Големина на текста:
Тема №1:
Демографска ситуация и демографски проблеми на
световното развитие
Демографската ситуация представлява моментното състояние на
демографските процеси, структури и разпределение на населението в определена
страна или регион.
Едни от главните елементи на демографския процес са:
1)Възпроизводството – това е количествената и качествената промяна
на населението. Разграничават се два типа възпроизводство:
Традиционен – отличава се с бърза смяна на поколенията на
родителите с поколенията на децата. Това се дължи на високата раждаемост и
смъртност и ниската продължителност на живота.
Съвременен – отличава се с ниска раждаемост и смъртност,
голяма продължителност на живота и бавно нарастване на населението.
Видовете възпроизводство са естествено, социално и пространствено
(миграциите).
2)Демографски преход – това е периодът, през който се променя типа
възпроизводство. При него се преминава от един вид баланс между раждаемостта
и смъртността към друг. Той се състои от четири фази:
През първата фаза жените раждат средно по 6 деца, а средната
продължителност на живота е под 45 години. Детската смъртност е много висока,
което поддържа и много висока раждаемост. Естественият прираст на населението
през тази фаза нараства поради спадането на смъртността и поддържането на
висока раждаемост. В такава фаза на прехода се намират най-изостаналите
африкански страни.
През втората фаза на прехода жените раждат средно около 4
деца, а продължителността на живота достига около 55 години. Детската
смъртност бързо намалява заедно със спада на общата смъртност.
През третата фаза на прехода естественият прираст на
населението спада значително. Жените раждат средно около 3 деца, а
продължителността на живота достига 65 години. През тази фаза започва
“планиране” на децата в семейството, поради увеличените изисквания на
родителите при отглеждането им.
През четвъртата фаза на прехода е ясно изразена тенденцията
към спад на естествения прираст, като стойностите му достигат нула. Жените
раждат средно около и под 2 деца, а средната продължителност на живота е над 65
години. Сключват се късни бракове, а разводимостта е висока. В такава фаза на
преход се намират много европейски страни, включително и България.
Демографският преход протича по различен начин в отделните страни и
региони в зависимост от конкретните условия. В тази връзка се разграничават три
вида демографски преход:
1
? Английски характерен е за САЩ, Канада и повечето
европейски страни.
? Френският вид преход е характерен за Франция, Белгия и др.
? Японо-мексикански вид преход имат повечето страни от Азия,
Африка и Латинска Америка.
Демографският проблем е основен проблем на човечеството в началото на
ХХІ в., тъй като с него са свързани всички останали глобални проблеми
продоволствен, суровинен, енергиен, екологичен, нарастващи различия в
стопанското развитие и др.
За света демографският проблем се състои в бързото нарастване на
населението. Това води до антропогенно натоварване на природата и нарушаване
на екологичното равновесие, бързо изчерпване на енергийните ресурси,
затрудняване на продоволственото обезпечаване на населението, липса на
работни места и т.н.
Предполага се, че при сегашното ниво на развитие на производителните
сили, на Земята могат да живеят около 10 млрд. души. Но трябва да се има
предвид, че населението не е равномерно разпределено по територията на Земята.
Страни като Индия и Бангладеш са обречени на екологична криза, ако
населението им продължи да нараства с тези темпове, тъй като границите на тези
държави няма да могат да удържат на толкова население.
За повечето европейски страни демографският проблем се състои в
застаряването на населението, което се изразява в увеличаването на броя на
пенсионерите и ограничаването броя на заетите.
Застаряването на населението предизвиква увеличаване на смъртността,
което е неблагоприятно както от гледна точка на отделното семейство, така и от
гледна точка на държавата. Нарастването на смъртността определя намаляване
или отрицателни стойности на естествения прираст и общо намаляване на
населението в много страни.
Застаряването на населението се дължи главно на ниската раждаемост и
високата продължителност на живота.
В центъра на демографския проблем за повечето страни от Европа е ниското
ниво на раждаемост. По тази причина всички мерки за разрешаването на проблема
са насочени към повишаване на раждаемостта.
За повечето държави от Африка, Азия и някои от Латинска Америка
демографският проблем е свързан с поддържането на висока раждаемост. Това
определя бързото нарастване на тяхното население, което изпреварва стопанското
им развитие и води до висока безработица, нисък жизнен стандарт и проблеми с
изхранването.
В тази връзка “демографски проблеми” могат да се нарекат негативни от
гледна точка на определена страна, или регион, тенденции в демографското им
развитие за определен период. Фактически демографският проблем се свежда до
недостиг или излишък за определен момент и определени условия на човешки
ресурси.
Повечето глобални проблеми произтичат от демографския. Пример за това е
продоволственият проблем. Държави и региони, които имат продоволствен
проблем, се характеризират с бързо нарастване на населението. Ясна връзка между
двата глобални проблема се наблюдава и в държави, изоставащи в социално –
икономическото си развитие, което води до нисък жизнен стандарт на населението
2
им и недостатъчна продоволствена продукция. При наличие на продоволствен
проблем той обикновено е свързан с повишаване стойностите на смъртността, а
като следствие на това – появата на компенсираща раждаемост.
Водещите социални проблеми в света в началото на ХХІ в. са
безработицата, регионалните различия в жизнения стандарт, бедността и др.
Безработицата е социално-икономическо явление, което оказва силно
влияние върху развитието на всяка страна или регион. При изпреварващи темпове
на нарастване на населението спрямо темповете на икономическо развитие,
безработицата нараства, а това води до спад в жизнения стандарт.
В най-развитите социално-икономическо отношение държави темповете на
стопанско развитие изпреварват темповете на нарастване на населението. Според
икономистите това води до намаляване на мотивацията за полагане на
високопроизводителен труд.
В редица страни от Северна Америка и Европа с покачване на жизнения
стандарт на населението нарастват раждаемостта и плодовитостта на жените,
което влияе благоприятно върху цялостното развитие на държавите.
Бедността в много страни от Африка, Азия и Латинска Америка е причина
за поддържането на висока раждаемост, ниска степен на образованост, влошено
здравеопазване и изхранване, малка продължителност на живота и др.
Бързото увеличаване на населението в света води до нарастване на нуждата
от енергоизточници и енергия и засилването на тяхната експлоатация. Така те
бързо се изчерпват. Същевременно тази опасност стимулира търсенето на
алтернативни енергийни източници, което, от своя страна, стимулира развитието
на науката и технологиите. Енергийният проблем е тясно свързан и с екологичния,
с проблемите за опазването на световния мир и др.
Под влиянието на социално-икономическите, политическите, природните и
други фактори, демографското развитие на отделните региони в света е
неравномерно.
Днес населението на света е около 6,3 млрд. души, като по-голямата част от
него живее в Азия.
Изводът, който можем да направим е, че населението на света нараства по-
бързо, отколкото допуска увеличаването на хранителните ресурси. Това се дължи
на факта, че населението нараства в геометрична прогресия, а производството на
храни в аритметична.
Мерките, които вземат държавите за решаване на демографския проблем и
за постигане на определени демографски резултати, се наричат демографска
политика. Тя бива два вида:
Антинаталистична насочена към снижаване на раждаемостта.
Такава политика се провежда през последните години в Китай.
Пронаталистична поощрява раждаемостта. Целите на тази
политика се постигат главно чрез материално стимулиране. Провежда се в
повечето европейски страни, включително и България.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Демографска ситуация и демографски проблеми на световното развитие

Демографската ситуация представлява моментното състояние на демографските процеси, структури и разпределение на населението в определена страна или регион. Едни от главните елементи на демографския процес са: Възпроизводството – това е количествената...
Изпратен от:
Ivichka_86
на 2009-03-01
Добавен в:
Теми
по География
Статистика:
598 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Теми по География рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Европейския съюз и Европа в света

31 окт 2006
·
932
·
15
·
2,180
·
74
·
18

Утвърждаването на Европа като особена част от света се корени в признанието на особената роля на нейните народи в развитието на човешката цивилизация. На обща площ от около 10 млн.км2 са разположени 48 държави с население около 700 млн. души...
 

Люксембург - доклад

14 май 2007
·
172
·
6
·
651
·
72
·
17

Великото Херцогство Люксембург е вътрешноконтинентална страна в северозападна Европа и се нарежда сред най-малките държави в света.
 

Географско положение, граници и териториален обхват на България

23 дек 2006
·
827
·
20
·
4,396
·
417
·
38

Астрономическо географско положение, природногеографско (физикогеографско), икономгеографско, политикогеографско(геополитическо)...
 

Природногеографски области - крайщенско-тракийска област

20 мар 2006
·
670
·
15
·
4,626
·
168
·
19

Природногеографски области - крайщенско-тракийска област - кандидат-студентска тема.
 

Световно и национално стопанство

31 мар 2009
·
209
·
2
·
348
·
87
·
2

Какво е световно стопанство? Какво е национално стопанство? Видове стопанство.
 
Онлайн тестове по География
Тест по География за 8-ми клас - Страни в Европа
тематичен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас и обхваща страните в Европа. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
110
1
1 мин
27.04.2017
Тест по География и икономика за годишна проверка на знанията в 7-ми клас
изходен тест по География за Ученици от 7 клас
Подходящ както за тест - изходно ниво, така и за проверка знанията на учениците и текущ контрол. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
141
1
1 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по география

Демографска ситуация и демографски проблеми на световното развитие

Материал № 293439, от 01 мар 2009
Свален: 598 пъти
Прегледан: 1,075 пъти
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 25
Брой думи: 6,055
Брой символи: 55,495

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Демографска ситуация и демографски проблеми на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
124

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения