Големина на текста:
Пунктуация
І. Употреба на запетая:
1.При обръщение:
а/ В писма, молби, заявления, жалби...обръщението към съответното лице или
институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна буква, а след обръщението
се пише запетая:
Уважаеми дами и господа,
Предлагам на вниманието Ви следното изложение...
Скъпи родители,
Днес реших да ви се обадя с това писмо...
б/ Когато обръщението се намира в рамките на изречението, то се отделя със
запетая, тъй като е употребено като вметната част:
-ако е в началото, след него се пише запетая:
Деяне, излез от паяжината! /Бл.Димитрова/
-ако е в края, пред него се пише запетая:
Нямаме пари, Лазаре! /Д.Талев/
-ако е в средата, от двете му страни се поставя запетая:
А ти, храбрецо, не искаш ли да знаеш.
-ако обръщението се предхожда от междуметие или частица, запетаята се
пише след тях:
О, майко моя, родино мила.../Хр.Ботев/
Иване бре, помогни ми!
2.Запетая в простото изречение:
а/ Еднородни части, свързани безсъюзно, се отделят една от друга със запетаи:
Мъже, жени, деца наизлязоха на мегдана.
Изражението му беше самодоволно, натрапчиво.
/Заб. Ако две или повече предпоставени съгласувани определения към дадено
съществително се схващат повече като еднородни определения, между тях се поставя
запетая. При устна реч на това място стои пауза. Напр.:
Това беше тесен, коларски път.
Ако обаче тези определения се възприемат като разнородни определения, между
тях не се поставя запетая:
Това беше тесен коларски път./
б/ Повторени части в изречението се отделят една от друга със запетая:
С радост, с радост прие той тази покана.
Вървели, вървели, стигнали до една поляна.
в/ Със запетаи се отделят обособените части в изречението. Те са
второстепенни части, които се отделят смислово от другите думи в изречението /при
изговор с помощта на интонацията, а при писане – чрез пунктуационни знаци/. Могат
да се разгъват в подчинени изречения. Ако мислено ги премахнем, основният смисъл
на изречението не се нарушава. Може да стоят в началото, в средата, в края на
изречението:
-в началото:
Хубава и стройна, жената вървеше по улицата.
И стаили всички грижи, те благославят деня на свободата.
-в края:
Падна тиха, лятна нощ, прохладна и свежа. /Елин Пелин/
Момичето премина през двора, тананикайки си някаква мелодия.
-в средата:
Младежите, насядали около масата, оживено разговаряха.
Зрителите, очаровани от играта, гледаха пиесата.
/Заб. За по-силно изтъкнати по смисъл и интонация обособени части се използва
отделяне чрез тире:
От двете страни едва се очертават две щампи – едната на Рилския чудотворец,
другата светогорска./
г/ Въвеждащите думи и изрази като всъщност, навярно, действително,
несъмнено, следователно, очевидно, например, сякаш, може би, по всяка
вероятност, според мене, в действителност и др. не се отделят със запетаи от
основната част на изречението:
Вероятно събранието няма да се отложи.
Според мене те са допуснали съществена грешка.
Без съмнение радостта е стимулиращо чувство.
д/ Вметнатите думи и изрази /наричани още вметнати части на изречението/
понеже са странични спрямо основното съдържание на изречението, се отделят със
запетаи. Вметнати думи и изрази са: разбира се, да кажем, изглежда, тъй да се каже,
напротив, обратното, от една страна, от друга страна, първо, второ, последно:
-когато са в началото, след тях се пише запетая:
Разбира се, всичките му приятели ще се обадят за празника.
-когато са в средата, се ограждат със запетаи:
От една страна, те бяха приятели, а от друга страна, не искаха да стоят на един
чин.
-когато са в края, пред тях се поставя запетая:
Ще се видим в уречения час, разбира се.
/Заб.1. Думата обаче може да бъде вметната дума, но и противоположен съюз. Когато е
вметната дума, при употребата й не се поставя запетая:
Той обаче изобщо не се трогна.
Когато е противоположен съюз, изисква употреба на запетая:
Търсих го упорито, обаче не го открих./
3. Запетая в сложното съчинено изречение: /Сложното съчинено изречение е
съставено от две или повече прости изречения със самостоятелно значение. Те се
свързват или безсъюзно, или със съчинителни съюзи/
а/ Запетая се поставя пред всяка от безсъюзно свързаните съставки на
сл.съчинено изречение:
Слънцето захожда, пастирите прибират стадата, тежките от снопите коли
скърцат по пътя.
б/ Пред съчинителните съюзи за противопоставяне а, ала, ама, но, обаче, както
и пред втората съставка за съпоставяне и – и, дали – или, ли – или, или – или, нито –
нито, хем – хем, ту – ту, било – било, я – я и др.:
Те пеят, а тънат сърцата им в рани. /П.Яворов/
Не видях лицето, но познах гласа на Гюлфие. /Антон Дончев/
Или това място беше специално изолирано от общата гравитация, или пък бе
съвсем далеч от центъра. /Л.Дилов/
Той отиваше в полето – я нивата да оре, я да бранува.
Дали ще да е дъждец дребен, или ще е буря страшна.../Хр.Ботев/
в/ Пред съчинителните съюзи за съединяване та, па, че:
Робинка взе мъжко детенце, та го отнесе в планината, па му направи от повет
люлка. /Ал.Теодоров-Балан/
г/ Като съчинителни съюзи се употребяват съставните изрази само че, стига
само да, камо ли да. Пред водените от тях изречения се поставя запетая:
О, хитър човек е, той направя всичко, стига само да има полза.
Не можем да се изкачим на онзи баир, камо ли да го прехвърлим.
д/ Пред еднократно употребени съюзи и, или не се пише запетая:
Снегът вали на едри парцали и навън не е студено.
Те ще телефонират или ще се обадят с писмо.
/Заб. Ако съюзите и, или са повторно употребени, пред всяка следваща употреба на
съюза се пише запетая:
Той чете и пише, и рисува./
3.Запетая в сложно съставното изречение: /Сложно съставното изречение
съдържа две или повече прости изречения, от които едното е главно, а другото или
другите са подчинени. Подчиненото изречение, употребено самостоятелно, няма
смисъл/ Подчинените изречения биват: подчинено определително, подчинено
подложно, подчинено допълнително и подчинено обстоятелствено. Подчиненото
изречение, независимо от какъв тип е, може да бъде в три позиции спрямо главното:
а/ Когато е в началото, след него се поставя запетая:
Когато гостите дойдоха, тържеството започна.
б/ Когато е в средата, се огражда от двете страни със запетая:
Славеите, които пееха в гората, усилиха своите звуци.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.
в/ Когато е в края, се пише запетая пред него:
Те съзнаваха, че са сторили грешка.
г/ Особени случаи:
-ако подчиненото изречение се въвежда с въпросителна дума или със съюза
“да” /еднократно употребен/, пред тях не се поставя запетая:
Въпросът беше кой е съобщил за обира в полицията.
Те се питаха как да влязат в тази затворена стая.
Чудеше се дали изобщо иска да го открие.
Първата му работа беше да разучи последствията.
/Заб.1. Ако съюзът “да” е употребен повече от един път, пред всеки следващ се поставя
запетая:
Реши най-напред да огледа двора, да се запознае със съседите, да провери
охранителната система.
Заб.2. При няколко подчинени допълнителни изречения, отнасящи се към едно и също
сказуемо в главното, запетая се пише пред всяко от следващите подчинени изречения:
Старата не знаеше какво да направи, къде да се дене, какво да каже, дали да
започне направо./
-пред подчинено изречение, независимо от какъв тип е, не се пише запетая,
ако пред съюза стои уточняващо наречие – едва, чак, само, именно, точно,
дори, тъкмо, даже:
Видях го тъкмо когато започна да се усмихва.
Огънят ги събра чак когато изгряха звездите.
-пред подчинено изречение не се пише запетая, ако пред него стои
отрицателната частица не:
Виждах лицата им не защото бяха осветени, а защото сияеха от радост.
д/ Употреба на запетая, обусловена от смисъла в изречението:
-частицата да, когато е еквивалентна на цяло утвърдително изречение, се
отделя със запетая от останалия текст:
Да, идваш с нас!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пунктуация

Употреба на запетая: 1. При обръщение: а/ В писма, молби, заявления, жалби...обръщението към съответното лице или институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна буква, а след обръщението се пише запетая: Уважаеми дами и господа, ...
Изпратен от:
uBuTy
на 2009-01-17
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
127 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми описание на литературен герой - СПЕШНО!
добавена от nikolai.yanakiev 19.02.2014
1
2
Къде е пунктуационната грешка в изречението...
добавена от lori021271 07.02.2012
7
38
Подобни материали
 

Обучение по Български

14 яну 2009
·
202
·
14
·
2,178
·
361
·
30

Обучението по български език е сложна и многоаспектна дейност, която привлича все повече вниманието на изследователите. Повишеният интерес към нея се обуславя...
 

Тест по български език и литература за 7 клас - 3 вариант

16 юни 2007
·
662
·
10
·
1,100
·
15
·
1

Това е наскоро излезлия примерен тест на МОН за кандидатстване след 7 клас по български език и литература - 3 вариант.
 

Дискурсните техники в обучението по български език

14 дек 2008
·
62
·
3
·
685
·
212
·
14

Техники в обучението по български език. Методика на обучението по български език...
 

Тест по български език за 7. клас - 30 въпроса

13 юни 2008
·
124
·
5
·
671
·
13

Тестът включва въпроси от материала през целия обучителен период ( до 7. клас ).
 

Тест по по български език и литература за седмокласници

14 юни 2007
·
524
·
11
·
984
·
4
·

Тест по български език и литература за кандидати след 7-ми клас.
 
Онлайн тестове по Български език
Български език
матура тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа разнообразни въпроси, чрез които се проверява равнището на владеене на книжовноезиковите норми на съвременния български език, както и уменията за аналитично четене.
Тестът е изготвен от:
Ивелин Димитров преподавател
(Лесен)
20
278
1
20.10.2014
Звукови промени
изпитен тест по Български език за Ученици от 6 клас
Задачи от затворен тип, отговарящи на най-често срещаните звукови промени. Всички въпроси изискват един верен отговор.
(Много лесен)
10
49
1
1 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по български език

Пунктуация

Материал № 258001, от 17 яну 2009
Свален: 127 пъти
Прегледан: 172 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,349
Брой символи: 10,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пунктуация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


Мария Кръстева
преподава по Български език
в град Варна
53 8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения