Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
Големина на текста:
16.Хуманизацията на 
отношенията – цел и резултат на 
възпитанието
1.Хуманизацията на отношенията 
е процес на овладяване на хуманните 
идеи и опит от личността и 
превръщането им в убежденияв 
мотиви за поведениев ежедневни 
отношения.
Това е процес на възпитаване на 
хуманност  и нейната   проява във 
взаимоотношенията на личността.
Хуманизацията  като  процес  е 
целсъдържание  и резултат  от 
формирането   на   нравствената 
култура на личносттаОт начина по 
който   ще   бъде   реализиран   този 
процес зависи и хуманизацията на 
отношенията в съответната общност
Основните характеристики  на 
процесакойто възпитава нравствена 
култура,   характеризират   и 
хуманизацията като процес.
Специфични   особености   на 
хуманизацията са конкретни човешки 
отношенияотношения личност­
личностличност­социално 
обединение­личност. Основното им 
съдържание са проявите на доброта
умението да споделят собствени и 
чужди преживяваниямилосърдие
отзивчивост и др.
Когато   се  говори   за  хуманни 
взаимоотношения  се  има  предвид 
наличието на няколко основни 
компонента:
­хуманно насочен цел;
­способност за съпреживяване на 
хуманните  прояви  на  другите  и 
личностна хуманна изява;
­потребност от хуманна изява в 
ежедневните отношения.
Обект на  хуманизацията е 
другият   човек отношения   между 
двата субектаТя зависи от една 
страна от това как се изграждакак 
се възпитава хуманността като 
качество на  личността.  От друга 
хуманизацията  се обуславя  от 
възможностите  на  съответната 
социална общност да стимулира 
индивидуалната изява на хуманност и 
развитието на хуманни 
взаимоотношения.
Етапите  на   възпитателния 
процес са насочен към изграждане 
хуманността като качествоа 
именно:
­овладяване на информацията за 
същността на хуманизма като идея за 
проява на хуманността като лично 
образование и трансформацията на 
тази информация в индивидуалното 
съзнание на всеки ученик;
­изграждане  на  практически 
умения и навици за активна изява на 
личносттаформиране на способност 
за хуманна проява на личността;
­включване на хуманността в 
личностно значимата система от 
ценности на отделната личност
превръщането  и в потребност за 
личносттав нейно качество;
Развитието на хуманните 
взаимоотношениявключва в себе 
си: разширяването   и 
усъвършенстването на отношенията
формиране на вътрешни нравствени 
регулатори на хуманните 
взаимоотношения;  формирането на 
хуманни   чувства;  развитие  на 
психологическа съдържателност на 
взаимоотношенията и др.
Хуманизацията на отношенията е 
педагогически управляем процес .
Същността се изразява в товаче 
човешките взаимоотношениянормите 
на човешкия морал стават достояние 
освен на отделната личностно и на 
съответното обединение
Направленията  на 
педагогическата дейност са:
­формиране  на  съответно 
съзнание;
­хуманни качества;
­привички   и  отношения   в 
ученическата общност.
Особено е мястото и ролята на 
хуманизацията  на училищната 
общност.
Хуманизацията   на   училищната 
общност  е свързана и със 
състоянието   на   хуманните 
взаимоотношения   в   учителската 
колегияТази общност дава тон и при 
организацията и провеждането на 
традициите в цялостния живот на 
училището 
Хуманната   позиция   на 
учителската общност:
­съдейства освен за овладяване на 
знанияубежденияумения и навици
но и да се формират съответните 
ценностипотребностисоциално­
значими мотиви за дейност;
­е   условие  и  фактор   за 
възпитаване основните измерения на 
хуманност и тяхното утвърждаване в 
поведение   на  личността за 
преодоляване на вътрешни и външни 
противоречия;
­съдейства за утвърждаване на 
хуманните връзки на различни 
равнища – паралелка­паралелка
ученик­ученик;
­осигурява корекция в съзнанието 
и поведението на обединението на 
личносттасъдейства за качествени 
изменения   в  съзнанието  и 
поведението  на  възрастния  и 
ученикаадекватни на времето;
­контролира   и   коригира 
поведенческа  изява,   както  на 
личносттатака и на училището;
Условие за утвърждаване и 
реализиране на тези функции на 
учителската общност е единството 
на учителите и административно­
помощния   персонал
взаимодействието на  различни 
общностнисъздадените традиции 
в училището.
Процесът  на   утвърждаване  на 
хуманната позиция на учителската 
общност е процес на създаване на 
здрав   социално­психологически 
климат който непрекъснато 
укрепва,   развива  се  и   се 
утвърждаваЗа целта се отделя 
внимание   на   равнището   на 
вътрешноколективните 
взаимоотношенияна единството и 
начинапо който е получено 
обединяването между членовете на 
общността и степента на 
удовлетвореност на учителя от 
своята работа.
В  процеса   на общуването 
учителите обсъждат:
­ как се утвърждава хуманен стил 
на общуване;
­как  се  създават  условия за 
изпитване на приятни преживявания 
от изявата на хуманността;
­как може да се използва 
красотата на българския език и др.
За  постигане   на  тази   цел  се 
използва  вербалното общуване
индивидуалните разговорибеседи и 
групови  дискусии.  Показва  се 
нагледно как се използва казуса
инцидента или диспута.
2.Системата   на   работа  на 
педагога  за  хуманизация   на 
отношенията   в  ученическата 
общност   е   съвкупност от 
разнообразни компоненти и 
елементисъвкупност от 
образователни  и  възпитателни 
условия и фактори
взаимодействието на които води до 
формиране на  хуманността като 
качество.
Реализацията на първия и 
основен компонент на системата – 
целеполагането,  се  основава  на 
задълбочено анализиране на 
равнището  на овладяност на 
хуманизма у учениците и степента на 
хуманизация  на отношения в 
конкретната общностЗа целта се 
използват показатели и критерии
представипонятия и съждения за 
същността на хуманносттадоброта
отзивчивост и др.
Ефективността на системата на 
работа на учителя и класния 
ръководител    за   овладяване   на 
хуманизма  се обуславя и  от 
спазването на редица изисквания:
­непрекъснатостсистемност
последователност при овладяване 
на информацията за хуманизма;
­разкриване на хуманния характер 
на всяка дейност;
­включване  на   всеки  ученик  в 
дейността  на  обединението
осигуряваща проявата на човечност;
­стимулиране на  хуманното 
развитие,   саморазвитие  и 
самоусъвършенстване на личността в 
дейността на обединението;
­утвърждаване на  хуманни 
взаимоотношения между възрастните 
и учениците.
Общуването  съдейства  за 
развитие   освен  на нравствено 
съзнание и поведение на личността
но  и  на  съответните   ученически 
общности.  То помага  да  се 
стабилизират: вътрешните 
взаимоотношения и структурида се 
формира силно морално обществено 
мнениеда се създават традиции и 
др.  Общуването  стимулира  както 
личностното така  и  колективното 
нравствено съзнание и поведение.
Показател за ефективността от 
общуването класен ръководител­
ученик са не само количествените и 
качествени изменениякоито 
настъпват   в   развитието   на 
съзнанието   на   младия   човек
свързани с хуманизмано и 
утвърждаване на хуманни субект­
субектни взаимоотношения  между 
отделната   личност,   между 
обединението  и личносттамежду 
всички участници в този процес.
Общуването   е   социален 
механизъм, който съдейства в 
максимална степен за изграждане на 
хуманна личност
Водеща система в общуването е 
учителяткласния ръководител
Той притежава богатство от научни­
етични знания за хуманизмабогат 
социален   опит  за   изява   на 
хуманността
Общуването дава възможност да 
се формират представипонятия и 
съждения за хуманизма в процес на 
създаване   на   хуманни   отношения 
между учителякласния ръководител 
и ученицитеДава възможност да се 
натрупа непрекъснато нова 
информация  в   съзнанието  по 
проблемите   на  хуманизма  и 
хуманността.
Диалогичното общуване се 
използва като основен методза да 
формира представи и понятия за 
хуманизма  и   хуманността   на 
личността.
1
Значимо място в системата на 
работа на учителя и класния 
ръководител  заемат проблемите
свързани с укрепването и развитието 
на хуманни взаимоотношения и 
социалното обединение по интереси с 
оглед създаването  на нравствена 
атмосфера в тях.
Необходимо е да се създава 
нравствена   атмосфера която  да 
стимулира   активното,  творческо 
участие на личността на ученика в 
различните видове дейност на 
социалното обединениев неговото 
самоуправление.
Нравствената   атмосфера в 
ученическата общност съдейства за 
реализация и на основните й 
функции   възпитателна
регулативнаконтролираща
комуникативна.   Тя   активизира 
самооценката на личносттанейната 
морална отговорност и помага на 
децата критично и самокритично да 
анализират поведението на другите
както и собствената си нравствена 
позиция.
3.Отделя се и специално място на 
формирането на култура на общуване 
на   учениците   и   по­специално 
формирането на тактичностетикета 
в  обръщението   и   общуването   по 
принципмярката на поведението
проявата на любезност и 
деликатностна вежливост.
Овладяването на културата на 
поведение  става  в условията на 
активна дейност на ученицитекато 
се спазват различни изисквания:
­очертаване  на възрастовите
интелектуалните и индивидуалните 
особености на учениците;
­поставяне на ученика в субектна 
позицияв позиция на организатор;
­хуманно  мотивиране  на  всяка 
дейност и др.;
Всичко това помага да се 
утвърждават   хуманни 
взаимоотношения и се променят 
мислитепреживяванията и 
нравствената  позиция на  самите 
ученици.
Часът на класа е  една  от 
основните неурочни форми за 
организирано   общуване   между 
класния ръководител и учениците
Той заема съществено място при 
осъществяване  на педагогическото 
взаимодействиев реализирането на 
основните функции на класния 
ръководител – възпитателната
Провежда се под форма на 
разговорбеседадискусиячетене на 
реферати и др.
Целите на часа на класа са  да 
съдейства за формирането на 
тяхната нравственаздравнаправна
естетическафизическа културада 
формира  хуманната  гражданска 
позиция на ученика.
Часът на класа постига целта се 
чрез реализиране на две основни
взаимосвързани направления:
­обогатяване на  системата от 
специфични знания в областта на 
морала и моралните отношения
правотодържавната уредба и 
формиране на съответни убеждения;
­овладяване     в  теоретичен   и 
практико­приложен аспект на 
нравствения социален  опит
формиране на умения и навици за 
практическа изява на нравствената и 
гражданска позиция на ученика.
Осъществяването   на  тези 
направления изисква да се прилага 
системния и комплексния подход в 
цялостната   организация   и 
провеждане на часа на класа
Ефективното провеждане на часа 
на   класа   с   цел   хуманизация   на 
отношенията, изисква да се осигури 
непрекъснатост на получаваната 
информация по всеки етичен проблем 
и постепенното й задълбочаване в 
съдържателен план.
Критерии  за  ефективността  на 
часовете на класа могат да бъдат от 
една страна, количеството  и 
качеството   на   овладяната 
информация  за  същността  на 
съвременното проявление на 
хуманносттана дисциплинираността
на отговорността и дрОт друга 
странакритерий може да бъде и 
степента   на   проявление   на 
съответните ценности в ежедневното 
поведение на ученикатяхното 
присъствие в мотивационната сфера 
на ученика.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хуманизацията на отношенията - цел и резултат на възпитанието

Хуманизацията на отношенията е процес на овладяване на хуманните идеи и опит от личността и превръщането им в убеждения, в мотиви за поведение, в ежедневни отношения...
Изпратен от:
Radostina Petrova
на 2009-05-03
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
32 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Дидактически принципи във физическото възпитание

24 сеп 2010
·
52
·
6
·
1,295
·
64
·
8

Терминът „принцип” произлиза от латинската дума ( „principum” - основа, първоначално ) означава основно, водещо начало, от което се ръководим при осъществяването на даден вид дейност. Обикновено този термин се използва във връзка със сферите...
 

Същност на педагогичрския конртрол

20 юни 2008
·
206
·
10
·
1,190
·
182
·
27

Решаването на основните въпроси, отразяващи цялостната дейност на училището е сложен процес, който изисква от директора компетентност, съобразяване с всички правителствени решения и нормативни документи на МОН...
 

Проведена при Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните град Стара Загора

12 сеп 2007
·
490
·
22
·
4,924
·
403
·
57

Материалът представлява доклад оt лятна практика по Педагогика за първокусрници.
 

Същност на управлението на учебния процес

21 яну 2007
·
736
·
12
·
1,063
·
70
·
20

Курсова работа по Педагогика на тема "Същност на управлението на учебния процес".
 

Имидж на ръководителя

06 дек 2007
·
329
·
6
·
763
·
113
·
39

Учителят и класният ръководител са част от училищната система на възпитание. Те са един от основите й компоненти, без които тя не би могла да функционира като такава.
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
159
3
20.12.2013
Тест по училищно законодателство за 2-ри курс
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа 20 въпроса, подходящи за студени 2 курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
122
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Хуманизацията на отношенията - цел и резултат на възпитанието

Материал № 330686, от 03 май 2009
Свален: 32 пъти
Прегледан: 27 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 918
Брой символи: 8,808

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хуманизацията на отношенията - цел и резултат н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
23

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения