Големина на текста:
ФОНЕТИКА
І. Определение – дял от езикознанието, който изучава звуковия строеж и звуковите промени на езика през
определен етап от неговия развой.
Звук (фонема) се нарича най-малкият сегменен елемент на речта, който изгражда говорната верига.
Буквата е писмен знак на говорен звук или звукове от речта на човека
ІІ. Фонетична система на българския език
А. Брой на буквите в българския език – 30
Б. Брой на звуковете в българския език – 45
В. Причини за несъответствието между звукове и букви:
а) за меките съгласни няма специални букви;
б) за шест гласни се употребяват осем букви: А, Ъ, О, У, Е, И, Я, Ю;
в) съчетания от две букви “ДЖ” и “ДЗ” означават един звук – джоб, дзънкам;
г) с буква Щ се означават два звука – Ш и Т;
д) буквата Ь означава само мекост на съгласна пред О – синьо, гьол, Кьолн, медальон
ІІІ. Класификация на звуковете:
А. Според акустични и учленителни особености се делят на:
а) гласни звукове
б) съгласни звукове
ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
І. Определение – звукове, които се образуват при свободно преминаване на въздушната струя през
говорните органи с участието на гласните струни: А, Ъ, О, У, Е, И
ІІ. Класификация
А. Според прохода между езика и небцето:
а) тесни – И, У, Ъ
б) широки – Е, О, А
Б. Според положението на езика
а) предни, наричани още меки – Е, И
б) задни, наричани още твърди – А, Ъ, О, У
В. Според участие на устните:
а) закръглени – О, У
б) незакръглени – А, Ъ, Е, И
ІІІ. Специфика на гласните - могат да образуват сричка за разлика от съгласните.
ІV. Особености при означаване на гласните при писане
1. В началото на думата и след буква на гласен Я означава Й + А или й.Й + Ъ:
ягода – [йагода], Бояна [бойана], стоят [стойът]
2. Я след буква на съгласен означава мекост на същия съгласен – [лет’а]
3. Буква Ю в началото на думата и след гласна означава Й + У (юнак – [йунак])
4. Ю след буква на съгласен означава мекост (лют – [л’ут]
ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ УПОТРЕБА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ
ПРОМЕНЛИВО Я
1.Определение – онова Я, което при определени условия се заменя с Е.
В българския език има и непроменливо я – поляна – поляни, отряд – отряди, селяк –селячество, княз –
князе и др.
2.Основно правило
А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия:
Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято,
вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък, обяд, мярка, голям, нямам, надявам се, дрямка,
пясък, рядък, ряпа, святкам
Я да бъде пред сричка с твърда гласна (А, Ъ, О, У), в сричка в края на думата или в едносрични
думи; Например: успяла, прясна, трябва, цял, звяр, грях, блян, бяс, хляб, бял, бяг, гняв, дял, свят,
след сричката с Я да не следват Ж, Ч, Ш, Щ, Й, Я, Ю (йа, йу) и съчетанието “ЬО”, например:
голям, голяма, сняг, дядо, припрян, сляп, смятам, успявам, увяхвам, трясък, прясна, блясък, дясна
Б. Променливо Я се пише и изговаря като Е:
1
Я се променя в Е, когато се намира в неударена сричка, например: хлЯб – хлЕбар, мЯсто –мЕстен,
бЯс- бЕснея, тЯло – телЕсен, грЯх- грЕхове, желЯзо- желЕзар, свЯн- свЕня се, колЯно- колЕне,
снЯг – снЕгът, вЯтър- вЕтрове, обЯд- обЕден,;
Я се променя в Е, когато гласната в следващата сричка е мека - Е, И, Й Ю или Я, например:хлб –
хлебен, свят – светец, лято- летен, мляко- млекце, тяло- телесен, пях – пея, изгрява – грейна, цял –
цели, видяло – видели, рядък – редки, четял – четели,
Я се променя в Е, когато в следващата сричка има Ж, Ч, Ш, Щ, например: сняг – снежна, мляко-
млечен, грях – грешен, пряка – пречка, бяг – прибежка, някой – нещо, смях – смешен, надявам се –
надежда, звяр – зверче, блясък – блещука, сянка – сенчест, успявам – успешен, четях – четеше
3. Изключения от правилото
В основите за минало свършено и минало несвършено време, когато ударението пада върху
последната сричка на глаголната основа, намираща се преди окончанието (1 и 2 л. мн. ч.) се пише и
изговаря Я, когато е под ударение, въпреки че е пред мека сричка, съдържаща Е, например: чета ( І
спр.) – четяхме, четяхте; видя (ІІ спр.) – видяхме, видяхте; живея (І спр.) – живяхме, живяхте;
градя ( ІІспр.) - градяхме, градяхте; лепя ( ІІ спр.) – лепяхме, лепяхте; бода ( І спр.) – бодяхме,
бодяхте; пея (І спр.) – пяхме, пяхте; сея (І спр.) – сяхме, сяхте; търпя ( ІІ спр.) – търпяхме,
търпяхте; бях – бяхме, бяхте ( това е спомагателния глагол „съм”, който притежава собствено
спрежение ).
Производни думи с екав изговор, при които редуването Я и Е се осъществява като обусловено от
фонетичното обкръжение, например: вЯрна – вЕрни, но неимовЕрно; мЯрка – мЕрки, но безмЕрно;
дЯл – дЕлът, но отдЕл, дЕло, сдЕлка; трЯбва – трЕбвам, но употрЕба, потрЕбност; зрЯл – зрЕли,
но зрЕлост, зрЕлостен, зрЕлостник
С Е вместо с Я се пишат и изговарят прилагателни, образувани с наставките – ЕН // - Н от
съществителни имена, които имат променливо Я в корена си, например: гнЯв – гнЕвна, гнЕвно;
хлЯб – хлЕбна, хлЕбно; цвЯт – цвЕтна, цвЕтно; мЯсто – мЕстна, мЕстно; ( НО: лято- лятна; вяра –
вярна; бяс – бясна)
С Я се пишат и изговарят съществителнтие, образувани с наставката – ОСТ ( изключение са –
зрЕлост, вкаменЕлост, прЕданост, врЕдност, мЕстност), например: вЯрност, рЯдкост,
недодЯланост, припрЯност, рЯзкост, цЯлост, закостенЯлост, зажаднЯлост
С Е се пишат и изговарят някои съществителни, образувани с наставката – СТВО, както и
прилагателни, образувани с наставката – СКИ, например: звЯр – звЕрство, звЕрско; вЯра, -
лековЕрство, маловЕрство; свят – свЕтско, свЕтска
С Е се пише и изговаря втората коренова съставка на сложни думи, например: водомЕр,
лицемЕрна, електромЕр, равномЕрно, многолЕта, столЕтна, благовЕрно
С Е се пишат и изговарят сложни думи: желЕзобетон, снЕгорин
С Е се пишат и изговарят новообразувани съществителни имена с наставка – КА, например:
отмЯтам -отмЕтка, изрЯзвам - изрЕзка, подмятам - подмЕтка, намЯтам –намЕтка, нагрЯвам -
нагрЕвка, отсЯвам - отсЕнка
При колебание за други думи и форми направи справка в правописния речник.
ПОДВИЖНО Ъ
1. Определение – гласен звук Ъ, който в съчетание с Л и Р в средата на думата мени мястото си при
определени условия
В едносрични думи Ъ стои след Р и Л – РЪ/ ЛЪ
например: гръм, кръст, пръв, кръг, гръб, трън, жлъч, плът, скръб, глъч, гръд, плът, дръж, млък,
Изключения: сърп, твърд, вълк, жълт, кълн, смърт,
В многосрични думи
а) Ъ е пред Р, Л ако следва една съгласна ( Ър/Ъл )
например: вържа, дърпам, зърно, кървав, кълвач
б) Ъ е след Р и Л, ако следват две и повече съгласни ( ръ/лъ )
например: дръпна, глътна, дръпна, клъвна, кръвнина, длъжник, плънка, дръвник, връзка, гърмеж, гърбав,
дървар, жлътна, млъкна, мръдна, сръдня
Изключения: повърхност, сълзлив, гръмогласен, завързвам
НЕПОСТОЯННО Ъ
2
1. Определение – Гласна [Ъ], която изпада в някои форми на думата, обикновено се намира в наставката на
думата и не е под ударение
Например: мокър – мокри, дошъл – дошли, рекъл- рекли, слязъл – слезли
2. Правописно правило, което проверява в съответната позиция гласната А ли е или е Ъ:
А. Ъ се пише, ако гласната изпада в мн. ч. на думата или в друга променена форма:
рекъл – рекли, мисъл – мисли, Александър – Александре
Б. Ако “съмнителната” гласна не изпада – тя е А.
написал – написали, казал – казали.
В. При членуване на съществителните имена, завършващи с наставка изъм, вметнатият Ъ изпада.
туризъм – туризмът реализъм – реализмът
Г. Съществителните имена, които завършват на –ък, не съдържат непостоянно ъ и всички форми на
тези съществителни имена се пишат с ъ (камък – камъни)
РЕДУКЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ
1.Определение - промяна, която се осъществява при липса на ударение
Широките гласни [а], [о], [е] , когато не са под ударение, се приближават по слухово впечатление до
тесните [ъ],[у],[и] и обратно (тесните се разширяват) в някои по-специфични случаи.
Промените поради редукция не се отбелязват в писмената реч.
Разпознаване: Търси се сродна дума или форма на същата дума, в която съмнителната гласна е под
ударение. ръка – ръчен, неусетно – усет
Да се внимава :
при правописа на думи, в които при изговор неударените гласни изпадат: камион [кам’он], милион
[мил‘он], павилион [павил‘он]
при правописа на думи, в които неударено и приема частично фонетичната характеристика на й:
пороите – [поройте], стаи - [стай].
при правописа на представките о – у, тъй като и двете съществуват и са словообразуващи, а
понякога и смисловоразличителни: оказвам (помощ), но указвам (посоката)
ПРАВОПИС НА НАЧАЛНО О- И У-
1. С начално О се пишат:
думи, които показват, че действието обхваща целия обект – от всички страни, разпростира се върху
цялата повърхност (ограбя, обеля, омеся, осъзнавам)
действието се отнася до лицето, извършващо го, глаголът е непреходен: (окуцявам, оглупявам,
онемявам)
думи, започващи с – обез (обезболявам, обезсилвам, обезумявам).
2. С начално У се пишат думи, които показват, че:
действието се насочва в дълбочина, към центъра на обекта, насочено е надолу: (ужиля, убода,
усвоя, уточня)
действието се извършва бързо, изведнъж :(улавям, угасна, уцелвам)
думи, показващи увеличение: (уголемявам, умножавам, удвоявам)
3. Запомнете правописа на думи, при които О и У имат словоразличително значение
образувам – създавам, организирам
образовам – давам образование
Д а се внимава при употреба на представките ПРЕ - и ПРИ- , с които се образуват думи с различно
значение: превържа – ръката, привържа се – към някого
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фонетика на гласните звуци в българският език

А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия: Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято, вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък...
Изпратен от:
gergova
на 2008-11-29
Добавен в:
Уроци
по Български език
Статистика:
242 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Пищови по фонетика за изпит

27 юни 2009
·
550
·
4
·
1,444
·
553
·
78
·
1

Пищови по фонетика по конспект за първи задочен курс...
 

Звук и буква "м"

29 май 2009
·
455
·
4
·
644
·
562
·
86

Внимавайте! Щом чуете звука М, плеснете с ръце....
 

Правопис на гласни и съгласни

29 фев 2008
·
745
·
2
·
361
·
1,529
·
124

Това е урочна статия свързана с правописа на гласни и съгласни букви в българската азбука.
 

Българската азбука - символ на България

10 апр 2008
·
205
·
1
·
214
·
307
·
10
·
1

Какво означава за мен азбуката като обобщено понятие? Онова , което някои биха формулирали като "писмени знаци на гожоримия език", същност пресдтавлява универсалният съхранител на традициите и постиженията на човечеството. Всичко, което човешката...
 

За празника на 24 май

10 дек 2007
·
361
·
2
·
334
·
542
·
15

24 май - ден на славянската писменост, българската просвета и култура.Делото на братята Кирил и Методий и неговото значение за българския народ и цялото славянство.Разпространението на славянската азбука и писменост сред другите славянски народи в Европа.
 
Онлайн тестове по Български език
Граматика на българския книжовен език
тематичен тест по Български език за Неучащи
Чрез теста можете да проверите до каква степен сте овладели граматичната норма на съвременния български език. Тестът съдържа 15 затворени въпроса, изискващи един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Ивелин Димитров преподавател
(Труден)
15
128
4
04.11.2014
Морфология
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 21 въпроса от раздел морфология от материала по български език и литература за седми клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
76
1
1 мин
08.12.2014
» виж всички онлайн тестове по български език

Фонетика на гласните звуци в българският език

Материал № 218377, от 29 ное 2008
Свален: 242 пъти
Прегледан: 430 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Урок
Брой страници: 3
Брой думи: 866
Брой символи: 6,753

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фонетика на гласните звуци в българският език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Константинова
преподава по Български език
в град Плевен
с опит от  16 години
22

Христинела Тодорова
преподава по Български език
в град Варна
с опит от  27 години
1 69

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения