Големина на текста:
В помощ на учителя по география и икономика за 7 клас
(По Книга за учителя по география и икономика на издателство Просвета, автор Люсила Цанкова)
(Представената разработка е в помощ и на студенти по география по хоспетирането на дисциплината Методика на обучението по
география.)
В Книга за учителя по география за 7 клас на издателство Просвета, автор Люсила Цанкова са обосновани изходните постановки
място на курса в системата на обучение в СОУ. В книгата е посочено, че курсът география и икономика за 7. клас е регионален. Чрез
него продължава изучаването на географията на континентите и океаните на Земята с три континента – Азия, Австралия и Антарктида,
и два океана – Тихия и Индийския. Според авторката макроструктурата на курса се определя от нормативните документи – ДОИ за
учебно съдържание и разработената въз основа на тях учебна програма за 7. клас.Учителят е ориентиран от книгата, че ” курсът по
география и икономика в 7. клас, както и този в 6. клас, е основан на индуктивния подход. Чрез него учениците ще продължат да
усвояват знания за конкретното проявление на общото, ще прилагат усвоените в 5. и 6. клас знания, умения и компетенции в сходни и
нови ситуации. Ще продължи усвояването на системи от единични понятия въз основа на усвоените в 5. и 6. клас системи от общи
понятия. Чрез единичните понятия учениците ще придобият знания за уникалното, неповторимото, особеното на географските обекти
и явления, ще осмислят интегралния характер на географската наука. Курсът в 7. клас разширява представата на учениците за
географската картина на континентите и океаните, допринася за разбирането на общите географски закономерности чрез тяхното
конкретно проявление. Той е свързан с всички курсове в прогимназиалния етап и с някои курсове в гимназиалната степен на СОУ (9.
клас – ЗП и ЗИП; 11. и 12. клас – ЗИП). Много тясна е връзката с 5. клас, тъй като в този клас започва изучаването на географската
карта на света, усвояването на водещи идеи, общи понятия и закономерности, формирането на умения, компетенции, ценностни
ориентации и модели на поведение с голяма честота на използване в целия курс на обучение
по предмета”.
Книгата на Л. Цанкова, издателство „Просвета” разкрива пред учителя, че курсът в 7 клас повелява методологчност и емпиричност.
В тази връзка се продължава и реалното изучаване на география и икономика в 8 клас, където продължава изучаването на
регионалната география, на континента Европа в единство с Балканския полуостров и България. Важно е да разкрием, че постигането
на целта на обучението по география и икономика в 7 клас : „ зависи от степента, в която са постигнати
очакваните резултати от обучението в 5. и 6. клас по отношение на усвоеността на знанията (в т.ч. водещи идеи, общи понятия,
закономерности, системи от единични понятия), формираността на уменията, компетенциите, ценностните ориентации и
моделите на поведение съобразно с очакваните резултати на учебната програма за 5. и 6. клас”. Несъмнено самостоятелно
познавателната дйност на учениците в 7 клас се основава на придобите в 5 и 6 клас знания за континентите и океаните и планетата, за
основните географски закономерности, за природните компоненти, техните връзки, взаимодействие и и взаимна зависимост, за
населението и стопанството в света, в континентите Африка, Южна и Северна Америка; формираните умения за ориентиране, четене на
географска карта, работа с контурна карта, четене и изработване на графични изображения; изготвяне на маршрути за мислени пътешествия,
съчинение описание, съчинение разсъждение и др.;
Преподавателят или учителят е длъжен да разкрие пред обучаемите седмокласници, че ” учебникът е средство за постигане на целите на
обучението по предмета в 7. клас, за мотивиране, организиране и провеждане на познавателната дейност на учениците в клас и у дома,
за стимулиране на познавателните им интереси, за разване на мисленето им. Отличава се с голяма функционалност и изпълнява всички
функции на един съвременен училищен учебник (Л. Цанкова предлага следните функции):
Информативна функция – структурата и съдържанието му се определят от ДОИ за учебно съдържание и от изискванията на
разработената въз основа на тях учебна програма за 7. клас;
Трансформираща функция – новият учебник отразява редуцираната логика на науката, представя учебното съдържание ясно, точно,
достъпно, съобразно с възрастовите особености на учениците и с равнището на познавателните им въз-
можности;
Интегрираща функция – учебникът интегрира знания, умения и компетенции на вътрешнопредметно и междупредметно равнище;
Мотивираща функция – новият учебник стимулира познавателните интереси на учениците, мотивира избора на дейности и модели
на поведение, формира потребности от работа с него;
Координираща функция – учебникът насочва към други източници на информация – географски атлас, допълнителна литература,
интернет адреси и др.;
Възпитаваща функция – допринася за формиране на светогледа на учениците чрез проектираните в него водещи идеи в учебното
съдържание;
Развиваща – учебникът осигурява „учене чрез откриване“, осъществяване на самостоятелна познавателна дейност, развиване на
мисленето чрез преодоляване на затруднения.
Структурата на учебника за 7. клас включва съдържание, пътеводител, учебен материал, „Моята енциклопедия“, речник на понятията,
правила за дейност, въведени в 5. и 6. клас.
Съдържанието отразява логическата структура на учебния материал. Тя формира у учениците представа за неговия обем,
предназначение, организация (по раздели и теми), последователност на изучаване. С този компонент се работи в нача-
лото на учебната година, при започване на нов раздел, в обобщителните уроци.Учителят чете и обяснява логическата структура,
привежда примери, чрез които обосновава организацията на учебното съдържание, последователността, в която се
изучават географските обекти, и причините за тази последователност. Пътеводителят дава визуална представа за предстоящите учебни
дейности, за някои компоненти на учебника – въведения в разделите, структура на различните типове уроци, предназначението на
„Моята енциклопедия“.
Учебният материал е организиран в три раздела и три теми. Всеки разделзапочва с въведение. Чрез него се мотивира необходимостта
от изучаването му, представят се очакваните резултати за знания, умения и компетенции, които уче-
никът трябва да постигне. И в 7. клас въведенията в разделите представят любопитна информация за изучавания континент в рубриката
„Световни рекорди в континента“ и „Рекорди на континента“. По този начин се постига приемственост
с 6. клас.
Водещи идеи. С географията на континентите в 7. клас продължава разкриването, обяс няването и доказването на пространствените
различия и закономерности в развитието на природата, населението и стопанството. Чрез учебния предмет на учениците се дават
научни обяснения за сложното взаимодействие между тези елементи по континенти и страни. Основните водещи идеи, които са
защитени в темите на учебника, са:
Природният лик на Азия е резултат от нейния произход, големина и географско положение.
Географското положение на Азия е фактор за стопанското и културното развитие на континента.
Природата на Азия е условие и среда за живот и дейност на хората в континента. Източник е на блага и естетична наслада.
Обществата в Азия взаимодействат с природата и я изменят.
Азия е континент на контрасти: природни, демографски, икономически.
Населението на Азия е мозайка от народи, религии, култури. То е основен
фактор за развитие на стопанството. Животът на хората зависи от начина, по който те използват ресурсите, от тяхното съхраняване за
бъдещите поколения, от грижата за опазване на природата.
Обществата в различните части на Азия са изправени пред решаването на сериозни проблеми, някои от които имат географски
измерения.
Основни понятия. Въведени са всички указани в учебнатапрограма. Общи понятия: депресия, льос, мусони, континенталност на
климата, вътрешноконтинентални пустини, степи, будизъм, индуизъм, юдаизъм, свещени градове, смесен тип стопанство, инвестиции,
коралов остров, и система от единични понятия за природните компоненти, природните зони, страните, за отделни обекти (реки, езе-
ра, върхове и др.).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 май 2018 в 08:38 студент на 26 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2018
10 май 2018 в 09:47 учител на 35 години от София
20 апр 2018 в 09:38 студентка на 35 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Стопанско управление, специалност - Туризъм, випуск 2019
25 фев 2018 в 20:09 студент на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - География, випуск 2017
08 фев 2018 в 00:29 студент на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - История и география, випуск 2018
21 яну 2018 в 22:22 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2018
17 яну 2018 в 20:44 учител на 40 години
17 яну 2018 в 14:50 в момента не учи на 52 години
04 яну 2018 в 14:09 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2015
15 ное 2017 в 20:36 студентка на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - великотърновски университет, специалност - Компютърни науки, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
пътешествие по 70 меридиан на южна америка
добавена от pescho78 25.01.2014
0
2
Древна и съвремна наука
добавена от nina_72 29.09.2016
1
5
сравнение на китай и индия
добавена от stefan.sotirov.374 15.01.2015
1
9
Подобни материали
 

Ландшафтните паркове - нова форма на защитени територии в България

28 мар 2009
·
61
·
10
·
1,209
·
60

Ландшафтните паркове – нова форма на защитени територии в България Всяка страна полага неимоверни усилия за развитието на икономиката си, за подобряване на жизне...
 

Териториално разпределение на почвите в Бургаска област

17 юни 2007
·
65
·
10
·
1,520
·
9

В общ план почвената покривка е представена от смолници и канелени горски почви.
 

Географски региони в света

24 окт 2009
·
195
·
4
·
863
·
358
·
58

Обмен на различни стоки, в резултат на разделение на труда по отрасли в отделни страни и региони...
 

Природни зони в Австралия и Океания

06 ное 2011
·
130
·
26
·
541
·
588
·
57

Съдържа информация за зоната на вечнозелените гори, за растителния и животинския свят, за зоната на тропичните пустини и полупустини, за зоната на твърдолистните вечнозелени гори, зоната на горите в умерения полюс и за планинската област...
 

Особености и развитие на Р Македония - обща характеристика

10 яну 2009
·
100
·
14
·
2,794
·
92
·
12

Особености и развитие на РМакедония Македония- обща характеристика Македония е разположена в югозападната част на Балканския полуостров. Независимостта й бе провъзгласена през септември 1991 год., до този момент тя бе една от съюзните републики...
 
Онлайн тестове по География
Тест по география и икономика за ЗИП 6-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът се състои от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас.
(Труден)
25
55
3
3 мин
26.10.2016
Тест по География и икономика за 9-ти клас
тематичен тест по География за Ученици от 9 клас
Методи на географско познание. Картография. Вътрешен строеж на Земята. Екзогенни процеси. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
15
71
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по география

В помощ на учителя по география и икономика за 7 клас

Материал № 218566, от 29 ное 2008
Свален: 978 пъти
Прегледан: 3,055 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 47
Брой думи: 7,296
Брой символи: 64,149

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "В помощ на учителя по география и икономика за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
133

Красимира Водева
преподава по География
в град Бургас
с опит от  33 години
1 136 17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения