Големина на текста:
ТЕМА №1
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА
Лексикологията е наука за думата като речникова единица и за речниковата с-ма
като цяло, с действащите в нея отношения и закономерности. Нейният основен обект на
изследване е думата като специфична езикова единица със собствена формално
съдържание, структура и функции в речта и като изграждащ речников елемент, който
влиза в определени отношения с други думи, в лексикалната система и който подлежи
на класифициране.
Въпреки че приема думата за основен обект на лексикологията, приоритетна
категория в описателно отношение е категорията лексикално значение. Тя е главната
категория в анализа, както на отделните думи, така и при представянето на речника от
системно-структурно отношение. В езиково отношение думата се определя като
лексема, която в речта се проявява в разнични словоформи (граматически форми) и в
различно лексикално семантични варианти. Тъй като предметът на лексикологията е
доста сложен, в науката са обособени различни дялове, всеки от които притежава свой
собствен частен предмет и обект на изследване и собствени задачи за резрешаване.
Като основни са дяловете:
1.Семантика – изучава съдържателната страна на думата. Основният обект е
лексикалното значение с оглед на неговото формиране, структура, връзка с
материалната страна на думата, разновидности на лексикалното значение.
В зависимост от насоката на анализ можем да разграничим два поддяла:
1.1.Ономасиология – процеса на номинация и факторите влияещи върху този
процес, както и познавателно-логическите механизми.
Основна задача е да отговори на въпроса - как възникват думите с присъщото им
лексикално значение? Какъв е механизмът на вторичната механация? Какво води до
формирането на преносни изречения? Какви лингвистични фактори има при
изработване на материалната обвивка.
1.2.Семасиология – изучава същността на вече формираното лексикално
значение, неговата структура, както и семантичната структура на многозначните думи.
2.Вторият дял изучава думата като елемент от сложната лексикална система.
Вниманието е насочено към структурата на речника. Основните задачи са: да се
анализират и опишат принципите въз основа, на които е изграден речникът като
система; да се посочат особеностите, структурата и функционирането на тази система;
да се разкрият различните по тип отношения между думите в лексикалната система,
както и да се класифицират речниковите единици по определени показатели.
Фразеологията е отделна наука, макар че тя се изучава в рамките на
лексикологията. Тя изучава устойчивите словосъчетания в техните различни
разновидности. Описва същността на устойчивите словосъчетания, мястото им в
речника, механизма на възникването им, стилистичната им употреба.
Лексикографията е теоретико-приложен дял, който опирайки се върху
постигнатото в предните дялове трябва да разработи приципите за обработка на
лексикологичния материал в речници и да изработи сътветните речници.
Съществуват различни видове лексикология:
? В зависимост то целите и методите които ползва:
?Обща лексикология – изследва универсалните явления и
закономерности в речниците. Изяснява основните въпроси, свързани с
природата на думата като знаки и със структурата на лексикологичната система.
Разкрива общите лексикологични тенденции. Тя дава тематична основа за
развитието на частните лексикологични науки.
?Частни лексикология – описва и обяснява лексикологичните системи
на отделните езици, а именно структурата на конкретен речник, процесите,
факторите, определящи развитието му.
? В зависимост от темпоралния аспект частната лексикология се дели на
синхронна – изучава лексикологичната система на даден език в определен
отрязък от времето и диахронна – разглежда речника в процеса на неговото
историческо развитие. Проследява процесите настъпили в отделните думи и в
речника като цяло, както и факторите довели до определените промени.
Съществува и сравнителна лексикология, която разглежда речниковите системи
на два или повече езика.
Лексикологията се свързва и с други дисциплини, като граматика, етимология,
ономастиката, стилистиката.
Етимологията е наука за произхода и историческия развой на езиковите единици.
Ономастиката е наука за собствените имена.
Стилистиката е наука за функционалните стилове и различните изразни средства.
Тя е свързана непосредствено с науката за речниковата система.
Лексикологията се свързва и с историята на езика, която изучава; както и развоя на
граматическия строеж, така и развоя на речника.
ТЕМА №2
ЛЕКСЕМА
Езикът осъществява основната си и най-обща функция – комуникативната
посредством думите. Те са най-малките самостоятелни единици на езиковата система,
които включвайки се в по-сложни структури осигуряват нормалното протичане на
речевия процес. Като се има в предвид универсалния характер на думата като езикова
единица, обясними са опитите тя да бъде приемливо дефинирана по начин задоволяващ
всички езиковедски науки. За съжаление този стремеж към универсалност не дава
добри резултати и езикознанието не разполага с точна дефиниция на думата. Най-често
прилаганите критерии са формалния, наблягащ на материалната страна на думата или
нейната структурна самостоятелност във фонетичен и графичен план. Вторият
критерий е семантичния, изтъкващ като най-важна страна, наличието на значение.
Функционалният - подчертаващ комуникативно-речевата страна на думата. Сложната
природа на думата трудно би могла да се обхване в рамките на една дифиниция, поради
което се оказва описателния подход. Той извежда съществени черти на думите като
езикови единици, без значение дали те са характерни само за отделната дума или и за
друга езикова единица.
Признаци на думата:
1.Думата е знак.
2.Думата има материална и идеална страна.
3.Думата е знак символ и връзката между двете страни – материална и идеална има
условен /социален характер.
4.Материалната страна на думата се реализира във фонетична или графична форма
и представлява исторически определен ред от фонеми (графеми).
5.Идеалната страна на думата представлява познавателна абстракция, закрепваща
информацията за обективния и субективния свят, с какво информацията дума се
включва в комуникативния процес. Информацията е два типа: лексикална или
речникова и граматична. Лексемата е задължителна и е свързана с обективната
действителност и нейната обработка в съзнанието на човека. Граматичната има по-
абстрактен характер и е свързана с най-общи философско-логически категории и не е
присъща на всички думи,а на изменяемите части на речта.
6.Думата е асиметрична знакова структура. Една и съща информация може да се
реализира чрез различни материални носители, а от друга страна един материален
носител може да изразява различни видове информация.
7.Думата е двояко структуриран знак. Тя е едновременно елемент на езиковата и
речевата система.
8.В речта думата има няколко основни функции:
- комуникативна;
- номинативна – реализира определено предметно-логическо съдържание и замества
явленията;
- експресивна – изразява се отношение към субект или обект.
Комуникативната функция е задържителна, докато останалите не.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лексикология

Лексикологията е наука за думата като речникова единица и за речниковата с-ма като цяло, с действащите в нея отношения и закономерности. Нейният основен обект на изследване е думата като специфична езикова единица със собствена формално съдържание...
Изпратен от:
CrishtiaN
на 2009-04-26
Добавен в:
Лекции
по Български език
Статистика:
774 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Текст по въображение
добавена от heri.kalkova 08.05.2013
0
40
пролетта и птиците план- конспект по БЕЛ за подг.група в ДГ
добавена от snejana699 21.02.2013
0
67
cъществително име в контекста на изречението
добавена от smail.yusein.3 26.07.2015
4
11
Съпоставка между книга в електронен и хартиен вариант.
добавена от asya.yordanova_fb 21.10.2013
1
4
Подобни материали
 

Писане на главни букви

18 май 2008
·
150
·
5
·
2,087
·
168
·
10

Главна буква се пише в началото на текст, както и в началото на всяко изречение. Когато пряка реч е последвана от думи на автора, авторовата реч започва с малка буква.
 

"Ако искаме времето да бъде в нас, ние трябва да см е във времето" (Васил Левски)

04 мар 2007
·
633
·
2
·
254
·
46
·
11

Времето,това е едно от нещата, които ние, хората, не сме овладели и може би никога да успеем.
 

Звукове и букви

16 апр 2008
·
705
·
6
·
658
·
1,579
·
109

Правила за правопис в българския език. Гласни и съгласни букви. Думите при общуване, части на думата,значение на думата, видове думи. Части на речта. Изречения при общуване.Видове изречения и препепинателни знаци в изречението.
 

Езикова култура и езиково възпитание

13 сеп 2010
·
149
·
8
·
3,228
·
247
·
34

Езиковата култура е задължителна за всички членове на обществото. Факторите, които обучават личността са семейството и училището...
 

Употреба на главни букви

30 мар 2008
·
207
·
2
·
368
·
148
·
26

Главните букви се употребяват въз основа на три принципа: - синтактичен, свързан с разчленяването на текста. 1.Главна буква се пише в началото на текст,както и в началото на всяко изречение. 2.Когато пряка реч е последвана от думи на автора...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 7-ми клас над видове подчинени изречения
междинен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за седмокласници. Обхваща материала от седми клас - синтаксис. Включва видовете сложни съставни изречения и техните подчинени. Обръща се внимание и на тяхната пунктуация. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
116
1
19.10.2016
Тест по БЕЛ за 5-ти клас, класна работа №2
класно тест по Български език за Ученици от 5 клас
Тест по Български език и литература за пети клас, базиран на учебниците по български език (на Милена Васева) и литература. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Иван Симеонов преподавател
(Лесен)
18
38
1
1 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Лексикология

Материал № 327366, от 26 апр 2009
Свален: 774 пъти
Прегледан: 707 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Лекция
Брой страници: 35
Брой думи: 6,184
Брой символи: 53,183

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лексикология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
146

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения