Големина на текста:
1. “Епически песни”- идеята за художествената цялост у Пенчо Славейков
Първият поетичен сб. на Пенчо Славейков “Епически песни” 1896-98 е културен синтез, модерна
интерпретация на фолклора, митологични и исторически мотиви. Авторът прави опит да осмисли
художествено собствените си творби, естетическата си позиция и началата на своето мислене. В сб. в
първото издание има освен оригинални песни и преводи, като в последвалите преработки те отпадат и
остават само оригиналните творби. Има многовариантност на оригинални текстове. В първите е
многословен и реторичен, като после се изчиства. Наблюдават се и ритмово усъвършенстване, но Пенчо
Славейков никога не постига благозвучие и съвършенство, към което се стреми. В ЕП се съчетават два
несъвместими блока творби- битови и философски поеми, които са обединени от темите за смисъла на
човешкия живот и съществуване. Пенчо Славейков изгражда два типа герои на изкуството: едните го
изживяват като божи дар , а другите го постигат чрез много усилия и страдания. Не случайно книгата се
открива със стихотворението „Луд гидия”, което има програмен характер- представя Пенчо Славейковата
концепция за творчеството и за призванието на изкуството. Сб. ЕП представя историческата тема-
националната и чуждата; на абстракните проблеми на човешкото битие; има интерпретации върху
национални поетически мотиви като всичко е подчинено на връзката традиция- модернизъм. Водеща
жанрова форма е поемата, чрез която авторът не само може да изкаже, но и да докаже основната
концепция чрез разгърнати богато художествени образи. Пенчо Славейков черпи материал и идеи не
само от живота, но и от родната и чуждата културна реалност. В своите философски поеми Пенчо
Славейков се стреми да надмогне общата събитийно- повествователна насока; образите имат по- високо
ниво на абстрактност универсалност и смислова символност; характеризират се с естетическа
многоликост. Казват повече, отколкото показва основния текст. В тях навлизат символът и асоциацията;
подсъзнателната рефлексия. Основните мотиви са два- за смъртта и за стремежа към висшта истина-
идеала. Пенчо Славейков се стреми да обедини смъртта, живота и идеала в космически универсален
порядък. Във философските поеми се заражда и темата за богоборчеството. Поемата “Фрина” подчертва
оригиналността на Пенчо Славейковата философска поезия. Чрез красотата на тялото се разкрива
духовната човешка красота. В поемата се съчетава по мистичен начин религиозната нравстеност и
чувствено- естетическото начало. Пенчо Славейков възтановява, актуализира ренесансовия възторг от
красотата на тялото. Танцът също е изява на хубостта, ритъма и дижението. Словото също извисява
красотата- тръгва от “смърт”, за да стигне до възторженото благословено “да живее”. Словото отстъпва
пред споделеното мълчание. Всички философски поеми разгръщат своя сюжет в рамките на нощта;
очертават движението от мрак към светлина. Повечето поеми са с основна тема страданието и отчаянието
“Cis moll”, “Успокоения”- изразява се борбата между немощно тяло и титаничен дух. Въпреки дълбокия
песимизъм в тези поеми, те носят лирична топлота и изповедност. “Сърце на сърцата”- поема, която
утвърждава темата за безсмъртието и че смъртта е път към вечността. Често в поемите се определя
пространството на нощта, морето и небето като докосване между човешкото и трансцедентното. Звездите
носят божественото тайнство. Още в тези първи поеми се появява темата за “свръхчовека”, като
характеристика на водача. В “Микеланджело” основната идея е , че зад тленното, реално земното винаги
има и може да се постигне идеалното, вечното. В творбите с фолклорни мотиви главен герой е жената-
“българска майка юнашка”. Освен Ралица и Райка типичен образ на българската жена е и
калина(“Неразделни”). Творбата е възприемна като идилия но всъщност е много по- богато, защото има
единение на сюжетност , мъдрост и недоизказаност. Пенчо Славейков пренася категориите на героичното
от обществено- историческото в сферата на културата и нравстеността. Обединява в своята поезия две
култури – анттичната и християнската, които намират хармонично съчетание. Пенчо Славейков изоставя
историята като цялостен процес и я представя чрез отделни кулминациоонни фрагменти. Пенчо Славейков
отразява българското минало “Цар Самуил” и преклонението пред хайдушката романтика “Харамии”;
присъства и сянката на величествения Балкан “Кървава песен”; проявите на героизъм са представени в
стихотворението “120 души”, “Марш”, “Над него ден изгрява”, “Могила”, “Поет”, “Бачо Киро”,
“Самоубиец”. Българската история е тема и в голямата епична поема “Кървава песен” 1911, над която
Пенчо Славейков работи 20 г и която остава недовършена. Фактите са взети от “записките” и “Миналото”
на Заимов и са своеобразно обработени. В центъра е отделната личност; действието се рзвива в Камен град
и няма една реална историческа личност. Персонажите са герои- тенденции. Образите не се развиватл;
действията не са психологически мотивирани. В образите на своите герои Пенчо Славейков обобщава
общобългарски и общочовешки черти. Главен обект на повествованието е делото на българите през април
1876г. от конкретните събития извежда философско- историческа поука. Времето в поемата е
универсално- епическо, а родното пространство на Балкана следва баладичното пространство на подвига и
саможертвата. Пенчо Славейков има и сатирични творби “Опак край”, “Манго и мечката”, “ефенди”, “Дим
до бога”, “Хорото на живота”, “Марий и Сула”, “Крум ясновидец” и поемата “секирата на истината” –
ряско осъжда насилието и беззаконието в монархическа България, бори се с еснавщината, байганьовската
простащина и самовластието и своеволието на монарха. Езикът на Пенчо Славейков- общественика е
остър, безпощаден и безкомпромисен, но гласът на Пенчо Славейков- лирикът е мек , мечтателен, тих,
носител на светло спокойствие, духоовна дълбочина и съзерцателност.
2. “Сън за щастие”- функции на лирическото- 1907
това е неговата най- съкровена изповедна лирика. Това е текст, който пази границите между епос и
лирика. Стихоосб може дасе свърже с първатяа “момини сълзи”. Характерни за цялото му творчество , но
силно подчертани в СЗЩ са съвършенството, хармонията и красотата; вечно непреходното и
непрекъснатоото. В книгата се съчетават любовно- интимната и пейзажната лирика. За Пенчо Славейков
природата е въпръщение на вечността и хармонията , на спокойствието и красотата. Поетът ч превръща в
самостоятелен лирически герой, в изразител на човешката душевност(“ни лъх не дъхва на д полени”,
“Морна лятна нощ”, “Спи езерото”). В творби като “Плакала е горчиво нощта”, “Вият се облаци черни”
“Над вършини и долини”- природата разкрива драмите на битието.разнообразитео на природните картини
оформя представата за многообразието на човешките чувства и преживявания. Природата е извор на
емоционаални наслади, бодрост, житейски оптимизъм. Тя е знак за човешките чувства, страсти, пориви и
стремежи. Според авторът в епохата на байганьовщина единственото спасение за човешката душа е в
“сънят”, “блянът”, “мечтата”. В цикъла четсо срещания лирически монолог не нарушяава изповедността и
интимността на цялостното внушение. Художественият свят се характеризира с универсалност на
усещанията и с философска дълбочина. Чрез художествени обобщения авторът достига до траен
общочовешки смисъл. В лирическите миниатюри на сборника героят е романтик по душа и
светлоусещане. Природатаа не е извисена над човека, а е част от интимния пейзаж на душата и сърцето.
Вариациите на теми и мотиви се очертават нчрез преливане на образи и внушения, като се формира
мозаечната структура на книгата. Отделните лириически произведения са без самостоятелни заглавия и са
разположени в обширно текстово поле, очератано от единното заглавие с метафоричен характер.
Композицията на СЗЩ е пример за отношенията между цялото и неговитее части. Стихотворения като “До
пътните врати го тя изпрати”, “ревнив синчец, горкинко цвете”, “зад горите тъмни ясен ден се кани”,
“запустялата воденица” и т.н. излъчват душеявен мир, хармония и спокойствие, Пенчо Славейков доказва
своето майсторство в сетивно – наледното изображение. В първото стихотворение от цикъла “Ни дъх...” са
заложени важни особености на поетиката на книгата: човекът и природата са обвързани; композицията се
разширява постепенно в времето и пространството; спокойствието на пейзажа се внушава първо по
хоризонтала, после по вертикала. Връзки между пейзажа и душевното състояние на героя. Края на стих
“завръщане в дома - гроб” е обвързано с последната творба от цикъла “самотен гро в самотен кът” –
създаваб се кръговост. В първото стихотворение се съдържа идеята на целия цикъл. В книгата
преобладават двустрофните миниатюри. Постоянен образ е нощта(съня). Много често отделните
миниатююри носят отделни етапи от самопознанието на лирическия субект “морна лятна нощ”, “нощ
преваля”, “плакала е горчиво нощта”, “тихо вее вечерна прехлада”, “тъмна нощ и адски тътен”- чувство за
самота, носталгия по родния край. Внушение за лирическа изповедност доминира в сборника чрез
първолични изповедни стихотворения (“на гроба ми изникнат щат цветя”, “Над моето чело лавъра се вие”,
“сърцето ми е чуждо на света”, “вървиме ний самотни над света”, “Пустинята на скръбний ми живот”). В
творби като “Спи езерото”, “Над вършини и долини”, “Мятат се пляскат, ревът” са изразени обективни
лирически картини в които заедно с човешката душевност се разкриват и сверите на сетивното и
подсъзнателното. Сборникът притежава и творби, посветени на човекът- земеделец “капчици дъждовни”,
“Над безкрайните пполета”, “спря се орачът пред нивата злата”. Много пейзажни картини изразяват
метафорично различни напрегнати човешки състояния “безумний вихър на живота”, “вия се облаци
черни”. Кръговратът на деня и нощта също е метафора на несподелената човешка любов “докле е младост,
златно слънце грей”. Лирическото възприятие обхваща пролетни сутрини мразовити зимни вчери, летни
марани и есенно смирени, планини, езера, полета. Мозайката миниатюри внушава огромното, безкрайно
много об разие на света. Най- хубавото в нея са статиичните спокойни мигове. В цикъла се свързват два
основни мотива и две теми: за любовта и природата, като лююбовта е част от приросдата. Пенчо
Славейков копнее за душевен покой и дори неговата любовна лирика е нравствено извисена и чиста; няма
раздиращи страсти, а тихо бленуване. Нежността се израазява чрез употребата на много умалителни имена
(звездици, листенца, цветенца). За Пенчо Славейков лююбовта е обич, чистота и духовност, блян; тя е
извор на чиста радост и тихо страдание. До най- дълбоки прозрения за любовта Пенчо Славейков достиг а
в миниатюрата “Во стаичката пръска аромат”.СЗЩ е емблема на Пенчо Славейковия лирически свят.
Соорникът е лирически химн на живота, опит за прониквне във философските тайни на битието. Милена
Цанева определя тази поезия като поезия на намека, на дълбокия лирически подтекст. Оприличава ги на
“старинни китайски гравюри” и казва , че в тях се вплитат три изкуства: слово музика, живопис. цикълът
ЗСЩ изразява най- специвичната емоционална обагреност на лириката на Пенчо Славейков

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Българска следосвобожденска литература

Основни български автори в периода след Освобождението до Първата световна война.
Изпратен от:
a
a на 2008-12-08
Добавен в:
Лекции
по Възрожденска литература
Статистика:
2,110 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
системи за сигурност
добавена от galito.emilova 11.06.2016
1
2
Подобни материали
 

Творчеството на Ботев

09 дек 2007
·
392
·
3
·
788
·
440
·
36
·
3

В човешката история преди всички велики събития е бил правен важен и съдбоносен избор. Пълководци, политици, хора със всевъзможни занимания са заставали на брега на Рубикон. Много от тях са...
 

Христо Ботев-Биографични бележки

31 мар 2006
·
2,211
·
3
·
194
·
318
·
36
·
22

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
 

Българите и чуждият свят в комедията "Криворазбраната цивилизация"

26 апр 2008
·
1,164
·
3
·
699
·
1,010
·
132
·
2

Разработката представя опозицията свое-чуждо в "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников. Необходима е за разбирането на учебния материал по литература в 10 клас.
 

Христо Ботев- "На прощаване"

04 дек 2006
·
4,891
·
2
·
232
·
974
·
44
·
26
·

С този свой стих Ботев обобщава посланието си, което е изповед пред майката и завет към идното околение. Лирическият герой тръгва по пътя на борбата, защото знае, че това е борба за свобода, така жадувана и желана.
 

Свободата като избор в творчеството на Ботев

22 фев 2006
·
3,300
·
3
·
302
·
210
·
14
·
3

През ренесанса и Просвещението една от най-големите ценности е свободата.
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
254
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Българска следосвобожденска литература

Материал № 226714, от 08 дек 2008
Свален: 2,110 пъти
Прегледан: 2,687 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 17,622
Брой символи: 149,733

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българска следосвобожденска литература"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения