрията и високотехнологичните, експортно ориентирани
производства и продукти.
Ключови думи: инвестиции, преки чуждестранни инвестиции, индустрия, тенденции,
отрасли и сектори.
България вече една година е равноправен и равноотговорен член на oбединена Европа. Все по-
отчетливо се забелязват устойчиви темпове на нарастване на брутния вътрешен продукт, финансова
и банкова стабилност, задържане на инфлацията в допустими за страната и Европа граници,
консолидирани параметри на макрорамката, в която се развива българската икономика.Тези
положителни тенденции в социално-ико-номическото ни развитие обаче съвсем не могат да
компенсират все още сериозно-то изоставане на българската икономика от развитието на
европейската в трите фундаментални направления:
• Ниско равнище и недостатъчни темповена нарастване на производителността натруда в
българските предприятия и фирми.Средно около 2,5, а в някои случаи и до три пъти, е по-ниско
равнището на произведе-ния БВП на един зает у нас през последните три-четири години в сравнение
с равнището на производителността на труда в развитите страни членки на ЕС.
.
Незадоволителни темпове на обновяване,по-ниско качество на произвежданите изделия и
недостатъчна конкурентоспособност на българските предприятия и бизнес организации в сравнение
с европейскитереодоляването на тези жизнено важни за укрепване на икономическия организъм на
страната ни проблеми се намира под сил-ното въздействие на комплекс от социални,икономически и
политически фактори. Особено място в условията на глобализация и за-дълбочаване на европейската
икономическа интеграция се предопределя на динамизиране темповете и насърчаване привличането
на достатъчни по обем и по качествочуждестранни инвестиции. Ускоряванетона този процес е
определящ ресурс за дина-мично технологично и продуктово преструктуриране на българската
индустрия и нейни-те предприятия, за издигане равнището на тяхната кон? рентоспособност до
нивото на европейските критерии и стандарти.Динамизирането на процеса на привличанена
чуждестранни инвестиционни ресурси в индустрията на България предполага възприемането от
законовата, нормативната уредба и практиката на единен подход на икономическите категории и
понятия, из-
ползвани в тази област на управлението на инвестициите.
Чуждестранните инвестиции са предмет на интензивна разработка и специално внимание в
съответни законови и подзаконови нормативни актове и документи. По-съществените от тях са
Търговският закон с неговите последни изменения и допълнения, Законът за чуждестранните
инвестиции от 1997 година, Законът за банките, Законът за насърчаване на инвестициите от 2004
година, приетият и публикуван в „Държавен вестник” (бр. 42/29.05.2007 г.) Закон за изменение и
допълнение на Закона за насърчава-не на инвестициите, Правилник за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 76/21.09.2007 г.).
Независимо от различните нюанси в теорията и еволюцията на понятието „чуждестранни
инвестиции” в стопанската практика от приложна гледна точка засега е най-правилно да се използва
характеристиката, дадена в закона от 2007 г. [3]. Съгласно нея „чуждестранна инвестиция” е всяко
вложение или увеличение на вложението начуждестранно лице или негов клон във: акции или
дялове в търговски дружества; право на собственост върху сгради и ограничени вещни права
върху недвижими имоти; право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с
характер на дълготрайни материални активи; право на собственост върху обособени части от
търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла
на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол; ценни книжа, в т.ч. облигации и
съкровищни бонове, както и производни оттях инструменти, издадени от държавата,
общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-
кратък от 6 месеца; кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не
по-кратък от 12 месеца; интелектуална соб-ственост – обекти на авторското право и сродните му
права, патентоспособни изо-бретения, полезни модели, търговски марки,марки за услуги и
промишлен дизайн; права поконцесионни договори и по договори за въз-лагане на
управление.Актуален проблем от методологична и практико-приложна гледна точка е още
правилната характеристика на преките и не- преките чуждестранни инвестиции в индустрията на
страната. Основното внимание в статистическите документи, инвестиционните и бизнес проектите
на индустриалните предприятия е насочено в преките нвестиции. При изследването и анализа
натяхното съдържание в различните информа-ционни източници на БНБ, БАИ, НСИ и други
институции за основа се вземат междуна-родните стандарти и изисквания на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие, документите на Евростат и Европейската централна
банка, издадени през2004 година.В съответствие с тях преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се
характеризират като международни инвестиции, движение на капитали, при които инвеститорът
придобива собственост и дълготраен интерес в предприятие или фирма от българска-та икономика.
Те включват както първоначалното влагане на финансовите средства,така и всички следващи
вложения и движенияна капитали. Тук следва да се отчитат още два съществени момента: първият –
преките чуждестранни инвестиции включват само реално постъпилите в обекта инвестиции по
тяхната пазарна цена, и вторият – наличието на дълготраен интерес и значителна степен на влияние
от страна на прекия инвеститор върху управлението на предприятието, кадето е инвестиран чуж-
дестранният капитал. Непреки чуждестранни инвестиции са тези,които дават право на инвеститора
върху определена част от печалбата. Те не му осигуряват дълготрайни взаимоотношения
спредприятието или бизнес организацията изначително влияние върху тяхното управление.
Основната им цел е участието в раз-пределението на доходите и закопуване  на корпоративни ценни
книжа, акции или облигации. Те обаче са недостатъчни за значиелна степен на влияние или за
контрол върху правлението на предприятието – обект на инвестиране.Съществен, от позициите на
ускоряване на притока на чуждестранните преки инвестиции в индустрията на България, е пробле-
мът за анализа на състоянието и тенденциите в движението на капиталовите
потоци в световен и национален мащаб.В края на 2007 година при представяне на„Световния доклад
за инвестициите – 2007”се констатира значително нарастване в обдестранни инвестиции. Към 31
декември 2006 г. и началото на 2007 година в световен
мащаб се достига огромната сума от 1 три-
лион и 306 млрд. долара, или 38 % повече в сравнение с 2005 година. Ако тези данни се съпоставят с
равнището на преките инвестиции през 1999 година – 470 млрд. долара,то се подчертава още един
път резкият скок на процесите в тази област – прибли-зително три пъти номинален ръст за 7 години –
2006 спрямо 1999 година.Тенденция за нарастване на тези инвестиции се забелязва както в
развитите страни –ръст 45 % през 2006 г. в сравнение с 2005 г.и величина 857 млрд. долара, така и в
развиващите се страни – ръст 21 % – 379 млрд.долара. Най-голям темп на нарастване имат обаче
страните от Югоизточна Европа и ОНД – 68 %, достигайки приблизително равнището от 70 млрд.
долара преки чуждестранни инвестиции.Тези темпове и тенденции са особено характерни и за
България като страна от
Югоизточна Европа. По данни на БНБ, НСИ,БАИ и АП преките чуждестранни инвестиции
у нас за януари – ноември 2007 г. възлизат на 5050 млн. евро, или 17,7 % от величината на
БВП. За същия период на 2006 г. те са в размер на 3865 млн. евро или 15,4 % от БВП.По страни най-
много чуждестранни преки инвестиции за 2007 година у нас са привле-
чени от Великобритания – 17,1 % от общия размер на преките инвестиции, Австрия –
8,3 %, и Гърция – 7,9 %. През 2006 година по данни на БНБ „класирането” е малко по дру-
го. Великобритания е била пак на първо място с 862 млн. щатски долара ПЧИ, докато
на второ място тук е Холандия с 842 млн.долара ПЧИ и на трето Австрия с 554 млн.
долара. Както е видно в посочената класация за притока на ПЧИ през 2006 г., в България
и в нейната индустрия като основен обект на инвестиране липсва не само Гърция, но
и такива страни като Германия, Италия,САЩ, Русия и др., които за целия период на
прехода до членството на България в ЕС са вложили у нас пряко или косвено (чрез други
страни) немалко преки инвестиции.За периода от 1992 до 2006 година (послед-
ната година преди членството ни в ЕС) със-тоянието на притока на ПЧИ в Българияпо страни с над
100 млн. щатски долара е следното:
1. Австрия - 3454,1
2. Холандия - 2075,3
3. Гърция - 1819,5
4. Великобритания - 1586,3
5. Германия - 1207,2
6. Италия - 960,4
7. Унгария - 865,4
8. Чехия - 851,6
9. Белгия и Люкс. - 823,1
10. Швейцария - 822,1
11. С А Щ - 817,6
12. Кипър - 766,6
13. Ирландия - 465,4
14. Русия - 371,6
15. Испания - 338,2
16. Франция - 335,0
17. Турция - 273,3
18. Дания - 193,5
19. Израел - 117,5
20. Япония - 102,0
Източник:
1992-1998 г. – Министерство на финансите;
1999-2006 г. – Българска народна банка.Не е трудно да се забележи, че за анализираният период в„челната”
четворка пак са Австрия, Холандия и Гърция, като Великобритания е на четвърта позиция. Тук
отноволипсват Германия – пето място, Италия –шесто, САЩ – единадесето, Русия, четиринадесето и
т.н.Всичко това поставя резонно проблема заусловността на отчитане на притока на ПЧИ по страни и
години. Възприетата методология и методика изискват произходът на инвестициите да се отнася
между страната, в която се намира главният офис на компанията или фирмата инвеститор. Не са
редки случаите, когато те инвестират капитали чрез филиали, които се намират вдруги страни.
Достатъчно е само да се от-бележи, че инвестициите във веригата магазини „Била” се считат за
австрийски, но собственик е германска компания, тези на
„Вивател” се включват също между австрийските ПЧИ, но реално те са собственост на САЩ
Великобритания. Аналогично е състоянието и с инвестициите в „Нефтохим”
и „Лукойл” – България, които се отчитат като холандски, тъй като са извършени през
Лукойл – Европа със седалище Амстердам, но е известна собствеността на компанията.
Тези обстоятелства и факти обясняват състоянието и тенденциите на „класацията” в
посочената по-горе таблица. Анализът и направените констатации за по-
следните три-четири години потвърждават още един път тенденцията на засилва-
не интереса на чуждестранните инвеститори в българската индустрия като
атрактивен обект за преки чуждестранни инвестиции. Тези позиции следва да се ут-
върждават, развиват и отстояват още по-силно. Особено внимание при това е необхо-
димо да се отделя на следните нови явления и тенденции в социално-икономическото и
индустриално развитие на страната ни:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тенденции на чуждестранните инвестиции в индустрията на България

Динамичните темпове на привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов фактор за преодоляване на сериозните проблеми в повишаването на производителността на труда, подобрява не качеството на продукцията...
Изпратен от:
miauu
на 2009-05-17
Добавен в:
Доклади
по Икономика
Статистика:
353 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Изследване на избрана стратегия на Хедж Фонд
добавена от hristovadidi 07.07.2018
0
8
Подобни материали
 

Ресурсна обезпеченост на САЩ

30 авг 2008
·
113
·
15
·
5,704
·
70
·
8
·

1. Ресурсна обезпеченост 2. Права на собственост 3. Пазарно и непазарно регулиране.....
 

Борсови правила на Франкфуртската фондова борса

30 ное 2007
·
596
·
16
·
2,343
·
234
·
92

Появата на името БОРСА като понятие идва от сливането на имената на една фамилия на търговци от 16 век, фамилия "van der Beurse", с латинското понятие Bursa (торбичка).
 

Обучение на персонала

10 яну 2010
·
145
·
11
·
1,221
·
130
·
14

Обучението на персонала е една от най-важните управленски функции при формирането, развитието и използването на човешките ресурси....
 

Семейство Бенетон

14 дек 2007
·
254
·
2
·
753
·
22

През 1944 г. бедното и многодетно италианско семейство Бенетон се крие от бомбардировките далече от родния си град Тревизо. Още в тези тежки времена, Лучано Бенетон, първото от четирите деца на семейство Бенетон, с предприемчивост в кръвта...
 

Финансиране на образованието

14 юни 2008
·
293
·
18
·
2,983
·
120
·
208
·
1

Правото на гражданите да получат образование, от основно до най-високо и по този начин не само да осигуряват собствено си израстване и всестранно развитие, но и да повишат общото културно нива на общностната, в която живеят, изразява същността на...
 
Онлайн тестове по Икономика
Кандидат-магистърски тест по икономика
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти
Примерни въпроси от кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Съдържа 25 въпроса върху: производстени възможности, ценообразуване, БВП, съвкупно производство, заетост, данъци и др.
(Лесен)
25
77
1
1 мин
09.01.2015
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
3
1
5 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Тенденции на чуждестранните инвестиции в индустрията на България

Материал № 339952, от 17 май 2009
Свален: 353 пъти
Прегледан: 265 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 2,444
Брой символи: 22,811

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тенденции на чуждестранните инвестиции в индуст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
143

Йоана Лазарова
преподава по Икономика
в град Плевен
320 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения