Големина на текста:
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КРАВИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
Изборът и детайлното описание на технологията на отглеждане на животните е
най-същественият момент при разработване на технологичния проект. Технологията
определя броя и размера на основните помощни сгради и съоръжения, техния тип,
размер, устройство и оборудване, разположението им на територията на фермата и
въобще цялостната организация на производствените процеси.
При интензивна и полуинтензивна система на производството: в
говедовъдството се използват две технологии на отглеждане на животните – фиксирано
и свободно. При първата технология през цялото денонощие или част от него
животните са фиксирани –вързани в легло, поставени на подвижни платформи и др. В
предната част на леглото се устройва ясла, а в задната торова пътека или друго
съоръжение за събиране на изпражненията. Като правило животните се хранят, поят,
доят и обслужват на мястото им в обора.
При свободно отглеждане животните не се фиксират и имат възможност да се
предвижват по цялата достъпна територия на помещението. В практиката се използват
два варианта на свободно отглеждане – свободно-боксово и свободно групово. При
сводно-боксовото отглеждане помещението се разделя на секции. Във всяка секция се
формират зона за отдих от зона за хранене. Между тях се разполага торова пътека,
която е част от зоната за движение. В зоната за отдих се устройват индивидуални легла
за почивка. Храненето и поенето на животните може да бъде в помещението или извън
него. При свободно-групово отглеждане помещението не се зонира. То е празно и
животните използват за почивка цялата територия. За целта подът обилно се застила с
постеля, която се почиства веднъж или два пъти годишно. Храненето и поенето на
животните е извън помещението. Доенето при двата вида свободно отглеждане е в
доилни зали, зооветеринарното обслужване и осеменяването се извършва в специални
станоци.
Фиксираното и свободното отглеждане на животните имат свои предимства и
недостатъци. Фиксираното отглеждане е най-разпространената в нашата страна
технология за отглеждане на дойни крави, при което е достатъчно рутинно за
фермерите. Кравите обслужват поотделно, за всяка се полагат индивидуални грижи,
следи се здравословното и физиологичното състояние. Животните могат да бъдат
подредени по желан от фермера начин, те са лесно достъпни за ветеринарни и
зоотехнически манипулации, осеменяване и т.н. В помещенията се поддържа по-висока
хигиена и животните се замърсяват по-малко. Разходът на фураж е по-нисък поради по-
малкото му разпиляване. Изключително предимство за обслужващия персонал е, че не
е изложен постоянно на неблагоприятни климатични въздействия.
Въпреки предимствата си, през последните години вързаното отглеждане се
практикува по-рядко. Причините са няколко. Първо, при тази технология кравите
обикновено се доят в обора. Колкото и добри хигиенни условия се поддържат, те не
могат да се сравнят с условията на доилната зала. Дори при доене с използване на
централен млекопровод, млякото получено в обора е с по-ниско качество и трудно
може да удовлетвори изискванията на съвременните стандарти. Допълнителното
изграждане на доилна зала освен че увеличава капиталовложенията, повишава и
разхода на труд, тъй като кравите трябва да бъдат отвързвани и връзвани няколко пъти
в денонощието. Донякъде този недостатък може да се избегне чрез автоматизиране на
фиксирането.
Друг съществен недостатък на технологията е, че кравите в голяма степен са
обездвижени. Това оказва негативно влияние върху репродуктивната им способност,
затрудняване и откриването на разгонените крави и като цяло плодовитостта на стадото
намалява. Недостатъкът може да бъде отчасти елиминиран ако се изградят дворове, на
които животните да престояват по-голямата част от денонощието. Още по-добре е, ако
през лятото се използват пасища.
Независимо от подобренията, които могат да бъдат направени в тази насока,
фиксирането се счита за нехуманно. Изглежда при определянето му като такова,
авторите на нормите за биологично отглеждане са се ръководили единствено от
чувствата си. В редица сравнителни проучвания на поведението на кравите при
фиксирано и свободно отглеждане е установено, че при първата технология животните
се чувстват по-комфортно, по-спокойни са, почиват и се хранят по-продължително
време, травмите са по-редки. Така или иначе вързаното отглеждане не може да се
използва при биосъобразния начин на производство.
Посочените недостатъци на фиксираното отглеждане са основни предимства на
свободното. Наред с тях технологията има и други преимущества. При свободното
отглеждане животните са по-активни, престояват повече време на открито, което се
отразява благоприятно на жизнените им функции. Стадото се обслужва като група,
ръчните операции са по-малко. Това води до намаляване на разхода на труд и
повишаване на производителността. При проведени у нас изследвания е установено, че
при свободно-боксово отглеждане на крави в полуоткрити сгради, разходът на труд за
облсужване на едно животно намалява 3 пъти в сравнение със средното за страната.
Недостатъци на свободното и особено на свободно-груповото отглеждане са по-
значителното замърсяване на животните и по-големият брой травми и наранявание,
особено в периода на установяване на йерархията в стадото. Строителството и
оборудването на доилна зала изискват значителен разход на средства. Недостатък на
технологията е и повишеният разход на фураж за единица продукция- 6-8% в сравнение
с фиксираното отглеждане.
При свободно-груповото отглеждане, разходите за изграждане на доилна зала се
компенсират от икономията на средства за оборудване на помещенията. Освен
намалените капиталовложения, при тази технология с най-нисък разходът на труд. При
достатъчно количество постеля, животните са чисти, а леглото им е меко, топло и
удобно. Торът се почиства механизирано и е с високо качество. Голям недостатък на
технологията е високият разход на слама за постеля – около 5 kg на животно дневно.
Освен това, залагането на постелята обикновено е ръчно, тъй като при механизирано
залагане се влошава микроклиматът в помещението.
Ефективността на фиксираното и свободното отглеждане на кравите в
значителна степен се определя от размера на фермата.
!!! Установено е, че при отглеждане на по-малко от 20 крави свободното
отглеждане е неефективно.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
ОБОРИ
Сградите за отглеждане на животните могат да бъдат различни по тип и
конструкция, като стремежът трябва да бъде към устройство максимално способстващо
механизирането и автоматизирането на производствените процеси и осигуряващо
оптимален микроклимат за съответния вид и категория.
Кравите за мляко се отглеждат в закрити или полуоткрити зали. В тях не се
поддържат изкуствен микроклимат, тъй като говедата са с широк толеранс по
отношение на климатичните фактори. Оптималната температура на въздуха за кравите
е 9-16?C, а за телетата 15-20?C. Сезонните високи и ниски температури не оказват
съществено негативно влияние върху организма на животните. По-чувствително е
влиянието на екстремалните дневни температури и рязката им динамика.
Подобно на другите видове, говедата са по-чувствителни към промените на
влажността на въздуха. Оптималната влажност за тях е 70-75%, като се допускат
отклонения от 60до 80%. По-негативно е влиянието на високата влажност, особено ако
е съчетана с ниска температура. Необходимо е още при строителство на сградите да се
изберат материали висока хигроскопичност и добри топлоизолационни качества. За
предпочитан е да се използват естествени материали – камъни, тухли, дърво и т.н.
За поддържане на нормални параметри на въздуха в сградите обикновено е
достатъчно да се осигури добра естествена вентилация въздухообмен 55-90 м
3
/ч.
Вентилационната система трябва да бъде така устроена, че животните да не са
изложени на течение. В тази връзка е важна големината на сградите да е съобразена с
размерите на животните, като същевременно помещенията трябва да са достатъчно
просторни и светли. Счита се, че оптималният застроен обем за една крава е 15-25 м
3
.
При вързано отглеждане се използват закрити сгради. Леглата на животните се
разполагат в един, два и повече реда, успоредно на надлъжната ос на помещението.
Най-малки възможности и варианти на механизация на производствените процеси има
при едноредово разполагане. Независимо от броя на редовете, задължителни елементи
на сградата е вързано отглеждане на крави са: хранителна пътека, ясла, устройство на
фиксиране, легло, торова пътека. В двуредовите обори хранителната пътека
обикновено се разполага в средата, по надлъжната ос на обора, а останалите елементи
се подреждат огледално от двете й страни. При четири или повече реда, двуредният
модел се повтаря, като между два модула се изгражда обща торова пътека.
Технологичните пътеки ( хранителна и торова) трябва да са достатъчно широки,
за да осигуряват свободното движение на животните, удобната работа на хората и
техниката. В обора се правят и напречни проходи, като в един ред между два съседни
прохода има по 25 до 30 легла.
Подобно модулиране е възможно и при свободно-боксово отглеждане. При него
се използват закрити или полуоткрити сгради. Ако животните се хранят в
помещенията, хранителната пътека се разполага по надлъжната на сградата. От двете й
страни последователно се подреждат ясла, хранителна платформа, торова пътека,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технологии на отглеждане на крави

Изборът и детайлното описание на технологията на отглеждане на животните е най-същественият момент при разработване на технологичния проект.
Изпратен от:
elinceto_87
на 2008-11-27
Добавен в:
Лекции
по Селско стопанство
Статистика:
320 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Отглеждане на картофи

11 сеп 2008
·
338
·
20
·
4,026
·
966
·
68
·
1

Същност на картофите. Технология на отглеждане. Начини на обработка.
 

Технология на отглеждане на царевицата

05 сеп 2008
·
492
·
18
·
3,208
·
116
·

Царевицата - растеж и развитие, производство, защита срещу вредители, нейното прибиране, съхранение и преработка.
 

Биологично отглеждане на късен пипер

11 мар 2018
·
14
·
1,275
·
1

Отглеждане на био късен пипер. Основни агроекологични практики. Борба с болести и вредители...
 

Торене на зеленчукови култури

29 дек 2008
·
165
·
7
·
1,771
·
189
·
38

Видове торове, торене, процеси настъпващи у растенията, анализ на почвата.
 

Зърнено-житни култури

26 ное 2008
·
561
·
28
·
7,632
·
652
·
124
·
1

Към групата на зърнено-житните се отнасят: пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз и просо. Ботанически са обединени в сем. Poaceae (Gramineae)...
 

Технологии на отглеждане на крави

Материал № 217374, от 27 ное 2008
Свален: 320 пъти
Прегледан: 453 пъти
Качен от:
Предмет: Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 3,332
Брой символи: 29,422

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технологии на отглеждане на крави"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения