Големина на текста:
Пунктуация
І. Употреба на запетая:
1.При обръщение:
а/ В писма, молби, заявления, жалби...обръщението към съответното лице или
институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна буква, а след обръщението
се пише запетая:
Уважаеми дами и господа,
Предлагам на вниманието Ви следното изложение...
Скъпи родители,
Днес реших да ви се обадя с това писмо...
б/ Когато обръщението се намира в рамките на изречението, то се отделя със
запетая, тъй като е употребено като вметната част:
-ако е в началото, след него се пише запетая:
Деяне, излез от паяжината! /Бл.Димитрова/
-ако е в края, пред него се пише запетая:
Нямаме пари, Лазаре! /Д.Талев/
-ако е в средата, от двете му страни се поставя запетая:
А ти, храбрецо, не искаш ли да знаеш.
-ако обръщението се предхожда от междуметие или частица, запетаята се
пише след тях:
О, майко моя, родино мила.../Хр.Ботев/
Иване бре, помогни ми!
2.Запетая в простото изречение:
а/ Еднородни части, свързани безсъюзно, се отделят една от друга със запетаи:
Мъже, жени, деца наизлязоха на мегдана.
Изражението му беше самодоволно, натрапчиво.
/Заб. Ако две или повече предпоставени съгласувани определения към дадено
съществително се схващат повече като еднородни определения, между тях се поставя
запетая. При устна реч на това място стои пауза. Напр.:
Това беше тесен, коларски път.
Ако обаче тези определения се възприемат като разнородни определения, между
тях не се поставя запетая:
Това беше тесен коларски път./
б/ Повторени части в изречението се отделят една от друга със запетая:
С радост, с радост прие той тази покана.
Вървели, вървели, стигнали до една поляна.
в/ Със запетаи се отделят обособените части в изречението. Те са
второстепенни части, които се отделят смислово от другите думи в изречението /при
изговор с помощта на интонацията, а при писане – чрез пунктуационни знаци/. Могат
да се разгъват в подчинени изречения. Ако мислено ги премахнем, основният смисъл
на изречението не се нарушава. Може да стоят в началото, в средата, в края на
изречението:
-в началото:
Хубава и стройна, жената вървеше по улицата.
И стаили всички грижи, те благославят деня на свободата.
-в края:
Падна тиха, лятна нощ, прохладна и свежа. /Елин Пелин/
Момичето премина през двора, тананикайки си някаква мелодия.
-в средата:
Младежите, насядали около масата, оживено разговаряха.
Зрителите, очаровани от играта, гледаха пиесата.
/Заб. За по-силно изтъкнати по смисъл и интонация обособени части се използва
отделяне чрез тире:
От двете страни едва се очертават две щампи – едната на Рилския чудотворец,
другата светогорска./
г/ Въвеждащите думи и изрази като всъщност, навярно, действително,
несъмнено, следователно, очевидно, например, сякаш, може би, по всяка
вероятност, според мене, в действителност и др. не се отделят със запетаи от
основната част на изречението:
Вероятно събранието няма да се отложи.
Според мене те са допуснали съществена грешка.
Без съмнение радостта е стимулиращо чувство.
д/ Вметнатите думи и изрази /наричани още вметнати части на изречението/
понеже са странични спрямо основното съдържание на изречението, се отделят със
запетаи. Вметнати думи и изрази са: разбира се, да кажем, изглежда, тъй да се каже,
напротив, обратното, от една страна, от друга страна, първо, второ, последно:
-когато са в началото, след тях се пише запетая:
Разбира се, всичките му приятели ще се обадят за празника.
-когато са в средата, се ограждат със запетаи:
От една страна, те бяха приятели, а от друга страна, не искаха да стоят на един
чин.
-когато са в края, пред тях се поставя запетая:
Ще се видим в уречения час, разбира се.
/Заб.1. Думата обаче може да бъде вметната дума, но и противоположен съюз. Когато е
вметната дума, при употребата й не се поставя запетая:
Той обаче изобщо не се трогна.
Когато е противоположен съюз, изисква употреба на запетая:
Търсих го упорито, обаче не го открих./
3. Запетая в сложното съчинено изречение: /Сложното съчинено изречение е
съставено от две или повече прости изречения със самостоятелно значение. Те се
свързват или безсъюзно, или със съчинителни съюзи/
а/ Запетая се поставя пред всяка от безсъюзно свързаните съставки на
сл.съчинено изречение:
Слънцето захожда, пастирите прибират стадата, тежките от снопите коли
скърцат по пътя.
б/ Пред съчинителните съюзи за противопоставяне а, ала, ама, но, обаче, както
и пред втората съставка за съпоставяне и – и, дали – или, ли – или, или – или, нито –
нито, хем – хем, ту – ту, било – било, я – я и др.:
Те пеят, а тънат сърцата им в рани. /П.Яворов/
Не видях лицето, но познах гласа на Гюлфие. /Антон Дончев/
Или това място беше специално изолирано от общата гравитация, или пък бе
съвсем далеч от центъра. /Л.Дилов/
Той отиваше в полето – я нивата да оре, я да бранува.
Дали ще да е дъждец дребен, или ще е буря страшна.../Хр.Ботев/
в/ Пред съчинителните съюзи за съединяване та, па, че:
Робинка взе мъжко детенце, та го отнесе в планината, па му направи от повет
люлка. /Ал.Теодоров-Балан/
г/ Като съчинителни съюзи се употребяват съставните изрази само че, стига
само да, камо ли да. Пред водените от тях изречения се поставя запетая:
О, хитър човек е, той направя всичко, стига само да има полза.
Не можем да се изкачим на онзи баир, камо ли да го прехвърлим.
д/ Пред еднократно употребени съюзи и, или не се пише запетая:
Снегът вали на едри парцали и навън не е студено.
Те ще телефонират или ще се обадят с писмо.
/Заб. Ако съюзите и, или са повторно употребени, пред всяка следваща употреба на
съюза се пише запетая:
Той чете и пише, и рисува./
3.Запетая в сложно съставното изречение: /Сложно съставното изречение
съдържа две или повече прости изречения, от които едното е главно, а другото или
другите са подчинени. Подчиненото изречение, употребено самостоятелно, няма
смисъл/ Подчинените изречения биват: подчинено определително, подчинено
подложно, подчинено допълнително и подчинено обстоятелствено. Подчиненото
изречение, независимо от какъв тип е, може да бъде в три позиции спрямо главното:
а/ Когато е в началото, след него се поставя запетая:
Когато гостите дойдоха, тържеството започна.
б/ Когато е в средата, се огражда от двете страни със запетая:
Славеите, които пееха в гората, усилиха своите звуци.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.
в/ Когато е в края, се пише запетая пред него:
Те съзнаваха, че са сторили грешка.
г/ Особени случаи:
-ако подчиненото изречение се въвежда с въпросителна дума или със съюза
“да” /еднократно употребен/, пред тях не се поставя запетая:
Въпросът беше кой е съобщил за обира в полицията.
Те се питаха как да влязат в тази затворена стая.
Чудеше се дали изобщо иска да го открие.
Първата му работа беше да разучи последствията.
/Заб.1. Ако съюзът “да” е употребен повече от един път, пред всеки следващ се поставя
запетая:
Реши най-напред да огледа двора, да се запознае със съседите, да провери
охранителната система.
Заб.2. При няколко подчинени допълнителни изречения, отнасящи се към едно и също
сказуемо в главното, запетая се пише пред всяко от следващите подчинени изречения:
Старата не знаеше какво да направи, къде да се дене, какво да каже, дали да
започне направо./
-пред подчинено изречение, независимо от какъв тип е, не се пише запетая,
ако пред съюза стои уточняващо наречие – едва, чак, само, именно, точно,
дори, тъкмо, даже:
Видях го тъкмо когато започна да се усмихва.
Огънят ги събра чак когато изгряха звездите.
-пред подчинено изречение не се пише запетая, ако пред него стои
отрицателната частица не:
Виждах лицата им не защото бяха осветени, а защото сияеха от радост.
д/ Употреба на запетая, обусловена от смисъла в изречението:
-частицата да, когато е еквивалентна на цяло утвърдително изречение, се
отделя със запетая от останалия текст:
Да, идваш с нас!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пунктуация

Употреба на запетая: 1. При обръщение: а/ В писма, молби, заявления, жалби...обръщението към съответното лице или институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна буква, а след обръщението се пише запетая: Уважаеми дами и господа, ...
Изпратен от:
uBuTy
на 2009-01-17
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
143 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми описание на литературен герой - СПЕШНО!
добавена от nikolai.yanakiev 19.02.2014
1
2
Къде е пунктуационната грешка в изречението...
добавена от lori021271 07.02.2012
7
39
Подобни материали
 

Обучение по Български

14 яну 2009
·
229
·
14
·
2,178
·
405
·
30

Обучението по български език е сложна и многоаспектна дейност, която привлича все повече вниманието на изследователите. Повишеният интерес към нея се обуславя...
 

Как да пишем есе

07 юни 2008
·
165
·
3
·
671
·
192
·
20

Този урок ни разяснява най-важните неща които трябва да знаем при започването ни да пишем есе.
 

Творческите задачи в обучението по български език

17 май 2009
·
299
·
11
·
1,635
·
437
·
70

„Творческите задачи в обучението по български език. Структурирайте урок за нови знания или упражнение върху материал по ваш избор, като включит...
 

Дискурсните техники в обучението по български език

14 дек 2008
·
73
·
3
·
685
·
237
·
14

Техники в обучението по български език. Методика на обучението по български език...
 

Тест по по български език и литература за седмокласници

14 юни 2007
·
524
·
11
·
984
·
4
·

Тест по български език и литература за кандидати след 7-ми клас.
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 7-ми клас над видове подчинени изречения
междинен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за седмокласници. Обхваща материала от седми клас - синтаксис. Включва видовете сложни съставни изречения и техните подчинени. Обръща се внимание и на тяхната пунктуация. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
124
1
19.10.2016
Тест по БЕЛ за 12-ти клас
матура тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тест за упражнение по Български език и Литература за матури, класни, контролни - 11 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
11
202
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по български език

Пунктуация

Материал № 258001, от 17 яну 2009
Свален: 143 пъти
Прегледан: 192 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,349
Брой символи: 10,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пунктуация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
331 31

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения