Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КАЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКО
РАВНИЩЕ НА ПРОДУКЦИЯТА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
Ани Мирославова Ангелова
фак. № 2712341
гр.2425
ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ
1
Качество на продукцията в условията на конкурентни
пазари
Динамичните изменения в пазарната икономика произтичат от ускореното развитие на
научно-техническия прогрес и непрекъснато нарастващите изисквания на днешния
потребител. Точно тези изисквания налагат мениджърите да акцентират върху пазара
още от самото начало на производствения процес. Трябва да се отчита действието на
пазарните фактори на всички етапи, за да се проектират, произвеждат и предлагат само
стоки, които са търсени от платежоспособни клиенти и ще могат да се продават бързо и
изгодно.
В практиката най-често стремежът на фирмите производители или разпространители са
насочени към постигането на т. нар. „качество на изработване”. То отразява степента,
в която фирмата успява да постигне предварително определено ниво на свойствата на
продукцията, основаващо се на изискванията на стандартите, на потенциалните
възможности на специалистите и технологичното оборудване на предприятието в
дадения момент. Фокусирането на вниманието върху „качеството на изработката” не
винаги носи на предприятието пазарен успех.. Една от причините за това е, че
вижданията на потребителите и производителите по отношение на това кое свойство на
продукта е важно и кое не, се различават. Понякога се влагат много средства и усилия
за повишаването на параметрите на качеството, които остават незабелязани за
потребителите, или пък са считани от тях за излишни. Така фирмите не успяват да
постигнат желаното потребителско търсене и съответната печалба. Купувачите са тези,
които определят пазарния успех на продуктите и затова е нужно всеки производител
или дистрибутор на дадена стока да познава потребностите и изискванията на
купувачите. Това поражда и потребността да се прилага маркетинговия подход , според
който продуктовата политика на предприятието трябва да бъде насочена към
разработката и развитието на онези качествени характеристики на стоките, които
съзнателно или несъзнателно се възприемат от купувачите.
Нивото на „възприеманото качество” винаги е относително, тъй като то зависи от това
как потребителите сравняват свойствата на стоките с тези на конкурентите. Това
сравнение е специфично за различните пазарни сегменти, които притежават
специфични предпочитания и изисквания на купувачите. Следователно,
„относително възприеманото качество” оказва пряко въздействие върху вземането
на решение за покупка и то стои в основата на конкурентоспособността на
продукцията. Поради това, управлението на качеството в условията на конкурентна
пазарна среда е необходимо да започва и да завършва с маркетинга на предприятието.
Икономическа същност и значение на качеството на продукцията
Под качество на продукцията най-често се разбира съвкупността от потребителните
свойства на готовите изделия, благодарение, на които тя има способността да
задоволява определени частни или производствени потребности. Но качеството и
потребителната стойност на продукцията не бива да се отъждествяват, защото едни и
същи по вид продукти на труда задоволяват в различна степен потребностите на
производството или на населението поради това, че имат различно качество. Например
2
дрехите първо качество и дрехите трето качество имат еднаква потребителна стойност,
защото служат за задоволяване на една и съща потребност, но тя бива задоволена в
различна степен.
Следователно за разлика от потребителната стойност качеството изразява степента, в
която потребителните свойства на даден продукт съответстват на потребностите.
Съгласно стандарта на Република България под понятието качество на продукцията
трябва да се разбира „съвкупност от свойства на продукцията, обуславящи нейната
пригодност да удовлетворява определени потребности в съответствие с
предназначението й”. В речника на Европейската организация за контрол върху
качеството този термин се определя като „съвкупност от свойства на продукцията
или услугата, изразяващи способността й да задоволява дадена потребност”.
От техническа гледна точка качеството на продукцията се разглежда като степен на
съответствие на свойствата на готовата продукция на определените изисквания, който
се отправят към тях в техническата документация. Формирането на качеството на
продукцията започва още в процеса на съставяне на техническата документация, която
съдържа изисквания за свойствата на тази продукция, определящи онова качество,
което потребностите на пазара са поставили като необходимо.
Общото и техническото определение на качеството не си противоречат. Колкото
изискванията за качество на продукцията, заложени в техническата документация, са
по-близки до изискванията на потребителите, толкова степента, в която свойствата на
продукцията отговарят на съответните потребности ще е по-висока.
Възниква проблемът за т.нар. „цена на качеството”, за връзката качество – разходи –
цена. Подобряването на качеството обикновено е свързано с нарастване на разходите,
но те трябва да растат в по-малка степен в сравнение с икономията, която се постига
при потреблението на висококачествена продукция. Целесъобразността от подобряване
на качеството се определя именно от съотношението между допълнителните разходи,
които производителя прави, и заплатения ефект, който реализира потребителят.
Подобряването на качеството има своя икономическа граница, преминаването на която
влошава резултатите. Тази граница се определя от минималния размер на сумарните
разходи за производството и експлоатацията на продукцията. За фирмата производител
повишаването на качеството на продукцията има благотворно влияние върху
икономическите резултати до достигането на тази граница.
Намаляващата възвръщаемост на инвестициите при подобряването на качеството на
продукцията извън определена граница се дължи на намаленото купуване. То от своя
страна е резултат на по-високата цена за по-високото качество, а също и от това че в
продукта са заложени допълнителни свойства, които нямат толкова съществено
значение за потребителя на фона на повишената цена. Зависимостта между качеството
и цената в много случаи е положителна и линейна. Тази връзка се проявява много
осезаемо, когато се произвежда продукт с висок стандарт по отношение на всички
измерения на качеството.
За да се осмисли връзката качество – разходи – цена, като начало е необходимо да се
знае какво е съотношението между съставните елементи на разходите по осигуряване
на качеството. „Цената” на качеството за едно предприятие е сбор от всички разходи,
които са направени за това нейната стока или услуга да отговарят на установените
стандарти за качество. Тя се състои от три вида разходи. Първият от тях са
превантивните разходи – разходи, които се правят с цел предотвратяване на
възникването на дефекти в продукта. Прилага се превантивен контрол. Превантивни са
например разходите за обучение на персонала, за обновяване на производствения
процес с нови технологии, за осигуряване на доставки на суровини с високо качество.
Вторият вид са разходите за преценка – всички разходи, които се правят пряко за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Качество на продукцията. Системи за управление на качеството

Реферат на тема Качество на продукцията. Системи за управление на качеството. Съдържа и практическа част.
Изпратен от:
verdad
на 2008-12-12
Добавен в:
Реферати
по Икономика
Статистика:
1,774 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Реферат на тема: Управление на паричния поток на малката фирма
добавена от coldweapons 14.04.2017
0
7
реферат по икономика на тема Принципи на икономическото мислене.Основни разделина икономическата теория .Микро и макроикономика
добавена от stanimira.velinova.9 14.10.2014
0
14
план управление проекти
добавена от sonnyer 14.04.2017
1
11
Управление на паричния поток на малката фирма
добавена от coldweapons 01.04.2017
3
10
Подобни материали
 

Проблeмна ситуация, породена от евентуалното приемане на България в ЕС

26 окт 2007
·
318
·
56
·
13,595
·
175
·
14
·
1

Настоящата курсова работа има за цел да представи “проблемната ситуация”, която би възникнала при евентуалното приемане на България в Европейския съюз и от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии.
 

Печалба: концепции, измерване, планиране и управление

22 юли 2008
·
240
·
21
·
4,492
·
76
·
14

Най-общо печалбата, която фирмата се стреми да получи, може да бъде определена като разлика между общите приходи, реализирани от продажбата на продукцията и общите разходи, представляващи оценка в парична форма на това, което коства на фирмата...
 

Същност и значение на органолептичния анализ

12 ное 2008
·
34
·
4
·
876
·
28
·
20

Думата органолептика има древногръцки произход и е съставена от 2 думи (сетиво и схващане, разбиране). ОЛА се свежда до определяне на качествените характеристики на стоките единствено с помощта на сетивните...
 

Социални аспекти на приватизацията в България

31 яну 2009
·
203
·
146
·
18,752
·
122
·
19

Приватизацията е едно от най-интересните явления в икономиката през последните 10 години. Тя е важна част от прехода към пазарна икономика и е широко поле за изследователска дейност...
 

Функциониране и управление на предприятието

17 дек 2007
·
129
·
5
·
1,522
·
45
·
14

Целите са един от водещите елементи на първия етап, с който започва всеки управленски процес – планирането...
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
3
1
5 мин
11.10.2016
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
11
1
17 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Качество на продукцията. Системи за управление на качеството

Материал № 231907, от 12 дек 2008
Свален: 1,774 пъти
Прегледан: 1,441 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 23
Брой думи: 4,966
Брой символи: 46,893

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Качество на продукцията. Системи за управление  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
118

Лиляна Велчева
преподава по Икономика
в град Пазарджик
1 782 71

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
показатели за оценка на качеството влияние на шевното производство върху околната среда видове системи за управление на качеството организация и управление на фирма управление на качеството система за качество система за управление качеството в предприятията на хранително вкусовата промишленост цени и качество георги попов предприятието качество техническия контрол качество и сертификация на продукта сертификация на продукцията проучване на продукцията и потреблението на предприятието сертифициране на продукцията видове управление на качеството сук системи за осигуряване на качеството качество и конкурентоспособност средства за нематериално стимулиране на персонала 10014 мениджмънт и качество на сертификация системи за контрол качеството на обслужване в зх