Емил Савов
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
ЗЕМНОВОДНИ
Първите земноводни се появили през девон преди около 375 миоиона години.
Предполага се, че те са произлезли от някогашните риби-ръкоперки. Те са живеели в
сладководни басейни и са дишали освен с хриле още и с атмосферен кислород чрез
плавателният си мехур. Буйната растителност по бреговете на блатата непрекъснато
падала и гниела във водата. Условията за живот на рибите-ръкоперки все повече се
влошавали. Ръкоперките започнали често да излилзат на повърхността на водата или
близо до брега, за да поемат чрез устата атмосферен кислород. Това била първата
стъпка към завладяване на сушата.
Първите земноводни били тромави и не се отделяли много от водата. Те
просъществували до края на карбон, когато климатът станал сух и горещ и голяма част
от водните басейни пресъхнали. Много видове измрели, но малка част се припособила
към новите условия. Тя дала началото на днес живеещите земноводни. Съвремените
земноводни запазили връската си с водата. Много видове живеят вече само на сушата,
но размножаването им е свързано със водата. Днес са познати около 2000 вида. У нас се
срещат само 16 вида земноводни.
Земноводните са се приспособили допълнително към различни условия за живот.
Във връзка със това у тях се появили и различни приспособления. Срещат се плаващи
форми, ровещи и катерещи се.
В системстично отношение земноводниоте делим на безопашати, опашати и
безкраки. Безкраки форми у нас не се срещат. Земноводните нямат особено значение за
човека. Смятат се за полезни, защото унищожават насекоми, някои от които са вредни
за горското и селското стопанство.
Жълтокоремна бумка
(Bombina variagata)
Жълтокоремната бумка е дребна жаба. Гърбът е грапав, сивочерен, тъмномаслинен
или глинестожълт с тъмни петна. Коремът и долната страна на краката са жълти или
портокаленожълти със сивосинкави или черносинкави петна. На дължина достига
около 4-4,6 см.
Бумката се среща из цялата страна-в планините до 1400 м надморска височина.
Обитава застояли води-потоци, локви и др. Тя не излиза от водата. Често се грее на
слънце, като показва само главата си. Про приближаване бързо се гмурка и се заравя в
тинята или сред водораслите. Яйцата си хвърля поеденично или на малки групи, които
полепват по подводните предмети. Храни се с ларви, насекоми и др.
Червенокоремна бумка
(Bombina bombina)
Бумката е дребна жаба. Гърбът е грапав, тъмен или маслиненосив с неясно очертани
кръгли или продълговати петна. Коремът и долната страна на краката имат
синьостоманена или чернисиня окраска с портокаленочервени или червени петна и
белезникави точки. Дължината на тялото достига до 4-4,5 см.
Червенокоремната бумка се среща по-рядко. Характерна е главно за Дунавската
равнина, Добруджа и по-малко за Южна България. Обитава слабо проточни дерета,
канавки и др. Яйцата си хвърля поеденично или на малки групи върху подводни
предмети. Храни се с насекоми, техните ларви и ракообразни.
Голяма крастава жаба
(Bufo bufo)
Това е най-едрата наша жаба. Кожата й е покрита с различни по големина брадавици,
които й предават грапав вид. Над очите има по една удължена жлесизта брадавица,
подобна на фасулево зърно. Затова тази жаба наричат още "фасулева". Окраската на
гърба й варира твърде много в зависимост от местата, където живее-жълтокафява,
червенокафява, калнокафява или сивочерна с маслиненозелен или червеникав оттенък.
Коремът на женската е калнобял, а на мъжките-с тъмни петна. На дължина достига до
12-15 см.
За краставата жаба са създадени различни поверия, някои от тях доста наивни.
Например,ако домашни жживотни пасат трева, в която е живяла крастава жаба, те те
заболяват от "зажабица". За да се излекуват, езилът им трябвало да се надупчи, в
противен случай животните умирали. Според друго повелие краставата жаба се хранела
с пчели от кошерите; затова я наричат още "кошерова" жаба.
Краставата жаба е нощно животно. През деня се крие под дънери, сухи листа, камъни
и др.;във водата навлиза само през размножителния си период. У нас се среща из
цялата страна-във влажни гори, варовити терени с дупки и др. В планините достига до
1800 м. Яйцата си хвърля в застояли води, подредени в дълги шнурове. Поповите
лъжички са големи-заедно с опашката дотигат на дължина до 2,9 см. Храни се с
твърдокрили бръмбари (торни, бегачи, хоботници и др.) и земни червеи. При
отглеждането й в терариум може да се храни още с малки бели мишки. От анализа на
стомашното съдържание голямата крастава жаба се приема за полезна.
Зелена крастава жаба
(Bufo viridis)
Гърбът е пъпчив. Окраската й е бялосива с маслиненозелени петна, разхвърляни по
гърба и страбните. Между зелените петна през брачния период се наблюдават
червеникави точици и петънца. Това са върховете на многобройните кожни брадавици.
На дължина достига до 9 см.
Зелената крастава жаба е сухоземен вид. Среща се из цялята страна до 2000 м
надморска височина. Крие се под камъни, пънове, дупки на гризачи и др. Във водата
навлиза по време на размножаването. Яйцата си хвърля във времени локви. Подредени
са в шнурове. Храни се с бръмбари, мокрици, дъждовни червеи и др. Унищожава голям
брой вредни насекоми.
Жаба дървесница
(Hyla arborea)
Окраската на гърба варира между жълто и зелено в зависимост от оклоната среда.
Коремът е бял или жълтеникав. Гръбната и коремната окраска са разграничени от
тъмна ивица. Този вид жаби дотигат дължина 4-5 см.
Дървесницата обитава влажни гори и храсталаци из цялтата страна. С помоща на
малки вендузи по върха на пръстите тя се катери по храстите и дърветата. Във водата
навлиза през брачния период. Там хвърля яйцата си, събрани на топка, с големина на
орех. Храни се с различни насекоми, паячета и др.
Голяма водна жаба
(Rana ridibunda)
Окраската на голямата водна жаба варира в зависимост от околната среда. Гърбът й
може да бъде маслиненозелен, тревнозелен, кафяв, тъмнокафяв и пр., изпъстрен с
черни, тъмнокафяви или жълти петна. Надлъжно по средната гръбна линия се очертава
белезникава жълта или зеленикава ивица, а други две лежат от двете страни. Коремът е
белезникав или жълтеникав с едва доловими или по-ясно изразени тъмни петна На
дължина тялото й достига до 17 см.
Голямата водна жаба обитава реки, езера, блата и др. и е една от най-обикновените
жаби навсякъде из страната. В планините се среща до към 1200 м надморско равнище.
Яйцата си снася събрани на топки, по-големи от ябълка. Обикновено те са прикрепени
към стъблата на водната растителност. Храни се с различни насекоми, които лови край
водния басейн. В рибните стопанства напада и малки риби.
Голямата водна жаба е едно от най-често използваните лабораторни животни; с нея
се правят различни опити. В последните години тя се лови и изнася на външния пазар.
Задните й бутчета се смятат за делиактес.
Дългокрака горска жаба
(Rana agilis)
Горската жаба има най-дълги задни крака от всички наши жаби. Прегънати напред,
скочните им стави (тибио-тарзалните) надминават върха на муцуната. Окраската на
гърба е светлокафява, страните-жълтеникавобели, а коремът-бял, без петна. В
слепоочието личи ясно изразено тъмно петно. Под него се простира бяла ивица- от
върха на муцуната до края на устата. Главата е тясна и остра. ПО време на брачния
период мъжките имат сивкав мазол на вътрешната страна на първия пръст на предните
крака. Резонатори липсват. На дължина достига до 6-9 см.
Горската жаба обитава храсталаци и ливади с висока тревна раститленост, където се
задържа повече влага. Понякога обаче тя може да се срещне и в карстови терени,
отдалечени на значително разстояние от водните басейни. При опит за олавяне прави
дълги скокове-до 2 м, и на височина-70-80 см. Зимува заровена в тинята под водата.
Среща се из цялата страна до 1500 м надморска височина. Във водата навлиза само
през размножителния период, за да снесе яйцата си. Яйцата се отлагат през юни на
топки, по-големи от ябълка. В зависимост от температурата на водата излюпването на
поповите лъжички става за няколко дни. След метаморфозата малките жабки напускат
водата. Храни се с различни вредни насекоми, предимно лазещи по тревистата
растителност паяци, дребни червеи и др.
Планинска водна жаба
(Rana temporaria)
По външни белези планинската водна жаба прилича много на горската жаба, но има
по-къси крака. Прегънати напред скочните стави не надминават върха на муцуната.
Окраската на гърба вариран, но във всички случай тя е в различни разцветки на
кафебия цвят. Най-често е жълтокафява, шоколаденокафява или сивомеденочерна с
тъмнокафяви или черни петна разхвърляни неправилно. Отгоре краката имат тъмни
напречни ивици. Коремът е жълтеникав с ченокафяви или кафяви ленти. Мъжките имат
вътрешни резонатори, разположени под кожата на гърлото. През брачния период
мъжките имат синя гушка и четириделни мазоли на вътрешната страна на първия пръст
на предните крака. На дължина достига до 10 см.
Планинската жаба е студенолюбив вид. Среща се изключително в планините
Витоша, Рила, Пирин, Родопи, Стара планина. Намерена е до 2400 м надморска
височина. Обитава както текущи, така и застояли планински води ил икрайбрежната
тревиста или храстова растителност. Тази жаба е сравнително слабоподвижна и лесно
се улавя. Зимува заровена под водата. Хвърля яйцата си на топки рано през пролетта в
непроточни води, образувани от топенето на снеговете. Макар и в студена вода яйцата
се развиват сравнително бързо. Поповите лъжички имат черен цвят. Храни се главно с
различни насекоми-предимно твърдокрили, паяци, дъждовни червеи, мекотели и др.
Голям гребенест тритон
(Triturus cristatus)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Земноводни

Първите земноводни се появили през девон преди около 375 миоиона години. Предполага се, че те са произлезли от някогашните риби-ръкоперки.
Изпратен от:
johan
на 2007-05-13
Добавен в:
Уроци
по Биология
Статистика:
294 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Свойства и динамика на популация.Моля помогнетее!!!
добавена от ellie7719195 30.10.2017
0
3
домашна работа по биология за земноводни
добавена от katenceto2000_mail_bg 22.10.2014
0
15
моля поогнете по човк и природа
добавена от vasilenka_medareva 10.04.2013
0
7
Всички видове земноводни
добавена от dobcho17 16.10.2012
2
12
Подобни материали
 

Биология за 9 клас

20 ное 2009
·
209
·
39
·
9,737
·
395
·
15

Да се върнем отнобо към клетката. Да се опитаме да разберем как тя осъщестбяба основните си жизнени функции...
 

Нервна система

03 яну 2008
·
259
·
2
·
281
·
105
·
8

Централната нервна система (ЦНС) включва главния и гръбначния мозък, а Периферната нервна система (ПНС) – всички гръбначномозъчни и черепномозъчни нерви и нервни възли...
 

Еволюция на микроорганизмите

17 мар 2008
·
116
·
3
·
258
·
28

Първите прокариоти са се появили в богатите на органични вещества водоеми. Те съществували за сметка на ферментация и притежавали основни функции на анаеробната обмяна...
 

Геоложки ери и еволюция на организмови свят (табличен вид)

10 юни 2008
·
210
·
4
·
410
·
6

Кратка и точна информация за климата, растенията и животните за всяка една от геоложките ери, подредени в обратен хронологичен ред.
 

Произход на човека

09 дек 2007
·
644
·
2
·
237
·
312
·
12
·
1

Преди 150 години след като британският естествоизпитател Чарлс Дарвин развива Теорията за еволюцията, все още битуват множество погрешни хипотези за произхода на човека.
 
Онлайн тестове по Биология
Тест по Биология и здравно образование за 9-ти клас. Равнища на организация на живата материя
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът се състои от 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Фокусът е върху "Равнища на организация на живата материя". Да помогне на ученици от 9-ти клас.
(Труден)
12
121
1
07.10.2016
Тест по Биология за 9-ти клас на тема "Клетка. Структура на клетката. Процеси в клетката"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Междинен тест, чрез който всеки може да провери знанията си от 9-ти клас, относно клетката, структурата ѝ и процесите, извършващи се в нея. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
81
1
1 мин
27.04.2017
» виж всички онлайн тестове по биология

Земноводни

Материал № 30187, от 13 май 2007
Свален: 294 пъти
Прегледан: 231 пъти
Качен от:
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 1,191
Брой символи: 9,385

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Земноводни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деница Хвърчилкова
преподава по Биология
в град Русе
с опит от  4 години
81 6

Емил Савов
преподава по Биология
в град София
с опит от  31 години
46 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения