Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
1.Атомно-молекулярна теория. Видове химични връзки
Атом-най-малката хим ед на материята. Има ядро изградено от протони и неутрони и
ел обвивка изградена от определен бр електрони,около ядрото. Сумата от протоните и
неутроните определя така нар атомно тегло.Теглото на А се определя в далтони.
А могат да се свързват помежду си. Вс гр от А образуват молекула, която е способна на
самост съществуване.Връзката, която се осъществява м/у А или м/у йоните във в-вата
се нарича хим връзка.Видове:
Ковалентна неполярна: общата ел 2ка е точно по средата на разст м/у 2та А. И 2те
половинки на молекулата са ел неутрални, неполярни /не носят ел заряди/ и са неразтв
във вода-хидрофобни молекули.
Ковалентна полярна: общата ел 2ка е изтеглена към единия А.И 2те половини на
молекулата имат разноименни ел заряди/полюси.Връзката е полярна,молекулите също
и са разтворими във вода-хидрофилни.
Йонна връзка: общата ел 2ка е изцяло само към единия А.И 2та А са се превърнали в
йони-този атом се начина анион и е отрицателен, а др катион-положителен.
Водородна връзка: състои се от водородни атоми.
2.Водни разтвори
Водни диполи и процесът на разтваряне: молекулата има 2 разноименни полюси-
положителен и отрицателен, затова се нарича дипол. Диполите взаимодействат пом/у
си и образуват множество водородни връзки. Водата е добър разтворител.
Амфипатични молекули: молекули които имат едновременно полярна и неполярна
част. Състоят се от хидрофилна глава и хидрофобна опашка.Те са групирани в 2 вида
структури: мицели и двойни молекулни слоеве.Мицели-играят важна роля при смилане
на липидите, а двойните молекулни слоеве са в структурата на вс клетъчни мембрани.
Колоидни разтвори: вс разтвори се делят на истински и колоидни. Истинските се
образуват от кристалоидни в-ва, чиито молекули са с малки размери. Колоидните се
образуват от мицели, които имат сферична форма и огромни размери. Имат намалена
прозрачност, а ако са по-концентрирани-мътнеят или изглеждат белезникави; имат
склонност да се желират, да стареят и да се утаяват.
Дифузия-насоченото движ на частиците от места с по голяма към места с по-малка
концентрация без външна намеса до изравняване на концентрацията
Осмоза-преминаване на вода през полупроспусклива мембрана в посока към по-
високата концентрация на разтворените в-ва. Това разтягане на полупропускливата
мембрана става под влияние на силата на осмотичното налягане, което е мн важно за ф-
циите на организма.
3. Електролитна дисоциация
Съединения, които във воден разтвор се разпадат на йони се наричат електролити, а
самият процес-ЕД. Тя е следствие от разкъсването на йонните връзки поради
отслабването им във воден разтвор. 2 гр: силни електролити-молекулите им се разпадат
на йони над 30%; слаби-под 30%. ЕД е обратим пр-с, т.е разделените йони могат да се
свържат в цяла молекула, пак да се разпаднат и т.н.
Ед зависи от: t, концентрацията, природата на хим връзки на разтвореното в-во.
Дисоциация на водата: Водата е слаб електролит. В зависимост от условията тя се
проявява и като основа и като киселина. Неутралната водна молекула се разпада на 2
йона: протон и хидроксилен анион /този пр-с е обратим/. Протоните придават кисел
вкус на разтворите, а анионите-неутрализират киселинността.
а)киселини-съединение, което във воден разтвор се дисоцира. Биват силни и слаби.
б)основи-в-ва,способни да приемат протони /неутрални молекули или йони/
в)буфери-водни разтвори на слаби киселини или основи и техните спрегнати основи и
киселини; тези разтвори поддържат pH постоянно.
Методи за определяне на рН.
a)колориметричен: в/у хартия, хартиени лентички напоени със смес от индикатори
б)потенциометричен: много точно определяне на pH чрез апарати-пахаметри (уреди-
сравнителен и измервателен).
4.По-важни функционални гр, съединения и р-ции в органичната химия .
С-ва на въглеродния атом: той е 4валентен,вс му 4 валенции са равнозначни; могат да
се свързват посредством ковалентни връзки (1,2 или 3), образувайки разл дълги вериги-
прави или разклонени, отворени или затворени в пръстен.
Въглеродните вериги се различават по своята големина, разклоненост и наситеност.
Своб им валенции се насищат от водородни атоми така,че се получават разл
въглеводороди. Веригите биват наситени и ненаситени в зависимост от това дали
притежават двойни връзки.Наситени: заместители-заместват 1 или повече водородни
атоми с др и окислители-отнемане на 2 водородни атома, при което се създава двойна
връзка.Ненаситени: с 1 или повече двойни връзки в молекулата си.
Алкохоли-въглеводороди, в които 1 или повече водородни атома са заместени с
алкохолна гр. Биват: едновалентни (с 1 хидроксилна гр), двувалентни, 3валентни и
мнвалентни. Вс имат окончания ол-метанол, етанол. Главни р-ции в които участват:
окисление; дехидратация; естерификация-взаимод на алкохолите с киселини, при които
се образуват естери.
Карбонилна гр-кислороден атом,свързан с 2на връзка за въглероден. Бива: алдехидна-
едната своб валенция е задълж свързана с водороден атом и кетонна-и 2те своб
валенции са свързани за въглеродни атоми.
Карбоксилна гр-въглероден атом носещ едновременно хидроксилна и карбонилна,
едновалентна е и съединенията й се наричат карбоксилни киселини. Р-ции, в които
киселините участват: -дисоциация (разделяне); естерификация-при взаимод на алкохол
и киселина се отделя вода и се получават естери; неутрализация.
Тиолова група (-SH)-едновалентна. Нарича се още сулфхидрилна, леко се окислява.
Аминна група-аминогр, едновалентна. Притъкмява се към въглероден атом и се
получават 3 нови съединения: амини, амиди и аминокиселини.
5. Въглехидрати.
Монозахариди-най-малки, добре разтворими в h20, със сладък вкус. Съдържат 2 типа
функционални гр: алкохолна /1,2 или повече/ и алдехидна или кетонна група. Тези,
които съдържат алдехидна-алдози, кетонна-кетози. Според бр на въглеродните атоми в
молекулата биват: триози, тетрози, пентози, хексози и т.н. Въглеродните атоми се
номерират и са разположени в права верига.
Представители:
а/триози-участват в обмяната на глицералдехид-3-фосфат и дихидроксиацетонфосфат.
б/пентози-рибоза и дезоксирибоза /алдози/.
-рибоза-влиза в състава на нуклеиновите киселини.
-дезоксирибоза-различава се от рибозата по това, че втория въглероден атом не се
съдържа кислороден.
в/хексози-
-глюкоза-има сладък вкус; отлично разтворима; в плодовете; важен източник на енерг;
-галактоза-почти няма сладък вкус; по-слабо разтворима;
-фруктоза-има сладък вкус; добре разтворима; често се среща в храната ни;
Дизахариди-изградени от по 2 монозахарида.
а/захароза-обикновената захар, получава се от захарно цвекло или захарната тръстика;
разтваря се добре във вода; силен сладък вкус; изградена е от глюкоза + фруктоза.
б/лактоза-млечна захар; почти няма сладък вкус; изградена е от глюкоза + галактоза.
Съдържа се в женското, кравето и пресните млека.
в/малтоза-съставена от 2 молекули глюкоза
Полизахариди-изградени от много монозахарида. Когато монозахаридите са от един
вид се наричат-хомополизахариди, а когато не са хетерополизахариди. Няма сладък
вкус, трудно са разтворими във вода.
а/нишесте-2 вида нишестени молекули-амилоза и амилопектин. Амилозата е права
молекула, амилопектина раклонена. Доставя осн количество енергия за организма и се
съдържа в хляба и тестените изделия.
б/гликоген-съдържа се в чд и в мускулите и е резервна форма на глюкоза при човека.
Гликогенът в чд служи за цялото тяло, а този в мускулите-само за тях. В тялото на
човек има около 370гр гликоген, от които около 120гр са в чд.
в/целулоза-съдържа се във вс растения; тя е неразтворима и несмилаема; стимулира
движенията на червата и абсорбира токсините от тях.
Биологична ф-ция на въглехидратите:
1.Енергетична ф-ция-основен източник на енергия.
2.Резервна енергетична ф-ция-изпълнява се от гликогена.
3.Пластична ф-ция-въгл вземат участие в почти вс клетки и клетъчни органели.
4.Защитна ф-ция.
6.Липиди
Липиди-органични съединения, не се разтварят във вода, но са добре разтворими в
органични разтворители. Видове:
Свободни мастни киселини /СМК/: карбоксилни киселини. Делят се на нисши-имат
до 10 С-атома и виши-над 10 С-атома. Вишите се делят на наситени-притежават 2на
връзка и ненаситени-с 1 или повече 2ни връзки.Те участват в състава на мазнините и
фосфолипидите.
Мазнини: естери на 3валентния алкохол глицерол и 3 молекули ВМК. Осн източник на
енергия, изпълняват защитна топлинна ф-ция и предпазват от удари и травми. Биват:
-животински-съдържат наситени ВМК, неразтворими във вода и са твърди.
-растителни-съдържат ненаситени ВМК и имат течно съст; неразтворими във вода.
Фосфолипиди: естери на глицерола с 2 мастно-киселинни остатъка и фосф киселина;
разтворими във вода. Имат градивна ф-ция, изграждат нервните клетки, влизат в
състава на чернодробните клетки. Във воден разтвор образуват специфични структури
като мицели и двуслойни мембрани. Представител-лецитин.
Холестерол: съдържа се в клетъчните мембрани на всички тъкани на човешкото тяло.
Представлява бяло, мазно в-во, неразтворимо във вода. Лош-LDL, добър-HDL. От него
в организма се синтезират: надбъбречните и половите хормони, вит Д, жлъчните
киселини и др. По-голяма част от него се синтезира в чд,а ост-набавя се чрез храната.
7.Аминокиселини.
80% от организма е изграден от белтъци, а те от АК.Те са карбоксилни киселини, които
притежават аминогр. В зависимост от мястото на аминогр могат да бъдат алфа, бета,
гама и др. За нас са важни ?-АК-тяхната аминогр е разполож непосредствено до
карбоксилната гр. Видове L? АК:
а)моноаминомонокарбоксилни киселни-1 карбоксилна и 1 аминна гр (глицин)
б)моноаминодикарбоксилни киселини-1 аминна и 2 карбоксилни гр (глутемат)
в)диаминомонокарбоксилни киселини-2 аминни и 1 карбоксилна гр (лизин)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и др.

Атом - най-малката хим ед на материята. Има ядро изградено от протони и неутрони и ел обвивка изградена от определен бр електрони,около ядрото. Сумата от протоните и неутроните определя така нар атомно тегло...
Изпратен от:
t_kesiakova
на 2009-03-23
Добавен в:
Уроци
по Физика
Статистика:
67 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
5
1
13 мин
31.07.2013
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
45
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по физика

Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и др.

Материал № 308109, от 23 мар 2009
Свален: 67 пъти
Прегледан: 165 пъти
Предмет: Физика
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 917
Брой символи: 8,070

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
184

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения