Големина на текста:
Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и
развитието на детето в съответствие с неговите права и
потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното
демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и
първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в
национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности
(социалнопедагогическата дейност и социалната работа) са важен
елемент от системата за закрила на детето.
Понятието „дете в неравностойно социално положение” се
разглежда в контекста на семейната и извънсемейната среда, в
която е отглеждано и възпитавано детето. Общността на тези деца
се подразделя на три основни групи.
Първата група включва деца, които живеят и са възпитавани в
естествена семейна среда и причините за възникване на
неравностойно социално положение се намира вътре в
семейството.
Децата от първа група са членове на семейства, които могат да се
определят като „семейства със спецефични проблеми” Към тях се
причисляват и децата от семейства, намиращи се в развод, за които
съществува висок потенциален и реален риск от изпадане в
неравностойно социално положение.
Визират се следните подгрупи от деца в неравностойно социално
положение: деца-сираци, които са без майка и баща; деца с един
родител. В тези подгрупи се включват и децата от малцинствените
етнически общности.
Във втората група се включват децата, които са отглеждани и
възпитавани в извънсемейна , т.е. институционална среда. В нея се
открояват две основни подгрупи: деца сираци; деца, чиито
родители са се отказали от родителските си права, разпоредени са
ограничения за тези им права или са лишени от тях с решение на
съответния компетентен орган.
Третата група от деца в неравностойно социално положение
обхваща децата с увреждания.
Социалната работа с деца в риск има за обект възникналите
трудности и проблеми при децата, постави в определени по вид и
степен на риска условия. В общ план целта на социалната работа с
деца от различните по вид и степен на риска групи и общности е
посредством специфични техники, методи, форми, средства,
дейности и организация, за създаване на необходимите личностни и
обществени предпоставки и условия за преодоляване на
възникналите трудности проблеми и за постигане и поддържане на
устойчиво социално функциониране и благополучие на всяко дете.
Да се окаже помощ на детето да разгърне пълния си потенциал и в
зависимост от възрастта , развитието и компетентостта да
обогатява и усъвършенства позитивния си социален опит. Помощта
може да се изразява с консултиране, социализация,
ресоциализация, терапия, рехабилитация, адаптация, интеграция,
възстановяване на предишно загубено равнище и съхраняването на
поддържаното му и т.н. Заедно с това помощта е и функционално –
ролево взаимодействие, да има субект – субектна насоченост и
постигане на добра взаимна връзка, доверие, уважение е
партниране; социалният работник заедно с детето-клиент търси
възможности за промяна и развитие, за да постигне равновесие и
благосъстояние на качествено по-високо равнище.
Визираните особености на социалната работа с деца от
различните по вид и степен на риска групи и общности позволяват
тя да се разглежда ката „носител на промяната” в личностен и
социален план.
Социалната работа с деца в риск е ангажирана с реализиране на
следните основни задачи:
1.Правна и социалана закрила на детето;
2. Осигуряване на система от медико социални грижи с
превантивна профилактична насоченост за детето и семейството,
в която чрез подходящи форми и методи на работа се създават
условия и възможности за формиране на нагласи, мотивация и
умения за водене на здравословно и социално приемлив начин на
живот и поведение;за сексуално възпитание на подрастващите; за
медико социално консултиране на децата с увреждания, с
хронични и тежки заболявания; за превенция и профилактика на
наркоманиите, семейното и детското насилие, безнадзорността,
проституирането в детската възраст и търгувията с момичета;
3.Реализиране на психосоциална помощ за детето и
семейството;
4.Оказване на помощ за компенсиране на социализационни
дефицити и за формиране на подходящ стил на възпитание в
семейството и в заведенията със социално-помощтни функции;
5.Осъществяване на социална рехабилитация, интеграция и
реинтеграция, отговарящи на специфичните потребности, права,
проблеми и интереси на децата от различни по вид и степен на
риска групи и общности.
Социалната работа с деца в риск поставя в основата на своята
философия виждането за детето като способно да се променя и
развива, да опознава непрекъснато себе си и заобикалящия го свят
и да управлява в конструктивна и позитивна насока поведението си,
в което безусловно трябва да се вярва. Развитиено на детето в
психо социален план преминава през определени етапи и
кризисни моменти и когато това движение е в норма и с присъщите
му характеристики, то достига до по-високо ниво на зрелост.
Помагащия специалист трябва да проявявя „необикновено търпение
и непоколебима вяра в способността на детето да намери своя път
и да се справи с трудностите в живота, вяря в силата на детето,
даваща му възможност да се вслуша в своя вътрешен глас и да
направи онзи избор, който допринася за укрипването на
собственото Аз”. Водеща характериктика на детската дейност и
живот е активността. От позицията на социалната работа тя се
разглежда като проявяваща се не само във всекидневието на
детето, но и в ситуациите на затруднение и фрустрация, когато то
използва всички свои знания, умения, способности и усвоен опит и
овладявайки възникналите проблеми постига ново равнище,
даващо му възможност да осъществи напредък и развитие. Този
процес не е плавен и проволинеен и в ситуациите на нормативни и
ненормативни кризи и проблеми от друго естество се налага детето
да бъде подпомагано то социален работник и други помагащи
специалисти.
Социалната работа с деца от различни по вид и степен на риска
групи има и възпитателни аспекти, които представят една от
значимите й функционално ролеви страни хуманистичната й
насоченост, изпобзвани за създаването на услония за формиране,
развитие и стимулиране у детето такива качества като:
1. настойчивост и вяра в собствените сили и възможности да се
справи с възникналите трудности и проблеми и стремеж да
усвояване на позитивен социален опит за преодоляване на
недостатъците и пропуските;
2. отгоровност, която се свързва в способността за приемане на
грешките и неуспехите и използването на това като отправна точка
движеща сила както за предприемане на стъпки за постигане на
промяна, растеж развитие, така и за осъзнавене на положението,
че направеният избор и извършените действия се отразяват на
живота не само в настоящето, но и в бъдещето;
3. позитивно ориентирано взаймодействие и конструктивно
сътрудничество с важни за живота и развитието му системи от
близкото и по-широко социално обкръжение при възникването на
проблемни ситуации като върху основата на постигнато взаимно
съгласие търси ефективни пътища за преодоляване на трудностите;
4. разбиране на собстветите чувства и мисли и безусловното им
приемане като заедно с това се зачита и уважава онова, което
отличава от околните и различното от другите,т.е развитие на
себеуважение, на чувството за собствено достойнство и на
човеколюбието;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
maja84 написа на 16 май 2009 ОТГОВОРИ
потребител
и аз не мога да теглязасто?засто ?
bebka007 написа на 07 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
и аз не мога да тегля
gan4eva написа на 02 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент
за6то не мога да тегля
 
Подобни материали
 

Социални групи, организации и институции

12 апр 2009
·
341
·
4
·
908
·
312
·
17
·
2

Социални групи - изучават се и от соц.психология и от психологията на организационното поведение. Поради това в социологията ще се ограничим с някой основни понятия. През 1909г. Чарлз Кули (ам. социолог) прави важно разграничение като говори...
 

ЕСИ по Икономическа социология

17 апр 2010
·
243
·
6
·
897
·
292
·
28

Емпирично социологическо изследване на тема "Отношението на българина към собственото му здраве"; използвано през 2009г. по Икономическа социология...
 

Емпирично социологическо изследване

13 ное 2008
·
230
·
4
·
377
·
251
·
18

Тема на емпиричното социологическо изследване: Стойността на завършване на средно образование в културен, финнасов и ценностен аспект...
 

Проект за емпирично социологическо изследване

19 май 2009
·
189
·
9
·
874
·
257
·
70

Съвременният бизнес се развива в постоянно променяща се среда. Не съществува нищо неподвижно. Бизнесът се сблъсква с действието на множество проблеми в резултат от действието на много фактори....
 

Медиите в живота на гражданите - емпирично социологическо изследване

17 ное 2011
·
82
·
12
·
756
·
129
·
46

Другата промяна, през която държавата ни премина е присъединяването ни към Европейския съюз през 2007 година. Това присъединяване го приемаме като препятствие, което преминахме, за да се доближим до западноевропейския стандарт на живот...
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
75
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
65
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Социална работа с деца в риск

Материал № 27772, от 03 май 2007
Свален: 2,020 пъти
Прегледан: 769 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,783
Брой символи: 16,560

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална работа с деца в риск"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения