Зинаида Барзева
преподава по Химия
в град София
Големина на текста:
-1-
Атомите са най-малките, неделими
чрез химични методи, частици на
химичните елементи и носители на
свойствата им.Те са активни части-
ци.В центъра на всеки атом в нищо-
жен обем спрямо този на атома, се
намира положително заредено ядро,
около което обикалят отрицателно
заредени частици-електрони.Те се
движат по точно определени орби-
ти,при което не губят енергия.Енер-
гийното им състояние се променя
само при “прескачането” от една
орбита на друга,при което се излъч-
ва или поглъща квант фотон.Атом-
ното ядро е сложна система, съста-
вена от протони и неутрони, наре-
чени общо с названието нуклони.
Ядрото е разположено в центъра на
атома и се характеризира с маса,
размери,плътност,масово число и
ядрен заряд.Той се определя от броя
на протоните и е равен на поредния
номер на химичния елемент (Z) в
периодичната система.Масовото
число (А) изразява сумата от броя
на протоните и неутроните.
Изотопи-атомите на един и същи
елемент,които се различават само
по броя на неутроните в ядрата си.
Следователно изотопите имат
различни масови числа, но еднакви
химични свойства, тъй като броят
на електроните в електронната им
обвивка е еднакъв. Изобари-атоми с
еднакви масови числа, но с разли-
чен брой протони в атомните ядра.
Изобарите са атоми на различни
химични елементи и затова имат
различни физични и химични
свойства.
-2-
Бройл-на всяка движеща се частица
съответства вълна с дължина ?.
Вследствие на вълновата природа,
микрочастиците нямат точно опре-
делен радиус.Експериментално е
установено, че катодните лъчи при
преминаване през метална пластин-
ка интерферират.стоящи вълни-
отразени от граничната повърхност,
се срещат с идващите и интерфери-
рат.Те имат определена дължина на
вълната, която зависи от размерите
на системата.Вълнова функция-има
значение за характеристиката на
състоянието на електрона Подобно
на амплитудата на всеки вълнов
процес тя може да приема полож. и
отриц. ст-ти.Електронен облак- про-
странството, в което електрона се
намира при движението си около
ядрото.Плътността на ел.облак е
различна. Атомни орбитали - елек-
тронния облак няма рязко очертани
граници.Той има сферична форма,
но с отдалечаване от ядрото се
изменя по сложно.
-5-
Атомите на хим.елементи имат от
един до седем електронни слоя и
това определя мястото им в пер.с-
ма. Първият К-електронен слой има
1s-подслой,който се запълва при
елем. водород (Н) и хелий (Не):-
първи период.Вторият,L-слой-два
подслоя: 2s-,2p-. Те се запълват при
атомите на елементите от литий до
неон.Третият М слой има три
подслоя: 3s-,3p-,3d-.В пер.с-ма се
оформят осем групи от електронни
аналози-елементи с еднакъв строеж
на външния електронен слой и
еднакви хим. св-ва.
-3-
Главно квант. число n-свързано е
с енергията на електрона и енер-
гийните нива, на които той може да
се намери.На всяко квантово число
отговаря един електронен слой.
Орбитално квантово число l
характеризира формата и енергията
на атомн.орбитала,стойностите му
зависят от главното квант.число.
Магнитно квант. число m-свър-
зано е с пространствената насоче-
ност на АО- зависи от орбиталното
квант. число.Спиново квант.
число s – отчита спина на електро-
на.Състоянието на електрона в
електронната обвивка се определя
от n, l, m и s. В една атомна система
не може да има два електрона с
четири еднакви квантови числа.
Ако n, l и m са еднакви за два
електрона, това означава, че те ще
заемат една и съща АО, но ще имат
противоположни спинове (s е ?).
АО с едно и също n образуват
електронен слой.Електроните които
го заемат имат приблизително
еднаква енергия.
Атомната обвивка има слоест
строеж. Електроните от слой К
(n=1) са най-близко разположени до
ядрото и имат най-малка енергия.
Не всички атоми имат 7 електронни
слоя. Някои имат 1, други 2, трети 3
и т.н. електронни слоя. АО се за-
пълват по възходящ ред на тяхната
енергия. На всяка АО може да има
най-много два електрона и то с про-
тивоположни спинове. Еквивалент-
ните орбитали се запълват последо-
вателно от единични електрони с
паралелни спинове, след което се
сдвояват.
-4-
Периодичната с-ма е построена въз
основа на сходства във физичните и
химичните св-ва на елементите.
Формулировка:“периодичното из-
менение в св-вата на елем. се
обуславя от периодичното повто-
рение на подобни структури на
електр. слоеве в атомите“.
Периодите започват с елементи, в
чиито атом на нов електронен слой
се появява първият s-електрон и
завършват с елемент,чиито атоми
имат запълнени р-
орбитали.Първите три периода се
запълват само с s- и р-орбитали.При
следващите два започва
запълването на d-орбита-лите и
броя на електроните става по 18 в
период, а при VІ- и VІІ пери-од-f
орбиталите и електроните ста-ват
по 32.Открояват се четири типа
елементи.Във всеки период първите
два елемента са от групата на s-
елементите-14бр.В петте периода
последните 6 елемента принадлежат
към р-елементите-30бр. От четвър-
тия до седмия период се разполагат
d-елементите-33бр,а в шестия и
седмия-28 f-елемента.
-6-
Атомите на химичните елементи се
стремят да достигнат устойчивия
външен електронен слой на атомите
на благородните елементи.Свързва-
йки се пом/у си,атомите образуват
молекули-частици,по-бедни на ене-
ргия,но по-устойчиви.Връзката м/у
частиците на химичните елементи
във веществата и в химичните съе-
динения се нарича химична. В
създаването на хим.връзка участват
само валентните електрони на
свързващите се атоми. Броят на
хим.връзки, които даден атом обра-
зува,определя неговата валентност.
ММО разглежда молекулата като
качествено нова и сложна частица,
в която атомите губят индивидуал-
ността си – техните електрони ста-
ват общи за цялата молекула.
Химична връзка има, ако броят на
електроните, заемащи свързващите
молекулни орбитали е по-голям от
броя на електроните, заемащи
антисвързващите.Полярни двуатом-
ни молекули – когато свързаните в
молекулата атоми имат различна
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна полярна.
Неполярни са когато свързаните в
молекулата атоми имат еднаква
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна, неполярна.
-7-
Ковалентна хим. връзка-атомите
постигат стабилна ел. конфигура-
ция чрез образуване на една или
няколко общи електронни двойки.
Проста-1електр.двойка.Две или три
общи ел.двойки-сложна.Неполярна-
м/у два атома с еднаква електро-
отрицателност.Полярна-м/у два ато-
ма с различна ел.отрицателност.
Донорно-акцепторна-чрез припок-
риване на електронна двойка на
един атом, молекула или йон със
свободна АО от друг атом, молеку-
ла или йон-разновидност на кова-
лентната, различава се от нея само
по механизма но образуването си.
Водородна връзка-взаимодействие
м/у водороден атом на една
молекула със електроотрицателен
атом.Тази връзка е най-здравата
м/умолекулна връзка. Метална
връзка-при образуване на химични
връзки в металите всеки атом
участва с малък брой електрони и
значително по-голям брой АО.
Йонна връзка-м/у противоположно
заредени йони, свързани ч/з елект-
ростатични сили на взаимодейств.
-8-
Хим.връзка в металната кристална
решетка се нарича метална. Мета-
лите имат добра електро- и топло-
проводнимост,което се дължи на
наличието на подвижни, общи за
всички атоми електрони. При нали-
чие на външно ел. поле електроните
придобиват насочено движение от
отрицателния към положителния
полюс,т.е провеждат ел.ток.Зоната,
образувана от валентните елек-
тронни орбитали и заетата от
електроните,осъществили хим.връз-
ка, се нарича валентна зона, а тази,
разположена над валентната и
образувана от незаети с електрони
орбитали-проводима зона. Разсто-
янието м/у валентната и прово-
димата зона се нарича забранена
зона. Диелектрици - когато за да
преминат електрони от валентната в
проводимата зона, се нуждаят от
значително количество енергия на
възбуждане.Полупроводимост-при
полупроводниците за преминаване
на електрон от валентната в
проводимата зона е необходимо
незначително количество енергия,
която може да се получи чрез
осветляване или нагряване. Елек-
тронът поглъща квант енергия,
огкъсва се от електронната двойка и
преминава от валентната в прово-
димата зона. Във валентната зона
остава свободно място, наречено
дупка.Във валентната зона елек-
тронът, намиращ се до дупката, се
премества в нея и образува нова
дупка в която идва следващия еле-
ктрон и т.н.Така електроните се
преместват към анода,а дупките
към катода-електронна и дупчеста
проводимост.
-9-
Смес от две вещества,едното раз-
дробено на малки частици и разпре-
делено равномерно в целия обем на
другото,се нарича дисперсна систе-
ма. Веществото, което е разтворено,
се нарича дисперсна фаза, а веще-
ството разтворител-дисперсна сре-
да.Веществата образуващи диспер-
сна среда и дисперсна фаза, могат
да бъдат и в трите агрегатни състоя-
ния. Според големината на части-
ците на дисперсната фаза системите
се разделят на три групи:
1.грубодисперсни-с големина на
частиците над 10-
7
м, 2.коло-
иднодисперсни системи-с големина
на частиците от 10
-7
до 10
-9
3.молекулно и йоннодисперсни
системи-с големина на частиците
под 10
-9
.Система в която има гранич
на повърхност между фазата и
средата се нарича хетерогенна, а в
която липсва такава повърхност
хомогенна.Когато частиците на дис-
персната фаза са по големи от 10
-9
,
системата е хетерогенна, а когато са
по-малки хомогенна.Прието е
дисперсната среда да се нарича
разтворител. Тя може да бъде вода,
алкохол и др.Дисперсна фаза се
нарича разтвореното вещество.
Когато веществото, което се
разтваря е течност се наблюдават
следните случаи на разтвори-
мост:1.неограничена смесваемост
2.пълна несмесваемост3.ограничена
смесваемост.Разтворимостта зависи
от природата на разтворителя, тем-
пературата и налягането. Концен-
трацията C=k.P, к-коефициент на
разтворителя:Р-налягяне. Видове
разтвори:ненаситен-този който
може да разтваря още от вещест-
вото с течение на времето,наситен-
този който не може да разтваря още
от веществото, преситен-съдържа
по голямо количество разтворено
вещество.
-10-
Дифузия-явление на равномерно
разпределение на частиците на раз-
твореното в-во и разтворителя в
целия обем на течността.Дифу-
зията протича от по-висока към по-
ниска концентрация.Скоростта на
дифузията се повишава с темпера-
турата и е правопропорционална на
разликата в концентрацията.За
дифузията е в сила закона на Фик-
dx
dc
Dq
d
dn
–=
?
,n-брой молекули
премина-ли през напречно сечение,
?-време, D-диф.коефициент,с-
конц.градиент: Осмоза-това е
дифузия през полу-пропусклива
мембрана.Такава мем-брана
пропуска предимно молеку-лите на
разтворителя, а по трудно-йоните и
молекулите на разтво-реното
вещество.Ударите на разтво-реното
вещество обуславят наля-гането,
което изпитва мембраната-то се
нарича осмотично налягане-?.
Осмотичното налягане се повишава
с повишаване на температурата, тъй
като нараства енергията на дви-
жещите се частици, а от там и броят
на ударите.Пфефер е формулирал
два закона,а Вант-Хоф ги обединява
в един, а именно:
TRc ..
=
?
, където
R-газова константа.Осмотичното
на-лягане на разтвора е равно на
онова газово налягане, което би
преди-звикало разтвореното
вещество, ако то се изпари и заеме
обема на разтвора. Законите на
Пфефер и Вант-Хоф се отнасят за
идеални разтвори при които
разтворените частици не
взаимодействат помеж-
ду си.
-12-
Химически чистата вода се
дисоциира в незначителна степен, с
което се обяснява и нейната йонна
проводимост.При дисоциация се
образуват от една молекула вода
равен брой водородни катйони и
хидроксилни аниони. Дисоциацията
на водата протича така:
Н
2
О->H
+
+OH
-
; H
+
+H
2
O-> H
3
O
+
или
2
О-> H
3
O
+
+ OH
-
, равновесната
константа
[][]
[ ]
2
2
3
ОН
ОНОН
Д
К
–+
=
Водата е много слаб електролит.
Концентрацията на Н
2
О?const,
[]
[]
[]
w
КОН
Д
КОНОН
==
+
2
2
.
3
<-йон-
но произведение на водата.
К
w
=10
-7
. 10
-7
=10
-14
-този израз
показва , че при 22
o
С произв. от
конц. на йоните във водата е посто-
янна величина. Неудобството при
работа с отрицат. степенен пока-
зател дава основание да се използва
отрицателния десетичен логаритъм
от
[]
+
ОН
3
-така наречения водоро-
ден показател или рН.
[]
+
–=
OHpH
3
lg
, за неутрални
разтвори рН=7, при рН 1?7-кисели
разтвори, при рН 7?14-алкални
разтвори.
-11-
Вещества, разтворите на които про-
веждат електрически ток са елек-
тролити, а непровеждащите-неелек-
тролити.Според теорията на Аре-
ниус, наречена теория на електро-
литната дисоциация, при разтваряне
във вода електролитите се разпадат
на положително и отрицателно за-
редени йони, които при пропускане
на ел. ток се придвижват съответно
към катода и анода.Електролитната
дисоциация се дължи на действието
на диполните молекули на водата.За
количествена характеристика на
електролитната дисоциация се
използва понятието степен на
електролитна дисоциация-?.Ако в
разтвора се съдържат N молекули
електролит, от които са дисоциира
ни на йони n молекули, то ?=
N
n
зависимост от стойностите на ?
електролитите се делят на силни
?>30%, средни ?=2-30%, слаби
?<2%.Равновесното състояние на
електролитната дисоциация се хара-
ктеризира чрез равновесна кон-
станта К
д
-наречена дисоциационна
константа.Тя не зависи от концен-
трацията на електролита, но се
влияе от температурата, като с по-
вишаването и расте.Силните елек-
тролити са предимно с йонен
строеж на кристалната решетка.При
допир с водните молекули йоните
на кристалната решетка преминават
изцяло в разтвора.Силните електро-
лити действително се дисоциират
напълно на йони.Голямата концен-
трация на йони в разтвора създава
условия за възникване на сили на
привличане между противоположно
заредените йони.В резултат на това
всеки йон създава около себе си
електростатично поле, привличащо
противойони, които образуват йо-
нен облак.Теорията на Арениус за
природата на киселините и осно-
вите не може да обясни следните
явления:киселините реагират с ос-
новите и без да са дисоциирани на
йони.Протонната теория на Брьон-
стед-Лоури-киселина ще бъде всяка
частица отдаваща протон, а основа-
всяка частица присъединяваща
протон.Така киселините могат да
бъдат:1.неутрални молекули 2.ани-
онни киселини 3.катионни кисели-
ни:Протонната теория премахва
ограничението на средата.
-13-
Адсорбция-някои твърди тела имат
свойството да задържат на повърх-
ността си газове и някои разтворени
вещества.Процесът протича на гра-
ницата м/у две фази-процес свързан
с промяна на концентрацията на да-
дено вещество на граничната по-
върхност м/у две фази.Обикновено
на граничната повърхност се на-
блюдава натрупване на някакво
вещество-положителна адсорбция.
На адсорбционната повърхност се
наблюдава намаляване на концен-
трацията-отрицателна адсорбция.
Основни понятия:-веществото,
което адсорбира-адсорбент-вещест-
вото което се адсорбира-адсорбтив.
Това са най често газове и разтво-
рени в-ва.-системата от адсорбента
и адсорбтива се нарича адсорбат
/адсорбтьорен комплекс/ ако с
течение на времето се наблюдава
дълбоко проникване на адсорбтива
в обема на адсорбента, тогава
явлението се нарича абсорбция.
-ако между адсорбента и адсор-
бтива се извърши хим. ваимо-
действие, независимо от това, къде
протича процеса/на повърхноста
или в дълбочина/ се нарича
хомосорбция.Десорбция се наблю-
дава, когато адсорбтива по някаква
причина напуска повърхността на
адсорбента. Следователно адсорб-
цията е обратим процес. Повърх-
ностната концентрация е коли-
чеството абсорбирани молекули.
Повърхостта на различните адсор-
бенти силно се изменя и варира в
широки граници в зависимост от
начина на получаване. Има
адсорбенти с висок порьозитет, при
които действителната повърхност
се отличава от геометричната.
Обикновенно вътрешната конен-
трация се заменя с колич. в-во
адсорбирано от 1грам адсорбент.
Степен на покритие на повърхноста
е отношение м/у бр. на адс. моле-
кули при дадена t-ра и мах. бр.
молекули които могат да се адсор-
бират на повърхността Q=a/a
max

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Помощни материали по химия

Атомите са най-малките, неделими чрез химични методи, частици на химичните елементи и носители на свойствата им.
Изпратен от:
MickeyMike
на 2007-03-07
Добавен в:
Уроци
по Химия
Статистика:
398 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Уроци по Химия рядко сваляни с 2 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Физиологично действие на алкохоли и феноли

09 апр 2008
·
400
·
3
·
300
·
254
·
20
·
2
·

Фенолът има антисептично и дезинфекциозно действие. Негов разтвор под названието карбол по-рано се е използвал катодезинфекциозно средство...
 

Физиологично деиствие на алкохлите

04 окт 2007
·
421
·
3
·
468
·
148
·
9
·
1

Наркотичното деиствие на метанола е незначително. Той обаче е най-силно отровен сред алканолите.
 

Йонообменни реакции и окислително-редукционни процеси.

16 мар 2010
·
113
·
3
·
620
·
571
·
34

Йонообменни реакции и окислително-редукционни реакции...
 

Физиологично действие на алкохолите

21 апр 2008
·
507
·
3
·
364
·
627
·
36
·
5

Физиологичното действиена на алкохола върху човека.
 

Синтетични миещи препарати

27 мар 2009
·
193
·
9
·
900
·
197
·
17

Сапуните са соли на висшите мастни карбоксилни киселини....
 
Онлайн тестове по Химия
Химия
входен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
36
1
1 мин
18.01.2015
Тест по химия за 9-ти клас на тема "Киселини и основи"
тематичен тест по Химия за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 15 въпроса по химия за 9-ти клас на тема "Киселини и основи". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
129
2
30.10.2013
» виж всички онлайн тестове по химия

Помощни материали по химия

Материал № 19538, от 07 мар 2007
Свален: 398 пъти
Прегледан: 137 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Урок
Брой страници: 2
Брой думи: 1,270
Брой символи: 10,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помощни материали по химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Зинаида Барзева
преподава по Химия
в град София
с опит от  14 години
115 15

Силвия Барутчиева
преподава по Химия
в град Кърджали
с опит от  16 години
150 14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения