Големина на текста:
ФОНЕТИКА
І. Определение – дял от езикознанието, който изучава звуковия строеж и звуковите промени на езика през
определен етап от неговия развой.
Звук (фонема) се нарича най-малкият сегменен елемент на речта, който изгражда говорната верига.
Буквата е писмен знак на говорен звук или звукове от речта на човека
ІІ. Фонетична система на българския език
А. Брой на буквите в българския език – 30
Б. Брой на звуковете в българския език – 45
В. Причини за несъответствието между звукове и букви:
а) за меките съгласни няма специални букви;
б) за шест гласни се употребяват осем букви: А, Ъ, О, У, Е, И, Я, Ю;
в) съчетания от две букви “ДЖ” и “ДЗ” означават един звук – джоб, дзънкам;
г) с буква Щ се означават два звука – Ш и Т;
д) буквата Ь означава само мекост на съгласна пред О – синьо, гьол, Кьолн, медальон
ІІІ. Класификация на звуковете:
А. Според акустични и учленителни особености се делят на:
а) гласни звукове
б) съгласни звукове
ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
І. Определение – звукове, които се образуват при свободно преминаване на въздушната струя през
говорните органи с участието на гласните струни: А, Ъ, О, У, Е, И
ІІ. Класификация
А. Според прохода между езика и небцето:
а) тесни – И, У, Ъ
б) широки – Е, О, А
Б. Според положението на езика
а) предни, наричани още меки – Е, И
б) задни, наричани още твърди – А, Ъ, О, У
В. Според участие на устните:
а) закръглени – О, У
б) незакръглени – А, Ъ, Е, И
ІІІ. Специфика на гласните - могат да образуват сричка за разлика от съгласните.
ІV. Особености при означаване на гласните при писане
1. В началото на думата и след буква на гласен Я означава Й + А или й.Й + Ъ:
ягода – [йагода], Бояна [бойана], стоят [стойът]
2. Я след буква на съгласен означава мекост на същия съгласен – [лет’а]
3. Буква Ю в началото на думата и след гласна означава Й + У (юнак – [йунак])
4. Ю след буква на съгласен означава мекост (лют – [л’ут]
ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ УПОТРЕБА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ
ПРОМЕНЛИВО Я
1.Определение – онова Я, което при определени условия се заменя с Е.
В българския език има и непроменливо я – поляна – поляни, отряд – отряди, селяк –селячество, княз –
князе и др.
2.Основно правило
А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия:
Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято,
вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък, обяд, мярка, голям, нямам, надявам се, дрямка,
пясък, рядък, ряпа, святкам
Я да бъде пред сричка с твърда гласна (А, Ъ, О, У), в сричка в края на думата или в едносрични
думи; Например: успяла, прясна, трябва, цял, звяр, грях, блян, бяс, хляб, бял, бяг, гняв, дял, свят,
след сричката с Я да не следват Ж, Ч, Ш, Щ, Й, Я, Ю (йа, йу) и съчетанието “ЬО”, например:
голям, голяма, сняг, дядо, припрян, сляп, смятам, успявам, увяхвам, трясък, прясна, блясък, дясна
Б. Променливо Я се пише и изговаря като Е:
1
Я се променя в Е, когато се намира в неударена сричка, например: хлЯб – хлЕбар, мЯсто –мЕстен,
бЯс- бЕснея, тЯло – телЕсен, грЯх- грЕхове, желЯзо- желЕзар, свЯн- свЕня се, колЯно- колЕне,
снЯг – снЕгът, вЯтър- вЕтрове, обЯд- обЕден,;
Я се променя в Е, когато гласната в следващата сричка е мека - Е, И, Й Ю или Я, например:хлб –
хлебен, свят – светец, лято- летен, мляко- млекце, тяло- телесен, пях – пея, изгрява – грейна, цял –
цели, видяло – видели, рядък – редки, четял – четели,
Я се променя в Е, когато в следващата сричка има Ж, Ч, Ш, Щ, например: сняг – снежна, мляко-
млечен, грях – грешен, пряка – пречка, бяг – прибежка, някой – нещо, смях – смешен, надявам се –
надежда, звяр – зверче, блясък – блещука, сянка – сенчест, успявам – успешен, четях – четеше
3. Изключения от правилото
В основите за минало свършено и минало несвършено време, когато ударението пада върху
последната сричка на глаголната основа, намираща се преди окончанието (1 и 2 л. мн. ч.) се пише и
изговаря Я, когато е под ударение, въпреки че е пред мека сричка, съдържаща Е, например: чета ( І
спр.) – четяхме, четяхте; видя (ІІ спр.) – видяхме, видяхте; живея (І спр.) – живяхме, живяхте;
градя ( ІІспр.) - градяхме, градяхте; лепя ( ІІ спр.) – лепяхме, лепяхте; бода ( І спр.) – бодяхме,
бодяхте; пея (І спр.) – пяхме, пяхте; сея (І спр.) – сяхме, сяхте; търпя ( ІІ спр.) – търпяхме,
търпяхте; бях – бяхме, бяхте ( това е спомагателния глагол „съм”, който притежава собствено
спрежение ).
Производни думи с екав изговор, при които редуването Я и Е се осъществява като обусловено от
фонетичното обкръжение, например: вЯрна – вЕрни, но неимовЕрно; мЯрка – мЕрки, но безмЕрно;
дЯл – дЕлът, но отдЕл, дЕло, сдЕлка; трЯбва – трЕбвам, но употрЕба, потрЕбност; зрЯл – зрЕли,
но зрЕлост, зрЕлостен, зрЕлостник
С Е вместо с Я се пишат и изговарят прилагателни, образувани с наставките – ЕН // - Н от
съществителни имена, които имат променливо Я в корена си, например: гнЯв – гнЕвна, гнЕвно;
хлЯб – хлЕбна, хлЕбно; цвЯт – цвЕтна, цвЕтно; мЯсто – мЕстна, мЕстно; ( НО: лято- лятна; вяра –
вярна; бяс – бясна)
С Я се пишат и изговарят съществителнтие, образувани с наставката – ОСТ ( изключение са –
зрЕлост, вкаменЕлост, прЕданост, врЕдност, мЕстност), например: вЯрност, рЯдкост,
недодЯланост, припрЯност, рЯзкост, цЯлост, закостенЯлост, зажаднЯлост
С Е се пишат и изговарят някои съществителни, образувани с наставката – СТВО, както и
прилагателни, образувани с наставката – СКИ, например: звЯр – звЕрство, звЕрско; вЯра, -
лековЕрство, маловЕрство; свят – свЕтско, свЕтска
С Е се пише и изговаря втората коренова съставка на сложни думи, например: водомЕр,
лицемЕрна, електромЕр, равномЕрно, многолЕта, столЕтна, благовЕрно
С Е се пишат и изговарят сложни думи: желЕзобетон, снЕгорин
С Е се пишат и изговарят новообразувани съществителни имена с наставка – КА, например:
отмЯтам -отмЕтка, изрЯзвам - изрЕзка, подмятам - подмЕтка, намЯтам –намЕтка, нагрЯвам -
нагрЕвка, отсЯвам - отсЕнка
При колебание за други думи и форми направи справка в правописния речник.
ПОДВИЖНО Ъ
1. Определение – гласен звук Ъ, който в съчетание с Л и Р в средата на думата мени мястото си при
определени условия
В едносрични думи Ъ стои след Р и Л – РЪ/ ЛЪ
например: гръм, кръст, пръв, кръг, гръб, трън, жлъч, плът, скръб, глъч, гръд, плът, дръж, млък,
Изключения: сърп, твърд, вълк, жълт, кълн, смърт,
В многосрични думи
а) Ъ е пред Р, Л ако следва една съгласна ( Ър/Ъл )
например: вържа, дърпам, зърно, кървав, кълвач
б) Ъ е след Р и Л, ако следват две и повече съгласни ( ръ/лъ )
например: дръпна, глътна, дръпна, клъвна, кръвнина, длъжник, плънка, дръвник, връзка, гърмеж, гърбав,
дървар, жлътна, млъкна, мръдна, сръдня
Изключения: повърхност, сълзлив, гръмогласен, завързвам
НЕПОСТОЯННО Ъ
2
1. Определение – Гласна [Ъ], която изпада в някои форми на думата, обикновено се намира в наставката на
думата и не е под ударение
Например: мокър – мокри, дошъл – дошли, рекъл- рекли, слязъл – слезли
2. Правописно правило, което проверява в съответната позиция гласната А ли е или е Ъ:
А. Ъ се пише, ако гласната изпада в мн. ч. на думата или в друга променена форма:
рекъл – рекли, мисъл – мисли, Александър – Александре
Б. Ако “съмнителната” гласна не изпада – тя е А.
написал – написали, казал – казали.
В. При членуване на съществителните имена, завършващи с наставка изъм, вметнатият Ъ изпада.
туризъм – туризмът реализъм – реализмът
Г. Съществителните имена, които завършват на –ък, не съдържат непостоянно ъ и всички форми на
тези съществителни имена се пишат с ъ (камък – камъни)
РЕДУКЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ
1.Определение - промяна, която се осъществява при липса на ударение
Широките гласни [а], [о], [е] , когато не са под ударение, се приближават по слухово впечатление до
тесните [ъ],[у],[и] и обратно (тесните се разширяват) в някои по-специфични случаи.
Промените поради редукция не се отбелязват в писмената реч.
Разпознаване: Търси се сродна дума или форма на същата дума, в която съмнителната гласна е под
ударение. ръка – ръчен, неусетно – усет
Да се внимава :
при правописа на думи, в които при изговор неударените гласни изпадат: камион [кам’он], милион
[мил‘он], павилион [павил‘он]
при правописа на думи, в които неударено и приема частично фонетичната характеристика на й:
пороите – [поройте], стаи - [стай].
при правописа на представките о – у, тъй като и двете съществуват и са словообразуващи, а
понякога и смисловоразличителни: оказвам (помощ), но указвам (посоката)
ПРАВОПИС НА НАЧАЛНО О- И У-
1. С начално О се пишат:
думи, които показват, че действието обхваща целия обект – от всички страни, разпростира се върху
цялата повърхност (ограбя, обеля, омеся, осъзнавам)
действието се отнася до лицето, извършващо го, глаголът е непреходен: (окуцявам, оглупявам,
онемявам)
думи, започващи с – обез (обезболявам, обезсилвам, обезумявам).
2. С начално У се пишат думи, които показват, че:
действието се насочва в дълбочина, към центъра на обекта, насочено е надолу: (ужиля, убода,
усвоя, уточня)
действието се извършва бързо, изведнъж :(улавям, угасна, уцелвам)
думи, показващи увеличение: (уголемявам, умножавам, удвоявам)
3. Запомнете правописа на думи, при които О и У имат словоразличително значение
образувам – създавам, организирам
образовам – давам образование
Д а се внимава при употреба на представките ПРЕ - и ПРИ- , с които се образуват думи с различно
значение: превържа – ръката, привържа се – към някого
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фонетика на гласните звуци в българският език

А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия: Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято, вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък...
Изпратен от:
gergova
на 2008-11-29
Добавен в:
Уроци
по Български език
Статистика:
249 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Пищови по фонетика за изпит

27 юни 2009
·
644
·
4
·
1,444
·
663
·
78
·
1

Пищови по фонетика по конспект за първи задочен курс...
 

Звук и буква "м"

29 май 2009
·
569
·
4
·
644
·
822
·
86

Внимавайте! Щом чуете звука М, плеснете с ръце....
 

Българската азбука - символ на България

10 апр 2008
·
213
·
1
·
214
·
353
·
10
·
1

Какво означава за мен азбуката като обобщено понятие? Онова , което някои биха формулирали като "писмени знаци на гожоримия език", същност пресдтавлява универсалният съхранител на традициите и постиженията на човечеството. Всичко, което човешката...
 

Фонетика

10 фев 2009
·
453
·
4
·
1,713
·
418
·
100

фонетика- гр ез и дял на езикозн, изучаващ зв стр на ез. Предмет – говорния строеж...
 

Защо (не) бих емигрирал от България ?

22 фев 2007
·
859
·
2
·
214
·
495
·
21
·
1

Където и да ходя, каквото и да видя, където и да остана, винаги когато затворя очи, пред тях ще е земята, в която проплаках за първи път, в която израснах, от където са започнали първите ми стъпки като човек.
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 7-ми клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 46 въпроса по Български език в 7-ми клас. Някои от въпросите е възможо да имат повече от един верен отговор. Разглеждат се: вид на глагола, граматическа и лексикална норма, езикът като система, видове подчинени изречения, стил, текст, пунктуация, фразеологизми.
(Труден)
46
78
2
4 мин
04.11.2016
Тест по БЕЛ за 5-ти клас, класна работа №2
класно тест по Български език за Ученици от 5 клас
Тест по Български език и литература за пети клас, базиран на учебниците по български език (на Милена Васева) и литература. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Иван Симеонов преподавател
(Лесен)
18
50
1
1 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Фонетика на гласните звуци в българският език

Материал № 218377, от 29 ное 2008
Свален: 249 пъти
Прегледан: 445 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Урок
Брой страници: 3
Брой думи: 866
Брой символи: 6,753

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фонетика на гласните звуци в българският език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
339 31

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения