Големина на текста:
ЗАНЕМЯЛИТЕ КАМБАНИ
На другия ден беше Успение Богородично, храмовият празник на Жрелинския манастир, прочут по чудотворната икона на светата майка и по
трите сладкогласни
камбани, чийто ек благославяше цялата плодородна котловина, над която манастирът господствуваше с бялата си ограда горе в планината.
По стар обичай тия камбани се биеха само на Успение и на Великден и първият удар се даваше от ръката на самия игумен. Тогава техният
меден ек се разнасяше от камбанарията звучен, сладък и тържествен, сякаш слизаше от небето, разстилаше се на широки вълни, падаше над селата,
подемаше душите към бога и обръщаше очите към неговите селения - небесата.
И богомолците от деветте села на широката котловина и от по-далеко прииждаха да се черкуват в стария манастир, да се покланят на
чудотворната икона, да поднесат дар и да искат изцеление на душата и на тялото си.
Старият игумен отец Йоаким погледна слънцето, което беше вече паднало зад големия манастирски орех, видя, че сянката на дългия чардак е
покрила половина черквичката, и плаха тревога сви душата му. Наближава вечерня, трябва да удари камбаните.
Готов ли е?
Той погледна ръцете си да види чисти ли са, погледна изметения двор и хората, които на купчини стоеха пред камбанарията и гледаха нагоре.
После се качи, мина по широкия и дълъг чардак на зданието, дето бяха килиите на калугерите, слезе пак с бързи крачки по високите дъсчени
стъпала и се изгуби някъде из двора. От два деня тоя добър старец не си е почивал. Той искаше да бъде готов за тържествения празник. Всичко да
бъде чисто, изправно. Да свети. Ще дойдат всякакви хора, и прости, и знатни. И владиката може да дойде. Всяка паяжинка в черквицата беше
изметена, всяко кътче - прегледано. Каменните плочи бяха измити, лъснати. Особено се радваше игуменът на златния ореол, с който един богат
човек от далечно място дойде и украси главата на чудотворната света майка. Той постави и скъпа лилава копринена завеска на иконостаса пред нея.
Много пъти отец Йоаким идва пред иконата, поправя гънките на тая завеса и се радва на тоя ореол от чисто злато.
Всичко бе готово. Наближаваше тържественият час. Братята бяха вече по килиите си и се приготовляваха за вечернята.
Но игуменът искаше още веднъж да провери. Може би е забравил нещо. И той отново влезе в черквичката. Малка, ниска стара черквица,
градена кой знае в кои години, запомнила старите царе, преживяла робството и благословила новото царство. Вътре вече бе влязъл вечерният мрак
и се молеше пред запалените кандилца, чиито малки пламъчета се губеха пред благите усмивки на светиите. Те бяха умилително тържествени пред
деня на големия празник.
Дядо игумен спря учудено на прага, защото видя пред светата икона тъмния силует на жена с дете в ръка. Старецът се ядоса. - На днешната
вечерня не се влизаше в черква, преди да ударят тържествено камбаните. Така беше обичаят.
Той пристъпи тихо към влязлата и я изгледа. Тя беше дрипава, мръсна, забрадена с нечиста кърпа, така че само очите й се показваха. Тя бе
стъпила на плочите с боси, изцапани крака, които бяха отпечатали стъпките си по пода, и това ядоса повече чистия старец. Жената не го усети. Тя
се молеше високо, с плач, и поднасяше пред стъпите на светата майка своето болно дете, бледо, извехнало, като ланско цвете. То бе склопило
очичките си, дишаше тежко и болезнено стенеше.
- Запази ми го и го спаси, майко Богородичке, едничко ми е - шепнеше жената и се навеждаше ниско, като дърво под силата на вятъра. Сълзите
й капеха по студените плочи, както капеше восъкът от горящите свещи.
Жената извади от пазухата на ризата си малка игличка със синьо топченце на края и я забоде на новото копринено перде.
- Приеми това от мене, света майко. Нямам нищо друго!
- Защо си влязла тук? - каза сърдито старецът. - Камбаните още не са били. Не знаеш ли обичая?
- Не знам, отче - каза объркано жената.
- Излез сега. После, после ела!
Жената покорно се обърна, стисна детенцето в прегръдките и тръгна. Отец Йоаким я проследи с поглед. И когато тя мина през светлината на
вратата, още един път забеляза колко е дрипава и нечиста.
Игуменът видя, че по плочата, на която стоеше жената, бяха останали кални петна. Той видя върху завесата простата игличка със синята
топчица накрая. Тая топчица личеше като дървеница върху хубавата завеска и я грозеше. Отец Йоаким я извади и я захвърли в ъгъла. След това се
прекръсти пред иконата, оправи хубаво завеската и излезе.
Без тая случка всичко друго беше в ред. Но неговото добро сърце забрави това, като видя, че дворът бе изпълнен с богомолци, които държеха
свещи и чакаха да ударят камбаните, за да влязат в черквата. Братята също бяха готови. Те бяха слезли долу и разговаряха с народа за предстоящия
празник.
Събралите се стъписаха, като видяха игумена. Мъжете се поклониха, а жените се наредиха, за да му целуват ръка. Празничното дойде. Душата
на стареца омекна и той гласно благослови всички.
Слънцето падаше към ниското и слаб ветрец слизаше от балкана, пътьом клатеше леко листата на ореха и отиваше долу в котловината даа
поиграе с реката.
Старецът си уми ръцете на чешмата. Млад прислужник му подаде пешкир, та се избърса, след това се прекръсти и се покачи на камбанарията.
Братята застанаха пред черковната врата, а народът се натрупа зад тях със смирено ожидание. Всички очи се устремиха към върха на камбанарията,
дето игуменът се изправи да изпълни свещения обичай.
Той се прекръсти и дръпна въжето, което люлееше отведнъж трите езика на камбаните. И плеснаха силно тия три железни езика по медните
уста на тежките камбани. Веднъж, дваж, триж.
Но камбаните мълчеха и не издаваха никакъв звук. Тия бронзови майки, обременени от звукове, бяха занемяли.
Страшно беше да се гледа как железните тежки езици бият по чистия метал, а той стои безгласен. . . Имаше нещо мъчително в тая работа. Трите
камбани се люлееха и се напъваха ужасени, като глухонеми, които искаха да обадят за някой страшен пожар и не можеха.
Старецът задърпа с всички сили въжето, като се навеждаше и изправяше. Ала камбаните упорито мълчеха.
Ужас обзе монаха. Дъхът му се спря и притъмня пред очите му. Той изпусна въжето и се строполи на дъсчения малък под пред камбаните.
Хората, изумени, стоеха на двора, кръстеха се и никой не смееше да продума. Вцепениха се душите. Братята се качиха на камбанарията да
свестяват стареца. Те го свалиха долу. Той се крепеше на ръцете им, бледен като мъртвец, съкрушен, наказан от това велико чудо, и едвам
произнасяше:
- Поличба божия! Молете се, братя християни, голям грях е сторено.
Въведоха го в черквата. А след него нахлу народът. И всички паднаха на колене, кръстеха се и шепнеха молитви. Жените плачеха с глас. Децата
изплашени пищяха.
Отец Йоаким падна на колене пред чудотворната икона, смазан, изумен и отчаян. Той удари челото си о студените плочи и дълго остана така.
Старото му лице се измокри от сълзи.
Той съзнаваше, че е станало нещо страшно, че бог е разгневен, че голям грях тежи и обременява земята. И не знаеше какво е това, и не можеше
да намери думи за молитвата си.
И безпомощен, той вдигна очи към светата майка, чийто образ, обкован в злато, кротко гледаше между двете лилави крилца на копринената
завеса.
Игуменът стана, закръсти се, поправи с несъзнателно движение завеската и замаян, защуря поглед по иконите, по троновете , по пода. В ъгъла
под иконостаса той видя синята главичка на иглата, която бе захвърлил, наведе се, взе я като сънен и я забоде на завесата.
И отведнъж навън екна славословещият бога ек на камбаните, разнесе се тържествено и нахлу живо в черквата.
Богомолците бързо излязоха навън, излязоха всички на двора, и братята, и игуменът, и паднаха с поклон на земята, поразени от новото чудо,
което видяха.
На камбанарията нямаше никой, а тежките камбани се люлееха силно, свободно, леко и биеха самички.
Игумен съм на Жреленския манастир, прочут с чудотворната икона на светата майка и с трите си
сладкогласни камбани. По стар обичай камбаните бият само на Успение Богородично и Великден.
Техният меден ек се разнася сладък и тържежествен над цялата котловина и подема душите към бога.
Богомолци от деветте села и по-далеко идват да се черкуват, да се поклонят на чудотворната икона и да
потърсят изцеление на душата и тялото си.
Преди години се случи невиждано чудо, за което искам да ви разкажа. Предстоеше Успение.
Слънцето клонеше към залез и наближаваше вечерня, когато трябваше да ударя камбаните. Тревожех се
дали всичко е готово за големия празник. Огледах изметения двор и хората, които вече стояха пред
камбанарията. Качих се на чардака, където бяха килиите на калугерите. После слязох и тръгнах из двора.
От два дена не бях почивал. Всяко кътче беше прегледано и изчистено. Каменните плочи бяха измити и
лъснати.Целият манастир трябваше да свети. Щяха да дойдат много хора- и бедни, и богати, а и владиката
можеше да ни почете. Най- много се радвах на златния ореол, с който един богат човек украси главата на
чудотворната света майка. Постави и лилава копринена завеска на иконостаса.
Наближаваше тържественият час. Братята се подготвяха за вечернята. Аз реших да проверя
още веднъж дали всичко е наред. Влязох в малката черквица, преживяла робството и благословила
свободата. Вътре беше мрачно, но кандилцата осветяваха светиите, които гледаха с благи усмивки. Но
какво бе изумлението ми, когато видях пред светата икона силует на жена с дете на ръце. Ядосах се,
защото на днешния ден не се влизаше в църквата, преди да ударят камбаните.
Пристъпих тихо и изгледах непозната. Тя беше дрипава и мръсна, забрадена с кърпа, от която
едва се виждаха очите й. Беше стъпила с босите си крака на плочите и беше оставила по тях кални петна.
Това още повече ме разгневи. Но жената не ме усети и поднасяше детенцето си към светата майка. През
сълзи молеше Богородица да запази единствената й рожба. После непознатата извади от пазвата си малка
игла със синьо топче на края, забоде я на коприненото перденце и помоли светата майка да приеме
малкия й дар.
В този момент аз се приближих и попитах жената защо е влязла в църквата, преди да бият
камбаните. Смутена тя отвърна, че не е знаела какъв е обичаят. Аз сърдито я отпратих. Майката прегърна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трансформиращ преразказ

Трансформиращ преразказ. Накрая е даден правилния текст. Може да се използва от ученици, които желаят да кандидатстват.
Изпратен от:
Радомир
на 2009-02-09
Добавен в:
Преразкази
по Български език
Статистика:
415 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Преразказ от името на неутрален разказвач на Стареца от Стефан Бонев
добавена от zlatinov11 09.04.2018
0
17
преразказ чудните камбани от името на неутрален разказвач
добавена от maria_dihanova 09.05.2017
0
13
Подробен преразказ от неутрален разказвач на ''Една разходка'' на Елин Пелин
добавена от kristiyan.milev_fb 03.05.2017
0
13
Подробен трансформиращ преразказ от името на малкия скъперник
добавена от kristiyan.milev_fb 10.05.2017
1
17
преразказа чудните камбани т името на неутрален разказвач
добавена от maria_dihanova 09.05.2017
1
11
Подобни материали
 

За празника на 24 май

10 дек 2007
·
375
·
2
·
334
·
626
·
15

24 май - ден на славянската писменост, българската просвета и култура.Делото на братята Кирил и Методий и неговото значение за българския народ и цялото славянство.Разпространението на славянската азбука и писменост сред другите славянски народи в Европа.
 

Общуване. Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация

06 ное 2010
·
487
·
6
·
784
·
2,332
·
182

Урок за преговор по български език. На тема: Общуване. Речева ситуация. Елементите на речевата ситуация....
 

Части на речта. Имена

28 яну 2012
·
128
·
10
·
210
·
269
·
28

Самостойни и несамостойни части на речта. Изменяеми и неизменяеми части. Упражнения...
 

Главни части на изречението - подлог и сказуемо

05 сеп 2007
·
1,022
·
1
·
259
·
855
·
84
·
1
·

Частите на изречението се делят на главни и второстепенни. Главни са съставните компоненти на предикативната връзка- подлогът и сказуемото. Те са взаимно свързани и взаимно се допълват...
 

Завистта

08 мар 2008
·
162
·
1
·
169
·
105
·
10

Завистта е слабост – човешка слабост. Всеки я изпитва рано или късно. Разбирайки, че тя не ти носи радост, а вина, вече можеш да я преодолееш и вървиш напред...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 6-ти клас - раздел Морфология
тематичен тест по Български език за Ученици от 6 клас
Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици в 6-ти клас и касае раздел Морфология. Съдържанието му включва "Думата в изречението и в текста. Нелични глаголни форми".
(Труден)
30
39
1
4 мин
05.10.2016
Тест по БЕЛ за 11-ти клас на учениците в Украйна
класно тест по Български език за Ученици от 11 клас
Тестът е използван при подготовка на учениците в Украйна към районната олимпиада по български език. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
7
1
6 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Трансформиращ преразказ

Материал № 280633, от 09 фев 2009
Свален: 415 пъти
Прегледан: 2,859 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Преразказ
Брой страници: 11
Брой думи: 2,838
Брой символи: 22,400

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трансформиращ преразказ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
339 31

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения