Големина на текста:
І.Възникване и развитие на ЕС
1. Предпоставки за развитие на европейската икономическа интеграция
Развитието на интеграционните процеси в Европа се основава на европейската идея и търсенето на форми за
очертаване на идентичността и единството на държавите от континента. Идеята за обединена Европа възниква
през XIX век и се свързва с преодоляването на националистичните настроения и икономическите
противоречия м/у отделиите държави. Важно място в това отношение заема виждането за културната
идентичност на Европа в останалия свят, която да бъде фактор за икономическото и политическото
обединение на държавите. В тази насока разрастването на паневропейското движение м/у двете световни
войни се свързва с търсенето на общ подход при решаването на краткосрочни икономически проблеми,
военностратегически сътрудничества и федералистки планове.
След Втората световна война идеята за обединена Европа се свързва с изграждането на м/ународни
организации, които да преодолеят наслоените различия м/у отделните държави и да създадат механизми за
политически диалог. Наред с това се поставя въпросът за степента на правомощия на тези организации, като се
оформят две концепции за функционирането им:
*м/управителствени организации с малък секретариат, даващи възможност за открито поставяне на въпроси от
представители на правителствата;
*наднационални организации с изпълнителни органи, който да подготвят решения, обсъждани от
представители на правителствата и приемани с мнозинство.
Търсенето на баланс м/у функциалността и наднационалността е факторът, който повлия в значителна степен
върху формирането на първите организации на европейските държави. Основата на икономическото и
политическото изграждане на обединена Европа беше поставена посредством организационния подход, а
създадените организации могатда се групират като политически, икономически и военни.
-Политическите организации се изграждат в контекста на стимулирането на политическия диалог и
утвърждаването на ценностите на демокрацията. Главно място сред тях заема Съветът на Европа, създаден
през 1949г. Сега в него членуват 43 държави, а седалището му е в Страсбург. Неговата функция е да следи за
спазването на човешките права, утвърждаването на демокрацията и развитието на европейската културна
традиция. Той търси средства за борба с проявите на враждебност към чужденците и расизъм, за защита
правата на малцинствата, околната среда и др. От началото на 90-те години Съветът на Европа приобщава
страните в преход и подкрепя политическите и законодателните реформи. Приети са Конвенция за правата на
човека, Социална харта, Културна конвенция, Рамкова конвенция за правата на малцинствата и др.
Функционирането на Съвета на Европа се свързва и с последващото създаване на Парламентарната асамблея.
-Икономическите организации се развиват като резултат от следвоенното възстановяване на Европа и
първите опити за икономическа интеграция.
*Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) е регионална организация на ООН, сьздадена да обедини
усилията на западните и източните държави за общ подход при подготвянето на оценки за икономическото
развитие на континента и на отделните държави. В ежегодно публикувания доклад се предлагат и сравнителни
анализи прогнозни виждания за тенденциите в развитието на европейската икономика.
*Икономическият съюз Бенелюкс е основан през 1944г. от Белгия, Нидерландия и Люксембург с цел
изграждане на митнически, а впоследствие и на икономически съюз. Значението на организацията се изразява
главно в натрупването на опит при създаването и функционирането на тези форми на икономическа
интеграция, които са използвани при изграждането на Европейската общност.
*Организацията за Европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) е създадена през 1948г. с
първоначалната идея да администрира помощта по плана "Маршал”. Впоследствие тя инициира формирането
на Европейския платежен съюз- за преодоляване на валутни дефицити и създаване на кредитни облекчения.
Наред стова ОЕИС се насочва към либерализация на търговията и координиране на националните политики.
Като правило организацията работи според принципа на м/управителствено сътрудничество- с малък
секретариат, поради което не допринася за развитието на икономическата интеграция.
През 1961г. организацията се преименува в Организация за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), след като към нея се присъединяват индустриални държави от целия свят- Западна Европа, Северна
Америка (САЩ, Канада,, Мексико), Австралия и Нова Зеландия, Япония и Република Корея.
-Военните организации, създаващи механизмите за сътрудничество в областта на отбраната, са
Организацията на Североатлантическия договор (НАТО) и Западноевропейският съюз (ЗЕС).
*НАТО е военнополитическа организация, която разполага със структури за колективна сигурност и действия
в ооластта отбраната. След изграждането на ЕС се развиват допълнителни механизми за сътрудничество на
НАТО със ЗЕС. Наред с това възникват и нови форми за политическо и военно сътрудничество със страните от
1
Централна и Източна Европа, главно програмата Партньорство за мир.
*ЗЕС е създаден с договора от Брюксел от 1954г. за укрепване на мира и сигурността на страните от ЕС. С
Договорите от Маастрихг и Амстердам той се разви като част от институционалната структура на Съюза.
2. От европейската икономическа общност към Е С
Развитието на европейската икономическа интеграция има за начало предложението на френския външен
министър Робер Шуман, който в речта си от 9 май 1950г. лансира идеята на Моне за изграждане на Европейска
общност за въглища и стомана (ЕОВС). Предложената идеята е реализирана с подписването в Париж на
Договор през 1951г., който създава общ пазар за въглища, стомана и старо желязо и регулира рационалното
използване на ресурсите.
През 1957 г. Германия, Франция, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург подписват Римския договор, с
който се създава Европейската икономическа общност (ЕИО). Тя се насочва към изграждане на общ пазар,
свободно движение на стоки, услуги; капитали и работна сила, базирано на митнически съюз. Същевременно е
подписан и Договорът за създаването на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).
Като отговор на ЕИО през 1960г. по инициатива на Великобритания е основана Европейската асоциация за
свободна търговия (ЕАСТ). Тя включва другите европейски държави и създава зона за свободна търговия, като
развива договорни отношения с ЕИО, изграждайки впоследствие Европейското икономическо пространство.
През 1973г. се осъществява първото разширяване на Общността с присъединяването на Великобритания,
Дания и Ирландия. То задълбочава интеграционните процеси и в областта
на регионалната, социалната политика и околната среда. Въпреки че подписва договор за присъединяване,
Норвегия не се включва поради отрицателни резултати на последвалия референдум.
Интеграционните процеси се задълбочават със стартирането на Европейската валутна система през 1979г. С
нея се стабилизират валутно- финансовите отношения и валутният курс, което подкрепя продължаването на
политиките в икономическото пространство.
Вгпорото разширяване на Общностга се осъществява с присьединяването наГърция през 1981г. и Испания и
Португалия през 1986г. С него се стимулира прилагането на структурните политики за преодоляване на
небалансираността м/у регионите и страните в ЕИО.
Интеграционните процеси се съпровождат с развитието на външните отношения на ЕИО с държавите от
Африка, Карибите и Тихия океан (АКТ). Подписват се договори за асоцииране, които свързват Общността с
тези страни посредством четири конвенции "Ломе"- през 1975г. (46 държави), 1979г. (58 държавй), 1984г. (66
държави) и 1989г. (71 държави).
През 1986г. е подписан Единният европейски акт, който допълва Римския договор и потвърждава основните
цели на Европейската интеграция, изразени в докладите на председателя на Комисияга Жак Делор ("ДелорІ”-
за изграждане на Единен пазар от 1993г. и "ДелорІІ”- за създаване на Европейска валутна система, основаваща
се на единна парична единица). С присъединяването ЕОВС и Евратом кьм ЕИО се създават Европейските
общности (ЕО).
Настъпилите политически промени от началото на 90-те г. на миналия век обуславят необходимостта от
преход към изграждането на нова политическа структура в Европа. За засилване интеграционните процеси на
континента ЕС подписва споразумения за асоцииране със страните от Централна и Източна Европа (вкл.
България) и балтийските държави, подкрепени с разширено финансиране от програмата Фар. Те се основават
на чл.310 от Договора и са насочени към:
*политически диалог;
*свободна търговия и свобода на движение;
*Икономическо сътрудничество;
*финансово сътрудничество;
*културно сътрудничество.
През 1992г. В Маастрихт е подписан Договорът за създаването на ЕС (ЕС), с който икономическата интеграция
да се допълни с нови общи политики- европейско гражданство, обща политика в областта на външните
отношения, сигурността и вътрешните работи. През 1997 г. в Амстердам е подписан "консолидирания”
договор, с който се адаптират и засилват общите политики на ЕС, особено във връзка със сътрудничеството в
правосъдието, свободното движение на хора, външната политика и общественото здраве. Комисията представя
"План 2000" за засилване политиките на Съюза.
През 1995г. с присъединяването на Австрия, Швеция и Финландия се осъществява третото разширяване.
Въпреки подписания договор, Норвегия отново отхвърля членството след референдум. Петнадесетте държави
от ЕС вече са изправени пред две големи предизвикателства:
*подготовка и осъществяване на четвърто разширяване- на изток. На Европейския съвет в Копенхаген
2
(1993г.) се приема, че страните от Централна и Източна Европа могат да се присъединят към Съюза, "когато са
готови да поемат задълженията на членството, отговаряйки на икономическите и политическите условия";
*въвеждане на новата валутна сисгема (ЕВСІІ) от 1.01.1999г., влизане в обръщение на общата парична еди-
ница евро (банкноти и монети), засилване на конвергенцията м/у страните- членки и създаване на условия за
растеж, генериращ работни места.
През 2001г. е подписан Договорът от Ница за реформата в институциите на Съюза с оглед бъдещото
разширяване. Той влиза в сила от 1.02.2003г. и консолидира Договора за ЕО и Договора за ЕС.
На 16 април 2003г. в Атина е парафиран Договорът за присъединяването на десет нови страни, с което да се
осъществи четвъртото разширяване на съюза. (Полша, Чехия, Словакия, Словения, Литва; Латвия, Естония,
Малта, Кипър, Унгария).
ІІ. Европейски институции и техните функции
Европейските институции се развиват на основата на правната рамка на договорите за ЕС и определените им
компетенции. За тяхното функциониране страните- членки делегират суверенитет на независими институции,
които да представляват интересите на Съюза. Европейската комисия подкрепя и ръководи дейностите от
интерес за Съюза, Съвета на ЕС, където са представени националните правителства взема решенията, а
Европейският парламент се избира от гражданите на ЕС. Съвместната работа на този "институционален
триъгълник" осигурява баланса на интересите и работата за напредъка в областта на европейската
интеграция.
1. Основни институции на ЕС
1.1. Европейски Парламент (чл. 189—201 от Договора*)
*Използваният в този раздел за кратко термин "Договора" означава Договора от Ница, консолидиран с
предшестващите го Договор за Европейския съюз от Амстердам 1997 г. и Договора, създаващ Европейските
общности от Маастрихт 1992 г
Състои се от представители на гражданите на страните- членки и дискутира изпълнението на Договора. Броят
на членовете му не може да надвишава 732 (чл. 189). Те се избират на пет години и формират европейски
политически групи- политически партии на европейско равнище, които отразяват европейското обществено
мнение и политическата воля на гражданите на Съюза (чл. 191).
-Политически групи в Европейския парламент
*ЕРР-ЕD- група на Европейската народна партия и Европейските демократи
*РЕS- Група на Партията на европейските социалисти
*ELDR- Група на европейски либерални, демократически и реформистки партии
*Сгееns/ЕFА- Група на зелените/Европейския свободен алианс
*ЕUL/NGL- Конфедерална група на европейските обединени леви/ Северни зелени леви
*UEN- Група на Съюза на Европа на нациите
*ЕDD- Европа на демокрациите и другите групи
-Парламентът има три главни функции:.
*свързва се със Съвета на ЕС в процеса на законотворчеството- при адаптиране на директиви, регулации и
решения. Включването му в законодателния процес е с цел гарантиране на демократичната легитимност на
приеманите документи;
*има отношение към изразходването на средства в Съюза и приема бюджета;
*осъществява демократичен надзор над Европейската комисия, прави предложения за избор на комисари и
може да коригира Комисията. Осъществява политически контрол над всички останали институции.
Сега Европейският парламент се състои от 732 членове, разпределени по страни, като при приемането на
нови членки на ЕС трябва да се осигури съответното представителство вкл. и в парламентарните групи.
*Б-я (2007-2009г.) ще има 18 члена
Официалното седалище на Европейския парламент е в Страсбург, където се свикват основните пленарни
сесии, вкл. бюджетната. Допълнителните пленарни сесии и тези на комитетите се провеждат в Брюксел, а
Генералният секретариат и департаментите остават в Люксембург. Дебатите в Европейския парламент са
публични и решенията му се обнародват в Официалния орган на Европейския съюз - Оfficiаl Jоиrnal оf thе
Еurореап Соттипitiеs.
Предвид фиксираното в Договора от Амстердам, че "Съюзът се основава на принципите на свободата,
демокрацията, уважаването на човешките права и фундаменталните свободи и върховенството на закона", през
1988г. Европейският парламент учредява наградата "А. Сахаров", която се присъжда на лица и групи с из-
ключителен принос за защита на човешките права.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Европейската икономическа интеграция

Развитието на интеграционните процеси в Европа се основава на европейската идея и търсенето на форми за очертаване на идентичността и единството на държавите от континента...
Изпратен от:
siva90
на 2007-04-30
Добавен в:
Лекции
по Европейска интеграция
Статистика:
2,297 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Европейска икономическа интеграция

26 окт 2009
·
240
·
11
·
2,276
·
284
·
53

Възниква за първи път в епохата на капитализма, когато в резултат на развитието на производителните сили възникват централизираните национални държави с техните правителства...
 

Политика за защита на потребителите

14 юни 2009
·
147
·
9
·
1,138
·
5
·
2

Политическата цел за развитието на политиката за защита на потребителите всъщност не е установена в Учредителния договор на Европейската икономическа общност от 1958 г. ...
 

Политика на развитие

09 фев 2011
·
66
·
14
·
3,580
·
126
·
24

Реферат на тема "Политика на развитие" по дисциплина "Европейска икономическа интеграция"...
 

Казус по Европейска интеграция

08 апр 2010
·
166
·
12
·
2,378
·
207
·
46

Единен вътрешен пазар на Европейския Съюз...
 

Европейски парламент

15 сеп 2008
·
313
·
2
·
494
·
208
·
51
·
1

Европейски парламент. Начин на избиране на евродепутатите. Структура, начин на работа, пълномощия.
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по европвйска интеграция за студенти от ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", 2-ри курс. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
61
1
2 мин
15.11.2013
Тест по образователни проекти
изходен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест върху материала за образователни проекти за студенти по дисциплината Европейска интеграция. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
9
6
1
1 мин
18.10.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Европейската икономическа интеграция

Материал № 27059, от 30 апр 2007
Свален: 2,297 пъти
Прегледан: 1,072 пъти
Качен от:
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Лекция
Брой страници: 60
Брой думи: 28,698
Брой символи: 194,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейската икономическа интеграция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения