Големина на текста:
-1-
Атомите са най-малките, неделими
чрез химични методи, частици на
химичните елементи и носители на
свойствата им.Те са активни части-
ци.В центъра на всеки атом в нищо-
жен обем спрямо този на атома, се
намира положително заредено ядро,
около което обикалят отрицателно
заредени частици-електрони.Те се
движат по точно определени орби-
ти,при което не губят енергия.Енер-
гийното им състояние се променя
само при “прескачането” от една
орбита на друга,при което се излъч-
ва или поглъща квант фотон.Атом-
ното ядро е сложна система, съста-
вена от протони и неутрони, наре-
чени общо с названието нуклони.
Ядрото е разположено в центъра на
атома и се характеризира с маса,
размери,плътност,масово число и
ядрен заряд.Той се определя от броя
на протоните и е равен на поредния
номер на химичния елемент (Z) в
периодичната система.Масовото
число (А) изразява сумата от броя
на протоните и неутроните.
Изотопи-атомите на един и същи
елемент,които се различават само
по броя на неутроните в ядрата си.
Следователно изотопите имат
различни масови числа, но еднакви
химични свойства, тъй като броят
на електроните в електронната им
обвивка е еднакъв. Изобари-атоми с
еднакви масови числа, но с разли-
чен брой протони в атомните ядра.
Изобарите са атоми на различни
химични елементи и затова имат
различни физични и химични
свойства.
-2-
Бройл-на всяка движеща се частица
съответства вълна с дължина ?.
Вследствие на вълновата природа,
микрочастиците нямат точно опре-
делен радиус.Експериментално е
установено, че катодните лъчи при
преминаване през метална пластин-
ка интерферират.стоящи вълни-
отразени от граничната повърхност,
се срещат с идващите и интерфери-
рат.Те имат определена дължина на
вълната, която зависи от размерите
на системата.Вълнова функция-има
значение за характеристиката на
състоянието на електрона Подобно
на амплитудата на всеки вълнов
процес тя може да приема полож. и
отриц. ст-ти.Електронен облак- про-
странството, в което електрона се
намира при движението си около
ядрото.Плътността на ел.облак е
различна. Атомни орбитали - елек-
тронния облак няма рязко очертани
граници.Той има сферична форма,
но с отдалечаване от ядрото се
изменя по сложно.
-5-
Атомите на хим.елементи имат от
един до седем електронни слоя и
това определя мястото им в пер.с-
ма. Първият К-електронен слой има
1s-подслой,който се запълва при
елем. водород (Н) и хелий (Не):-
първи период.Вторият,L-слой-два
подслоя: 2s-,2p-. Те се запълват при
атомите на елементите от литий до
неон.Третият М слой има три
подслоя: 3s-,3p-,3d-.В пер.с-ма се
оформят осем групи от електронни
аналози-елементи с еднакъв строеж
на външния електронен слой и
еднакви хим. св-ва.
-3-
Главно квант. число n-свързано е
с енергията на електрона и енер-
гийните нива, на които той може да
се намери.На всяко квантово число
отговаря един електронен слой.
Орбитално квантово число l
характеризира формата и енергията
на атомн.орбитала,стойностите му
зависят от главното квант.число.
Магнитно квант. число m-свър-
зано е с пространствената насоче-
ност на АО- зависи от орбиталното
квант. число.Спиново квант.
число s отчита спина на електро-
на.Състоянието на електрона в
електронната обвивка се определя
от n, l, m и s. В една атомна система
не може да има два електрона с
четири еднакви квантови числа.
Ако n, l и m са еднакви за два
електрона, това означава, че те ще
заемат една и съща АО, но ще имат
противоположни спинове (s е ? ).
АО с едно и също n образуват
електронен слой.Електроните които
го заемат имат приблизително
еднаква енергия.
Атомната обвивка има слоест
строеж. Електроните от слой К
(n=1) са най-близко разположени до
ядрото и имат най-малка енергия.
Не всички атоми имат 7 електронни
слоя. Някои имат 1, други 2, трети 3
и т.н. електронни слоя. АО се за-
пълват по възходящ ред на тяхната
енергия. На всяка АО може да има
най-много два електрона и то с про-
тивоположни спинове. Еквивалент-
ните орбитали се запълват последо-
вателно от единични електрони с
паралелни спинове, след което се
сдвояват.
-4-
Периодичната с-ма е построена въз
основа на сходства във физичните и
химичните св-ва на елементите.
Формулировка:“периодичното из-
менение в св-вата на елем. се
обуславя от периодичното повто-
рение на подобни структури на
електр. слоеве в атомите“.
Периодите започват с елементи, в
чиито атом на нов електронен слой
се появява първият s-електрон и
завършват с елемент,чиито атоми
имат запълнени р-
орбитали.Първите три периода се
запълват само с s- и р-орбитали.При
следващите два започва
запълването на d-орбита-лите и
броя на електроните става по 18 в
период, а при VІ- и VІІ пери-од-f
орбиталите и електроните ста-ват
по 32.Открояват се четири типа
елементи.Във всеки период първите
два елемента са от групата на s-
елементите-14бр.В петте периода
последните 6 елемента принадлежат
към р-елементите-30бр. От четвър-
тия до седмия период се разполагат
d-елементите-33бр,а в шестия и
седмия-28 f-елемента.
-6-
Атомите на химичните елементи се
стремят да достигнат устойчивия
външен електронен слой на атомите
на благородните елементи.Свързва-
йки се пом/у си,атомите образуват
молекули-частици,по-бедни на ене-
ргия,но по-устойчиви.Връзката м/у
частиците на химичните елементи
във веществата и в химичните съе-
динения се нарича химична. В
създаването на хим.връзка участват
само валентните електрони на
свързващите се атоми. Броят на
хим.връзки, които даден атом обра-
зува,определя неговата валентност.
ММО разглежда молекулата като
качествено нова и сложна частица,
в която атомите губят индивидуал-
ността си техните електрони ста-
ват общи за цялата молекула.
Химична връзка има, ако броят на
електроните, заемащи свързващите
молекулни орбитали е по-голям от
броя на електроните, заемащи
антисвързващите.Полярни двуатом-
ни молекули когато свързаните в
молекулата атоми имат различна
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна полярна.
Неполярни са когато свързаните в
молекулата атоми имат еднаква
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна, неполярна.
-7-
Ковалентна хим. връзка-атомите
постигат стабилна ел. конфигура-
ция чрез образуване на една или
няколко общи електронни двойки.
Проста-1електр.двойка.Две или три
общи ел.двойки-сложна.Неполярна-
м/у два атома с еднаква електро-
отрицателност.Полярна-м/у два ато-
ма с различна ел.отрицателност.
Донорно-акцепторна-чрез припок-
риване на електронна двойка на
един атом, молекула или йон със
свободна АО от друг атом, молеку-
ла или йон-разновидност на кова-
лентната, различава се от нея само
по механизма но образуването си.
Водородна връзка-взаимодействие
м/у водороден атом на една
молекула със електроотрицателен
атом.Тази връзка е най-здравата
м/умолекулна връзка. Метална
връзка-при образуване на химични
връзки в металите всеки атом
участва с малък брой електрони и
значително по-голям брой АО.
Йонна връзка-м/у противоположно
заредени йони, свързани ч/з елект-
ростатични сили на взаимодейств.
-8-
Хим.връзка в металната кристална
решетка се нарича метална. Мета-
лите имат добра електро- и топло-
проводнимост,което се дължи на
наличието на подвижни, общи за
всички атоми електрони. При нали-
чие на външно ел. поле електроните
придобиват насочено движение от
отрицателния към положителния
полюс,т.е провеждат ел.ток.Зоната,
образувана от валентните елек-
тронни орбитали и заетата от
електроните,осъществили хим.връз-
ка, се нарича валентна зона, а тази,
разположена над валентната и
образувана от незаети с електрони
орбитали-проводима зона. Разсто-
янието м/у валентната и прово-
димата зона се нарича забранена
зона. Диелектрици - когато за да
преминат електрони от валентната в
проводимата зона, се нуждаят от
значително количество енергия на
възбуждане.Полупроводимост-при
полупроводниците за преминаване
на електрон от валентната в
проводимата зона е необходимо
незначително количество енергия,
която може да се получи чрез
осветляване или нагряване. Елек-
тронът поглъща квант енергия,
огкъсва се от електронната двойка и
преминава от валентната в прово-
димата зона. Във валентната зона
остава свободно място, наречено
дупка.Във валентната зона елек-
тронът, намиращ се до дупката, се
премества в нея и образува нова
дупка в която идва следващия еле-
ктрон и т.н.Така електроните се
преместват към анода,а дупките
към катода-електронна и дупчеста
проводимост.
-9-
Смес от две вещества,едното раз-
дробено на малки частици и разпре-
делено равномерно в целия обем на
другото,се нарича дисперсна систе-
ма. Веществото, което е разтворено,
се нарича дисперсна фаза, а веще-
ството разтворител-дисперсна сре-
да.Веществата образуващи диспер-
сна среда и дисперсна фаза, могат
да бъдат и в трите агрегатни състоя-
ния. Според големината на части-
ците на дисперсната фаза системите
се разделят на три групи:
1.грубодисперсни-с големина на
частиците над 10-
7
м, 2.коло-
иднодисперсни системи-с големина
на частиците от 10
-7
до 10
-9
3.молекулно и йоннодисперсни
системи-с големина на частиците
под 10
-9
.Система в която има гранич
на повърхност между фазата и
средата се нарича хетерогенна, а в
която липсва такава повърхност
хомогенна.Когато частиците на дис-
персната фаза са по големи от 10
-9
,
системата е хетерогенна, а когато са
по-малки хомогенна.Прието е
дисперсната среда да се нарича
разтворител. Тя може да бъде вода,
алкохол и др.Дисперсна фаза се
нарича разтвореното вещество.
Когато веществото, което се
разтваря е течност се наблюдават
следните случаи на разтвори-
мост:1.неограничена смесваемост
2.пълна несмесваемост3.ограничена
смесваемост.Разтворимостта зависи
от природата на разтворителя, тем-
пературата и налягането. Концен-
трацията C=k.P, к-коефициент на
разтворителя:Р-налягяне. Видове

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Помощни материали по химия

Атомите са най-малките, неделими чрез химични методи, частици на химичните елементи и носители на свойствата им.
Изпратен от:
MickeyMike
на 2007-03-07
Добавен в:
Уроци
по Химия
Статистика:
396 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Уроци по Химия рядко сваляни с 2 страници от преди повече от година Други
 
Подобни материали
 

Физиологично действие на алкохоли и феноли

09 апр 2008
·
392
·
3
·
300
·
227
·
20
·
2
·

Фенолът има антисептично и дезинфекциозно действие. Негов разтвор под названието карбол по-рано се е използвал катодезинфекциозно средство...
 

Физиологично деиствие на алкохлите

04 окт 2007
·
416
·
3
·
468
·
133
·
9
·
1

Наркотичното деиствие на метанола е незначително. Той обаче е най-силно отровен сред алканолите.
 

Ние и халогенните елементи

15 апр 2008
·
351
·
4
·
692
·
954
·
80
·
4

Когато се намират в газообразно състояние халогенните елементи са под форма на двуатомни молекули (Х2 ) и имат много задушлив мирис. При вдишване причиняват тежки отравяния - увреждат дихателната система...
 

Физиологично действие на алкохолите

21 апр 2008
·
464
·
3
·
364
·
570
·
36
·
5

Физиологичното действиена на алкохола върху човека.
 

Колоидни разтвори

14 яну 2011
·
61
·
13
·
123
·
199
·
30

Към тях се причисляват и разтворите на високомолекулните вещества. Лиофилни (“обичащи разтворителя”) и лиофобни (“не понасящи методите за получаване кондензационни и дисперсионни утаяване в излишък на сребърен нитрат.
 
Онлайн тестове по Химия
Химични елементи от II А група на периодичната система
тематичен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по химия за 7. клас и акцентира върху посочената тема. Съдържа 15 въпроса, всеки от тях има по един верен отговор.
(Лесен)
15
1,235
3
08.05.2009
Химични елементи от II А група на периодичната система
тематичен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по химия за 7.клас. Съдържа 15 въпроса, всеки от тях има по един верен отговор и акцентира върху химичните взаимодействия на елементите от II A група.
(Лесен)
15
832
8
05.03.2009
» виж всички онлайн тестове по химия

Помощни материали по химия

Материал № 19538, от 07 мар 2007
Свален: 396 пъти
Прегледан: 132 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Урок
Брой страници: 2
Брой думи: 1,270
Брой символи: 10,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помощни материали по химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евдокия Василева
преподава по Химия
в град Пловдив
с опит от  20 години

Пламен Пенев
преподава по Химия
в град Чирпан
с опит от  4 години
3

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения