Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
1.Атомно-молекулярна теория. Видове химични връзки
Атом-най-малката хим ед на материята. Има ядро изградено от протони и неутрони и
ел обвивка изградена от определен бр електрони,около ядрото. Сумата от протоните и
неутроните определя така нар атомно тегло.Теглото на А се определя в далтони.
А могат да се свързват помежду си. Вс гр от А образуват молекула, която е способна на
самост съществуване.Връзката, която се осъществява м/у А или м/у йоните във в-вата
се нарича хим връзка.Видове:
Ковалентна неполярна: общата ел 2ка е точно по средата на разст м/у 2та А. И 2те
половинки на молекулата са ел неутрални, неполярни /не носят ел заряди/ и са неразтв
във вода-хидрофобни молекули.
Ковалентна полярна: общата ел 2ка е изтеглена към единия А.И 2те половини на
молекулата имат разноименни ел заряди/полюси.Връзката е полярна,молекулите също
и са разтворими във вода-хидрофилни.
Йонна връзка: общата ел 2ка е изцяло само към единия А.И 2та А са се превърнали в
йони-този атом се начина анион и е отрицателен, а др катион-положителен.
Водородна връзка: състои се от водородни атоми.
2.Водни разтвори
Водни диполи и процесът на разтваряне: молекулата има 2 разноименни полюси-
положителен и отрицателен, затова се нарича дипол. Диполите взаимодействат пом/у
си и образуват множество водородни връзки. Водата е добър разтворител.
Амфипатични молекули: молекули които имат едновременно полярна и неполярна
част. Състоят се от хидрофилна глава и хидрофобна опашка.Те са групирани в 2 вида
структури: мицели и двойни молекулни слоеве.Мицели-играят важна роля при смилане
на липидите, а двойните молекулни слоеве са в структурата на вс клетъчни мембрани.
Колоидни разтвори: вс разтвори се делят на истински и колоидни. Истинските се
образуват от кристалоидни в-ва, чиито молекули са с малки размери. Колоидните се
образуват от мицели, които имат сферична форма и огромни размери. Имат намалена
прозрачност, а ако са по-концентрирани-мътнеят или изглеждат белезникави; имат
склонност да се желират, да стареят и да се утаяват.
Дифузия-насоченото движ на частиците от места с по голяма към места с по-малка
концентрация без външна намеса до изравняване на концентрацията
Осмоза-преминаване на вода през полупроспусклива мембрана в посока към по-
високата концентрация на разтворените в-ва. Това разтягане на полупропускливата
мембрана става под влияние на силата на осмотичното налягане, което е мн важно за ф-
циите на организма.
3. Електролитна дисоциация
Съединения, които във воден разтвор се разпадат на йони се наричат електролити, а
самият процес-ЕД. Тя е следствие от разкъсването на йонните връзки поради
отслабването им във воден разтвор. 2 гр: силни електролити-молекулите им се разпадат
на йони над 30%; слаби-под 30%. ЕД е обратим пр-с, т.е разделените йони могат да се
свържат в цяла молекула, пак да се разпаднат и т.н.
Ед зависи от: t, концентрацията, природата на хим връзки на разтвореното в-во.
Дисоциация на водата: Водата е слаб електролит. В зависимост от условията тя се
проявява и като основа и като киселина. Неутралната водна молекула се разпада на 2
йона: протон и хидроксилен анион /този пр-с е обратим/. Протоните придават кисел
вкус на разтворите, а анионите-неутрализират киселинността.
а)киселини-съединение, което във воден разтвор се дисоцира. Биват силни и слаби.
б)основи-в-ва,способни да приемат протони /неутрални молекули или йони/
в)буфери-водни разтвори на слаби киселини или основи и техните спрегнати основи и
киселини; тези разтвори поддържат pH постоянно.
Методи за определяне на рН.
a)колориметричен: в/у хартия, хартиени лентички напоени със смес от индикатори
б)потенциометричен: много точно определяне на pH чрез апарати-пахаметри (уреди-
сравнителен и измервателен).
4.По-важни функционални гр, съединения и р-ции в органичната химия .
С-ва на въглеродния атом: той е 4валентен,вс му 4 валенции са равнозначни; могат да
се свързват посредством ковалентни връзки (1,2 или 3), образувайки разл дълги вериги-
прави или разклонени, отворени или затворени в пръстен.
Въглеродните вериги се различават по своята големина, разклоненост и наситеност.
Своб им валенции се насищат от водородни атоми така,че се получават разл
въглеводороди. Веригите биват наситени и ненаситени в зависимост от това дали
притежават двойни връзки.Наситени: заместители-заместват 1 или повече водородни
атоми с др и окислители-отнемане на 2 водородни атома, при което се създава двойна
връзка.Ненаситени: с 1 или повече двойни връзки в молекулата си.
Алкохоли-въглеводороди, в които 1 или повече водородни атома са заместени с
алкохолна гр. Биват: едновалентни (с 1 хидроксилна гр), двувалентни, 3валентни и
мнвалентни. Вс имат окончания ол-метанол, етанол. Главни р-ции в които участват:
окисление; дехидратация; естерификация-взаимод на алкохолите с киселини, при които
се образуват естери.
Карбонилна гр-кислороден атом,свързан с 2на връзка за въглероден. Бива: алдехидна-
едната своб валенция е задълж свързана с водороден атом и кетонна-и 2те своб
валенции са свързани за въглеродни атоми.
Карбоксилна гр-въглероден атом носещ едновременно хидроксилна и карбонилна,
едновалентна е и съединенията й се наричат карбоксилни киселини. Р-ции, в които
киселините участват: -дисоциация (разделяне); естерификация-при взаимод на алкохол
и киселина се отделя вода и се получават естери; неутрализация.
Тиолова група (-SH)-едновалентна. Нарича се още сулфхидрилна, леко се окислява.
Аминна група-аминогр, едновалентна. Притъкмява се към въглероден атом и се
получават 3 нови съединения: амини, амиди и аминокиселини.
5. Въглехидрати.
Монозахариди-най-малки, добре разтворими в h20, със сладък вкус. Съдържат 2 типа
функционални гр: алкохолна /1,2 или повече/ и алдехидна или кетонна група. Тези,
които съдържат алдехидна-алдози, кетонна-кетози. Според бр на въглеродните атоми в
молекулата биват: триози, тетрози, пентози, хексози и т.н. Въглеродните атоми се
номерират и са разположени в права верига.
Представители:
а/триози-участват в обмяната на глицералдехид-3-фосфат и дихидроксиацетонфосфат.
б/пентози-рибоза и дезоксирибоза /алдози/.
-рибоза-влиза в състава на нуклеиновите киселини.
-дезоксирибоза-различава се от рибозата по това, че втория въглероден атом не се
съдържа кислороден.
в/хексози-
-глюкоза-има сладък вкус; отлично разтворима; в плодовете; важен източник на енерг;
-галактоза-почти няма сладък вкус; по-слабо разтворима;
-фруктоза-има сладък вкус; добре разтворима; често се среща в храната ни;
Дизахариди-изградени от по 2 монозахарида.
а/захароза-обикновената захар, получава се от захарно цвекло или захарната тръстика;
разтваря се добре във вода; силен сладък вкус; изградена е от глюкоза + фруктоза.
б/лактоза-млечна захар; почти няма сладък вкус; изградена е от глюкоза + галактоза.
Съдържа се в женското, кравето и пресните млека.
в/малтоза-съставена от 2 молекули глюкоза
Полизахариди-изградени от много монозахарида. Когато монозахаридите са от един
вид се наричат-хомополизахариди, а когато не са хетерополизахариди. Няма сладък
вкус, трудно са разтворими във вода.
а/нишесте-2 вида нишестени молекули-амилоза и амилопектин. Амилозата е права
молекула, амилопектина раклонена. Доставя осн количество енергия за организма и се
съдържа в хляба и тестените изделия.
б/гликоген-съдържа се в чд и в мускулите и е резервна форма на глюкоза при човека.
Гликогенът в чд служи за цялото тяло, а този в мускулите-само за тях. В тялото на
човек има около 370гр гликоген, от които около 120гр са в чд.
в/целулоза-съдържа се във вс растения; тя е неразтворима и несмилаема; стимулира
движенията на червата и абсорбира токсините от тях.
Биологична ф-ция на въглехидратите:
1.Енергетична ф-ция-основен източник на енергия.
2.Резервна енергетична ф-ция-изпълнява се от гликогена.
3.Пластична ф-ция-въгл вземат участие в почти вс клетки и клетъчни органели.
4.Защитна ф-ция.
6.Липиди
Липиди-органични съединения, не се разтварят във вода, но са добре разтворими в
органични разтворители. Видове:
Свободни мастни киселини /СМК/: карбоксилни киселини. Делят се на нисши-имат
до 10 С-атома и виши-над 10 С-атома. Вишите се делят на наситени-притежават 2на
връзка и ненаситени-с 1 или повече 2ни връзки.Те участват в състава на мазнините и
фосфолипидите.
Мазнини: естери на 3валентния алкохол глицерол и 3 молекули ВМК. Осн източник на
енергия, изпълняват защитна топлинна ф-ция и предпазват от удари и травми. Биват:
-животински-съдържат наситени ВМК, неразтворими във вода и са твърди.
-растителни-съдържат ненаситени ВМК и имат течно съст; неразтворими във вода.
Фосфолипиди: естери на глицерола с 2 мастно-киселинни остатъка и фосф киселина;
разтворими във вода. Имат градивна ф-ция, изграждат нервните клетки, влизат в
състава на чернодробните клетки. Във воден разтвор образуват специфични структури
като мицели и двуслойни мембрани. Представител-лецитин.
Холестерол: съдържа се в клетъчните мембрани на всички тъкани на човешкото тяло.
Представлява бяло, мазно в-во, неразтворимо във вода. Лош-LDL, добър-HDL. От него
в организма се синтезират: надбъбречните и половите хормони, вит Д, жлъчните
киселини и др. По-голяма част от него се синтезира в чд,а ост-набавя се чрез храната.
7.Аминокиселини.
80% от организма е изграден от белтъци, а те от АК.Те са карбоксилни киселини, които
притежават аминогр. В зависимост от мястото на аминогр могат да бъдат алфа, бета,
гама и др. За нас са важни ?-АК-тяхната аминогр е разполож непосредствено до
карбоксилната гр. Видове L? АК:
а)моноаминомонокарбоксилни киселни-1 карбоксилна и 1 аминна гр (глицин)
б)моноаминодикарбоксилни киселини-1 аминна и 2 карбоксилни гр (глутемат)
в)диаминомонокарбоксилни киселини-2 аминни и 1 карбоксилна гр (лизин)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и др.

Атом - най-малката хим ед на материята. Има ядро изградено от протони и неутрони и ел обвивка изградена от определен бр електрони,около ядрото. Сумата от протоните и неутроните определя така нар атомно тегло...
Изпратен от:
t_kesiakova
на 2009-03-23
Добавен в:
Уроци
по Физика
Статистика:
67 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Проводник в електростатично поле

29 мар 2006
·
462
·
4
·
932
·
43
·
4

При металите в отсъствие на външно поле зарядът на електроните на проводимост и положителните йони на металната кристална решетка взаимно се компенсират и електричното поле вътре в проводник е равно на нула
 

Проводник

26 май 2008
·
40
·
2
·
129
·
51

Нека проводник, по който тече електричен ток с големина I, е поместен в магнитно поле с магнитна индукция . Нека l е произволна точка от проводника, нека е елемента от проводника в точка l с посока, зададена от посоката на тока...
 

Силни и слаби електролити

06 апр 2008
·
209
·
2
·
313
·
226
·
40
·
1

Силни и слаби електролити - определение и примери и степен на електролитна дисоциация.
 

Електрическо поле във вакуум – интензитет, потенциал, връзка между тях

11 мар 2008
·
117
·
2
·
121
·
113
·
9

Електрическо поле се нарича физическото поле в което се осъществява взаимодействието на ел заряди. Когато тезизаряди са неподвижни полето се нарича електростатично...
 

Свързване на електрична верига по дадена схема

28 яну 2008
·
105
·
5
·
123
·
8

В тези задачи е в сила законът на Ом: големината на тока, който тече по проводник е правопропорционална на напрежението, приложено в краищата на веригата...
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 10-ти клас над раздел Светлина
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Тестът е подходящ за тематична проверка след изучаването на раздел Светлина от физиката за 10 клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
62
1
10.09.2014
Тест по физика и астрономия за 12 клас
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Изпитен тест за ДЗИ по физика и астрономия. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
33
21
1
5 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и др.

Материал № 308109, от 23 мар 2009
Свален: 67 пъти
Прегледан: 166 пъти
Предмет: Физика
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 917
Брой символи: 8,070

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Атом, Водни разтвори, Електролитна дисоциация и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
225

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения