Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
Големина на текста:
-1-
Атомите са най-малките, неделими
чрез химични методи, частици на
химичните елементи и носители на
свойствата им.Те са активни части-
ци.В центъра на всеки атом в нищо-
жен обем спрямо този на атома, се
намира положително заредено ядро,
около което обикалят отрицателно
заредени частици-електрони.Те се
движат по точно определени орби-
ти,при което не губят енергия.Енер-
гийното им състояние се променя
само при “прескачането” от една
орбита на друга,при което се излъч-
ва или поглъща квант фотон.Атом-
ното ядро е сложна система, съста-
вена от протони и неутрони, наре-
чени общо с названието нуклони.
Ядрото е разположено в центъра на
атома и се характеризира с маса,
размери,плътност,масово число и
ядрен заряд.Той се определя от броя
на протоните и е равен на поредния
номер на химичния елемент (Z) в
периодичната система.Масовото
число (А) изразява сумата от броя
на протоните и неутроните.
Изотопи-атомите на един и същи
елемент,които се различават само
по броя на неутроните в ядрата си.
Следователно изотопите имат
различни масови числа, но еднакви
химични свойства, тъй като броят
на електроните в електронната им
обвивка е еднакъв. Изобари-атоми с
еднакви масови числа, но с разли-
чен брой протони в атомните ядра.
Изобарите са атоми на различни
химични елементи и затова имат
различни физични и химични
свойства.
-2-
Бройл-на всяка движеща се частица
съответства вълна с дължина ?.
Вследствие на вълновата природа,
микрочастиците нямат точно опре-
делен радиус.Експериментално е
установено, че катодните лъчи при
преминаване през метална пластин-
ка интерферират.стоящи вълни-
отразени от граничната повърхност,
се срещат с идващите и интерфери-
рат.Те имат определена дължина на
вълната, която зависи от размерите
на системата.Вълнова функция-има
значение за характеристиката на
състоянието на електрона Подобно
на амплитудата на всеки вълнов
процес тя може да приема полож. и
отриц. ст-ти.Електронен облак- про-
странството, в което електрона се
намира при движението си около
ядрото.Плътността на ел.облак е
различна. Атомни орбитали - елек-
тронния облак няма рязко очертани
граници.Той има сферична форма,
но с отдалечаване от ядрото се
изменя по сложно.
-5-
Атомите на хим.елементи имат от
един до седем електронни слоя и
това определя мястото им в пер.с-
ма. Първият К-електронен слой има
1s-подслой,който се запълва при
елем. водород (Н) и хелий (Не):-
първи период.Вторият,L-слой-два
подслоя: 2s-,2p-. Те се запълват при
атомите на елементите от литий до
неон.Третият М слой има три
подслоя: 3s-,3p-,3d-.В пер.с-ма се
оформят осем групи от електронни
аналози-елементи с еднакъв строеж
на външния електронен слой и
еднакви хим. св-ва.
-3-
Главно квант. число n-свързано е
с енергията на електрона и енер-
гийните нива, на които той може да
се намери.На всяко квантово число
отговаря един електронен слой.
Орбитално квантово число l
характеризира формата и енергията
на атомн.орбитала,стойностите му
зависят от главното квант.число.
Магнитно квант. число m-свър-
зано е с пространствената насоче-
ност на АО- зависи от орбиталното
квант. число.Спиново квант.
число s – отчита спина на електро-
на.Състоянието на електрона в
електронната обвивка се определя
от n, l, m и s. В една атомна система
не може да има два електрона с
четири еднакви квантови числа.
Ако n, l и m са еднакви за два
електрона, това означава, че те ще
заемат една и съща АО, но ще имат
противоположни спинове (s е ?).
АО с едно и също n образуват
електронен слой.Електроните които
го заемат имат приблизително
еднаква енергия.
Атомната обвивка има слоест
строеж. Електроните от слой К
(n=1) са най-близко разположени до
ядрото и имат най-малка енергия.
Не всички атоми имат 7 електронни
слоя. Някои имат 1, други 2, трети 3
и т.н. електронни слоя. АО се за-
пълват по възходящ ред на тяхната
енергия. На всяка АО може да има
най-много два електрона и то с про-
тивоположни спинове. Еквивалент-
ните орбитали се запълват последо-
вателно от единични електрони с
паралелни спинове, след което се
сдвояват.
-4-
Периодичната с-ма е построена въз
основа на сходства във физичните и
химичните св-ва на елементите.
Формулировка:“периодичното из-
менение в св-вата на елем. се
обуславя от периодичното повто-
рение на подобни структури на
електр. слоеве в атомите“.
Периодите започват с елементи, в
чиито атом на нов електронен слой
се появява първият s-електрон и
завършват с елемент,чиито атоми
имат запълнени р-
орбитали.Първите три периода се
запълват само с s- и р-орбитали.При
следващите два започва
запълването на d-орбита-лите и
броя на електроните става по 18 в
период, а при VІ- и VІІ пери-од-f
орбиталите и електроните ста-ват
по 32.Открояват се четири типа
елементи.Във всеки период първите
два елемента са от групата на s-
елементите-14бр.В петте периода
последните 6 елемента принадлежат
към р-елементите-30бр. От четвър-
тия до седмия период се разполагат
d-елементите-33бр,а в шестия и
седмия-28 f-елемента.
-6-
Атомите на химичните елементи се
стремят да достигнат устойчивия
външен електронен слой на атомите
на благородните елементи.Свързва-
йки се пом/у си,атомите образуват
молекули-частици,по-бедни на ене-
ргия,но по-устойчиви.Връзката м/у
частиците на химичните елементи
във веществата и в химичните съе-
динения се нарича химична. В
създаването на хим.връзка участват
само валентните електрони на
свързващите се атоми. Броят на
хим.връзки, които даден атом обра-
зува,определя неговата валентност.
ММО разглежда молекулата като
качествено нова и сложна частица,
в която атомите губят индивидуал-
ността си – техните електрони ста-
ват общи за цялата молекула.
Химична връзка има, ако броят на
електроните, заемащи свързващите
молекулни орбитали е по-голям от
броя на електроните, заемащи
антисвързващите.Полярни двуатом-
ни молекули – когато свързаните в
молекулата атоми имат различна
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна полярна.
Неполярни са когато свързаните в
молекулата атоми имат еднаква
електроотрицателност и хим.връзка
м/у тях е ковалентна, неполярна.
-7-
Ковалентна хим. връзка-атомите
постигат стабилна ел. конфигура-
ция чрез образуване на една или
няколко общи електронни двойки.
Проста-1електр.двойка.Две или три
общи ел.двойки-сложна.Неполярна-
м/у два атома с еднаква електро-
отрицателност.Полярна-м/у два ато-
ма с различна ел.отрицателност.
Донорно-акцепторна-чрез припок-
риване на електронна двойка на
един атом, молекула или йон със
свободна АО от друг атом, молеку-
ла или йон-разновидност на кова-
лентната, различава се от нея само
по механизма но образуването си.
Водородна връзка-взаимодействие
м/у водороден атом на една
молекула със електроотрицателен
атом.Тази връзка е най-здравата
м/умолекулна връзка. Метална
връзка-при образуване на химични
връзки в металите всеки атом
участва с малък брой електрони и
значително по-голям брой АО.
Йонна връзка-м/у противоположно
заредени йони, свързани ч/з елект-
ростатични сили на взаимодейств.
-8-
Хим.връзка в металната кристална
решетка се нарича метална. Мета-
лите имат добра електро- и топло-
проводнимост,което се дължи на
наличието на подвижни, общи за
всички атоми електрони. При нали-
чие на външно ел. поле електроните
придобиват насочено движение от
отрицателния към положителния
полюс,т.е провеждат ел.ток.Зоната,
образувана от валентните елек-
тронни орбитали и заетата от
електроните,осъществили хим.връз-
ка, се нарича валентна зона, а тази,
разположена над валентната и
образувана от незаети с електрони
орбитали-проводима зона. Разсто-
янието м/у валентната и прово-
димата зона се нарича забранена
зона. Диелектрици - когато за да
преминат електрони от валентната в
проводимата зона, се нуждаят от
значително количество енергия на
възбуждане.Полупроводимост-при
полупроводниците за преминаване
на електрон от валентната в
проводимата зона е необходимо
незначително количество енергия,
която може да се получи чрез
осветляване или нагряване. Елек-
тронът поглъща квант енергия,
огкъсва се от електронната двойка и
преминава от валентната в прово-
димата зона. Във валентната зона
остава свободно място, наречено
дупка.Във валентната зона елек-
тронът, намиращ се до дупката, се
премества в нея и образува нова
дупка в която идва следващия еле-
ктрон и т.н.Така електроните се
преместват към анода,а дупките
към катода-електронна и дупчеста
проводимост.
-9-
Смес от две вещества,едното раз-
дробено на малки частици и разпре-
делено равномерно в целия обем на
другото,се нарича дисперсна систе-
ма. Веществото, което е разтворено,
се нарича дисперсна фаза, а веще-
ството разтворител-дисперсна сре-
да.Веществата образуващи диспер-
сна среда и дисперсна фаза, могат
да бъдат и в трите агрегатни състоя-
ния. Според големината на части-
ците на дисперсната фаза системите
се разделят на три групи:
1.грубодисперсни-с големина на
частиците над 10-
7
м, 2.коло-
иднодисперсни системи-с големина
на частиците от 10
-7
до 10
-9
3.молекулно и йоннодисперсни
системи-с големина на частиците
под 10
-9
.Система в която има гранич
на повърхност между фазата и
средата се нарича хетерогенна, а в
която липсва такава повърхност
хомогенна.Когато частиците на дис-
персната фаза са по големи от 10
-9
,
системата е хетерогенна, а когато са
по-малки хомогенна.Прието е
дисперсната среда да се нарича
разтворител. Тя може да бъде вода,
алкохол и др.Дисперсна фаза се
нарича разтвореното вещество.
Когато веществото, което се
разтваря е течност се наблюдават
следните случаи на разтвори-
мост:1.неограничена смесваемост
2.пълна несмесваемост3.ограничена
смесваемост.Разтворимостта зависи
от природата на разтворителя, тем-
пературата и налягането. Концен-
трацията C=k.P, к-коефициент на
разтворителя:Р-налягяне. Видове
разтвори:ненаситен-този който
може да разтваря още от вещест-
вото с течение на времето,наситен-
този който не може да разтваря още
от веществото, преситен-съдържа
по голямо количество разтворено
вещество.
-10-
Дифузия-явление на равномерно
разпределение на частиците на раз-
твореното в-во и разтворителя в
целия обем на течността.Дифу-
зията протича от по-висока към по-
ниска концентрация.Скоростта на
дифузията се повишава с темпера-
турата и е правопропорционална на
разликата в концентрацията.За
дифузията е в сила закона на Фик-
dx
dc
Dq
d
dn
–=
?
,n-брой молекули
премина-ли през напречно сечение,
?-време, D-диф.коефициент,с-
конц.градиент: Осмоза-това е
дифузия през полу-пропусклива
мембрана.Такава мем-брана
пропуска предимно молеку-лите на
разтворителя, а по трудно-йоните и
молекулите на разтво-реното
вещество.Ударите на разтво-реното
вещество обуславят наля-гането,
което изпитва мембраната-то се
нарича осмотично налягане-?.
Осмотичното налягане се повишава
с повишаване на температурата, тъй
като нараства енергията на дви-
жещите се частици, а от там и броят
на ударите.Пфефер е формулирал
два закона,а Вант-Хоф ги обединява
в един, а именно:
TRc ..
=
?
, където
R-газова константа.Осмотичното
на-лягане на разтвора е равно на
онова газово налягане, което би
преди-звикало разтвореното
вещество, ако то се изпари и заеме
обема на разтвора. Законите на
Пфефер и Вант-Хоф се отнасят за
идеални разтвори при които
разтворените частици не
взаимодействат помеж-
ду си.
-12-
Химически чистата вода се
дисоциира в незначителна степен, с
което се обяснява и нейната йонна
проводимост.При дисоциация се
образуват от една молекула вода
равен брой водородни катйони и
хидроксилни аниони. Дисоциацията
на водата протича така:
Н
2
О->H
+
+OH
-
; H
+
+H
2
O-> H
3
O
+
или
2
О-> H
3
O
+
+ OH
-
, равновесната
константа
[][]
[ ]
2
2
3
ОН
ОНОН
Д
К
–+
=
Водата е много слаб електролит.
Концентрацията на Н
2
О?const,
[]
[]
[]
w
КОН
Д
КОНОН
==
+
2
2
.
3
<-йон-
но произведение на водата.
К
w
=10
-7
. 10
-7
=10
-14
-този израз
показва , че при 22
o
С произв. от
конц. на йоните във водата е посто-
янна величина. Неудобството при
работа с отрицат. степенен пока-
зател дава основание да се използва
отрицателния десетичен логаритъм
от
[]
+
ОН
3
-така наречения водоро-
ден показател или рН.
[]
+
–=
OHpH
3
lg
, за неутрални
разтвори рН=7, при рН 1?7-кисели
разтвори, при рН 7?14-алкални
разтвори.
-11-
Вещества, разтворите на които про-
веждат електрически ток са елек-
тролити, а непровеждащите-неелек-
тролити.Според теорията на Аре-
ниус, наречена теория на електро-
литната дисоциация, при разтваряне
във вода електролитите се разпадат
на положително и отрицателно за-
редени йони, които при пропускане
на ел. ток се придвижват съответно
към катода и анода.Електролитната
дисоциация се дължи на действието
на диполните молекули на водата.За
количествена характеристика на
електролитната дисоциация се
използва понятието степен на
електролитна дисоциация-?.Ако в
разтвора се съдържат N молекули
електролит, от които са дисоциира
ни на йони n молекули, то ?=
N
n
зависимост от стойностите на ?
електролитите се делят на силни
?>30%, средни ?=2-30%, слаби
?<2%.Равновесното състояние на
електролитната дисоциация се хара-
ктеризира чрез равновесна кон-
станта К
д
-наречена дисоциационна
константа.Тя не зависи от концен-
трацията на електролита, но се
влияе от температурата, като с по-
вишаването и расте.Силните елек-
тролити са предимно с йонен
строеж на кристалната решетка.При
допир с водните молекули йоните
на кристалната решетка преминават
изцяло в разтвора.Силните електро-
лити действително се дисоциират
напълно на йони.Голямата концен-
трация на йони в разтвора създава
условия за възникване на сили на
привличане между противоположно
заредените йони.В резултат на това
всеки йон създава около себе си
електростатично поле, привличащо
противойони, които образуват йо-
нен облак.Теорията на Арениус за
природата на киселините и осно-
вите не може да обясни следните
явления:киселините реагират с ос-
новите и без да са дисоциирани на
йони.Протонната теория на Брьон-
стед-Лоури-киселина ще бъде всяка
частица отдаваща протон, а основа-
всяка частица присъединяваща
протон.Така киселините могат да
бъдат:1.неутрални молекули 2.ани-
онни киселини 3.катионни кисели-
ни:Протонната теория премахва
ограничението на средата.
-13-
Адсорбция-някои твърди тела имат
свойството да задържат на повърх-
ността си газове и някои разтворени
вещества.Процесът протича на гра-
ницата м/у две фази-процес свързан
с промяна на концентрацията на да-
дено вещество на граничната по-
върхност м/у две фази.Обикновено
на граничната повърхност се на-
блюдава натрупване на някакво
вещество-положителна адсорбция.
На адсорбционната повърхност се
наблюдава намаляване на концен-
трацията-отрицателна адсорбция.
Основни понятия:-веществото,
което адсорбира-адсорбент-вещест-
вото което се адсорбира-адсорбтив.
Това са най често газове и разтво-
рени в-ва.-системата от адсорбента
и адсорбтива се нарича адсорбат
/адсорбтьорен комплекс/ ако с
течение на времето се наблюдава
дълбоко проникване на адсорбтива
в обема на адсорбента, тогава
явлението се нарича абсорбция.
-ако между адсорбента и адсор-
бтива се извърши хим. ваимо-
действие, независимо от това, къде
протича процеса/на повърхноста
или в дълбочина/ се нарича
хомосорбция.Десорбция се наблю-
дава, когато адсорбтива по някаква
причина напуска повърхността на
адсорбента. Следователно адсорб-
цията е обратим процес. Повърх-
ностната концентрация е коли-
чеството абсорбирани молекули.
Повърхостта на различните адсор-
бенти силно се изменя и варира в
широки граници в зависимост от
начина на получаване. Има
адсорбенти с висок порьозитет, при
които действителната повърхност
се отличава от геометричната.
Обикновенно вътрешната конен-
трация се заменя с колич. в-во
адсорбирано от 1грам адсорбент.
Степен на покритие на повърхноста
е отношение м/у бр. на адс. моле-
кули при дадена t-ра и мах. бр.
молекули които могат да се адсор-
бират на повърхността Q=a/a
max

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Помощни материали по химия

Атомите са най-малките, неделими чрез химични методи, частици на химичните елементи и носители на свойствата им.
Изпратен от:
MickeyMike
на 2007-03-07
Добавен в:
Уроци
по Химия
Статистика:
401 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Уроци по Химия рядко сваляни с 2 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Физиологично действие на алкохоли и феноли

09 апр 2008
·
404
·
3
·
300
·
274
·
20
·
2
·

Фенолът има антисептично и дезинфекциозно действие. Негов разтвор под названието карбол по-рано се е използвал катодезинфекциозно средство...
 

Физиологично деиствие на алкохлите

04 окт 2007
·
422
·
3
·
468
·
160
·
9
·
1

Наркотичното деиствие на метанола е незначително. Той обаче е най-силно отровен сред алканолите.
 

Йонообменни реакции и окислително-редукционни процеси.

16 мар 2010
·
130
·
3
·
620
·
610
·
34

Йонообменни реакции и окислително-редукционни реакции...
 

Физиологично действие на алкохолите

21 апр 2008
·
507
·
3
·
364
·
645
·
36
·
5

Физиологичното действиена на алкохола върху човека.
 

Синтетични миещи препарати

27 мар 2009
·
200
·
9
·
900
·
205
·
17

Сапуните са соли на висшите мастни карбоксилни киселини....
 
Онлайн тестове по Химия
Тест по химия за ученици от 7-ми клас
любознателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа въпроси за проверка на усвоените знания от учениците от седми клас в часовете по химия. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
10
294
1
1 мин
13.08.2014
Държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда - първа част
матура тест по Химия за Ученици от 12 клас
Тестът се състои от 34 затворени въпроса по химия и опазване на околната среда. Всеки въпрос има само един верен отговор. Представлява първа част от ДЗИ за ученици.
(Лесен)
34
43
1
4 мин
14.11.2013
» виж всички онлайн тестове по химия

Помощни материали по химия

Материал № 19538, от 07 мар 2007
Свален: 401 пъти
Прегледан: 139 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Урок
Брой страници: 2
Брой думи: 1,270
Брой символи: 10,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помощни материали по химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
82 6

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  25 години
108 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения