Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
Големина на текста:
Проф. Петър МУТАФЧИЕВ
Живот и дейност.
Петър Стоянов Мутафчиев е роден на 4 юли 1883 г. в с. Боженци, Габровско.
Неговите родители са Дона Пенчева и Стоян Мутафчиев. Баща му бил дребен
чиновник писар, който често се принуждавал да сменя местопребиваването си.
Началното си образование получил в Габрово, от I до IV тогавашен клас учил в
Плевенската гимназия, а на 27 юни 1901 г. завършил с много добър успех Русенската
гимназия „Княз Борис I” с класическа матура.
Тежкото материално положение на семейството принудило Мутафчиев отрано
сам да си изкарва прехраната. С писмо от 20 август 1901 г. е назначен за основен
учител в с. Пелишат, Плевенско. Също така и бил учител в с. Кирилово, Плевенско. На
1 септември 1906 г. напуснал учителството по собствено желание.
Именно по време на петгодишното си учителствуване влязъл в редовете на
социалистическото движение. След разцеплението на БРСДП през 1903 г .
първоначално се присъединил към групата „Пролетарий”, която издавала вестник със
същото наименование. След това преминал в групата на анархосиндикалистите,
обединени около известното социалистическо списание „Съвременник”, и участвал
активно в списването му в периода 1908–1909 г. След като завършил университета, се
отказал от каквото и да е участие в социалистическото движение и политическия
живот.
В Историко-филологическия факултет на Софийския университет П. Мутафчиев
постъпил на 1 септември 1906 г. като студент по история и география. Под
въздействието на проф. В. Н. Златарски неговите интереси всецяло били ориентирани
към историята на средновековна България и Византия. В ръководения от изтъкнатия
учен Семинар по българска история той подготвя доклад върху селското
земевладение във Византийската империя през VI – VII в. въз основа на „Земеделския
закон”, като подлага на критика възгледите на известния руски византинист Б. А.
Панченко. Този доклад направил много силно впечатление и послужил като основа за
първото му научно изследване, публикувано през 1909 г. в авторитетното издание
„Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”. Висшето си образование
завършил на 15 юли 1910 г. с общ успех много добър.
Тогавашният безспорен лидер в вългарската историческа наука проф. В. Н.
Златарски между 1910-1914 г. заживял с мисълта да формира своя собствена,
българска школа в историографията. Това той успял да стори с голяма
последователност и настойчивост, като проявил грижи и внимание при формирането
като специалисти на младите тогава П. Мутафчиев, П. Ников и Н. Милев, които
впоследствие успял да привлече на работа в университета като свои колеги.
На 20 септември 1910 г. П. Мутафчиев бил назначен за уредник на
Средновековния отдел на Народния музей в София. Една година подир това отишъл
да отбива редовната си служба. Само няколко дни след уволнението от казармата
обаче отново бил призован в редовете на българската армия и участвувал в
Балканската (1912-1913) и Междусъюзническата война (1913). Ранен в едно от
сражнията, той се завърнал в София и подновил работата си в музея. Тогава изцяло и
всеотдайно посветил своите сили на изучаването на редица средновековни
архелогически паметници и други български старини.
Запознаването на Мутафчиев непосредствено с материализираните останки от
родната история оставило трайна следа както в научното му творчество, така и в
мирогледа и гражданското му поведение. Впоследствие, благодарение именно на
своите занимания с археологията, той проявил стремеж към пълноценно и цялостно
обхващане на процесите от политическата и културната история на средновековна
България. Междувременно през есента на 1914 г. чрез явяване на конкурс спечелил
стипендията за специализация в чужбина „Марин Дринов”.
1
В резултат на своите многократни пътувания из страната той успял да издири,
събере, проучи и публикува ценни археологически паметници за нашето
средновековно и възрожденско минало. Особено значими се оказали неговите
проучвания из старопланинските манастири, старите градища по долините на реките
Стряма и Тополница, разкопките на някои раннохристиянски базилики и др. С тези
свои проучвания той, от една страна, продължил положените традиции от К. Иречек с
неговите „Пътувания по България” и на Й. Иванов с неговите „Северна Македония” и
„Български старини из Македония”. По същество П. Мутафчиев може да бъде смятан
за един от основоположниците на българската средновековна археология.
Многогодишната му работа в Народния музей се оказала от голяма полза както за
него, така и за нашата наука.
Избухналата Първа световна война попречила на неговото непрекъснато и
последователно развитие в науката. В края на 1915 г. запасният подпоручик П.
Мутафчиев отново бил призован в редовете на войската. Като офицер от 42-ри
пехотен полк взел учатие в различни походи и сражения. Проявената от него храброст
заслужила възхищението и похвалите на неговите бойни другари. Паметни останали
самообладанието и храбростта му при опита на румънците край Тутракан на 6
септември 1916 г . да направят пробив в българските позиции. Тогава от първоначално
отстъпващата дружина той формирал една сборна рота, която настъпила по фронта и
обърнала румънците в бягство. В края на 1918 г. след демобилизацията П. Мутафчиев
се завърнал в Народния музей и тук останал на работа до 1 септември 1919 г.
Активното участие на П. Мутафчиев във войните в периода 1912-1918 г.
изиграло роля при формирането на неговата позиция в редовете на миналата след тях
в отбрана българска назионална историография. Преживените от българския народ
две тежки национални катастрофи нанесли върху снагата му тежки рани, излекуването
на които станало твърде трудно в следващите десетилетия. Покрусата от
неосъщественото национално обединение и болката от човешките и териториални
загуби силно тегнели над цялото българско общество.
Най-после П. Мутафчиев получил спечелената от него стипендия „Марин
Дринов” и със заповед на Министерството на народното просвещение от 7 февруари
1920 г. бил изпратен на тригодишна специализация в Германия. Тук той
специализирал византийска история и гръцка палеография в Института по
византология и новогръцка филология към Мюнхенския университет под
ръководтсвото на един от най-крупните тогавашни византинисти проф. Август
Хайзенберг. Под неговото силно влияние у П. Мутафчиев се формират и укрепват
трайни интереси и солидни познания върху историята и културата на Византия и
балканските народи.
Успоредно с тясната си професионална подготовка Мутафчиев разширил и
познанията си върху философията на историята, като се запознал с трудовете на
редица немски и френски историци. Влияние върху него оказала и активната тогава
немска културно-историческа школа. Специализацията изиграла особено важна роля
за формирането на методиката на научното изследване и за изменение на тематиката
в научното творчество на П. Мутафчиев. Благодарение на нея той станал един от
първите школувани византинисти.
Така по същество започнал вторият период от научноизследователската му
дейност, продължил до края на живота му. В края на 1922 г. се завърнал в България.
Това станало във време, когато в страната назрявали съдбоносни събития.
Още със завръщането си в страната П. Мутафчиев бил назначен за учител-
кандидат по история в I мъжка гимназия – София. След спечелването на конкурс със
заповед от 21 май 1923 г. бил назначен за редовен доцент по история на Източна
Европа и Византия в Историко-филологическия факултет на Софийския университет.
Той поел четенето на основния курс лекции по история на Византия и
балканските народи, който в периода 1920-1923 г. бил четен за първи път системно от
П. Ников. На 25 октомври 1923 г. изнася своята встъпителна лекция „Изток и Запад в
европейското средновековие”, която прави много силно впечатление със силата на
2
обобщенията и с поврата в дотогавашните схващания на П. Мутафчиев за същността
на развитието на средновековна България и Византия.
През 1925 г. Историческия семинар към Историко-филологическия факултет на
университета се трансформира в Исторически факултет. За негов главен уредник бил
избран проф. В. Н. Златарски , а четирите му семинара се разпределили както следва:
Българска история – П.Ников, История на Източна Европа и Византия – П. Мутафчиев,
Стара история – Г. И. Кацаров, и Средновековна история – Св. Георгиев.
На 26 декември 1927 г. бил избран за извънреден професор. Скоро подир това
настъпила и друга твърде важна промяна в неговия живот: на 21 април 1928 г. на 45-
годишна възраст П. Мутафчиев се оженил за 27-годишната Надежда З. Трифонова от
Враца, негова бивша студентка. Сключеният брак изиграл положителна роля в неговия
живот, а също така и в научната му кариера.
По доклад на проф. В. Н. Златарски на 16 юни 1929 г. Общото събрание на
Българската академия на науките избрало П. Мутафчиев за дописен член. На 27 юни
1937 г. бил избран и за действителен член на БАН. През 1936/1937 г. бил декан на
Историко-филологическия. През 1938 г. непосредствено след смъртта на проф. Петър
Ников П. Мутафчиев станал редовен професор и възглавил катедра по история на
България и катедрата по история на Източна Европа и Византия, а също така бил
избран за секретар на Историко-филологическия клон в БАН. От септември 1935 г. той
бил редактор на основаваното от самия него сп. „Просвета”. През последните седем
години от своя живот П. Мутафчиев станал истински и най-влиятелен сред
обществеността лидер на българската историография, макар това да не получило
пълно официално признание.
Петър Мутафчиев през целия втори период от своята научна дейност бил най-
тясно свързан със Софийския университет и с преподаването в него.
От учебната 1938/1939 г. П. Мутафчиев започнал с четенето на общия курс по
история на България. Това били всъщност лекции по средновековна българска
история, които достигнали до средата на XV в.
Безспорно е, че най-голямото влияние и значение във формирането и
утвърждаването на П. Мутафчиев като учен и университетски предавател имал В. Н.
Златарски. Той хранел пиетет и дълбоко уважение към своя учител, но независимо от
това не изразявал съгласие с метода на неговите изследвания и имал различни от
неговите гледища по редица въпроси от средновековна българска история. Дълго
време близки и приятелски отношения са го свързвали и с П. Ников. По време на
престоя на последния във Виена през 1923-1925 г. П. Мутафчиев редовно го
информирал за събитията в страната, за своите научни планове, а същевременно се
грижел да му осигури и парични средства за работа в австрийските архиви и
библиотеки. Исвестен разрив в тяхната дружба настъпил след 1928 г. във връзка с
основаването на списанието ”Българска историческа библиотека” и с един курс от
лекции, който Ников предоставил на своя колега. С течение на времето
недоразуменията помежду им били изгладени. В статия, публикувана скоро след
смъртта на П. Ников, той по същество изразил своята преценка за едно значително
научно дело. Той го характеризира като най-соливния изследвач на историята на
Второто българско царство и като медиевист, с когото започва нов етап в научното
дирене. Съвместната работа в университета и Българската академия на науките на
тримата крупни учени през 20-те и 30-те години на XX в. може да се характеризира
като един от най-плодотворните и значителни периоди в развитието на българската
медиевистика. Тогава тя напълно се налага като основна и най-значителна
дисциплина в българското историческо знание.
Необходимо е да се подчертае, че в присъдите и преценките на П. Мутафчиев
за ролята и мястото на неговите колеги в развитието на българската наука
определящо било не лицеприятието и „известни кариеристични стремления”,
действителното състояние на нещата. Неговият рязък характер, прямотата и
стремежът му за обективност в преценките били ръководно начало, на което останала
винаги верен.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 апр 2018 в 22:37 родител на 35 години
06 яну 2018 в 11:46 студент на 42 години от София - Нов български университет, факулетет - История, специалност - История, випуск 2013
21 дек 2017 в 11:57 ученичка на 25 години от Бургас - ГРЕ "Г. С. Раковски"
19 апр 2017 в 11:58 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
07 мар 2017 в 20:08 студентка на 24 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - Български език и история, випуск 2018
17 окт 2016 в 18:24 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - исотически, випуск 2018
06 май 2016 в 11:11 студент на 37 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2018
17 апр 2016 в 17:56 потребител
01 мар 2016 в 09:49 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ИФ, специалност - История, випуск 2014
31 окт 2015 в 07:04 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически, специалност - Български език и история, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Християнството в България

27 фев 2007
·
208
·
11
·
2,112
·
60
·
16
·
1

Според книга Деяния апостолски (16-17 гл.) Свети Апостол Павел проповядва Христовото слово в град Филипи, Верия (в Егейска Тракия) и в гр. Солун.
 

Политическо могъщество на България при цар Симеон Велики

07 мар 2008
·
208
·
9
·
3,291
·
185
·
38

Началото на политическия и културен разцвет на България от края на IX и началото на X в. се свързва с годините от управлението на княз Борис I (852 – 889), които се оказват решителни за бъдещото развитие на българската държава...
 

Развитие и тенденция на проучвания въз основа идеята на българския народ ХV-ХVІІ век

11 дек 2007
·
60
·
6
·
1,082
·
24
·
12

Българската историческа наука се развива в тясна връзка с обществено-политическата обстановка в страната. ...
 

България в края на 19 ти и началото на 20 век (1887 - 1911г)

18 фев 2008
·
91
·
37
·
3,976
·
8

Съединението на Източна Румелия и Княж. Б-я през 1885 г. Е велико национално дело, резултат от политическатая зрялост и военната доблест на бълг. народ.
 

Политическо и културно развитие на България през управлението на цар Симеон Велики

09 май 2008
·
132
·
14
·
4,903
·
88
·
4

Корените на политическия и културния възход на България от края на IХ в. и първите десетилетия на Х в. се свързват с предходния период –управлението на хан Борис I /852-889,+ 2 май 907; от 865 г. княз/...
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
299
1
27.04.2017
Тест за животa и делото на Дейвид Ливингстън
любознателен тест по История за
Този тест е предназначен за бъде развлекателен и ползотворен в това, да предаде историята на живота на един голям мисионер, докоснал сърцата на много хора, както в Англия и Африка, така и по света. Той не цели оценяването на компетентности и знания, а по-скоро задоволяване любопитството на всеки, който желае да научи нещо за личността на Дейвид Ливингстън.
(За отличници)
18
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по история

Петър Мутафчиев

Материал № 210156, от 18 ное 2008
Свален: 245 пъти
Прегледан: 294 пъти
Предмет: История
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,780
Брой символи: 43,013

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Петър Мутафчиев"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
106 11

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
148 11

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения